گزارشی ار واحد اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

در تابستان سال 1360 به وسیله جمعی از دانشجویان و اعضای دانشکده شالوده واحد اسناد و تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی ریخته شد و اسناد آن در سال 1362 به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید. از مهمترین هدفهای واحد اسناد و تحقیقات جمع آوری تنظیم و طبقه بندی اسناد و پروژه های مطالعاتی و تحقیقی دانشجویان این دانشکده برای یاری رساندن به پژوهشگران در زمینه های معماری هنر و شهرسازی است همچنین انجام تحقیقات کاربرددی به منظور پاسخگویی به نیازهای محیط آموزشی و ترغیب پژوهشگران این دانشگاه و دست اندرکارانی که می توانند منشا فعالیتهای علمی باشند جلب همکاری مراکز تحقیقی و اجرایی مشارکت در آموزش و هدایت برنامه های پژوهشی دانشکده و مساعدت علمی با مجله دانشکده از هدفهای دیگر این واحد است. واحد در ابتدا از دو قسمت اسناد و تحقیقات تشکیل می شد که سپس از لحاظ تشکیلاتی دفتر فنی آموزشی پژوهشی نیز به آن افزوده گردید که گزارش حاضر به معرفی قسمت اسناد اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها