فضای عمومیِ یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ی کسبه‌ی محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه تهران

چکیده

در پروژه‌ی ساخت میدان امام علی (ع)‌ اصفهان، گذشته‌ای اخیر (سبزه‌میدان) دگرگون و به میدانی وسیع با نام جدید تبدیل تا روایتی از تاریخ جمعیِ شهر را تجسم ببخشد و کالبد را محملی برای بیان نمادین و یادآوری آن سازد. این پژوهش با تأکید بر بُعد سیاسی مفهوم خاطره و یادآوری/ فراموشی، در راستای چرخشی انتقادی به سمت روایت گروه‌های نادیده گرفته شده در پروژه‌ی مزبور است. در این پژوهش با تکیه بر روش‌شناسی نظریه‌ی زمینه‌ای، و با استفاده از روش مصاحبه، تجربه‌ی کسبه‌ی قدیمی که هنوز در محدوده حضور دارند و در معرض تغییرات هستند مطالعه شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، مفهوم وارونگی معناییِ یادمان به مثابه مقوله‌ی هسته‌ای توصیفگر ماهیت تجربه‌ی مصاحبه‌شوندگان از ساخت مکان یادمانی مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Monumental Public Space embodies whose Collective Memory?‎ Exploring Imam Ali Square in local tradespersons’ experience

نویسندگان [English]

  • Shamin Golrokh 1
  • Mahsa Bagheri 2
1 َAssistant Professor, University of Tehran
2 MA in Urban Design, University of Tehran
چکیده [English]

To embody a collective history of Isfahan through a symbolic and monumental physical space, the ‎recent past (Sabzeh Meidan) is replaced by a new place named Imam Ali square. This research, ‎emphasizing the political aspect of memory and forgetting\remembering, has approached a critical ‎turning towards the experience of a social group that is ignored in the mentioned project. This ‎study, adopting grounded theory methodology and interview method, explores the lived experience ‎of those local tradespersons in the area who are still working there. The concept of “semantic ‎inversion of the monument”, as the core category in research findings, describes the nature of the ‎monument construction in experience of the studied group. Produced as “imaginative geographies”, ‎monumental public spaces could inverse the top-down organized memories through local ‎narratives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public space
  • monument
  • collective memory
  • Imam Ali square
  • Isfahan.‎
اسناد و مدارک سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان.
افیونیان، الناز و محمود قلعه‌نویی و محمود محمدی. «نگاهی به فرایند ارزیابی اثرات اجتماعی در پروژة احیای میدان امام علی(ع)»، در ماهنامه دانش نما، ش 248-250 (فروردین خرداد 1395)، ص 102- 118.
پاکزاد، جهانشاه و شمین گلرخ. «فهم تجربة تغییر یک‌بارة مکان؛ حس مکان ساکنان و کسبة خیابان پیاده‌راه‌شدة 17 شهریور»، در صفه، ش 70 (پاییز 1394)، ص 65-80.
جعفری، فرشاد و علیرضا قاری قرآن. «احیاء میدان امام علی(ع) اصفهان با رویکرد توسعة پایدار»، در همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، کد مقاله ESTAHBANCCE01_051 COI، 1389.
جعفری، حسین. «طرح احیای میدان امام علی(ع)ـ عتیق؛ تجربة بازآفرینی مرکز تاریخی شهر اصفهان»، در ماهنامة دانش نما، ش 248-250 (فروردین - خرداد 1395)، ص 119- 131.
زبردست، اسفندیار و سیدمحمد امامی. «بررسی و ارزیابی اصالت طرح‌های توسعة شهری در بافت‌های تاریخی؛ مطالعة موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان»، در شهر ایرانی اسلامی، ش 9 (پاییز 1391)، ص 15- 24.                                                                                                                       
 
Alderman, Derek H. “A Street Fit for a King: Naming Places and Commemoration in the American South”, in The Professional Geographer, 52(4) (2000), pp. 672-684.
________ . “New Memorial Landscapes in the American South”, in Professional Geographer, 52(4) (2000), pp. 658-660.
Ashworth, G.J. “From History to Heritage—From Heritage to Identity: In Search of Concepts and Models”, in G.J. Ashworth & P.J. Larkham (eds), Building a New Heritage: Tourism, Culture and Identity in the New Europe, London, UK: Routledge, 1994, pp. 13-29.
Assman, Jan & John Czaplicka. “Collective Memory and Cultural Identity.”, in New German Critique, 65 (1995), pp. 125-133.
Assmann, Jan. “Ancient Egyptian Antijudaism: A Case of Distorted Memory”, in DL Schacter, & J.T Coyle & G.D Fischbach & M.M Mesalum & L.E Sullivan (eds), Memory Distortion: How Minds, Brains and Societies Reconstruct the Past, Cambridge: Harvard University Press, 1995, pp 365-376.
Awad, Sarah H. “Documenting a Contested Memory: Symbols in the Changing City Space of Cairo”, in Culture & Psychology, 23(2) (2017), pp. 234-254.
Benton-Short, Lisa. “POLITICS, PUBLIC SPACE, AND MEMORIALS: THE BRAWL ON THE MALL”, in Urban Geography, 27(4) (2006), pp. 297-329.
Buffington, Melanie L. & Erin Waldner. “Human Rights, Collective Memory, and Counter Memory: Unpacking the Meaning of Monument Avenue in Richmond, Virginia”, in Journal of Cultural Research in Art Education, 29 (2011), pp. 92-108.
Creswell, John W. Qualitative Inquiry and Research Design, SAGE Publications, Inc., 2012.
De Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life, Berkeley, CA: University of California Press, 1984.
Dovey, Kim. “Memory, Democracy and Urban Space: Bangkok’s `Path to Democracy”, in Journal of Urban Design, 6(3) (2001), pp. 265-282
Dwyer, Owen J. & Derek H. Alderman. “Memorial Landscapes: Analytic Questions and Metaphors”, in GeoJournal, 73 (2008), pp. 165-178.
Dwyer, Owen J. “Symbolic Accretion and Commemoration”, in Social & Cultural Geography, 5(3) (2004), pp. 419-435.
________ . “Location, Politics, and the Production of Civil Rights Memorial Landscapes”, in Urban Geography, 23 (2002), pp. 31-56.
Fenster, Tovi. “Belonging, Memory and the Politics of Planning”, in Social & Cultural Geography, 5(3) (2006), pp. 403-417.
Foote, K. Shadowed Ground: America’s Landscapes of Violence and Tragedy, Austin: University of Texas Press, 1997.
Foucault, Michel. Language, Counter-memory; Practice: Selected Essays and Interviews, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1977.
_________ . Society Must Be Defended: LECTURES AT THE COLLEGE DEFRANCE, 1975-76, translated by David Macey, New York: Picador, 2003.
Giroux, H.A. Pedagogy and the Politics of Hope: Theory-culture and Schooling: A Critical Reader, Oxford, England: Westview Press, 1977.
Halbwachs, Maurice. Les Cadres Sociaux de la Mémoire, Paris: Albin Michel, [1925] 1994.
________ . On Collective Memory, translated by Lewis A. Coser, University of Chicago Press, 1992 [1951].
Hayden, D. The Power of Place: Urban Landscapes as Public History, Cambridge: MIT Press, 1997.
Hoelscher, Steven & Derek H. Alderman. “Memory and Place: Geographies of a Critical Relationship”, in Social & Cultural Geography,5(3) (2004), pp. 347-355.
Hoelscher, Steven. “Angels of Memory: Photography and Haunting in Guatemala City”, in GeoJournal, 73 (2008), pp. 195-217.
Huyssen, A. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory, Stanford: Stanford University Press, 2003.
Jacobs, A.J. “Symbolic Urban Spaces and the Political Economy of Local Collective Memory: a Comparison of Hiroshima and Nagoya, Japan”, in Journal of Political and Military Sociology 31(2) (2003), pp. 253-278.
Jelin, E. State Repression and the Labors of Memory, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
Kenny, Michael G. “A Place for Memory: The Interface between Individual and Collective History”, in Comparative Studies in Society and History, 41(3) (1999), pp. 420-437
Legg, Stephen. “Sites of Counter-memory: the Refusal to Forget and the Nationalist Struggle in Colonial Delhi”, in Historical Geography, 33 (2005), pp. 180-201
Maoz, I.M. & B.M. Powell. “Revisiting Barriers to Conflict Resolution: Perspectives in Power, Relationships and Application to Practice”, in Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways towards Terrorism and Genocide, 7(2) (2014), pp. 115-119.
Mazur, L. “The Social Psychology of Intractable Conflicts”, in Culture & Psychology, 20(2) (2014), pp. 276-281.
Medina, José. “Toward a Foucaultian Epistemology of Resistance: Counter-memory, Epistemic Friction, and Guerrilla Pluralism”, in Foucault Studies, 12 (2011), pp. 9-35.
Mitchell, K. “Monuments, Memorials, and the Politics of Memory”, in Urban Geography,24 (2003), pp. 442-459.
Nicholson, Cathy. “The Role of Collective Memory in Protracted Conflict”, in Culture & Psychology, 23(2) (2017), pp. 217-233.
Nora, Pierre (ed.). Les lieux de Mémoire, Paris: translated by Gallimard [Realms of memory. NewYork: Columbia University Press, 1984-1992.
________ . “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire”, translated by Marc Roudebush, in Representations, 26 (Special Issue: Memory and Counter-Memory) (1989), pp. 7-24.
Rodrigo, Russell. “Making Public Pasts: Cultural Dialogue and Negotiation in Public Space”, in LANDSCAPE REVIEW, 15(2) (2015), pp. 32-42.
Rossi, Aldo. The Architecture of City, translated by Diane Ghirardo & Joan Ockman, 3rd. edition, The MIT Press, 1986 [1960].
Said, Edward W. “Invention, Memory, and Place”, in Critical Inquiry, 26(2) (2000), pp. 175-192
________ . Orientalism, London: Penguin, 1995 [1978].
Schein, Richard H. “The Place of Landscape: A Conceptual Framework for Interpreting an American Scene”, in Annals of the Association of American Geographers, 87(4) (1997), pp. 660-680.
Shin, H. “Re-making a Place-of-memory: The Competition between Representativeness and Place-making Knowledge in Gwangju, South Korea”, in Urban Studies, 53(16) (2016), pp. 366-3583.
Stanley, T.J. “Creating the ‘space’ for Civic Dialogue”, in Phi Delta Kappan, 85(1) (2003), p. 38.
Stevens, Quentin & Shanti Sumartojo. “56 after ’89: Re-commemorating Hungarian History after the Fall of Communism”, in Proceedings of the Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand, 31 (2014), pp. 355-371.
Stevens, Quentin. “The Future is Open to the Past; Public Memorials in Evolving Urban Landscapes”, in Proceedings of the Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand 30, Open, edited by Alexandra Brown and Andrew Leach (Gold Coast, Qld: SAHANZ, 2013), Vol. 1 (2013), pp. 97-110.
Strauss, Anselm & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures, and Techniques, SAGE Publications, Inc., 1990.
Sumartojo, Shanti. “National Identity and Commemorative Space: Connections to the Nation through Time and Site”, in LANDSCAPE REVIEW, 15(2) (2015), pp. 7-18.
Till, K. The New Berlin: Memory, Politics, Place, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.
Truc, Gérôme. “Memory of Places and Places of Memory: for a Halbwachsian Socio-ethnography of Collective Memory”, in International Social Science Journal, 62(203-204) (2011), pp. 147-159.
Yea, Sallie. “Rewriting Rebellion and Mapping Memory in South Korea: The (Re)presentation of the 1980 Kwangju Uprising through Mangwol-dong Cemetery”, in Urban Studies, 39(9) (2002), pp. 1551-1572
Wachtel, Nathan. “Memory and History: Introduction”, in History and Anthropology, 12 (1986), pp. 207-224.
Young, James E. “Memory and Counter-memory”, in Harvard Design Magazine, 9 (1999), pp. 1-10.
________ . “The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today”, in Critical Inquiry, 18(2) (1992), pp. 267-296.
________ . The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New Haven, CT:Yale University Press, 1993.
Zittoun, T. “Memorials and Semiotic Dynamics”, in Culture & Psychology, 10(4) (2004), pp. 477-495.