شناسایی مؤلفه‌های زمانی مؤثر در طراحی شهری حضورپذیر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان.

چکیده

زمان همواره مورد توجه نظریه­پردازان معماری و شهرسازی بوده، اما بررسی­ها در این زمینه­ با تأکید بر جنبه­های زیبایی­شناختی صورت گرفته­­ است. در حالی که بی­توجهی به تأثیر آن بر حضورپذیری فضاهای شهری سبب شده که انسان امروزی، تحت تأثیر ادراک ضرب­آهنگ تند کلان‎شهرها، تمایلی برای حضور در فضاهای شهری را نداشته باشد و به دنبال آن از تعامل کامل با محیط و سایر انسان­ها در قالب برخوردهای از­ پیش ­تعیین­نشده بازبماند. در این پژوهش مؤلفه­های مؤثر بر حضورپذیری فضاهای شهری در بعد زمانْ شناسایی و در بستر محلة حسین­آباد اصفهان ارزیابی شده است. در طول پژوهش از روش­های ریتم­آنالیز، تحلیل چیدمان فضایی، برداشت میدانی، و مصاحبه بهره گرفته شده است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که فقدان تنوع و پیچیدگی در ساختار فضایی و فعالیتی، مدیریت زمانی نادرست، و منظر بصری خسته­کنندهْ سبب کاهش حضورپذیری فضاهای عمومی محله شده است.

کلیدواژه‌ها


استوار، نیما و همکاران. «آمیخته­پژوهی مؤلفه­های مؤثر بر ادراک حس زمان در مکان شهری؛ مطالعة موردی: میدان نقش جهان اصفهان»، در فصلنامة علمی­ـ پژوهشی مطالعات شهری، ش 16 (پاییز 1394)، ص 39- 54.
آگوستین، اورلیوس. اعترافات آگوستین قدیس، ترجمة افسانه نجاتی، تهران: پیام امروز، 1382.
بانی­مسعود، امیر. معماری غرب، تهران: انتشارات هنر معماری قرن، 1392.
بسلمن، پیتر. «تصویرهای متحرک»، در متیو کرمونا و استیو تیزدل، خوانش مفاهیم طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، 1390.
بل، سیمون. عناصر طراحی بصری معماری منظر، ترجمة محمد احمدی­نژاد، اصفهان: خاک، 1386.
پرتوی، پروین. پدیدارشناسی مکان، تهران: انتشارات تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن، 1392.
جبل­عاملیان، نیلوفر. ارتقای قابلیت حضورپذیری فضاهای شهری با تأکید بر زندگی روزمره شهروندان در بستر فضاـ زمان؛ نمونة موردی: شهر اصفهان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، 1396.
جیکوبز، جین. مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی، ترجمة حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، انتشارات دانشگاه تهران، 1392.
دهخدا، علی­اکبر. لغت­نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
رضازاده، راضیه. «طراحی شهری زمان؛ سرعت و ضرب­آهنگ زندگی شهری»، در مجلة مدیریت شهری، ش 9 (مرداد 1381)، ص 54-63.
رونبرگر، کلاوس. «هانری لوفور و زندگی روزمره؛ در جست­و­جوی ممکن»، ترجمة استفان کیفر و نیل برنر، در کانیشکا گونواردنا و همکاران، فضا، تفاوت، زندگی روزمره، ترجمة افشین خاکباز و محمد فاضلی، تهران: انتشارات فرهنگ و شهر، 1393، ص 255-276.
زیمل، گئورگ. «کلان­شهر و حیات ذهنی»، ترجمة یوسف آباذری، در نامة علوم اجتماعی، جلد دوم، دانشگاه تهران، 1372.
سوری، الهام و همکاران. «مفهوم حس زمان و کاربرد آن در طراحی شهری»، در مجلة هویت شهر، ش 13 (بهار 1392)، ص 73-82.
شکیبامنش، امیر. بررسی تأثیرات پیکربندی فضایی و ساختار کالبدی بر تجربة ادراک زمان ذهنی عابرین پیاده، با بهره­گیری از رویکرد واقعیت مجازی، پایان­نامة دکترای شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، 1392.
قلعه­نویی، محمود و نیلوفر جبل­عاملیان. «کاربرد ریتم­های شهری در فرایند طراحی فضاهای شهری؛ نمونة موردی: فضاهای شهری محلة جلفای اصفهان»، در صفه، ش 71 (زمستان 1394)، ص 67-90.
کالن، گوردن. گزیدة منظر شهری، ترجمة منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، 1387.
کرمونا، متیو. فضای عمومی معاصر؛ نقد و طبقه­بندی آن، ترجمة آرش ثقفی اصل و اکبر عبدالله­زاده طرف، تهران: طحان، 1394.
کرمونا، متیو و همکاران. مکان­های عمومی فضاهای شهری، ترجمة فریبا قرائی و همکاران، تهران: دانشگاه هنر، 1391.
کستلز، مانوئل. عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1384.
گاتدینر، مارک. «مارکس زمان ما: هانری لوفور و تولید فضا»، در آیدین ترکمه، درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور، تهران: انتشارات تیسا، 1393، ص 9-21.
گروتر، یورگ کورت. زیبایی­شناسی در معماری، ترجمة جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، دانشگاه شهید بهشتی، 1390.
گلرخ، شمین. قرارگاه رفتاری؛ واحدی برای تحلیل محیط، تهران: انتشارات آرمانشهر، 1391.
گل، یان. شهر انسانی، ترجمة علی غفاری و لیلا غفاری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1394.
ــــــــ . فضاهای عمومی و زندگی جمعی، ترجمة علی غفاری و صادق سهیلی­پور، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
مدنی­پور، علی. طراحی شهر خرد: مبانی و چارچوب­ها، ترجمة بهادر زمانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1390.
معظمی، منوچهر. «تلقی استاد از فضا و تأثیر آن بر آموزش معماری»، در نشریة هنرهای زیباـ معماری و شهرسازی، ش 48 (زمستان1390)، ص 57- 68.
مک­اندرو، فرانسیس تی. روان­شناسی محیطی، ترجمة غلام­رضا محمودی، تهران: نشر وانیا، 1391.
هایدگر، مارتین. مفهوم زمان، ترجمة نادر پورنقشبند و محمد رنجبر، آبادان: نشر پرسش، 1387.
Angrilli, A., et al. “The Influence of Affective Factors on Time Perception”, in Perception and Psychophysics, Vol. 59(6) (1997), pp. 972-982.
Block, Richard.A. & Dan Zakay. “Prospective and Retrospective Duration Judgments: A Meta-Analytic Review”, in Psychonomic Bulletin & Review, 4 (1997), pp.184-197.
Chan, Chiu-shui. “Phenomenology of Rhythm in Design”, in Frontiers of Architectural Research, 2012, pp. 253-258.
Elden, Stuart. ”Space”, in Rob Kitchin & Nigel Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Uk: Elsevier,Vol.10 (2009), pp. 262-267.
Feruin, J. Pedesteians, Planning and Design, Metropolitan Association of Urban designers and Environmental Planners, Inc­.New­ York, 1971.
Figueiredo, Lucas. Mindwalk 1.0, Spacesyntax Software, Brazil, accessed at: http//www.mindwalk.com.br/papers/figueiredo-2005-space-syntax-software-en.
Flaherty, Michael. A Watched Pot: How We Experience Time, New York university press, 1999.
Fraisse, Paul. “Perception and Estimation 0f Time”, in Annual Review of Pcychology,Vol.35 (1984), pp. 1-36.
Girot, Christophe. “Vision in Motion; Representing Landscape in Time”, in Charles Waldheim (ed.), The Landscape Urbanism Reader, New York: Princeton Architectural Press, 2006.
Harvey, David. “Space as A Keyword”, in Noel Castree & Derek Gregory (eds.), A Critical Reader, Blackwell, 2006, pp. 270-293.
Isaacs, Raymond. “The Subjective Duration of Time In Experience Of Urban Places”, in Journal Of Urban Design, Vol.6 (2001), pp: 109-127.
Koch, Daniel & Monica Sand. “Rhythmanalysis– Rhythm as Mode, Methods and Theory for Analysing Urban Complexity”, in Mohsen Aboutorabi & Andreas Wesener (eds.), Urban Design Research: Method and Application, Birmingham: Birmingham City University (BCU), 2010, pp. 61-73.
Lefebvre, Henri & Catherine Regulier. “Attempt To Rhythmanalysis Of Mediterranean Cities”, in Writing On Cities, Trans. Elizabeth Lebas & Eleonore Kofman, Malden: Blackwell, 1996.
Lefebvre, Henri. Critique Of Every Day Life, Vol. 1, Trans. John Moore, London, New York: Verso, 1991.
________ . Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life, Trans. Stuart Elden & Gerald Moore, London: Continuum, 2004.
________ . State, Space, World, Selected Essays, Edited by Neil Brenner & Stuart Elden, Trans. Gerard Moore & Neil Brenner & Stuart Elden, University Of Minnesota Press, 2009, pp. 185-195.
Le Poidevin, Robert. The Experience And Perception Of Time In Stanford Encyclopedia Of Philosophy, Edited By Edward N.Zalta, 2009, Available at: http//: plato.stanford.edu/entries/time-experience/
Madanipour, A. Design of Urban Space, An Inquiry into a Socio-spacial Process,University of Newcastle, Newcastle upon Tyne,UK, 1996.
Mareggi, Marco. “Urban Rhythms in The Contemporary City”, in Urban & landscape Perspectives, Vol. 15 (2013), pp. 3-20.
Merrill D.St. Urban Rhythms, A School of Music and Mixed-Use Project for Washington, DC, 1999.
Milgram, Stanley. “The Experience of Living In Cities”, in Science, No. 167 (1970), pp. 1461-1468.
Ngesan, Mohd Riduan & Hafazah Abdul Karim. “Night Time Social Behavior in Urban Outdoor Spaces of Shah Alam”, in Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 50 (2012), pp. 959 – 968.
Roeckelein, J.E. The Concept of Time in Psychology: A Resource Book and Annotated Bibliography, Westport: Green­wood Press, 2000.
Sadalla, E. & V. Sheets & G.Mc Creth. “The Cognition of Urban Tempo”, in Journal of Environment And Behavior, Vol. 22 (1990), pp. 230-254.
Thomas, Ewart A.C. & Wanda B. Weaver. “Cognitive Processing and Time Perception”, in Perception and Psychologysics, Vol. 17, No. 4, pp: 363-367
Wunderlich, Filipa Matos. “Walking And Rhythmicity: Sensing Urban Space, Walk21-Vi Everyday Walking Culture”, The 6th International Conference On Walking In The 21stcentury, 2005.
________ . “Place-Temporality and Urban Place-Rhythms in Urban Analysis and Design: An Aesthetic Akin To Music”, in Journal of Urban Design, No. 3 (2013), pp. 383-408.
________ . “Symphonies of Urban Place:Urban Rhythmes as Traces of Time in Space”, in Journal of KOHT ja PAIK / Place & Location Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics, No. 5 (2008), pp. 91-111.
Zerubavel, Eviatar. Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life, University of Chicago Press, 1981.