برنامه ریزی توسعه جامع دانشگاهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

 ایجاد موسسات آموزش عالی بدون کاربرد دانش برنامه ریزی و مدیریت امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با توجه به ضرورت تلفیق این دو نظام فکری تلاشی است برای تدوین مبانی نظری و قواعد عملی در برنامه ریزی توسعه جامع پردیس دانشگاهی.

کلیدواژه‌ها


  1. موجود در فایل متن مقاله