بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکدة هنر و معمارى دانشگاه یزد

چکیده

معمارى گذشتة ایران همواره بر تعامل اندیشمندانه با طبیعت پیرامون خود استوار بوده است. استفاده از زمین به منزلة یک منبع انرژى تقریباً نامحدود که در اعماق مشخص ثبات حرارتى دارد، از جلوه هاى این تعامل در ایجاد آسایش انسان و فرار از تنگناى شدید اقلیمى محسوب می گردد که ریشه در معمارى سنتى ما هم دارد. ایدة « معمارى در پناه زمین»، امروزه در بعضى کشورها، یکى از ایده هاى پاسخگو به بسیارى از معضلات است، در حالى که در ایران کمتر توجه و بررسى شده  است. مقالة حاضر با هدف فراهم کردن اطلاعات و اشاعة « معمارى در پناه زمین»  به بررسى انواع رو شهاى استفاده از ثبات حرارتى زمین مى پردازد. به این منظور، پس از نگاهى کوتاه به پیشینة استفاده از این نوع معمارى و معایب و مزایاى آن، با نگاهى تخصصی تر به جنبه هاى ثبات حرارتى زمین، از جمله عوامل تأثیرگذار بر دماى سطح زمین و اعماق چندمترى آن پرداخته می شود. درنهایت با استناد به نمونه هاى موردى مرتبط داخل کشور، راهکارهاى پیشنهادى استفاده از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى بیان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earth-Sheltered Architecture Employing Thermal Stability of Earth to Achieve Thermal Comfort

نویسندگان [English]

 • Seyyedeh Zeynab Emadian Razavi
 • Seyyed Mohammad Hossein Ayatollahi
Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, University of Yazd
چکیده [English]

Earth-Sheltered Architecture is an architectural concept extensively used in traditional Persian architecture of hot arid climates. It is now gaining popularity as a means for energy saving in buildings. This paper explains diverse typologies of subterranean and semi-subterranean buildings. Key advantages of this construction include its energy efficiency, improved building protection, lower maintenance costs and increased privacy. Its main disadvantages include increased excavation and soil solidification costs, drainage and waterproofing problems, claustrophobic spaces and ventilation problems. By presenting scientific data and some case studies showing the impact of depth on the thermal stability of the subterranean spaces, recommendations are made for promotion of this architectural typology in contemporary Iranian situation.

 1. منابع و مآخذ
 2. در ،« ارزیابى پنج سالة کارایى خانة خورشیدى » . آیت الهى، سیدمحمدحسین
 3. .91 - صفه، ش 43 (پاییز و زمستان 85 )، ص 72
 4. ارتقاى شرایط آسایش حرارتى کتابخانة دانشکده هنر و معمارى » .
 5. پذیرش شده در مجلة صفه. ،« با بهره گیرى از پتانسیل هاى مکان
 6. در نشریه « تجزیه و تحلیل شوادون ها در خانه هاى دزفول » . بینا، محسن
 7. .46- هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، شمارة 33 ، بهار 1387 ، صص 37
 8. جعفرى، صدف. در پناه زمین، پایان نامة کارشناسى ارشد معمارى، دانشکده
 9. . معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى، شهریور 1387
 10. مور، فولر. تنظیم شرایط محیطى در ساختمان، ترجمة محمدعلى کى نژاد و
 11. . رحمان آذرى، انتشارات دانشگاه هنر اسلامى تبریز، 1382
 12. . قبادیان، وحید. بررسى اقلیمى ابنیة سنتى ایران، دانشگاه تهران، 1382
 13. عمادیان رضوى، سیده زینب. ثبات حرارتى زمین و رفتار حرارتى بنا،
 14. پایان نامة دکترى معمارى، دانشکده معمارى وشهرسازى دانشگاه شهید
 15. . بهشتى، 1390
 16. . مرورى بر معمارى در پناه زمین، پروژة درسى ویژة 2، گروه
 17. . دکترى معمارى دانشگاه شهید بهشتى، 1387
 18. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. بازسازى مناطق زلزل هزده، جلد دوم،
 19. . جنوب خراسان، آذر 1385
 20. واتسون، دانلد و کنت لبز. طراحى اقلیمى، اصول نظرى و کاربرد انرژى در ساختمان،
 21. . ترجمة وحید قبادیان و محمد فیض مهدوى، انتشارات دانشگاه تهران، 1384
 22. Al-Mumin, Adil A. ”Suitability of Sunken Courtyards in the
 23. Desert Climate of Kuwait”, in Energy and Buildings, No. 33
 24. (2001), pp. 103-111
 25. Ayatollahi, S.M.Hossein, Preserving the Traditional “Wind
 26. Catcher” to Preserve the Urban Identity (Yazd-Iran),
 27. Proceedings for the first international conference: Living in
 28. Earthen Cities – Kerpic, Istanbul Technical University (TTU),
 29. Istanbul, Turkey, 05, 6-7 July 2005.
 30. Baggs, S. & J.C. Baggs & D. Baggs, Australian Earth-covered
 31. Building, NSW University Press, Kensington, 1991.
 32. Boyer, L.L. & W.T.Grondzik, “Habitability and Energy
 33. Performance of Earth Sheltered Dwellings”, in Proceedings
 34. of the Third Miami International Conference on Alternative
 35. Energy Sources, vol. 7, Hemisphere Publishing, Miami
 36. Beach, 1983, pp. 39-64.
 37. Carmody, J. & R.Sterling. “Design Considerations for
 38. Underground Buildings”, in Underground Space, No. 8
 39. (1984), pp. 352-362.
 40. Carpenter, P. Sod It: An Introduction to Earth Sheltered
 41. Development in England and Wales, Coventry University,
 42. Coventry, 1994
 43. Fletcher, K. “Home Ground”, in Building Services Journal, No.
 44. (8) (2002), pp. 22-26
 45. Givoni, Baruch. Passivea and Low Energy Cooling of
 46. Buildings, New York: Van Nostrand Reinhold, 1994.
 47. Golany, G.S. Earth-Sheltered Habitat: History, Architecture
 48. and Urban Design, New York: Van Nostrand Reinhold, 1993
 49. Khair-el-Din, A.M. “Earth Sheltered Housing: an Approach
 50. to Energy Conservation in Hot Arid Areas”, in Ekistics, No.
 51. (307) (1984), pp. 365-369
 52. Klodt, G. Earth Sheltered Housing, Reston Publishing Co.,
 53. Reston,VA, 1985
 54. McMillian, J.Q., The Earth Sheltered Home, October9,2001
 55. Rawls, S. & H.L. Wells, “Earth Sheltered Housing: The Design
 56. for a Model ESH Unit”, in Housing Science, No. 12(3)(1988),
 57. pp. 205-217.
 58. Sterling, R. & M. Tingerthal, "Building Costs and
 59. Construction Problems in the Minnesota Earth-sheltered
 60. Housing Demonstration Program", in Underground Space,
 61. No. 6 (1981), pp. 13-20.
 62. Sterling, R. & W.T. Farnan & J. Carmody, Earth Sheltered
 63. Residential Design Manual, New York: Van Nostrand
 64. Reinhold, 1982. Fffolj