بررسى مفهوم هاى خواست و نیاز انسان در روانشناسى و تأثیر آ نها بر معمارى

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

استادیار دانشکدة هنر و معمارى دانشگاه شیراز/ دانشکدة معمارى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

کیفیت و حتى کمیت شکل گیرى یک فضا تنها زمانى به موجودیتى اصیل و پایدار مى رسد که، به انسان توجه شود. در این صورت معمارى، مکانى انسانى براى زیست مى شود و ماندگارى آن نیز تضمین مى گردد. در علوم مختلف تلاشهاى بسیارى در زمینة انسا نگرا کردن محیط شده که در معمارى از آن استفاده مى گردد. در این پژوهش بر بخشى از این علوم یعنى روان شناسى محیط به ویژه در بخش نیازهاى انسانى تمرکز شده است تا از طریق آن بتوان رابطه اى صحیح براى طراحى و ارزیابى محیط به معماران عرضه کرد و به کیفیتى همه جانبه از انسان و خواست و نیاز او در فضا رسید. سال هاى بسیارى است که معماران سعى دارند نیاز انسان در فضا را بشناسند و آن را در معمارى بروز دهند. به این منظور نظریة مازلو در حیطة روان شناسى، راهبر بسیارى از نظریه پردازان حوزة محیط و معمارى و شهرسازى در تلاش براى دستیابى به کیفیتى انسانى بوده است. گرچه تئورى مازلو بنیاد نظریه هاى نیازهاى انسانى است، اما روان شناسان در میان علوم امروز با نقد این نظریه و طرح نظریه هاى دیگر، به پیشبرد کیفیت تعریف نیازها همت گمارده اند. هدف در این پژوهش آن است که، با مرور ادبیات نیازها و خواست ها در حیطة روان شناسى، فهم دقیق تر عوامل انسانى شکل گیرى فضا ممکن شود. به این منظور به شناخت نیاز و خواست در علم روان شناسى پرداخته مى شود و سپس نتایج معمارانة مستخرج از این ادبیات ذکر مى گردد. یافت ههاى این پژوهش نشان م ىدهد که، نیازها و خواس تهاى انسان امورى تفکی کشده و مجزا نیستند و سیستمى یکپارچه در زندگى انسان بروز مى دهند. معمارى نیز زمانى به گون هاى کامل و جامع با انسان رابطه برقرار مى کند که، سلسله مراتبى از همة نیازهاى فیزیکى، روانى، روحى، و معنایى او در آن برآورده شود و میان معمارى و انسان رابط هاى وجودى برقرار شود و معمارى آینة تمام نماى انسان باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Needs and Desires on Architecture

نویسنده [English]

 • Maryam Ekhtiari
PhD Candidate, Faculty of Architecture, Collage of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

This paper focuses on human needs and desires in relation to architecture. To this end, psychological theories of human needs are reviewed from Maslow onwards, such as those of Alderfer, Levin, Rogers, Rainio and others. A model of human needs and desires is accordingly developed to demonstrate that if architecture holistically responds to these needs, it represents human identity, integrates with human life and represents human existence.

 1. آنتونیادس، آنتونى سى. بوطیقاى معمارى: آفرینش در معمارى، ترجمه احمدرضا آى، تهران: سروش، 1381.
 2. الکساندر، کریستوفر، معمارى و راز جاودانگى، ترجمه مهرداد قیومى بیدهندى، تهران، دانشگاه شهیدبهشتى، 1381.
 3. الوانى، سیدمهدى. « پژوهشى در زمینة رابطة بین برخى از مشکلات». در مقاله هایى دربارة مبانى رفتار سازمانى سازمان ها با عدم ارضاى نیازها و انگیزش، چاپ اول، تهران: مرکز مدیریت دولتى، 1345.
 4. جاسبى، عبدالله. اصول مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد، 1365.
 5. حجت، عیسى. سنت و بدعت در آموزش معمارى، پایان نامة دکتراى معمارى، دانشگاه تهران، گروه معمارى دانشکدة هنرهاى زیبا، 1380.
 6. حجت، مهدى. مبانى شکل گیرى فضا، جزوة درسى، 1386.
 7. رحیم زاده، محمدرضا. بودن، اندیشیدن، برپا داشتن: تأملى در منشاء معمارى، پایان نامة دکتراى معمارى، دانشگاه تهران، گروه معمارى دانشکدة هنرهاى زیبا، 1383.
 8. رحیمى نیک، اعظم. تئوری های نیاز و انگیزش، تهران: دانشگاه آزاد، 1374.
 9. ساعتچى، محمود، روا نشناسى کار، تهران: سازمان و مرکز آموزش مدیریت دولتى، 1369.
 10. سیاسى، على اکبر. نظریه هاى مربوط به شخصیت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1367.
 11. کرج، دیوید و ر یچارد اس. کراچفیلد و اجرتو ن ال. بلاکى . فرد در اجتماع, ترجمة محمود صناعى، تهران: انتشارات زوار، 1347.
 12. مازلو، آبراهام. انگیزش و شخصیت، ترجمة احمد رضوانى، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوى، 1365.
 13. نوربرگ شولتز، کریستیان. گزینه اى از معمارى: معنا و مکان، ترجمة ویدا نوروز برازجانى، تهران: نشر جان جهان، 1382.
 14. Abramson, L.Y. & M.E.P. Seligman & J.D. Teasdale. , “Learned Helplessness in Humans: Critique and Reformulation”, in Journal of Abnormal Psychology, No. 87 (1978), pp. 49-74.
 15. Alderfer, Clayton P. “Existence, Relatedness, and Growth: Human Needs in Organizational Settings”, in Business & Economics, University of California, 1972.
 16. ________ . “An Empirical Test of a New Theory of Human Needs, Organizational Behavior and Human PerformanceAlexander, Christopher. The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, The Center for Environmental Structure, 2002.
 17. Allport, Gordon Willard., “Personality and Social Encounter“, selected essays, Michigan: Beacon Press, 1960.
 18. ________ . Pattern and Growth in Personality, Michigan: Holt, Rinehart and Winston, 1961.
 19. Bandura, A. “Human Agency in Social Cognitive Theory”, in American Psychologist,no. 44 (1989), pp. 1175-1184
 20. Barry, P. Mental Health and Mental Illness, 7th Ed, New York: Lippincott, 2002.
 21. Boeree, C. G., 2005, Maslow's Hierarchy of Needs, retrieved: August 15,2009, from http://webspace.ship.edu/cgboer/ maslow.html
 22. ________ . Maslow’s Hierarchy of Needs, Last Updated: August 15, 2009.
 23. Boughey, Howard N. “Blueprints for Behavior”, in The Intentions of Architects to Influence Social Action Through Design, doctoral dissertation, Princeton University, 1968.
 24. Broady, Maurice, 1966, “Social Theory in Architectural Design”,in Arena, no. 81: 898 (1966), pp. 149-154
 25. Brolin, Brent. The Failure of Modern Architecture, New York: Van Nostrand Reinhold, 1976.
 26. Carver, C.S. & M.F. Scheier. “The American Dream revisited: Is It What you Want or Why you Want it was Matter?”, in Psychological Science, no. 9 (1998), pp. 289-292.
 27. Clark, J.B. “Motivation in Work Groups: A Tentative View”, in Human Organization, no. 133 (1960-61), pp. 198-208.
 28. Daniels, M. Maslow’s Concept of Self-actualization, 2001, retrieved 2004, from http://www.mdani.demon.co.uk/ archive/MD Maslow htm
 29. Davis. K. Human Behavior at Work, New York: Mc Graw Hill Co, 1972.
 30. Deci, E.L. & R.M. Ryan. “The Empirical Exploration of Intrinsic Motivational Processes”, in Advances in Experimental Social Psychology, New York, no. 13 (1980), pp. 39-80.
 31. ________ . Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior, New York: Plenum, 1985.
 32. ________ . “A Motivation Approach to Self: Integration in Personality”, in Nebraska Symposium in Motivation, Vol. 38. Lincoln: University of Nebraska Press, (1991), pp. 237-288,
 33. ________ . “The ‘What’ and ‘Why’ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-determination of Behavior”, Psychological Inquiry,Vol. 11,no. 4, University of Rochester,2000,
 34. Hall, C.S. & G. Lindzey. Theories of Personality, N. Y: John Wildly & Sons, 1967.
 35. Hall, D.T. and K.E. Nougaim. “An Examination of Maslow’s Need Hierarchy in an Organizational Setting”, in Organizational Behavior and Human Performance, no. 3 (1968), pp. 12-35.
 36. Herzberg, F. & B. Mausner & B. Snyderman. The Motivation to Work, New York: John Wiley and Sons, 1959.
 37. Herzberg, F. Work and the Nature, Clevand: The Work Publishing Company, 1966.
 38. Herzberg, F. “One more time: how do you motivate employees?”, in Harvard Business Review, vol. 46, iss. 1 (1968), pp. 53–62.
 39. Huitt, W. Maslow’s Hierarchy of Needs, Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved 2007. from, http://www. edpsycinteractive.org/topics/regsys/maslow.html
 40. Ivancevich, J.M. “Perceived Need Satisfactions of Domestic Versus Overseas Managers”, in Journal of Applied Psychology,no. 53 (1969), pp. 274-278.
 41. James, William. Text-book of Psychology, Macmillan: Oxford University, 1892.
 42. Kasser, T. & R.M. Ryan. Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals, Personality and Social Psychology Bulletin, no. 22 (1996), pp. 80-87.
 43. Kirchner, Wayne K. & Marvin D. Dunnette. Psychology Applied to Industry, Appleton-Century-Crofts, 1965.
 44. _______ . Psicologia Industrial, Trillas, 1994. Klineberg, Otto. Social Psychology, New York: Holt, 1954.
 45. Lawer, E.E., & J.L. Suttle. “A Casual Correlation Test of Need” Performance, no. 7 (1972),pp. 265-287
 46. Lawer, E.E. Motivation in Work Organizations, Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Co, 1973.
 47. Lear, Jonathan, Aristotle: the Desire to Understand, Cambridge University Press, publishing 2, 1999.
 48. Leavitt, Harold. Managerial Psychology, Chicago the University of Chicago Press, 1964.
 49. Lewin, Kurt. “Defining the “Field at a Given Time””, in Psychological Review, no. 50 (1943), pp. 292-310.
 50. Republished in Resolving Social Conflicts & Field Theory in Social Science, Washington, D.C.: American Psychological Association, 1997.
 51. ________ . The Conceptual Representation and the Measurement of Psychological Forces, Contributions to Psychol ogical Theory, 4, Durham, N.C.: Duke University Press, 1938.
 52. Lipman, Alan. The Architectural Belief System and Social Behavior, Dowden, Hutchinson & Ross, 1974, pp. 23-30.
 53. Maslow, Abraham Harold. Motivation and Personality, New York: Harper & Row, 1954.
 54. ________ . Organizaciones tema 4: la Motivacion en el Trabajo, Uniandes, Fac. de Adminstracion, 1943.
 55. Mathes , Eugene W. From Survival to the Universe: Values and Psychological Well-Being, Chicago: Nelson-Hall, 1981.
 56. Miner, J.B. Organizational Behavior: Behavior 1: Essential Theories of Motivation and Leadership. Armonk: M.E. Sharpe, 2005.
 57. Murray, Henry Alexander. Explorations in Personality: A Clinical and Experimental Study of fifty Men of College Age, By the Workers at the Harvard Psychological Clinic, Wiley, 1938.
 58. Nohria, N. & P. Lawrence & E. Wilson. Driven: How Human Nature Shapes our Choices, San Francisco: Jossey-Bass, 2001.
 59. Prochaska, James O. & John C. Norcross. Systems of Psychotherapy: A Transtheoretical Analysis, seventh edition, United state of America, 2003.
 60. Rainio, Kullervo. Discrete Process Model for Quantum and Mind Systems, Research Reports 1/2008, Department of Social Psychology, Helsinki University. e-book, whole text available in address: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/ sosps/muut/rainio2/
 61. ________ . “Discrete Process Model for Quantum Systems of Matter and Mind”, in World Futures, Vol. 65, Issue 4 (May 2009a), pp. 270-303.
 62. ________ . Kurt Lewin’s Dynamical Psychology Revisited and Revised, Professor emeritus, Helsinki University, 2009b.
 63. Rotter, J. “Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement”, Psychological Manographs, Vol. 80. no. 1 (1966), pp. 1-28
 64. Shaw, Robert E. & Endre E. Kadar. “Toward an Ecological field Theory of Perceptual Control of Locomotion”, in Biological Psychology, Vol. 12, no. 2 (2000), Lawrence Erlbaum Associates, Inc., pp. 141 180, Skinner, B.F. Science and Human Behavior, New York: Macmillan, 1953.
 65. Tang, Thomas Li-Ping, & W.B. West & A.H.S. Ibrahim. “The Importace of human Needs During Peacetime, Retrospective Peacetime, and the Persian gulf War”, in International Journal of Stress Management, Vol. 4, no. 1 (1997), pp. 47-62, Vol. 5, no. 1 (1998), pp. 26-37.
 66. Thompson, Michael & Lawrence J. Cohen & Catherine O’Neill Grace. Best Friends, Worst Enemies: Understanding the Social Lives of Children, Ballantine Books, 2001.
 67. Vroom, V.H. Work and Motivation, New York: Wiley, 1964.
 68. Wahba, M.A. & L.G. Bridwell. “Maslow Reconsidered: A Review of Research on the Need Hierarchy Theory”, in Proceedings of the Thirty- third Annual Meeting of the Academy of Management, 1973, pp. 514-520.
 69. Wanous, John P. & Abram Zwany. “A Cross-Sectinal Test of Need Hierarchy Theory”, in Originalizational Behavior and Human Perfoermance,no. 18, pp. 78-97.
 70. William, Perry & Ralph Barton. Essays on Faith and Morals, New American Library, University of Michigan,