تأثیر طراحی شهری در پیشگیری و کاهش جرایم و نابهنجاری ها

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان مثل غذا، سرپناه و بهداشت از ضروریات و نیازهای اصلی انسان است. احساس ناامنی در محیط و نگرانی های ناشی از مکانهای نا امن سایر فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرار میدهد و امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به درستی انجام ژذیر نخواهد بود. نابهنجاریهای اجتماعی و جرایم گوناگون در محیط های شهری از جمله موارد اصلی نا امنی محیط زندگی و سلب کننده امنیت مناطق شهری و در نتیجه مختل شدن آسایش و آرامش مردم است. هدف از این نوشتار آشنایی با روش های نظری پیشگیری از نابهنجاریهای اجتماعی و جرایم به کمک دانش و حرفه طراحی شهری است.اهم نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که با طراحی شهری میتوان از طریق «تغییر در کالبد محیط شهری»، مانع از ارتکاب جرم و رفتار مجرمانه شد.

کلیدواژه‌ها