همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

طاهره نصرتی

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

j.soffeh@sbu.ac.ir

تیم اجرایی

مهران غلامی

گنجینه نقش جهان

j.soffeh@sbu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

سید حسین (ایرج) معینی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

iradj.moeini@gmail.com

ویراستار

شهاب قیومی بیدهندی

-

sqayyoomi@gmail.com

صفحه آرا

وحید روزبهانى

گنجینه نقش جهان

artmgh@yahoo.com