اعضای گروه دبیران

مدیر مسئول

محمدرضا حافظی

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375622
mrhafezygmail.com
6
0000-0002-7152-8414

سردبیر

حمید ندیمی

معماری استاد بازنشسته دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375438
ha.nadimigmail.com
0000-0001-7053-4022

اعضای گروه دبیران بین المللی

سیمین داودی

شهرسازی استاد دانشکده معمارى، برنامه ریزى، و منظر دانشگاه نیوکاسل

www.ncl.ac.uk/apl/staff/profile/simin.davoudi
simin.davoudinewcastle.ac.uk
0000-0001-6299-3675

h-index: 44  

علی مدنی پور

شهرسازی استاد دانشکده معمارى، برنامه ریزى، و منظر دانشگاه نیوکاسل

ali.madanincl.ac.uk
0000-0002-9083-146X

h-index: 24  

اعضای گروه دبیران

شهرام پوردیهیمى

معماری استاد بازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

s-deihimisbu.ac.ir
0000-0002-5518-1107

اکبر حاجى ابراهیم زرگر

مرمت استاد بازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

azargar2008gmail.com
0000-0002-8404-7580

عیسی حجت

معماری استاد دانشکدة معمارى پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران

isahojatut.ac.ir
0000-0003-4724-7759

شاهین حیدری

تکنولوژی، معماری استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

shheidariut.ac.ir
0000-0002-2016-2256

محمود رازجویان

معماری استاد بازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

mahmoodrazyahoo.com
0000-0002-1337-6205

علی غفاری

طراحی شهری استادبازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

alighaffari25hotmail.com
0000-0002-0545-1690

محسن فیضی

معماری منظر - فضای سبز استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/9939/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C
mfaiziiust.ac.ir
0000-0003-1022-0990

h-index: 11  

علی کاوه

ساختمان استادبازنشسته دانشکدة مهندسى عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

alikavehiust.ac.ir
0000-0002-5428-4788

h-index: 68  

کوروش گلکار

طراحی شهری استاد دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375455
koroushgolkaryahoo.com
0000-0002-6415-0046

اصغر محمد مرادی

مرمت استاد دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ایران

m_moradiiust.ac.ir
0000-0002-1505-0946

حمید ندیمى

معماری استاد بازنشسته دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375438
ha.nadimigmail.com
0000-0001-7053-4022

هادی ندیمی

معماری استادبازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

hadinadimigmail.com
0000-0001-6978-5262

مدیر داخلی و معاون سردبیر

مرجان السادات نعمتی مهر

طراحی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=379309
m_nematimehrsbu.ac.ir
0000-0002-9105-4981