کتاب شناسی توصیفی گزیده تیتوس بور کهارت

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

تیتوس بورکهارت از برجسته ترین سنت گرایان معاصر است. بیشتر اهمیت او از نظر هنر و معماری از ان روست که او بیش از دیگر سنت گرایان به هنر پرداخته است.هنرمند اندیشمند و دردمند امروزی در ایران نمی تواند به او بی اعتنا باشد.حتی کسانی که با آرای او مخالفند گزیری از شناخت دقیق او ندارند. زیرا بدون شناخت اندیشه های کسی نمی توان آنها را رها کرد. برای شناخت اندیشه های بورکهارت نخست باید دستگاه فکری او را ترسیم کرد. لازمه این کار بررسی آثار اوست حتی آثاری که پیوند آنها با هنر، تلویحی و غیر مستقیم است. در این مقاله پس از ذکر زندگی نامه کوتاه بورکهارت هفت عنوان از مهم ترین کتابهای او را که نماینده دستگاه فکری اوست معرفی میکنیم.

کلیدواژه‌ها