تحقیق تفسیری تاریخی در معماری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از حوزه های مهم تحقیق در معماری، تاریخ معماری است. نویسنده این مقاله تحقیق در تاریخ معماری را از نوع تحقیق تفسیری – تاریخی می داند و میکوشد، متناسب با مجال مقاله، این نوع تحقیق را تعریف و حدود و راهکارها و قوت ها و ضعف های آن را آشکار کند. بدین منظور، در مقدمه مقاله درباره تحقیق تفسیری – تاریخی سخن میگوید.این تحقیق نوعی از «تحقیق تفسیری» است که موضوع آن در گذشته روی داده است. در تقسیم بندی کلی تحقیق به دو دسته تحقیق تفسیری – تاریخی، بیشتر ذیل تحقیق کیفی جای میگیرد. باب 2 مقاله به بیان روایی در تحقیق تفسیری – تاریخی، شباهت های و تفاوت ها ی روایت تاریخی و داستان و مقام خیال در پرداختن به روایت تاریخی اختصاص دارد. مولف مابقی مقاله را در دو مبحث راهبردی و شگردی (تاکتیکی) تنظیم کرده است. در باب 3 به چهار دیدگاه در فلسفه تاریخ و تدثیر انها بر تحقیق تفسیری – تاریخی (شامل قانون فراگیر همپل – پوپر حرکت روی مطلق هگل، ساختارگری لوی – استروس، پساساختارگری فوکر ) می پردازد و مثالهایی از برخی از آنها در تحقیق معماری می آورد. در باب 4 از شگردهای گردآوری داده های تاریخی و سامان دهی و ارزیابی آنها سخن میگوید. باب5 به شگردههای ارزیابی داده ها و اقسام قراین تاریخی اختصاص دارد. نویسنده در باب 6 نمونه ای جامع از کاربرد شگردهای ارزیابی در بررسی معماری اینکاها می آورد. در باب 7 ، آخرین باب مقاله، قوت ها و ضعف های تحقیق تفسیری – تاریخی را بررسی میکند – (مترجم)

کلیدواژه‌ها