ردپای قداست در معماری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق ردپای قداست در معماری اسلامی ایران بررسی شده است. به عبارتی، شناسایی عواملی که خاصیت فرازمانی و فرامکانی به این معماری داده شده است، اشاره به عالم معنا و رمز و راز معنایی دارد و قابل دریافت توسط همه انسانها در همه اعصار و فرهنگ ها بوده و آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. ویزگی های معماری اسلامی ایران از این نظر عبارتند از هدفمندی ساختاری، داشتن داستان زندگی، استقرار متناسب یا شأن فضا، کمال گرایی، الگوپذیری، رعایت اندازه و تناسبات موزون، قوام یافتگی، رعایت ترجیح و مرجحات، رعایت قناعت و نهایتاَ پیوستگی با طبیعت. در پایان، معماری معاصر ایران در مقایسه با این ده ویژگی برسی شده و مهم ترین عواملی که موجب تفاوت بنیادی و ماهیتی آن با معماری اسلامی ایران شده است، یعنی فردگرایی، بی قانونی و غرب زدگی معرفی می شود.سپس با توجه به شرایط موجود، راه حل هایی برای عبور از این مشکل و سوق دادن معماری معاصر به سوی کمال و محسنات معماری سنتی اسلامی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها