رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده

با توجه به کمبود مسکن و سیاست گذاری های اخیر برای تأمین آن مطابق الگوی مصرف مسکن در کشور، فضای باز یا حیاط از برنامه طراحیواحدهای مسکونی مستقل حذف یا بسیار محدود شده است. ایجاد شرایط مطلوب به گونه ای که ساکنان هر محله فضای کوچه را ادامه فضای باز خانه و مکان فعالیت های مکمل زندگی روزمره به شمار آورند.می تواند نقش مهمی در زندگی شهری داشته باشد. فضاهای باز مسکونی، هم از نظر برقراری روابط اجتماعی در مقیاس همسایگی و محله ای و هم از نظر ساختار و سیمای شهر و تأمین پیوستگی بافتهای مسکونی محله که واحد اصلی تشکیل دهنده شهرها شمرده می شوند – اهمیت می یابد. وجود سلسله مراتب در فضاهای دسترسی و ایجاد رابطه ای منطقی، منسجم، پیوسته و خوانا بین سه عنصر اصلی ساختمان، معابر و فضاهای عمومی عاملی موثر در هویت بخشی و شناسایی محلات مسکونی خواهد بود. به موازات تکمیل طرح مصوب« اصول طراحی محله های مسکونی در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان و سالمندان »، پروژه تحقیقاتی«رهنمودهای طراحی فضاهای باز محله های نسکونی متناسب با شرایط سالمندان» در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به اجرا در آمد. در این مقاله بخشی از دستاوردهای پروژه مذکور، شامل مبانی و رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی ارائهخواهد شد. رهنمودهایی که لازم است در طراحی یا بهسازی فضاهای باز مسکونی در نظر گرفته شوند تا با ایجاد فضاهایی قابل دسترسی، ایمن پویا و زنده، امکان تعامل اجتماعی سازنده فراهم آید.

کلیدواژه‌ها