نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

در این مقاله ابتدا با بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر یزد و مقایسه آن با مناطق شهری در استان یزد و کشور وضعیت مسکن در شهر مورد مطالعه و مسخص می شود.نتایج این بررسی نشان میدهد که طی دوره 75-1355 وضعیت مسکن این شهر رو به بهبود داشته است و در مقایسه با مناطق شهری کشور دارای وضعیت بهتری است اما نسبت به مناطق شهری استان از لحاظ شاخص های کمی در مرتبه پایین تر ولی از لحاظ شاخص های کیفی وضعیت بهتری دارد. در قسمت بعدی این مقاله پس از پیش بینی جمعیت شهر یزد تا سال1400 نیازهای مسکن در 20 سال آینده تعیین گردیده و مشخص می شود که در این مدت به مساکنی برابر با مساکن فعلی شهر یزد احتیاج است. از مجموع نیازهای مسکونی آینده شهر یزد 7/89 درصد ناشی از رشد خدنوار و 3/3 درصد آن به تخریب های احتمالی مساکن موجود مربوط میشود.در پایان با توجه به توان موجود در داخل شهر(زمینهای بایر و مساکن مخروبه) مشخص شد که در صورت استفاده حداکثر از آنها می توان تمام نیازهای مسکونی آینده شهر را در داخل شهر تأمین کرد.

کلیدواژه‌ها