جهانی شدن(شهرها) و پیش فرض های طراحی شهری برای مواجهه با آن

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

توسعه فناوری های میکروالکترونیک در دهه های اخیر در حال دگرگون ساختن ساختار اقتصادی – سیاسی و اجتماعی – فرهنگی جهان است که تحت عنوان جهانی شدن شناخته می شود.نقطه اثر جهانی شدن با تکیه بر ابزارهای اطلاعاتی و نیروهای جهانی اقتصاد شهر و حاصل آن تبدیل شهر های بزرگ و تاریخی به شهرهای جهانی با عملکردهای خاص است.اما جهانی شدن به عنوان محصول انقلاب اطلاعاتی همچون انقلاب و تمدن صنعتی با سود و زیان های متفاوتی برای دولت – ملت های گوناگون به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه است.مهمترین نگرانی در بعد شهرسازی تحول شهر جهانی تحت نفوذ ارتباطات راه دور، اقتصاد بدون مرز و تنوع فرهنگ های حاضر در آن، به شکل فضاهای عام و بی هویت جهانی و بدون تعلق به فرهنگ قلمروهای خاص ملی و سیاسی یا به طور خلاصه به مکان خاص محلی است.این مقاله با توجه به مسئله مذکور طراحی شهری را به عنوان یکی از ابزارهای موثر در حفظ و ارتقاء ویژگی های فرهنگی مکان های خاص در شهر جهانی معرفی می نماید.

کلیدواژه‌ها