گمانه ای به رشدذهنی دانشجویان در کارگاه معماری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه کاشان

چکیده

ارتقاء کمی و کیفی مبانی نظری و برگردان آن به طراحی از جمله اهدافی که در دانشکده های معماری دنبال می شود. برای رسیدن به این هدف چنین برنامه ریزی شده است که دانشجوی معماری از هر کارگاه طراحی " تصورات پایه و تصدیقات و استنتاجات" مرتبط با برخی از وجوه معماری را کسب نماید و از پیوند آنها پس از گذراندن برخی کارگاههای متعدد در آخر دوره به مبانی جامع و عمیق دست یابد و با آگاهی از وجوه و ابعاد کمی و کیفی معماری، برای ارایه طرح های کارآ و زیبا در عرصه عمل آمادگی یابد. گرچه در مسیر ارایه هر طرح معماری فعالیت پیچیده ذهنی به دلیل " تعامل تصورات، تصدیقات و استنتاجات" مرتبط با آن طرح به جریان می افتد، ولی از میان این مجموعه "وجود تصورات پایه" سهمی ویژه دارند و شرط لازم برای به حرکت درآوردن فعالیت ذهنیرا برآورده می سازد.با تکیه بر این باور مقاله تحقیقاتی زیر روشی جهت آگاهی از وجود یا عدم تصورات پایه در ذهن دانشجویان کارگاه معماری را پیشنهاد میکند. و امیدواری میدهد که با اعمال این روش در کارگاههای مختلف معماری خصوصا در کارگاههای مقدماتی و پیشرفته یک دوره آموزشی بتوان تصویری از سیر تحول آن دوره را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها