نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در ساخت مناظر باز و محوطه سازی در شیب ها و دامنه های ناپایدار با مسایل همبسته و متعددی روبرو میشوید که باید تاثیرگذارترین انواع آنها را قبل از عملیات ساخت و در مقیاس های متفاوت به درستی بازشناخته تعیین حدود نمود و یا در زمان بهره برداری از پروژه های مورد انتظار روند گسترش و تغییرات آن ها را ارزیابی و کنترل کرد. بدیهی است ساخت و ایجاد طرح های منظر و محوطه سازی خود نیز در روند تغییرات و ناپایداری و همچنین تثبیت نسبی دامنه ها تاثیرگذار است و همچنین خود نیز ار تاثیر وضعیت پدیدار شده متاثر میگردد. اساسا شیب ها و دامنه هایی بی ثبات تلقی می شوند که در محدوده سطحی و یا زیرسطحی آنها آثار قابل تفکیکی از حرکت مواد سازنده پوشش و یا بستر به صورت انفرادی یا تجمعی ملاحظه شود.واضح است که تفکیک عملکرد این نوع حرکت در شیبهای ناپایدار و دامنه های بی ثبات عملا ممکن نیست و معمولا این حرکات به صورت هم زمان و با تفوق نسبی یکی بر دیگری در زمانهای مختلف رخ می دهند. به طور کلی در عرصه های شیب دار و ناپایدار در زمان ساخت و یا بهره برداری از طرح های منظر و محوطه سازی به آثار مستقسیم و غیر مستقیمی برخورد می شود که مهمترین نشا نه های راهنما در مورد آنها را میتوان به شرح زیر جمع بندی کرد : - ترکهای موازی در ابعاد متفاوت که معولا راستایی همسو با منحنی های تراز دارند. - ترکهای جانبی و هم راستا با جهت شیب های عرضی - ایجاد شکاف های نامنظم در پوشش های رسوبی و در مواردی در بستر زیربنایی عرصه - آثار عملکرد سطوح لغزش قدیمی و فعال در برش های عرضی و طولی - آثار عملکرد ریزش های منفرد و توده ای مواد در بخش های دیواره ای و پرشیب عرصه - آثار تجمع محدود و یا به هم پیوسته ای از مواد فرو ریخته در مکانهایی که دچار شکست ناگهانی در شیب شده اند. - خرد و جداشدگی مصالح قدیمی و ترمیمی و آثار فرسودگی نامتعارف در آنها - بلند شدگی و فرو افتادگی غیر متعارف و یا جابجایی های محسوس ایجاد شده در انواع کفپوش های مورد استفاده - آثار نشست های غیر معمول و لکه های نامنظم نشت آب و توده های مرطوب غیر طبیعی در جهات متفاوت در عرصه ها - کجشدگی دیواره های حایل جداره ها پوشش های سطحی ترانشه ها خصوصا در جهت عمود بر شیب های طولی و عرضی - آثار تورم آماس و پوکی غیر معمول بخش هایی از پوششهای سطحی و در نقاط خاکریزی شده - بلند شدگی و در معرض دید واقع شدن عناصر و عوارض زیر سطحی مانند ریشه های درختان و لوله های انتقال آب

کلیدواژه‌ها