ملاحظات آگوستیکی در طراحی یک فضا

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله مسایل آکوستیکی که ممکن است در فضاهای مختلف ساختمانی بوجود آیند را مطرح میکند تا دلیل وجودی طرح هایی که برای حل کردن آن ها لازم است روشن شود. محتوای مقاله به زبان غیر تخصصی عرضه شده تا افرادی که مجبورند در مورد این قضایا تصمیم گیرند ولی، آشنایی چندانی با مفاهیم تخصصی آن ندارند بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.بنابراین تکیه مقاله بر مفاهیم زیربنایی قضایا است جزئیات طراحی و محاسباتی در موارد مختلف مطرح نشده اند.

کلیدواژه‌ها