افسانه سنمار

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

افسانه ها مجموعه ای از اعتقادات و باورها و داورهای نظری مردم هستند که به لحاظ تناقص با محسوسات ما نام افسانه را به خود گرفته اند. با این حال مردم در گذشته به افسانه ها متوسل شده و با آنها زندگی کرده اند. امروزه اگرچه پیوند با افسانه ها به استحکام گذشته نمی باشد ولی هنوز محل تجلی ارزشهای جامعه می باشند. همچنانکه در افسانه سنمار نیز ارزش "بداعت" و " استقامت" به صورت بارزی برجسته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Myth of Senemar

نویسنده [English]

  • Ali-Akbar Khan-Mohammadi
-
چکیده [English]

h are among a set of common beliefs and credences named so as to show their contradiction to tangible and palpable matters.However, in the past people lived with and resorted to such myths. Even today, although not as strong as the past, such myths are the manifestation of the values of the society. As in the "Senemar" myth, the value of "integrity and innovation" arc projected in a very evident way.