نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

در مطالعات مرتبط شرایط محیط فضا ها از جمله محاسبه انتقال گرما از جدارهای ساختمان معمولا از فرضیه شرایط پایدار(2) استفاده می شود(1)در این حالت شرایط محیطی داخل و خارج فضا ثابت فرض می شود. با توجه به اینکه در طبیعت شرایط کاملا ایستا وجود ندارد این روش به نوبه خود یک نوع ساده سازی است. لذا چنانچه نوسانات دما زیاد باشد نتایج آن معتبر نیست (3) از این رو در ساحتمانهائیکه از سیستم غیر فعال انرژی بهره می برند باید از روش جریان انتقال ناپایدار استفاده گردد ا اطلاعات دقیقتری از رفتار جداره در دست باشد. مقاله زیر با استفاده از روش انتقال ناپایأار از مشخصات دیوارهای معمول در ساخت و سازه های متداول را از جهت تشخیص رفتار آنها بر اتتقال گرما در اختیار خواننده می گذارد.

کلیدواژه‌ها