نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

نمایشگاه بین المللی ترجان تحت عنوان راه های جدید به سوی توسعه در تابستان سال 1372 گشایش یافت به رغم تحولات سریع و پیاپی در نیمه دوم قرن حاضر،به ویژه در کشورهای صنعتی و ورود به دوران فرا صنعتی و عصر ارتباطات به نظر می رسد هنوز بشر دچار مصائب بیشماری است که بخشی از آن نیز زاییده همین تحولات پیاپی است به دنبال چاره اندیشی برای حل این امور، اندیشمندان و پژوهشگران سراسر گیتی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های بیش از گذشته به تعمیق و ژرف نگری پرداخته، در جهت رفع مشکلات می کوشد. در همین راستا رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی نیز تلاش های جدیدی را آغاز نموده اند.

کلیدواژه‌ها