نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

امروزه مطالعه سرعت جریان هوا در مرحله طراحی برای مناطق شهری به جهت نیل به آسایش گرمایی، راحتی رفتاری و پرهیز از آلودگی های هوا ضرورت پیدا کرده است . حتی در بعضی ممالک، رفتار و سرعت باد در مناطق در دست طراحی و تغییرات آن ها نسبت به وضعیت قبل از ساخت و ساز در همان مناطق اجباری است برای تعیین رفتار و سرعت باد در بافت های مصنوع، نیاز به تئوری تبیینی معتبر وجود دارد متاسفانه در حال حاضر این تئوری در دست نیست در مقابل امروزه بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در تونل باد ناظر بر همین مسئله است. با اتکا به این یافته ها تهیه رهنمودهای کاربردی جهت معماری و طراحی شهری میسر می گردد. در مقاله حاضر ضمن پیمایش تحلیلی از مطالعات موجود رهنمودهای طراحی برای چندین نمونه از بافت های متداول شهرسازی امروزی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها