نظریه ای در تفکر برنامه ریزی و طراحی شهری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

هر پدیده ای هرگاه در اثر فرایند تاریخی خاص خود دگرگونی پذیرد در شکل جدید و در معنای نوین خود از انسجام یکپارچگی انتظام و اعتبار برخوردار خواهد بود نظم جدید از دل سازمان کهن سر برون خواهد زد . قطع این فرایند در نقطه ای و شتاب بخشیدن به فعل و انفعالات درونی پدیده برای رسیدن به شکلی تازه و دلخواه کو اینکه ممکن است چهره ای جدید و معنایی نو از پدیده را سبب شود ولی بی گمان این شکل همانی نیست که می بایست از درون تحول تاریخی پدید می آمد

کلیدواژه‌ها