روش های برنامه ریزی مکانی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

در امر برنامه ریزی جهت تنظیم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی باید عوامل بسیاری از قبیل فرهنگ ، ساختارهای سیاسی و تاریخی ، روابط اجتماعی ، میزان توسعه اقتصادی و ... توجه داشت از آنجا که محمل این عوامل مناطق جغرافیایی متفاوت هستند لذا برنامه ریزی مکانی که به ویژگیهای این مناطق جغرافیایی توجه دارد از اهمیت خاصی برخوردار می شود. با توجه به توضیحات بالا مقاله حاضر در زمینه علل و لزوم برنامه ریزی مکانی جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی و بر اساس مطالعات انجام شده در دفتر فنی آموزشی و پژوهشی دانشکده به رشته تحریر در آمده است.

کلیدواژه‌ها