شهرهای رمزی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

معماری چون سایر دست ساخته های انسان حاوی معنی ظاهری و معنی رمزی با بارهای فرهنگی متفاوت است و در این میان معنی رمزی یک اثر از بار فرهنگی بیشتری برخوردار است. بطوریکه درک این معنی برای مردم خارج از فرهنگ صاحب اثر به آسانی میسر نمی شود.مقاله زیر با وجود گذشت زمان به دو علت1)توجه هنری کربن به بار فرهنگی معنی رمزی معماری .2)تعمق در معنی رمزی معماری سنتی ایران از دیدگاه فلسفه و عرفان این رمز و بوم، هنوز معتبر و بدیع باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها