چگونه طراحی می کنم

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ندارد

چکیده

نشریه صفه در نظر دارد که زیر پوشش این عنوان فضای مناسبی جهت ارائه آثار با ارزش دانشجویی اعم از پروژه و مقاله باز کند با استفاده از این فرصت در این نوشته آقای مسعود تهرانچی همراه با گزارشی کوشا از دکتر محمود رازجویان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها