معماری چون واسطۀ استکمال معرفتی انسان: جستجو در رابطۀ معماری و انسان با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری

چکیده

سابقۀ هزاران سالۀ معماری روشن می‌کند که میان انسان و معماری روابط و مناسبت‌هایی برقرار است. امروزه متأثر از فهم غالب از معماری این رابطه به نحوی برقرار می‌دانیم؛ اما ممکن است که فهم امروزین ما چونان پرده‌ای زوایای پنهان و پیچیدۀ رابطۀ انسان و معماری را از دید ما دور کرده باشد. در این تحقیق رابطه و مناسبت انسان و معماری را از دریچه‌ای نو و با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی بررسی کرده‌ایم. پرسش اصلی این تحقیق این است که رابطه و مناسبت انسان و معماری چیست اگر از نظرگاه فلسفی سیدمحمدحسین طباطبایی به جهان نظر کنیم.
در این تحقیق ابتدا مراد از مفردات بحث، یعنی مراد از انسان و معماری در جایگاه عملی انسانی، را روشن کرده‌ایم. سپس بخشی از دستگاه نظری طباطبایی را معرفی کرده‌ایم که متضمن جهان‌نگری فلسفی او و مبین رابطۀ انسان با اعمال صناعی اوست. در ادامه کوشیده‌ایم مفهوم معماری را با نظر به شیوۀ نگریستن طباطبایی به جهان شرح دهیم. در نهایت نیز رابطۀ انسان را با معماری از منظر فلسفۀ طباطبایی شرح و نشان داده‌ایم که اولاً معماری در شمار اعمال صناعی انسان و یکی از حرکات ممکن در جهان است، و ثانیاً هر گاه انسان به معماری می‌پردازد، در عین تصرف در مادۀ جهان در نفس خودش نیز تصرف می‌کند و مقارن آنکه چیزی را در عالم ماده برپا می‌کند، نفس خودش را می‌سازد و معرفت می‌اندوزد و از این راه استکمال معرفتی می‌یابد.
این تحقیق غیرکمی و روش اصلی آن به فراخور نوع تحقیق‌های فلسفی استدلال عقلی است؛ اگرچه در بیان مقدمات نظری تحقیق و استخراج مفاهیم اصلی آن از روش تحلیل مضمونی نیز بهره گرفته‌ایم. تحقیق حاضر در پنج باب تنظیم شده است: مقدمه، دستگاه فلسفی سیدمحمدحسین طباطبایی، معماری در نگاه طباطبایی، و نتیجه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Architecture as the Mediator of Human Perfection: A Survey on the Nature of the Relationship between Human and Architecture Based on Mohammad Hossein Tabatabai’s Philosophy

نویسنده [English]

  • Mohammad Gholamali Fallah
Assistant Professor at Department of Architecture and Urban Development, Centre for Iranian Architectural Studies and Documentation.
چکیده [English]

The thousands of years of history of architecture make it clear that there are relationships between human and architecture. Today, influenced by the prevailing understanding of architecture, we take this relationship for granted; But our current understanding of architecture has obscured the hidden angles of the relationship between human and architecture. In this research, we have studied the relationship between human and architecture based on the philosophy of Seyed Mohammad Hossein Tabatabai. The main question of this research is: What is the relationship between human and architecture if we look at the world from the philosophical point of view of Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai, is the main question of this research?
In this research, we have first clarified the main terms of the discussion, that is, the meaning of “human” and “architecture as a Human practice”. Then we have introduced a part of Tabatabai's theoretical system which includes his philosophical worldview and the relationship between Human and his practices. In the following, we have tried to explain the concept of architecture in terms of Tabatabai's way of looking at the world. Finally, we have described the relationship between human and architecture from the perspective of Tabatabai philosophy. we have shown that, firstly, architecture is among the Artificial actions of human and one of the possible movements in the world, and secondly, whenever human engages in architecture, while changing of the world, he also changes himself, and at the same time he establishes something in the material world, He builds his own soul and stores knowledge, and in this way he attains the perfection.
This is qualitative research and its main method is rational reasoning; However, in expressing the theoretical foundations of the research and extracting its main concepts, we have also used the method of thematic analysis. The present research is organized into five chapters: Introduction, Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai's philosophical system, architecture in Tabatabai's view, and conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Human
  • Artificial Actions
  • Human Perfection
  • Mohammad Hossein Tabatabai’s Philosophy