شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة معمارى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد معمارى، دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای کنونی، با توجه به تغییر در پاسخ‌گویی به نیازهای جوامع بشری، توجه بیشتری به تأثیر حیاتی فضاهای اطراف، خصوصاً فضاهای درمانی، معطوف گشته است. در یک فضای درمانی، هنگام مبارزۀ بیمار با بیماری، محدود شدن اجباری او، احساس بی‌پناهی، نگرانی در مورد مخارج پزشکی، و درنتیجه تشخیص بیماری و عمل جراحی دست به دست هم داده و او را تحت فشار روانی شدید می‌گذلرد. بنا بر این لازم است در سامان‌دهی محیط­های درمانی مقولاتی، چون ایجاد رابطه فرهنگی، تخفیف ترس، ایجاد صمیمیت، و شادی‌بخش بودن محیط­های درمانی، به اهداف اصلی تبدیل شود. از این رو امروزه در معماری مراکز درمانی باید از عملکردگرایی صرف به ایجاد محیط­های شفابخش تغییر جهت داد. با بهره­گیری از روش توصیفی و بر اساس تحلیل منطقی در حوزه­های مرتبط با دانش روان­شناسی محیطی مبتنی بر روش تجربی و همچنین مطالعه از نوع تحلیلی و محتوایی، این مطلب آشکار گردید که از مهم‌ترین ارکان ایجاد محیط­های شفابخش توجه به عوامل مختلف در طراحی فضاهای داخلی آن­ها است، به گونه­ای که، از طریق طراحی فضاهای داخلی، ارتباط بهتری با فضای خارج و کادر درمانی داشته باشند. امکان بهره­مندی از محیط طبیعی و آثار هنری در داخل فضای درمانی، همچنین چیدمان و آرایش مبلمان به تلطیف محیط و درنهایت کاهش میزان روان‌نژندی بیماران می­انجامد. در این مقاله با بیان مدلی مفهومی و الگویی جامع در شفابخشی محیط­های درمانی نشان داده می‌شود که، به کمک بهره­گیری از قابلیت­های محیط کالبدی، از طریق طراحی می‌توان فشارهای وارده بر بیمار را تخفیف داد و در کاهش مهم‌ترین هدف محیط­های شفابخش، یعنی استرس و اضطراب، دست یافت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors for Creating Healing Environments

نویسندگان [English]

  • Ghassem Mottalebi 1
  • Ladan Vojdanzadeh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Architecture, Collage of Fine Arts, University of Tehran
2 M Arch, Kish International Campus, University of Tehran
چکیده [English]

In line with the evolution of human needs, the impact of environment on human health and safety has gained more significance. This is particularly important in case of medical spaces, where the patient is subject to serious stress caused by illness, medication, restrictions, feeling of isolation and concerns for medical expenses. The hospital environment can aggravate the situation with poor interior design. This requires that medical spaces create an atmosphere of joy, friendliness, delight and trust. As such, a ‘healing environment’ can be described as an environment created to assist the recovery process. By definition, ‘healing’ concerns psychological and spiritual aspects of recovery, in contrast with ‘curing’ which is a primarily physical concept. This research demonstrates that changes in certain design properties of healthcare facilities can reduce stress and in consequence, its adverse impacts on the recovery process. This can also help increase staff confidence and efficiency leading to a reduction in prescription errors and unwanted spread of infections. Such changes include increased day lighting, adequate ventilation, reduction of noise, and access to natural features such as vistas looking towards sky and vegetation. The increased ‘affordance’ of the healing environment can thus alleviate stress and help the recovery process.

آلتمن، ایروین. محیط و رفتار اجتماعی، ترجمۀ علی نمازیان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲.
بنتلی، ای ین و دیگران. محیط‌های پاسخ‌ده، ترجمۀ مصطفی بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم وصنعت، ۱۳۸۹.
امامی زیدی، امیر و هدایت جعفری و صغری خانی و روانبخش اسمعیلی و افشین قلی‌پور برادری، (1390)، «تأثیر موسیقی بر علایم حیاتی و درصد اشباع اکسی هموگلبین بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده»، در مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ش 82 (خرداد و تیر ۱۳۹۰)، ص 7۳-8۳.
امینی، علیرضا. «یک تحقیق علّی و معلولی دربارۀ عوامل میکرو و ماکرو ارگونومیکی در فاجعۀ بوپال»، در کنفرانس بین‌المللی ارگونومی، ۱۳۸۸.
انصاری، مجتبی و کورش مؤمنی. «بررسی نقش عوامل محیطی بر رفتار انسان»، در فصلنامۀ گزارش، ش 66 و 67 (پاییز و زمستان 1389)، ص 105 – 110.
حسن‌پور، کسری و ملیحه باقری و عادل الماسی. «نقش معماری مراکز درمانی در ارتقای ایمنی و سلامت محیط کاری برای کارکنان»، در اولین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی، و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، ۱۳۹۰.
رحیمی، فیض‌اله. «روان‌شناسی کار: شرایط محیطی و رفتار کار»، در روزنامۀ اسرار، ۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ص 1.
سلمانی، ناصر. «لحاظ کردن فاکتورهای روان‌شناسی در طراحی محصولات صنعتی (با گرایش خودرو)»، در ماهنامۀ مهندسی خودرو و صنایع وابسته، ش 5 (1385)، ص ۱۰-۱۹.
صمدی، صادق. اصول ارگونومی، تهران: انتشارات چهر، 1385.
فلاحت، محمدصادق. «مفهوم حس مکان و عوامل شکل‌دهندۀ آن»، در نشریۀ هنرهای زیبا، ش 26 (تابستان 1385)، ص ۵۷-۶۶.
قاری‌پور، محمد. «باغ‌های شفابخش: بررسی رابطۀ میان شفا و محیط طبیعی»، در فصلنامۀ علوم محیطی، ش 4 (تابستان 1383)، ص ۵۳-۷۴.
کوین، لینچ. تئوری شکل خوب شهر، ترجمۀ سیدحسین بحرینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
گایتون، آرتور. فیزیولوژی بدن انسان، ترجمۀ گروه فیزیولوژی دانشگاه تبریز، تهران: فروزش، ۱۳۷۷.
گروتر، یورک. زیبایی‌شناسی در معماری، ترجمۀ جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵.
لنگ، جان. آفرینش نظریۀ معماری، ترجمۀ علیرضا عینی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۸.
مالکی، مرضیه و محمد قادری و طاهره اشک تراب و هادی جباری نوقابی و علی زاده‌محمدی. «بررسی تأثیر موسیقی ملایم بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش مراقبت ویژه»، در نشریۀ افق دانش، دوره 18، ش 1 (بهار 1391)، ص 66- 7۴.
مطلبی، قاسم. «روان‌شناسی محیطی: دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری»، در مجلۀ علمی پژوهشی هنرهای زیبا، ش 10 (زمستان 1380)، ص 52-67.
میکاییلی، علیرضا و نسیم صحرایی‌نژاد. «دهکدۀ آرامش تدوین ضوابط و طراحی، نمونۀ موردی: پارک چیتگر تهران»، در نشریۀ علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، ش 4 (زمستان 1388)، ص 605-615.
نیکبخت، علی. «پزشکی در منظرسازی نوین: باغ‌های شفابخش»، در باغ نظر، ش ۲ (زمستان 1383)، ص 79-82.
وبردمیستر، جی. دال. بی. ارگونومی برای مبتدیان، ترجمۀ علی پورقاسمی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۷.
هال، ادوارد. تی. بعد پنهان، ترجمۀ منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، 1379 .
Akalin-Baskayaa A. & K. Yildirim. “Design of Circulation Axes in Densely Used Polyclinic Waiting Halls”, in Building and Environment, 4 (2007), pp. 1743–1751.
Almerud, S. & K. Petersson. “Music Therapy-a Complementary Treatment for Mechanically Ventilated Intensive Care Patients”, in Intensive Criti Care Nurs, 19(1) (2003), pp. 21-30.
Ananth, S. “Healing Environments: the Next Natural Step”, in Explore, 4(4) (2008), p. 274.
Baker, CF. “Sensory Overload and Noise in the ICU: Sources of Environmental Stress”, in Critical Care Quarterly. 6 (1984), pp. 66–80.
Beatrice, DF & CP. Thomas & B. Biles. “Grant Making with an Impact: The Picker/ Commonwealth Patient-centered Care Program”, in Health Affairs, 17 (1998), pp. 236–244.
Beauchemin, K.M & P. Hays. “Sunny Hospital Rooms Expedite Recovery from Severe and Refractory Depressions”, in Journal of Affective Disorders, 40(1) (1996), pp. 49-51.
Bechtel, R.B. & A. Churchman (Eds.). Handbook of Environmental Psychology, New York: John Wiley & Sons, 2002.
Berg, A.V.D. Health Impacts of Healing Environments - A Review of Evidence for Benefits of Nature, Daylight, Fresh Air and Quiet in Healthcare Settings, Groningen: University Hospital Groningen, 2005.
Bonadies, V. “Guided Imagery as a Therapeutic Recreation Modality to Reduce Pain and Anxiety”, in Therapeutic Recreation Journal. Arlington: Second Quarté 2009. 43(2) (2009), p. 43.
Bonaiuto, M. & M. Bonnes & F. Fornara. “Effects of Architectural Humanization of Paediatric Hospital on Users”, in The Proceeding of IAPS: 17- Culture, Quality of Life - Problems and Challenges for the New Millennium Conference 23-27, July 2002, pp. 593-594.
Cassidy, T. Environmental Psychology: Behaviour and Experience in Context, Hove, UK: Psychology Press, 2006.
Chang, J.T. & S.C. Morton & L.Z. Rubenstein & W.A. Mojica. “Interventions for the Prevention of Falls in older Adults: Systematic Review and Meta-analysis of Randomised Clinical Trials”, in British Medical Journal, 328(7441) (2004), p. 680.
Chan, M.F. “Effects of Music on Patients Undergoing a C-clamp Procedure after Percutaneous Coronary Interventions: A Randomized Controlled Trial”, in Heart Lung, 36 (2007), pp. 431-439.
Cook, R.I. & M. Render & D.D. Woods. “Gaps in the Continuity of Care and Progress on Patient Safety”, in British Medical Journal, 320 (7237) (2000), pp. 791–794.
Cooke, M. & W. Chaboyer & M.A. Hiratos. “Music and its Effect on Anxiety in Short Waiting Periods: A Critical Appraisal”, in Journal of Clinical Nursing, 14(2) (2005), pp. 145-155.
Cronbach, L.J. “Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests”, in Psychometrika, 16 (1951), pp. 297-334.
Daykin, N. & E. Byrne & S. O'Connor & T. Soteriou. “The Impact of Art, Design and Environment in Mental Healthcare: à Systematic Review of the Literature”, in The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 128(2) (2008), pp. 85-94.
Dutro, A.R. Light Image Therapy in the Health Care Environment, East Tennessee State University, Dissertation, 2007.
Eisen, S.L. The Healing Effects of Art in Pediatric Healthcare: Art Preferences of Healthy Children and Hospitalized Children, Texas A&M University, 2006.
Eroglu, SA. & GD. “Harrel. Retail Crowding: Theoretical and Strategic Implications”, in Journal of Retailing, 62 (1986), pp. 347–363.
Eroglu, SA. & KA. Machleit & TF. Barr. “Perceived Retail Crowding and Shopping Satisfaction: the Role of Shopping Values”, in Journal of Business Research, 58 (2005), pp. 1146–1153.
Evans, D. “The Effectiveness of Music as an Intervention for Hospital Patients: A Systematic Review”, in Journal of Advanced Nursing, 37(1) (2002), pp. 8-18.
Evans, GW. & S. Cohen. “Environmental Stress”, in Stokols D & I. Altman (eds.), Handbook of Environmental Psychology. New York : Wiley, 1987, p. 571–610.
Fairhall, kate, et al. “Single Bed Versus Multi-bed Hospital: the Case for Patient Safety”, in World Health Design Journal, octobr: 57 (2009).
Gawain, Shakti. The Four Levels of Healing: A Guide to Balancing the Spiritual, Mental, Emotional, and Physical Aspects of Life, San Francisco, New World Library, First Trade Paper Edition edition, 1999.
Gesler, W.M. Healing Places, Oxford: Roman and Littlefield publishers, 2003.
Ghazali, R. & M.Y. Abbas. “Paediatric Wards: Healing Environment Assessment”, in Asian Journal of Environment-Behaviour Studies (ajEBs), 2(4) (January 2011), pp. 63-76.
Ghazali. R & M.Y. Abbas. “Healing Environment of Pediatric Wards”, in Procedia– Social and Behavioral Sciences, 5 (2010), pp. 948-957, Elsevier, available online 21 September 2010.
Heerwagen, J. “Do Green Buildings Enhance the Wellbeing of Workers?”, in Environmental Design & Construction, (July/August 2000), pp. 25–26.
Hill, T.R. “Using Color to Create Healing Environments (Report)”, in Healthcare Interior Designer, Little Fish Think Tank, 2008.
Jones, W. “Acute Care Design: Emerging/ Trends, fifth Symposium on healthcare Design”, San Diego 1992. In S. Marberry (Ed.), Innovations in Healthcare Design, John Wiley & Sons, 1995, p. 12.
Joseph, A. “The Role of the Physical and Social Environment in Promoting Health”, in Safety and Effectiveness in the Healthcare Workplace, The Centre for Health Design, 2006, p. 3.
Kaplan, S. “Aesthetics, Affect, and Cognition: Environmental Preference from an Evolutionary Perspective”, in Environment and Behavior, 19(1) (1987), pp. 3–32.
Kaplan, S. “Where Cognition and Affect Meet: a Theoretical Analysis of Preference”, in J. L. Nasar (Ed.), Environmental Aesthetics: Theory, Research and Applications Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988, pp. 56–63.
Kellett, P. & S. Coleman & P. Collins & J. Macnaughton & G. Purves & A. Suokas & M. White. “Health, Art and Design: Evaluation of a New Hospital Environment”, The Proceeding of IAPS: 18- Health, Art and Design: Evaluation of a New Hospital Environment Conference 7-9 July, 2004.
Kaunonen, M & M.T. Tarkka & M. Paunonen & P. Laippala. “Grief and Social Support after the Death of a Spouse”, in Journal of Advanced Nursing, 30(6) (1999), pp. 1304–1311.
Kreitzer, Mary Jo. & Zborowsky & J. Larson. What is a Healing Environment?, Available on: http://takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/healing-environment, 2011 (visited at: 2012 :04 :15).
Kreitzer, Mary Jo. & Zborowsky & J. Larson. What Impact Does the Environment Have on Us?, Available on http://takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/healing-environment/what-impact-does-environment-have-us, 2010 (visited at: 2012 :11 :20).
Kreitzer, Mary Jo. & Zborowsky & J. Larson. What Are Healing Gardens?, Available on http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/healing-environment/what-are-healing-gardens, 2012 (visited at: 2012 :10 :27).
Lamb, D.H. & R. Plant. “Patient Anxiety in the Dentist’s Office”, in Journal of Dental Research, 51(1972), pp. 986-989.
Lawrence, Allen. Types of Healing and Their Definitions, Available on: http://ihealedmyself.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:types-of-healing-and-their-definitions&catid=29:the-cms&Itemid=54Types of Healing and Their Definitions, 2013 (visited at: 2014 :05 :20).
Lent, Tom. Green Guidelines for Healthcare Construction, Available on: www.cleanmed.org/2004/docs/GGHC.pdf, 2004 (visited at: 2012 :04 :10).
Malkin, Jain. Healing Environments at the Century Mark: the Quest for Optimal Patient Experiences; unpublished article by summarizing a presentation given at a mini-course sponsored by the Institute for Healthcare Improvement and The Center for Health Design, October 2003.
________ . The Business Case for Creating a Healing Environment, published by The Center for Health Design, 2003.
Mallay, J.M. “Art Therapy, An Effective Outreach Intervention with Traumatized Children with Suspected Acquired Brain Injury”, in Arts in Psychotherapy, 29(3) (2002), pp. 159-172.
Machleit, KA. & SA. Eroglu & SP. Mantel. “Retail Crowding and Shopping Satisfaction: What Modifies this Relationship?”, in Journal of Consumer Psychology, 9 (2000), pp. 29–42.
Maslow, Abraham Harold. Motivation and Personalit, New York; R.R. Donnelley & Sons Company, 1954.
McMurray, D.L. “Psychological, Social, and Medical Factors Affecting Rehabilitation Following Coronary bypass Surgery”, in Journal of Rehabilitation , 64(1) (1998), pp. 14–18.
Meining, N.P. The Therapeutic COlJJJIl11f1ity Movement: Chrisma and Routil1izatiol1, New York: Routledge, 1989.
Moran, T. “Hospital Hotel Crain's Detroit Business”, Detroit, 9(18) (1993), p. 11.
Mostaedi, Arian. New Health Facilities (Architectural Design (Links)), Barceona, Spain: Carles Broto & Josep M Minguet, 2003.
Nachri. Evidence for Innovation, National Association of Children’s Hospitals and Related Institutions (NACHRI), Issue http://www.healthcaredesignmagazine.com, Date: Online, Posted On: 7/8/2008.
Nesmith, EL. Health Care Architecture: Designs for the Future, Washington, DC: The American Institute of Architects Press, 1995.
Nurture by Steelcase. Environment Waiting Room, U.S.A, Available on: www.forrerinteriors.com/files/2013/05/Healthcare-PDF-Compressed.pdf, 2008 (visited at: 2011 :11 :20).
Oberlin, J. Evidence that Pediatric Settings Can Heal, Health Care Design, Available on: www.healthcaredesignmagazine.com, 2008 (visited at: 2012 :10 :02).
Omachonu, VK. “Quality of Care and the Patient: New Criteria for Evaluation”, in Health Care Management Review, 15 (1990), pp. 43–50.
Phiri, M. “One Patient One Room– Theory and Practice: An evaluation of The Leeds Nuffield Hospital University of Sheffield”, in NHS Research Project, School of Architecture, Arts Tower, Sheffield, 2003, p. 120.
Quinn, J.F. “Transpersonal Human Caring and Healing”, in Dossey, B. (ed.), Core Curriculum for Holistic Nursing, Gaithersburg, MD: Aspen Publishers, 1997.
Rice, Gillian & Jenny Ingram & Jacques Mizan. “Enhancing a Primary Care Environment: a Case Study of Effects on Patients and Staff in a Single General Practice”, in British Journal of General Practice, Vol. 58, No. 552 (July 2008), pp. e1-e8(1).
Rapoport, A. Human Aspect of Urban Form, New York : Pergamon, 1977.
Scanlon, M. “Human Factors and Ergonomics in Pediatrics in Pascale Carayon”, in Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient Safety, Lawrence Erlbaum Associates, London, 2007, pp. 865-882.
Sherman, S.A. & J.W. Varni & R.S. Ulrich & V.L. Malcarne. “Post-occupancy Evaluation of Healing Gardens in a Pediatric Cancer Center”, in Landscape and Urban Planning, 73(2-3) (2005), pp. 167-183.
Smolen, D & R. Topp & L. Singer. “The Effect of Self-selected Music during Colonoscopy on Anxiety”, in Heart Rate, and Blood Pressure, Appl Nurs Res; 15(3) (2002), pp. 126-136.
Tarkka, M.T. & E. Paavilainen & K. Lehti & P. Astedt-Kurki. “In-hospital Social Support for Families of Heart Patients”, in Journal of Clinical Nursing, 12(5) (2003), pp. 736–743.
Topf, MA. “A Framework for Research in Aversive Physical Aspects of the Environment”, in Research in Nursing and Health, 7 (1984), pp. 35–42.
Turner, J. & J. Fralic & K. Newman-Bennett & L. Skinner. “Everybody Needs a Break! Responses to a Playgarden Survey”, in Pediatric Nursing, 35 (1) (2009), pp. 27.
Ulrich, R., et al. “A Review of the Research Literature on Evidence –Based Healthcare Design”, in White Paper Series, 5/5, the center for health design (2008), pp. 3-73.
Ulrich, R.S. & Craig Zimring. The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century: An Once-in-a-Lifetime Opportunity, Available on: www.herg.gatech.edu/Files/ulrich_role_physical.pdf, 2004 (visited at: 2012 :11 :10).
Williams, MA. “The Physical Environment and Patient Care”, in Annual Review of Nursing. 6 (1988), pp. 61–84.
Wilson, E. Biophilia, USA, Cambridge: Harvard University Press, 1984.
Wilson, Kelly C. The Ecology of Waiting within an Ambulatory Waiting Room, A Student Project for New York: Cornell University, 2006.