بررسی تاثیر معماری محیط مدارس بر شکل گری هویت دانش آموزان دوره دبیرستان یزد

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى معمارى، دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

2 استادیار دانشکدة هنر و معمارى دانشگاه یزد

چکیده

هویت شخصى، عنصر اساسى شخص، خودِ مستمر و پندارة درونى وذهنى، که شخص از خودش در جایگاه یک فرد دارد، تعریف میگردد.این مضمون در جهان معاصر، در پژوهشهاى مختلف، بررسى و کنکاش فراوان شده است. براى عملیاتى کردن و آزمودن این مفهوم، چهار پایگاه دستیابى، تعلیق، ممانعت، و پراکندگى معرفى شده و در این چهارچوب تأثیر عوامل مختلف بر شکل گیرى هویت شخصى افراد انداز ه گیرى وارزیابى شده است. در این پژوهشها به تأثیر محیط معمارى یک بنا برشکل گیرى هویت شخصى ساکنانش توجه نشده است.در این مقاله سعىمیشود که تأثیر محیط معمارى مدارس بر شکل گیرى هویت شخصى دانش آموزان دورة دبیرستان بررسى شود. بدین منظورو براى سنجش وضعیت هویت شخصى در مدارس از پرس شنامةاستفاده شده که اعتبار و اطمینان آن براى مدارس کشور ایران AISSاثبات گشته است.همچنین براى امکان بررسى تأثیر محیط معمارى بر شکل گیری هویت شخصى دانش آموزان، در این پژوهش، عوامل مداخله گر به حداقل می رسد تا محیط معمارى، تنها عامل مداخله گر مؤثر باشد. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از تکمیل 350 پرسشنامه از هفت مدرسة منتخب، در دو گونة معمارى سنتى و جدید مقایسه میشود.با توجه به گفته هاى فوق، در این مقاله تأثیر محیط معمارى مدارس بر شکل گیرى هویت دانش آموزان دورة دبیرستان دراستان یزد روشن و مشخص مى گردد. این موضوع در دو محیط معمارى سنتى و جدید اندازه گیرى و قیاس مى شود. درتکمیل این پژوهش مؤلفه هاى طراحى معمارى مؤثر بر شکل گیرى هویت در مدارس سنتی و جدید نیز معرفی خواهد گشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of School Architecture on Students’ Identity in Yazd

نویسندگان [English]

 • Mohammad Kazemi 1
 • Seyyed Mohammad Hossein Ayatollahi 2
1 PhD Student, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Yazd University
چکیده [English]

This paper attempts to investigate the impact of School architecture on the formation of high school students’ identity in Yazd City. To this end, the Academic Identity Status Scale questionnaires were used, the validity and applicability of which in Iranian conditions has already been tested. To reduce the impact of the intervening factors, seven schools were selected for survey. The results of the survey were then compared between those schools which had a traditional design and those with a Modern design. This comparison indicates that schools of traditional design provide a better environment for the positive formation of identity than those with a Modern design.

 1. منابع و مأخذ
 2. محسنى، ن. ادراک خود از کودکى تا بزر گسالى، تهران: انتشارات بعثت، 1375.
 3. Adames, G.R. The Objective Measure of Ego Identity Status; A Manual on Theory and Test Construction, unpublished manual, Canada: university of Guelph, 1999.
 4. Bartle Haring, S. “The Relationship Among Parent Adolescent Differentiation, Sex Role Orientation Identity Development in Late Adolescence and Early Adulthood”, in Journal of Adolescence, vol. 20 (1997), pp.535-563.
 5. Bishop, D.L & A.j Macy Lewis & G.A Schenkloth.& S. Puswella & G.L. Strussel. “Ego Identity Status and Reported Alcohol Consumption: A Study of First Year College Students”, in Journal of Adolescence, vol. 6 (1997), pp.437-453.
 6. Breger, L. From Instinct to Identity, The Development of Personality, New Jersey: Prentice Hall, 1974.
 7. Duane P.Schultz & Ellen Schultz Sydney, Theories of Personality in www.amazon.com
 8. Erikson, E.H. Identity: Youth and Crisis, New York: Norton, 1968.
 9. Theory of Ego Identity Formation, Department of Sociology, Canada: University of Western Ontario, 1987.
 10. Korger, J. Identity in Adolescence, The Balance between Self and Others, New York: Routledge, 1996.
 11. Lannegrand-Willems, L. & H.A. Bosma. “Identity Development in Context: The School as an Important Context for Identity Development. Identity”, in Journal of Theory and Research, 6(1) (2006), pp. 85-113.
 12. Marcia, J.E. “Development and Validation of Ego Identity Status and Expressive Writing among High School and College Students”, in Journal of Youth and Adolescence; vol.8 (1966), pp. 327-342.
 13. ________ . “Identity Status Approach in the Study of Ego Identity Development”, In Hones, T& Yardly, K. (ed.) Self and Identity Perspective across the Life Span, New York; Routledge & Kegan paul, 1987.
 14. Newman, P.R & B.M. Newman. Childhood and Adolescence, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1997.
 15. Rahiminezhada, Abbas & Hojjatolah Farahani & Habib Amani & Mohammad Javad Yazdani Varzaneh & Parvaneh Haddadi & Sedighe Zarpour. Developing Academic Identity Statues Scale (AISS) and Studying its Construct Validity on Iranian Students. Published by Elsevier Ltd, 2011.
 16. Schwarts, S.J. “The Evolution of Eriksonian and Neo- Eriksonian Identity Theory and Research: A Review and Integration”, in Journal of Theory and Research, 1 (1) (2001), pp. 7–58.