پیام چلیپا بر سفالینه های ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

در این نوشتار در پی یافتن پیام هایی هستیم که شاید نقش چلیپا برروی سفالینه های گذشتگانمان داشته باشد. نقوش روی سفا لها قطعاً حاوی پیامهایی است. تکرار نقش چلیپا بر روی سفالینه ها، محقق را بر آن داشت تا به دنبال یافتن سرچشمۀ این نقش و تأثیر آن در مفاهیم طراحی بناهای آن دوران کنکاش نماید. امید است با این نوشتار قدمی هر چند کوچک در راه شناسایی فرهنگ معماری ایران برداشته شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Message of Cross Motif on Potsherds

نویسنده [English]

  • Gisoo Ghaem
Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The cross motif is frequently found on Persian pottery. This paper argues that the origins of this motif could be traced back to Mithraism, i.e. the worship of the ancient Persian god Mithras, a god of light, truth, and honor who was worshipped before Zoroastrianism. The motif initially symbolized Mithras' chariot, but took other meanings in later periods. The diverse meanings this motif symbolizes are reviewed. An analysis on the physical characteristics of the cross leads to the use of this motif and its impact on architecture.