بررسی شیوه های طراحی سیستمهای فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در کشور ایران به سبب مشکلات منابع انرژ ی فسیلی )محدودیت وآلودگیهای زیست محیطی(،محدودی تهای برق رسانی،لزوم استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، و وجود منبع عظیم انرژی خورشیدی درسرتاسر ایران و ضرورت حداکثر بهره برداری از این انرژی، امروزه یکی از بهترین راههابه کار گیری سیستمهای فتوولتائیک به صورت«ساختما نهای یکپارچه با فتوولتائیک 2» است. نمونه های بسیاری ازاین رویکرد را در کشورهای مختلف میتوان دید که رشدی چشمگیر داشته و همچنان رو به پیشرفت است.معماران و طراحانی که در پی طراحی ساختما نهای بی آی پی وی هستند، باید طریقۀ ترکیب فتوولتائیکها با بنا و مسائلی را که درطراحی باید به آنها توجه شود و به طور کلی شیوه های طراحی بی آی پی وی را بدانند؛ اینکه فرایند طراحی بی آی پی وی را چگونه آغاز کنند، در طی این فرایند چگونه عمل کنند، و به پرسش هایی که در این زمینه پیش میآیدچگونه پاسخ درست و مناسب دهند. در این مقاله، شیوه های طراحی ساختما نهای یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تع یین جهت و شیب فتوولتائی کها،سایه اندازیها،هماهنگی با سیستمهای غیرفعال خورشیدی، تهویۀ سیستم، ترکیب فتوولتائی کها با ساختمان و تأثیراتی که بر یکدیگر می گذارند،تأثیر فرم پلان و شیب دیوارنمای ساختمان بر نیروی سیستم فتوولتائیک، تعیین نوع و توان سیستم، هماهنگی میان معمار و دیگر مهندسان دست اندرکار ساختمان و به طور کلی مسائلی که در طول فرایند طراحی ساختمان یکپارچه با فتوولتائیک مطرح میشود،بررسی و در هر زمینه پیشنهادها و راهکارهایی عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Building-Integrated Photovoltaic Systems

نویسنده [English]

  • Rahil Vafai
-
چکیده [English]

Photovoltaic systems are a sustainable environment-friendly means of furnishing electricity. Building-Integrated Photovoltaic (BIPV) is a concept with growing popularity. This paper explains design principles for a BIPV system and describes different types of such systems such as roof-integrated, façade-integrated, etc. Then the impact of building form and location on the performance of BIPV systems are mentioned to provide recommendations for choice of an appropriate BIPV system.