برنامه ریزی راهبردی توسعۀ فعالیتهای گردشگری منطقۀ پیر بکران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برنامه ریزی فعالیتهای گردشگری به چارچوب کلی نسبت میان انسان و طبیعت م یپردازد. در این زمینه محی طهای طبیعی و انسانی،و قابلیت ها و استعدادهای آنها، از جمله عواملی است که ارزیابی میشود و هر یک به صورتی نسبی نقش خود را در توسعه و رونق این فعالیت نشان م یدهد. هر یک از توا نها و منابع زیست محیطی که با فراغت انسان در رابطه است، به فعالیتهای گردشگری شکلی متفاوت میبخشد و موجب تنوع فعالیتها و منابع گوناگون گردشگری میشود. شرایط اقتصادی و بینش فرهنگی اجتماعی مردم نیز با توجه به تسهیلات و امکانات و تأسیسات گردشگری موجود، زمینه های لازم را برای انجام فعالیتهای گردشگری ایجاد میکند؛ چنا نکه هر یک از گرو ههای انسانی در جوامع مختلف، شیو ه های متفاوتی از فعالیت های گردشگری را، چه به صورت انفرادی و چه در شکلی سازمان یافته، برمیگزینند. از آنجا که با بهره برداری از قابلیتهای گردشگری هر منطقه میتوان برای توسعۀ آن منطقه زمین های پویاو فعال فراهم کرد، تحلیل این قابلی تها و پیش نهادن راهکارهایی برایتوسعه گردشگری اهمیت ویژه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning for Tourism Development in Pir-e- Bakran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtaba Ghazi Mir Saeed
  • Mahdi Safari
Masters Student, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

After a review of theories on sustainable tourism, this paper presents an analysis of Pir-e-Bakran area in southwest Isfahan. The potentials for tourism development are described, while the problems in tourism development are enumerated based on a survey undertaken among tourists to the area. To select the better scenario, the Analysis of Interconnected Decision Areas (AIDA) method is employed.