آموزش معماری در دوران پیش از مدرن بر مبنای رساله معماریه

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

با ظهور دورانمدرن، حرفه معماری و آموزش معماری نیز، مانند دیگر شئون حیات انسان، دستخوش دگرگونی بنیادی شد.شناخت ماهیت آموزش معماری در دوران پیش از مدرن نه تنها در شناخت هویت ما بایسته است، بلکه لازمه شناخت آموزش مدرن معماری و نیز تلاش در ادای سهم مغفول مانده روح آدمی در روزگار ما نیز هست. دقیق ترین راه شناخت آموزش معماری دوران پیش از مدرن، مراجعه به اسناد معماری آن دوران، چه بناها و چه مکتوبات معماری است.مکتوبات معماری دردوران سنتی در همه جهان از شرق و غرب بسیار اندک است. رساله معماری از جمله این متون معدود است. این رساله را یکی از معماران دوره عثمانی همزمان با دوره صفویه در ایران درباره استاد محمدآقا نوشته است در این مقاله برخی از ویژگی های آموزش معماری در جهان اسلام در دوران پیش از مدرن بر مبنای این رساله جست و جو و بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها