سنجش مکان در طراحی شهری : در آمدی بر تکنیک مکان سنجی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طراحی شهری علم و هنر آفرینش مکان های پایدار است. این امر از طریق فرایندی صورت می پذیرد که شناخنت و سنجش کیفیت فضاهای شهری گام نخست آن را تشکیل می دهد.از این رو نظریه ها و تکنیک هایی که در حوزه مطالعات ماهوی این رشته قرار دارند، همگی به تبیین پدیده کیفیت مکانی و ارائه روش هایی جهت سنجش آن از دیدگاه طراحی شهری پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها