نویسنده = حمید ندیمى
سرگذشت رنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.48308/sofeh.2022.102087

آتنا جوشقانی؛ زهیر متکی؛ حمید ندیمی


از تجسدیافتگی و بدنمندی تا تن یافتگی بازاندیشی نقش بدن در تاریخ تحول نظریۀ معماری غرب

دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 5-24

10.48308/sofeh.2023.219885.0

سیده سعیده حسینی زاده مهرجردی؛ حمید میرجانی؛ حمید ندیمی


جستاری در رویکردها و فرایندهای اجرای شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش معماری

دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 37-54

10.52547/sofeh.32.4.37

سیدمجتبی ابطحی نجف ابادی؛ علی علائی؛ حمید ندیمی


ارزیابی برنامه درسی پنهان رشته معماری بر اساس اخلاق اسلامی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-20

10.29252/soffeh.29.1.5

هادی شهامت؛ حمید ندیمی؛ مینو قره بیگلو؛ انسى کرامتى


پرورش نوآموزان معماری، با بهرهگیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه

دوره 27، شماره 4، دی 1396، صفحه 5-18

عبدالرحمان دیناروند؛ حمید ندیمی؛ علی علایی علایی


جستاری در کاربرد مفهوم «قابلیت» در طراحی و ارزیابی محیط ساختهشده

دوره 27، شماره 2، تیر 1396، صفحه 21-34

محسن محمدی؛ حمید ندیمی؛ محمودرضا ثقفی


قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی

دوره 26، شماره 3، مهر 1395، صفحه 5-24

فرهاد شریعت راد؛ حمید ندیمی


نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-18

وحید صدرام؛ حمید ندیمی


تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى

دوره 23، شماره 3، مهر 1392، صفحه 19-26

حمیدرضا شریف؛ حمید ندیمى


انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى

دوره 22، شماره 4، دی 1391، صفحه 15-24

نجمه نادرى؛ على جدیدى؛ حمید ندیمى


نگاهی به ارزیابی طرح های معماری

دوره 20، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 9-20

حمید ندیمی