برنامه ریزی شهری
نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی مطالعۀ موردی: محلۀ کوی نصر تهران

محمد مهدی عزیزی؛ رضا پیرکار

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.48308/sofeh.2023.229956.1222

چکیده
  فضاهای عمومی در ارتقای مشارکت اجتماعی شهروندان در توسعة محله‌ای شهرها می‌توانند نقش تعیین‌کننده داشته باشند. در این زمینه عوامل و معیارهای مختلفی، نظیر تعاملات اجتماعی، سلامت محیط، هویت و حس تعلق، امنیت و ایمنی، اعتماد عمومی، رفاه و توسعة اقتصاد محلی، دسترسی مناسب، تنوع خدمات شهری، و کیفیت زندگی، هریک در جای خود مؤثر هستند. در ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
پدیدۀ انقباض شهری، مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی

محمدرضا غلامی گوهره

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.81

چکیده
  شهرها سیستم‌های پویایی هستند که تحت عوامل مختلف رشد می‌کنند یا رو به‌ زوال می‌روند. انقباض شهری یکی از مفاهیم جدیدی است که در دهۀ اول قرن 21 بدان توجه شد. درحقیقت، این مفهوم بیانگر نوعی زوال شهری است که تحت تأثیر کاهش جمعیت، اقتصاد، کالبد، محیط‌زیست، و سایر ابعاد شهری قرار دارد. ماهیت چندبعدی و علی ـ معلولی این پدیده باعث شده ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تولد بازار در شهر ایرانی ارزیابی دیدگاه‌ها و فرضیات مرتبط با پیدایش نخستین بازارها در ایران

محمدصالح شکوهی بیدهندی؛ شیدا شادکام

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 103-117

https://doi.org/10.52547/sofeh.33.1.103

چکیده
  هزاران سال است که تأمین نیازهای متنوع انسان‌ها از طریق تبادل تولیدات با انسان‌های دیگر صورت می‌پذیرد. این امر سبب احداث فضاها و مکان‌های ویژه‌ای به نام بازار به شکل‌های گوناگون شده است. از سال‌های بسیار دور، بازار یکی از عناصر مهم شکل‌دهندة سازمان فضایی شهرهای ایران بوده است، اما صاحب‌نظران در مورد مبدأ و منشأ پیدایش بازار اتفاق ...  بیشتر