تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى

مریم کلامى؛ حمید ندیمى

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 19-32

چکیده
  مولد اولیة طراح فکر، هدف، و ایدة ساختاردهنده اى است که او در ابتداى کار برمى گزیند و اقدامات طراحانة بعدى را به تبع آن انجام مى دهد . نقش مولد اولیه، این عامل آغازگر و توسعه دهندة طرح، از طرفى و همچنین پیچیدگى و چالش برانگیز بودن مرحلة شکل گیرى مولدها براى طراحان خصوصاً دانشجویان طراحى از طرف دیگر، پژوهش هاى مهمى را در حوزة طراحى پژوهى ...  بیشتر

ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد

حسین مهدوى پور؛ فرهاد شریعت راد

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 25-37

چکیده
  با اینکه دانشکده هاى معمارى با هدف تربیت نیروى کارآمد براى طرح و سازمان دهى فضاى زیست انسان شکل گرفته اند، به نظرمى رسد عمدتاً هم راستا نبودن نیاز جامعه با برنامه هاى آموزش معماران و تأثیر آن بر میزان توانایى دانش آموختگان، موجب تحقق نیافتن این هدف در کار حرف هاى معمارى شده است. از طرفى با توجه به نیازهاى جامعه و نزدیکى ماهیت دروس طراحى ...  بیشتر

نسبت طراحى با تحقیق جستارى در بنیان هاى نظرى چگونگى پیوند تحقیق به طراحى معمارى

جعفر طاهرى

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 7-22

چکیده
  پیچیدگى مسائل پیش روى طراحان و نیاز به دانش هاى مرتبط با معمارى، لزوم پیوند دادن قلمروهاى طراحى و تحقیق را بیش از پیش آشکار مى کند. گرچه ارتباط تنگاتنگى میان این دو گستره در نظر و عمل وجود دارد، با این وجود شناخت طراحان از آن دو و مرزهاى میان آن ها همچنان آکنده از ابهام است. نوشتار حاضر به این موضوع مى پردازد که چگونه ره آورد سفر به دنیاى ...  بیشتر