کلیدواژه‌ها = انسان
تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 95-116

10.29252/soffeh.29.2.95

عفت صبوحی؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی