نویسنده = محمدحسین شریف زادگان
تبیین مفهوم شهری شدن مبتنی بر تمایز سیتی و اوربان

دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 49-62

10.52547/sofeh.31.4.49

امیر فتحی فرزانه؛ محمدحسین شریف زادگان


سنجش میزان تاب‌آوری و چگونگی توزیع آن در محلات شهر تهران

دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 91-110

10.29252/soffeh.30.2.91

محمدحسین شریف‌زادگان؛ راضیه رمضانی