دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
یادگاری از گذشته- مسجد نصیرالملک شیراز

کامبیز حاجی قاسمی؛ جمشید بهنود

دوره 5، 2-1 ، اسفند 1374

چکیده
   در هر شماره ی صفه، بنایی تاریخی را که دارای ارزش و اهمیت معماری برخوردار باشد، تحت عنوان یادگاری از گذشته، معرفی می شود. تصاویر و نقشه های ارائه شده در این مقالات محصول تلاش های دانشجویان دانشکده معماری در ثبت و ضبط ابنیه و آثار تاریخی کشور ماست. اثری که برای معرفی در این شماره انتخاب شده مسجد نصیرالملک شیراز است که بنایی بازمانده ...  بیشتر