داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
وحیده ابراهیم نیا دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد آزرمی
رهام افغانی
آزاده آقالطیفی SBU University
محمد تحصیلدوست دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى
کیوان جورابچی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحسن حبیبی دانشکدة شهرسازى پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران
پانته آ حکیمیان دانشگاه شهید بهشتى
آزاده خاکی قصر دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی رفیعیان دانشکدة هنر و معمارى دانشگاه تربیت مدرس
زهراسادات زمردیان دانشکده معماری و شهرسازی
محسن سرتیپی پور دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى
مهدی سلطانی دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
فرهاد شریعت راد معماری استادیار/دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه شهید بهشتى
وحید صدرام استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواری
سیدعلی صفوی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
متین علاقمندان
محمد غلامعلی فلاح مطالعات معماری دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری
مریم فرهادی
زهرا قیابکلو دانشکدة معمارى پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران
حسین قائم مقامی
مهرداد قیومی بیدهندی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی دانشکده معماری و شهرسازی
شمین گلرخ دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى؛
آزاده لک دانشگاه شهید بهشتى
ئه سرین محمودپور
مهنام نجفى مطالعات معماری دانشگاه شهید بهشتى
حمید ندیمی استاد دانشگاه شهیدبهشتی
راحیل وفائی راهجردی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی