آ

 • آسایش حرارتى بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]

 • آموزش عالى مدیریت و حفاظت میراث جهانى در آموزش دانشگاهى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 95-99]

ا

 • ابعاد هویت مکانى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • ادراک ذهنى بررسى تدابیر پدیدارشناسى در نقد بناهاى معمارى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 5-22]

 • ادراک فضا طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

 • ارزیابى رضایتمندى ارزیابى کیفیت محیط در مجموعه هاى مسکونى اقشار کم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسکونى مهرشهر تاکستان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

 • اسکان بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

 • اسکان غیررسمى چارچوب معیشت پایدار: راهبردى براى بقا و ارتقاى خانوار در سکونتگا ههاى غیررسمى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

 • اسماء بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • اقشار کم درآمد ارزیابى کیفیت محیط در مجموعه هاى مسکونى اقشار کم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسکونى مهرشهر تاکستان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

 • اقلیم خرد نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

 • اقلیم محلى نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

ب

 • بازتاب خورشیدى بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

 • بازجُست ذهنى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • بازسازى تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

 • باغ ایرانى مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 127-149]

 • باغ اسلامى مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 127-149]

 • بالابر روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • بام خنک بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

 • برنامة تداوم کسب وکار تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

 • برنامه ریزى و مدیریت بوستان هاى شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • بهسازى روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • بوستان هاى شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • بوستان هاى عمومى بزرگ شهر تهران پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

پ

 • پایة دانش پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • پدیدارشناسى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • پردیس مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 127-149]

 • پژوهش پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • پیمون بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

ت

 • تجهیزات شهرى روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • تدابیر پدیدار شناسى بررسى تدابیر پدیدارشناسى در نقد بناهاى معمارى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 5-22]

 • تراکم تحلیل روند تغییرات شاخص هاى تراکم و سرانة فضاى مسکونی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 75-94]

 • تربیت معماران نسبت مهارت« توصیف کلامى » تربیت دانشجویان معمارى و تربیت دانشجویان معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-30]

 • تعریف فضا طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

 • توانمندسازى چارچوب معیشت پایدار: راهبردى براى بقا و ارتقاى خانوار در سکونتگا ههاى غیررسمى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

ث

 • ثبات حرارتى زمین بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]

ج

 • جرم حرارتى نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

 • جزیره گرمایى شهر بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

چ

 • چارچوب معیشت پایدار چارچوب معیشت پایدار: راهبردى براى بقا و ارتقاى خانوار در سکونتگا ههاى غیررسمى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

 • چهارباغ مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 127-149]

ح

 • حساب جُمَل بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • حس مکان بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

خ

 • خوابگاه هاى دانشگاه شهید بهشتى کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 77-100]

 • خویشتن خواهى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

د

 • دانش شخصى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

 • دانش ضمنى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • دانش طراحى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

 • داورى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

 • دفاع و شکل کالبدى شهر تأثیر دفاع (غیرعامل) بر شکل کالبدى شهر عقد [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 113-130]

 • دماى زمین بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]

 • دورة قاجاریه بررسى نردة پنجره هاى بناهاى دورة قاجاریه در همدان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 101-126]

ر

 • رباط ها تأثیر دفاع (غیرعامل) بر شکل کالبدى شهر عقد [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 113-130]

 • رضایتمندى بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

 • رفتارهاى چندگانه امکان انتخاب رفتارهاى چندگانه در فضاى شهرى: یک چارچوب مفهومى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]

ز

 • زیبایى شناسى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

 • زیرزمین نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

 • زلزله تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

 • زلزله و آتش سوزى کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 77-100]

 • زنان جوان ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • زندگى اجتماعى امکان انتخاب رفتارهاى چندگانه در فضاى شهرى: یک چارچوب مفهومى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]

س

 • سرانة فضایى مسکونى تحلیل روند تغییرات شاخص هاى تراکم و سرانة فضاى مسکونی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 75-94]

 • سرشت مشترک زیستى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

 • سیرکولاسیون طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

ش

 • شاخص تحلیل روند تغییرات شاخص هاى تراکم و سرانة فضاى مسکونی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 75-94]

 • شاخص بازتابش خورشیدى بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

 • شدت استفاده پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • شکل نظریه هاى معمارى جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • شهر تهران تحلیل روند تغییرات شاخص هاى تراکم و سرانة فضاى مسکونی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 75-94]

 • شهر سالم روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • شهر عقدا تأثیر دفاع (غیرعامل) بر شکل کالبدى شهر عقد [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 113-130]

ط

 • طراحى تجربى پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • طراحى شهرى کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های طراحی شهری [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 43-60]

 • طراحى شهرى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • طراحى معمارى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

 • طرح مایه پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • طرح نردة پنجره بررسى نردة پنجره هاى بناهاى دورة قاجاریه در همدان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 101-126]

ع

 • عشایر بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

 • علائم شهرى روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • علم حروف و اعداد بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • عناصر مکان ساز بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

ف

 • فرایند طراحى معمارى نسبت مهارت« توصیف کلامى » تربیت دانشجویان معمارى و تربیت دانشجویان معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-30]

 • فضاهاى سبز شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • فضاهاى عمومى شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • فضاى انتظار بیمارستان طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

 • فضاى جمعى قابلیت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسکونى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 23-32]

 • فضاى همگانى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

ق

 • قابلیت محیط قابلیت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسکونى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 23-32]

 • قابلیت هاى محیط امکان انتخاب رفتارهاى چندگانه در فضاى شهرى: یک چارچوب مفهومى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]

ک

 • کارگاه طراحى منظر 1 پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • کاهش آسیب پذیرى کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 77-100]

 • کیفیت بوستان هاى شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • کیفیت محیط ارزیابى کیفیت محیط در مجموعه هاى مسکونى اقشار کم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسکونى مهرشهر تاکستان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

 • کلامى نسبت مهارت« توصیف کلامى » تربیت دانشجویان معمارى و تربیت دانشجویان معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-30]

م

 • مجتمع مسکونى قابلیت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسکونى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 23-32]

 • محیط درمانى طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

 • محلة اسلام آباد چارچوب معیشت پایدار: راهبردى براى بقا و ارتقاى خانوار در سکونتگا ههاى غیررسمى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

 • مدیریت پورتفولیوى پروژه بیان الگو و چارچوبى یکپارچه و منسجم براى انتخاب مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه با رویکردى استراتژی مدار در سازمانهاى پروژه محور (مورد کاوى: مجموعه هلدینگ سرمایه گذارى ساختمان ایران) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]

 • مدل زمینه اى کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های طراحی شهری [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 43-60]

 • میراث جهانى مدیریت و حفاظت میراث جهانى در آموزش دانشگاهى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 95-99]

 • مسکن مهر ارزیابى کیفیت محیط در مجموعه هاى مسکونى اقشار کم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسکونى مهرشهر تاکستان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

 • مضمون ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • معیارهاى انتخاب پروژه بیان الگو و چارچوبى یکپارچه و منسجم براى انتخاب مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه با رویکردى استراتژی مدار در سازمانهاى پروژه محور (مورد کاوى: مجموعه هلدینگ سرمایه گذارى ساختمان ایران) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]

 • معماری اسلامی ایران بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • معمارى انسانى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

 • معمارى در پناه زمین بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]

 • معمارى دفاعى تأثیر دفاع (غیرعامل) بر شکل کالبدى شهر عقد [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 113-130]

 • معمارى منظر پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • معنا ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • مقاوم سازى غیرسازه اى کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 77-100]

 • مهارت نسبت مهارت« توصیف کلامى » تربیت دانشجویان معمارى و تربیت دانشجویان معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-30]

 • موقعیت طراحى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

 • مولد اولیة طراحى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

ن

 • نیازهاى بنیادین انسان امکان انتخاب رفتارهاى چندگانه در فضاى شهرى: یک چارچوب مفهومى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]

 • نشر گرما بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

 • نظریة زمینه اى کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های طراحی شهری [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 43-60]

 • نظریة معمارى جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • نظریه معمارى و تاریخ جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • نظریه هاى اثباتى جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • نظریه هاى هنجارى جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • نقد معمارى بررسى تدابیر پدیدارشناسى در نقد بناهاى معمارى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 5-22]

 • نوسان دما نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

و

 • واحدهاى تجارى تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

ه

 • همدان بررسى نردة پنجره هاى بناهاى دورة قاجاریه در همدان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 101-126]

 • همسو سازى تصمیمات راهبردى بیان الگو و چارچوبى یکپارچه و منسجم براى انتخاب مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه با رویکردى استراتژی مدار در سازمانهاى پروژه محور (مورد کاوى: مجموعه هلدینگ سرمایه گذارى ساختمان ایران) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]

 • هندسه بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • هویت خود ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • هویت مکانى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]