ن

  • ندارد خطوطی از علم الجمال(زیبایی شناسی) معماری اسلامی، به ویژه در بنای مسجد [دوره 8، 2-1، 1377]

  • ندارد مسجد، تمثال انسان کامل [دوره 8، 2-1، 1377]