آ

 • آ. اچ. پ اولوی تبندی برنامه های شهرداری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعۀ موردی: شهرداری شهرستان سردشت [دوره 18، 1-2، 1389]

 • آب دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاریخىِ ایرانى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 107-117]

 • آپادانا تأملی در معنا و کارکرد واژۀ «آپادانا» در مجموعه‌‌های هخامنشی تخت جمشید و شوش [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 111-126]

 • آپارتمان نشینی طرحی برای بام [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 49-60]

 • آتشکدة تپه حصار تداوم معمارى مذهبى ساسانى در مسجد تاریخانة دامغانتحلیل مقایس هاى آتشکدة تپ هحصار و مسجد تاریخانة دامغان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 85-104]

 • آثار معماری بزرگ مقیاس تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 63-80]

 • آداب معماری بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 35-64]

 • آرایههای خورشیدی عمود بهینه یابی زاویة انحرافِ پنلهای آرایه های خورشیدی عمود مورد پژوهش: شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 51-68]

 • آرایههای قاجاری بازشناسی آرایه‌های برگرفته از غرب در نماهای دورۀ قاجار موردپژوهی: پنجرۀ سنتوری در کوشک احمدشاهی با کمک فناوری فوتوگرامتری برد کوتاه [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]

 • آرخه بازخوانی ارتباط متقابل معماری بومی و سرآغاز معماری [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 5-17]

 • آرشیتکتونیک نسبت معماری و رتوریک [(مقالات آماده انتشار)]

 • آرمان‌شهر واکاوی اندیشه‌های سقراط در مورد شهر و شهریت [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-58]

 • آزادی قوانین معمارى و آزادى معماران، محدودیت هایى که قوانین بر معماران تحمیل می کنند [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 5-20]

 • آزمون آینة خویشتن بازشناسى توانایى احساس » براى خلق یک معمارى زنده با استناد به آراى کریستوفر الکساندر [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 7-18]

 • آیزنمن میانجی‌ها و ناممکن‌هایِ دلوزیِ سوژه، معماری، و فضا از ساختارمندی تا ساختارشکنی آیزنمن [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 19-36]

 • آسیاب آسیاب هاى قناتى یزد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 155-170]

 • آسیاب قناتی آسیاب هاى قناتى یزد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 155-170]

 • آسایش اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 75-88]

 • آسایش بصری کارآیی شاخص‌های نور روز در تخمین روشنایی کافی در فضا بر اساس ارزیابی کاربران نمونه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده‌های معماری شهر تهران. [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]

 • آسایش بصری ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس‌های درس با استفاده از شاخص‌های پویا مطالعة موردی: دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]

 • آسایش بصری ارزیابی کمیت و کیفیت نور در سالن‌های مطالعه و عرضۀ راهکارهای اصلاحی نمونۀ موردی: کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 31-48]

 • آسایش بصرى ارزیابی عملکرد حرارتی و بصری پنجره در کلاسهای درس در اقلیم شهر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 5-24]

 • آسایش حرارتی بررسی اقلیمی مسکن همدان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 65-86]

 • آسایش حرارتی تعیین محدودۀ آسایش حرارتی در فضای باز دبستان‌های دخترانۀ شهر اصفهان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 43-58]

 • آسایش حرارتی ارزیابی تأثیر سایه بر آسایش حرارتی فضای باز و تعیین محدودۀ آسایش حرارتی [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 43-59]

 • آسایش حرارتی در فضای باز بررسی میزان اثر و نقش پوشش گیاهی بر متغیرهای تعیین کنندة آسایش حرارتی فضای باز مطالعة موردی: اقلیم گرم و خشک سیستان [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 19-42]

 • آسایش حرارتى معرفى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحلیلى از نگاه مفاهیم پایدارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 41-56]

 • آسایش حرارتى بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]

 • آسایش حرارتى ارزیابی عملکرد حرارتی و بصری پنجره در کلاسهای درس در اقلیم شهر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 5-24]

 • آس باد آس بادهای نشتیفان مثالی برای مهندس هوشمندانه «ایرانی» [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 51-64]

 • آسیب پذیری تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 89-118]

 • آسیب‌پذیری عوامل کلیدی آسیب‌پذیری مسکن اقشار کم‌درآمد شهری در برابر زلزله نمونه موردی: منطقۀ سۀ شهر ساری [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 99-114]

 • آسیب‌پذیری مطالعۀ تطبیقی آسیب‌پذیری بافت جدید و قدیمی شهر ارومیه در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 97-112]

 • آستانه و آستانگی بازخوانی مفهوم آستانگی در معماری و تبیین مراتب معنایی آن بر اساس ریشه‌شناسی واژه و آرای اندیشمندان حوزۀ معماری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 39-58]

 • آسمان آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحیت دید به آسمان از پنجره [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 27-44]

 • آقا نجفی وضعیت ابنیۀ شهری اصفهان در دورۀ حکومت ظل السلطان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 137-156]

 • آلت رویکردی نو برای ترسیم نقش مایه های گره ده با استفاده از روش پاره خط مبنا [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 83-90]

 • آماده سازی برای زلزله آماده سازی مناطق تاریخی و مناظر فرهنگی بم ، این میراث جهانی در خطر، برای مقابله با زلزله [دوره 17، 2-1، 1387]

 • آموزش سنجش مهار تهای طراحی در آموزش معماری [دوره 19، 2-1، 1388]

 • آموزش آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 85-98]

 • آموزش برخط عوامل مؤثر بر آموزشِ برخطِ کارگاه طراحی معماری مطالعۀ موردی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در دورۀ شیوع کوید ـ ۱۹ [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 61-82]

 • آموزش تجربی جستاری در رویکردها و فرایندهای اجرای شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش معماری [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 37-54]

 • آموزش خلاق وجوه تقلید دوسویۀ معلم و شاگرد در جلسۀ کُرکسیون طراحی معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 5-22]

 • آموزش دانشگاهی بررسی تطبیقی برنامۀ آموزشی دورۀ کارشناسی معماری در ایران با شش دانشگاه برتر جهان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]

 • آموزش رسمی زیرساخت سبز: مفهومی مشترک در آموزش دو رشتة طراحی شهری و معماری منظر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-60]

 • آموزش طراحی معماری تعلیم معمار یا تربیت معمار: تأملی در رسالت‌ زمانمند مدرس طراحی معماری [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 5-20]

 • آموزش طرّاحی معماری نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]

 • آموزش عالى مدیریت و حفاظت میراث جهانى در آموزش دانشگاهى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 95-99]

 • آموزش مدیریت بحران ضرورت تدوین برنامة آموزشى مدیریت بحران در طراحى شهری [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]

 • آموزش معمای تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور [دوره 17، 2-1، 1387]

 • آموزش معماری تقویت ادراک حسی متعادل در کارگاه «درک و بیان محیط» [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 21-38]

 • آموزش معماری تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]

 • آموزش معماری جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 21-34]

 • آموزش معماری افزایش تعداد پذیرفته شدگان رشته مهندسی معماری و تبعات آن [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 41-48]

 • آموزش معماری تقلید درست، پیشنیاز خلاقیت یادگیری تقلیدی در آموزش فرایند طراحی معماری [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 5-16]

 • آموزش معماری ارتباط آموزش معماری و رجحان فکری دانشجویان [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 35-48]

 • آموزش معماری پرورش نوآموزان معماری، با بهرهگیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 5-18]

 • آموزش معماری جستاری در رویکردها و فرایندهای اجرای شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش معماری [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 37-54]

 • آموزش معماری بررسی کاربرد روش های نظریه ی زمینه ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری (نمونه ی موردی؛ فهم فضای ایوان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • آموزش معماری وجوه تقلید دوسویۀ معلم و شاگرد در جلسۀ کُرکسیون طراحی معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 5-22]

 • آموزش معماری عوامل مؤثر بر آموزشِ برخطِ کارگاه طراحی معماری مطالعۀ موردی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در دورۀ شیوع کوید ـ ۱۹ [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 61-82]

 • آموزش معماری بررسی کاربرد روش‌های نظریۀ زمینه‌ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری نمونۀ موردی: فهم فضای ایوان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 5-20]

 • آموزش معماری تأثیر آموزش نقشه مفهومی به شیوۀ گروهی بر افزایش خلاقیت در طراحی و مهارت دانشجویان معماری در حل مسئله [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]

 • آموزش معماری مقایسه و بررسی دو سیستم آموزشی دانشکدۀ هنرهای زیبا در رشتۀ معماری، از تأسیس تا تحولات 1348ش و از آن تاریخ تا انقلاب فرهنگی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 41-56]

 • آموزش معماری منظر آموزش شیوة برداشتِ صحیح از مصادیق در طراحی معماری منظر [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-62]

 • آموزش معمارى منازل آموزش طراحى معمارى1 (بر مبناى یک تجربه) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 17-26]

 • آموزش معمارى مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1 [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 27-44]

 • آنالیز هدانیک تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 63-80]

 • آنترومورفیسم سیر تحوّل تعیّن بدن در معماری: از بدن وارگی تا بدن پدیداری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 5-20]

 • آنگستروم بهینه یابی زاویة انحرافِ پنلهای آرایه های خورشیدی عمود مورد پژوهش: شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 51-68]

ا

 • ابراهیم سلطان ابراهیم سلطان و کتیبه نگاری [دوره 19، 2-1، 1388]

 • ابرکوه بازیابی طرح باغ و آبادی عزت‌آباد نمونه‌ای از باغ‌سازی حاکمان محلی ابرکوه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 125-148]

 • ابزار جایگاه رایانه در ایده آفرینی طراحی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]

 • ابزارها بهسازى و بازآفرینى بافتهاى فرسوده شهرهاى کشور ضرورت تدوین سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-158]

 • ابزارهای سه بعدی بازسازی و تحلیل مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 183-196]

 • ابعاد اجتماعی سبزراه منظر طبیعی به مثابة مقصد؛ تحلیلی از ابعاد اجتماعی «سبزراه» [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 43-58]

 • ابعاد سه گانة پایداری پیشنهاد معیارهای اعتباری کلیدی ارزیابی پایداری، برای بهروزرسانی و توسعة سیستمهای بینالمللی رتبهبندی ساختمان سبز [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 25-44]

 • ابعاد غیر کالبدى توسعة درون زاى شهرى و تحلیل ابعاد اقتصادى و مدیریتى آن [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 159-174]

 • ابعاد معنایی معماری مدخلی بر راهبرد «فهم درونی» در تحقیقِ وجوهِ معنایی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]

 • ابعاد هویت مکانى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • ابنزر هاوارد مطالعات باغ ایرانی و مغالطۀ «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]

 • ابهام تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]

 • اتنوگرافی تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران موردپژوهی: فضاهای سبزهمیدان و مشیرخلوت [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]

 • اثرات طرح های پیاده‌راه‌سازی فرایند ارزیابی طرح‌های پیاده‌راه‌سازی خیابان‌ها [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 129-142]

 • اثر تاریخی معماری ادب حضور در محضر اثر تاریخی [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 5-18]

 • اجتماع معرفى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحلیلى از نگاه مفاهیم پایدارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 41-56]

 • اجتماعات تاب آور شهری سنجش مولفه های اجتماعات تاب آور در فرایند مدیریت بحران شهری مورد منطقه 17 شهرداری تهران [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 111-124]

 • اجتماع‌پذیری بررسی تأثیر ساختار کالبدی بافت تاریخی بوشهر بر حضورپذیری ساکنان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 73-92]

 • اجتماع محلی تدوین شکل‌های مقتضی مشارکت جمعی در فرایند تأمین مسکن دائم پس از زلزلۀ احتمالی مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر ساری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 109-126]

 • احیا اهمیت مرکز شهر و ضرورت توجه به آن و احیای آن [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • احیا چالشهای توسعه و حفاظت در روستای تاریخی فرح آباد ساری [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 99-114]

 • احیاء علوم الدین بررسی دو مقوله از آرای غزالی دربارۀ معماری در آینۀ کتاب احیاء علوم الدین تزیین و تجمل؛ مواد و مصالح [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 5-16]

 • احیای میراث فرهنگی راهکارهای طراحی در مجاورت محوطه‌های تاریخی موردپژوهی: طراحی در حریم منظری قلعه اردشیر و قلعه دختر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 83-103]

 • احساسات انسانى و زندگى ساختارها بازشناسى توانایى احساس » براى خلق یک معمارى زنده با استناد به آراى کریستوفر الکساندر [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 7-18]

 • اختیار معمار در آیینۀ اسما [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 15-32]

 • اختلاط کاربری ارزیابی محلات شهری از منظر تطابق با اصول توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی نمونة مورد مطالعه: کوی نصر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 61-74]

 • اخلاق عملی اسلام ارزیابی برنامه درسی پنهان رشته معماری بر اساس اخلاق اسلامی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 5-20]

 • اخوان الصفا پژوهشى در طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 5-14]

 • ادب حضور ادب حضور در محضر اثر تاریخی [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 5-18]

 • ادراک طراحی شهری بوم آشکار: به سوی یک چارچوب مفهومی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 59-78]

 • ادراک مطالعۀ تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران نمونۀ مطالعاتی: محلۀ الهیه و شهرک ولی‌عصر [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • ادراک بصرى بازخوانى مفهوم مرکز [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-34]

 • ادراک حسی تقویت ادراک حسی متعادل در کارگاه «درک و بیان محیط» [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 21-38]

 • ادراک ذهنى بررسى تدابیر پدیدارشناسى در نقد بناهاى معمارى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 5-22]

 • ادراک فضا طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

 • ادراک فضا جایگاه انسان در تحول معنای فضای معماری در قرن نوزدهم و بیستم [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 197-210]

 • ادراک محیط تاثیر نور روز بر انسان فرایند ادارکی و زیست شناسی – روانی روشنایی روز [دوره 17، 2-1، 1387]

 • ادراک و ارزیابی محیط به‌کارگیری هنرهای ترسیمی کودکان و نوجوانان به عنوان روش مشارکتی در طراحی محیط‌های بهتر [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]

 • ایده یابى تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 19-26]

 • ایدهآفرینی جایگاه رایانه در ایده آفرینی طراحی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]

 • ایده پردازی آموزش شیوة برداشتِ صحیح از مصادیق در طراحی معماری منظر [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-62]

 • ادوار تاریخ معمارى غرب طبقه بندى تاریخ معمارى درتاریخ نامة معنا در معمارى غرب [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]

 • ایدئولوژی ایدئولوژی، فناوری، و معماری؛ از شکلِ سازه تا فرمِ معماری در گذر از روم باستان به ایتالیای عصر رنسانس و باروک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 61-84]

 • ایران کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 71-88]

 • ایران روایت تهران [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 157-182]

 • ایران تحلیل محتوایی و رویه ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 83-100]

 • ایران دگرگونی نظریه های برنامه ریزی: «تغییر پارادایم» یا «تکوین نظریه ها»؟ نقدی اجمالی بر وضعیت نظریه پردازی برنامه ریزی در ایران [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 85-114]

 • ایران فرامطالعۀ پژوهش‌های دلبستگی به مکان در ایران [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 67-82]

 • ایران تولد بازار در شهر ایرانی ارزیابی دیدگاه‌ها و فرضیات مرتبط با پیدایش نخستین بازارها در ایران [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 103-117]

 • ارتباط با فضاى سبز ارتقاى فضاهاى سبز به فضاهایى سرزنده براى شهر [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 61-78]

 • ارتباط و همکاری تببین ملاحظات آموزشی برای پاسخگویی به الزامات هیجانیِ دانشجویان در فرایند آموزش طراحی معماری [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارتقای مهارت‌های هیجانی تببین ملاحظات آموزشی برای پاسخگویی به الزامات هیجانیِ دانشجویان در فرایند آموزش طراحی معماری [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارجحیت آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحیت دید به آسمان از پنجره [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 27-44]

 • ارزیابی سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسی سیاست های تأمین مسکن موقت پس از زلزلۀ 1385 لرستان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]

 • ارزیابی تفکر نقاد و ارزیابی ایدۀ طراحی معماری [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-64]

 • ارزیابی جستاری در کاربرد مفهوم «قابلیت» در طراحی و ارزیابی محیط ساختهشده [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 21-34]

 • ارزیابی مطالعۀ تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران نمونۀ مطالعاتی: محلۀ الهیه و شهرک ولی‌عصر [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • ارزیابی اثرات ارزیابی اثرات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بافت تاریخی کاشان، از دیدگاه اجتماع محلی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 59-76]

 • ارزیابی آسیب‌پذیری ارزیابی آسیب‌پذیری محلۀ فرحزاد تهران بر اثر زمین‌لرزۀ احتمالی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 95-112]

 • ارزیابی بصری نقش «منظر روزانه» در کیفیت فضاهای شهری مورد پژوهی: مسیر خوابگاه کوی دختران در دانشگاه شهید بهشتی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 55-71]

 • ارزیابی خطرپذیری حریق ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود - توسعه یک روش مقراتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارزیابی طرح های معماری نگاهی به ارزیابی طرح های معماری [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 9-20]

 • ارزیابی عملکردمحور تبیین چالش های تحقق پذیری طرح های شهری در ایران [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]

 • ارزیابی عینی تحلیل فضایی قابلیت پیاده‌روی - مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]

 • ارزیابی کیفیت کالبدی پیاده‌راه امکان‌سنجی قابلیت‌ پیاده‌رهواری در معابر شهری با استفاده از تلفیق سه روش نمونه موردی: معابر فازهای 2، 3 و 7 شهرک غرب [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 37-52]

 • ارزیابی کمی و کیفی نگاهی به ارزیابی طرح های معماری [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 9-20]

 • ارزیابی گزینه های طراحی کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی پروژه های ساختمانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 49-60]

 • ارزیابی محیط فضامندی: وجوه، حدود و عوامل تاثیر گذار [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]

 • ارزیابی منظر چارچوب ارزیابی منظر بلوارهای تاریخی بر اساس مدل FVFL در تطابق با مفهوم HUL موردپژوهی: بلوار طاق بستان (بلوار شهید شیرودی) کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 83-110]

 • ارزیابى ارزیابى میزان رضایت ساکنان از بازسازى مساکن روستایى استان لرستان پس از زلزلة فروردین سال 1385 [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]

 • ارزیابى آموزشى مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1 [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 27-44]

 • ارزیابى چندمعیارى شبیه سازى و تحلیل الگوى رشد شهرى کلان شهر اهواز با استفاده از مدل ترکیبى مارکوف سلول هاى خودکار 1(Markov- CA) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 63-76]

 • ارزیابى رضایتمندى ارزیابى کیفیت محیط در مجموعه هاى مسکونى اقشار کم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسکونى مهرشهر تاکستان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

 • اریک هیرش اطوار معنای آثار در تاریخ معماری با تکیه بر آموزه های هرمنوتیک اریک هیرش [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 115-132]

 • ارگ بم پژوهشی در مکان‌یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم‌نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 133-148]

 • ایرودینامیک شهری بررسی تأثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]

 • استاد راهنما انتخاب موضوع پایان نامه در دانشکده معماری و شهرسازی یک نظریه زمینه‌ای برآمده از تجارب اساتید راهنما [(مقالات آماده انتشار)]

 • استحالۀ مکان سوم تبیین تجربۀ استحالۀ مکان سوم اُلدنبرگ در قرن 21: کنکاشی در نحوۀ تعامل جهان مجازی و جهان واقع در زمینۀ فراغت شهروندان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]

 • استحسان مدخلی بر راهبرد «فهم درونی» در تحقیقِ وجوهِ معنایی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]

 • استخوان بندى اسکلت جایگاه سازمان فضایى در طراحى شهرى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 107-122]

 • استدلال منطقی استدلال منطقی به مثابه روش پژوهش [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 35-50]

 • استراتژی‌های توسعۀ زمین انتخاب استراتژی توسعۀ زمین در بافت‌های مسئله‌دار نمونۀ موردی: محلۀ عامری شهر اهواز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 107-128]

 • استراتژی‌های غیرفعال معرفی و ارزیابی مهمان‌سرای سبز دانشگاه یزد با استاندارد «LEED v4» [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 37-58]

 • استرس شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]

 • استعاره‌های طراحی طراحی به مثابة ... بازخوانی استعاره‌های مفهومی «طراحی» [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 5-24]

 • استفادة مجدد تطبیق پذیری در استفادة مجدد از خانه های تاریخی مورد مطالعه: خانة لولاگر، عمارت باغ فردوس، و خانة ایرانی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 5-18]

 • استقرار توپ و توپچى شکل گیرى الگوى فضایى"میدان توپخانه"در شهر قاجارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 121-133]

 • استکمال انسان معماری چون واسطۀ استکمال معرفتی انسان: جستجو در رابطۀ معماری و انسان با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسکان بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

 • اسکان غیررسمى چارچوب معیشت پایدار: راهبردى براى بقا و ارتقاى خانوار در سکونتگا ههاى غیررسمى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

 • اسکان موقت روش اسکان موقت و راهکارهای بومی آن در زلزلة لرستان [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 38-53]

 • اسکچ‌آپ بازنمایی بنای قاجاری مدرسۀ دارالفنون با تکیه بر اسناد تصویری [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 107-140]

 • اسکیس جایگاه رایانه در ایده آفرینی طراحی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]

 • اسکیما مقدماتی درباره حافظه و نقش آن در تفکر طراحی [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 17-30]

 • اسما معمار در آیینۀ اسما [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 15-32]

 • اسماء بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • اسناد بین‌المللی نقد جایگاه بناهای میان‌افزا در محوطه‌های تاریخی از منظر اسناد بین‌المللی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 119-138]

 • اشتراکات معنایی پیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-38]

 • اشتغال معماران افزایش تعداد پذیرفته شدگان رشته مهندسی معماری و تبعات آن [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 41-48]

 • اصفهان سیر تحول محیط زاینده رود و تعامل آن با شهر تاریخی اصفهان(تا پایان عصر صفوی) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 171-184]

 • اصفهان تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رویکرد نظریة زمینه‏ ای [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]

 • اصفهان فضای عمومیِ یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ی کسبه‌ی محلی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 67-82]

 • اصل طراحی اصول طراحی عرصۀ میانی مجتمع های مسکونی برای انگیزش بازی کودک [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]

 • اصول حفاظت اصول و راهبردهای حفاظت از منظر فرهنگی باغستان بومی تاریخی شهر قزوین با تمرکز بر میراث مصنوع [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]

 • اصول معمارى ایرانى مردم وارى انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]

 • اطوار تاریخ معماری تبیین معانی تاریخ معماری از طریق بررسی نسبت مفردات لفظ آن [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 97-108]

 • اعادة نظم ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 109-117]

 • اعادة نظم ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 109-117]

 • اعیان‌سازی درآمدی بر فهم اعیان‌سازی و پیامدهای ناخوشایند آن، نمونۀ موردی: تجربۀ مستأجران درتهران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 79-98]

 • اعیان‌سازی ارزیابی اثرات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بافت تاریخی کاشان، از دیدگاه اجتماع محلی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 59-76]

 • افت شهری تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت، معرفی چارچوبی مفهومی برای احیای عرصه‌های رو به افت مراکز شهرها [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 91-112]

 • افوشته بازخوانی بنای موسوم به شربت‌خانۀ افوشته براساس وقفنامۀ موقوفات سید واقف [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 91-108]

 • اقتصاد پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • اقتصاد دانش ـ پایه ردیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد مکانهای دانش با تمرکز بر شهر تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]

 • اقتصاد ساختمان رابطه ارتفاع ساختمان و هزینه های ساخت در ساختمانهای مسکونی 1 تا 50 طبقه [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 35-51]

 • اقدام پژوهی بازتوانی سکونتگاه های روستایی پس از سانحۀ طوفان شن با استفاده از روش اقدام پژوهی مورد مطالعاتی: روستای سنگ آبادـ استان کرمان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-148]

 • اقسام نقد معماری دگرگونی نقد معماری و انواع آن در طی زمان [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 27-41]

 • اقشار کم درآمد ارزیابى کیفیت محیط در مجموعه هاى مسکونى اقشار کم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسکونى مهرشهر تاکستان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

 • اقلیم گونه‌شناسی اقلیمی خانه‌های بومی در حاشیۀ شمالی خلیج فارس و دریای عمان به‌‌منظور الگوگیری در طراحی مسکن امروز [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 31-47]

 • اقلیم تقابل نحوۀ تأثیرگذاری فرهنگ و اقلیم بر کالبد معماری خانه های تاریخی دوران قاجار در اقلیم های «سرد و کوهستانی» و «گرم و خشک» [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 25-42]

 • اقلیم خرد نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

 • اقلیم خرد بررسی میزان اثر و نقش پوشش گیاهی بر متغیرهای تعیین کنندة آسایش حرارتی فضای باز مطالعة موردی: اقلیم گرم و خشک سیستان [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 19-42]

 • اقلیم سرد بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد نمونۀ موردی: کرمانشاه [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 81-102]

 • اقلیم سرد بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد [(مقالات آماده انتشار)]

 • اقلیم محلى نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

 • اقلیم معتدل و مرطوب بررسی تأثیر همزمان درصد سطوح شفاف نما و جهتگیری بنا بر میزان مصرف انرژی مدارس در اقلیم معتدل و مرطوب ایران [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]

 • التیام پیامدهای تروماتیک سانحه واکاوی نقش بازسازی مسکن بر التیام پیامدهای تروماتیک سانحه: مورد مطالعاتی زلزله 1382 بم [(مقالات آماده انتشار)]

 • الزامات دینی خانۀ بغدادی در کرمانشاه، نمودی از تعاملات فرهنگی-بازرگانی دو ملت ایران و عراق در عصر قاجار [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]

 • الگو تدوین زبان الگو برای خانه های امام حسینی در یزد [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 5-26]

 • الگوی انعطافپذیر ارزیابی میزان توسعه و تفکیک در انعطاف پذیری فضای داخلی مسکن آپارتمانی و واحدهای مسکونی مجاور مورد پژوهش: منطقۀ 2 تهران [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 33-51]

 • الگوپذیرى مدرسه محلة هنر و معمارى یزدمدرسة هنر » با حضور « محلة سهل بن على » تجدید حیات« و معمارى [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 45-64]

 • الگوی پراکنش آلودگی بررسی تأثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]

 • الگوی توزیع روشنایی کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]

 • الگوهای خودجوش تأمین مسکن تأمین مسکن توان پذیر پس از سانحه درس آموزی از راهبردهای تأمین مسکن ارزان در محله های کم درآمد شهری [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 105-118]

 • الگوهاى ذهنى زبان الگو و روانشناسى شناختى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 23-40]

 • الگوى فضایى شکل گیرى الگوى فضایى"میدان توپخانه"در شهر قاجارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 121-133]

 • المانهای شهری تبیین اثرگذاری المان های شهری در خوانایی تصویر ذهنی شهر با نرم افزار ردیابی اثر چشم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 53-72]

 • امکان سنجی تجدید حیات امکان سنجی تجدید حیات و ساماندهی بافتهای قدیم شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نمونه مطالعه شده: محله زید بن علی در شهر خرم آباد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 93-110]

 • ایمنی تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 89-118]

 • امنیت اجتماعی معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

 • ایمنی حریق بررسی سیستماتیک پژوهش‏ های حوزۀ مدل سازی تخلیه از ساختمان در هنگام حریق و تبیین چارچوب معماری ایمن از منظر تخلیه [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 61-78]

 • ایمنی حریق در ساختمان بومی‌سازی ضریب تصرف مورد استفاده در طراحی راه‌های خروج از ساختمان در زمان حریق تصرف مورد بررسی: سالن انتظار سینماها [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 43-56]

 • ایمن سازى مدیریت ایمن سازى کالبدى باف تهاى تاریخىدر برابر زلزله؛مورد مطالعاتى: بافت تاریخى قزوین [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 75-94]

 • انتخاب شهردار بررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی شهری ایران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • انتخاب موضوع انتخاب موضوع پایان نامه در دانشکده معماری و شهرسازی یک نظریه زمینه‌ای برآمده از تجارب اساتید راهنما [(مقالات آماده انتشار)]

 • انتزاع قوانین معمارى و آزادى معماران، محدودیت هایى که قوانین بر معماران تحمیل می کنند [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 5-20]

 • انتظام ظاهر در طلب شاعرانگی معماری [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • انرژی اولیه بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌های آموزشی نمونۀ موردی: دانشگاه شهید بهشتی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]

 • انرژی خورشیدی بررسی شیوه های طراحی سیستمهای فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان [دوره 19، 2-1، 1388]

 • انرژی ساختمان بررسی تأثیر همزمان درصد سطوح شفاف نما و جهتگیری بنا بر میزان مصرف انرژی مدارس در اقلیم معتدل و مرطوب ایران [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]

 • انرژ یهای تجدید پذیر معماری در عصر تغییر اقلیم [دوره 18، 1-2، 1389]

 • انرژى خورشیدى طراحى ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک در شهر تهران [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 57-74]

 • انسان جایگاه انسان در تحول معنای فضای معماری در قرن نوزدهم و بیستم [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 197-210]

 • انسان تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • انسان معماری چون واسطۀ استکمال معرفتی انسان: جستجو در رابطۀ معماری و انسان با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • انسان شناسى تاریخى پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • انسجام نسبت معماری و رتوریک [(مقالات آماده انتشار)]

 • انعطافپذیری راهکارهایی برای انعطافپذیری مسکن معاصر با توجه به تغییرات الگوی خانواده در طی زمان [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 27-50]

 • انعطاف پذیری نقش فضای ارتباطی در دستیابی به واحدهای مسکونی انعطاف پذیر [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]

 • انعطافپذیری در معماری گونه بندی و تحلیل قابلیتها در انواع رویکردهای انعطاف پذیری [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 37-55]

 • انفعال مخاطب معماری و کرختی محیطی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 19-34]

 • انقباض شهری پدیدۀ انقباض شهری، مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 81-98]

 • انقباض شهرهای کوچک‌مقیاس پدیدۀ انقباض شهری، مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 81-98]

 • انگیزش بازی اصول طراحی عرصۀ میانی مجتمع های مسکونی برای انگیزش بازی کودک [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]

 • انواع تمثیل نقش تمثیل در روند طراحی معماری [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 33-42]

 • انواع فضاى سبز ارتقاى فضاهاى سبز به فضاهایى سرزنده براى شهر [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 61-78]

 • اهداف آموزشى مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1 [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 27-44]

 • اهداف حفاظتی راهکارهای طراحی در مجاورت محوطه‌های تاریخی موردپژوهی: طراحی در حریم منظری قلعه اردشیر و قلعه دختر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 83-103]

 • اهداف رفتارى مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1 [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 27-44]

 • اهلیت ادب حضور در محضر اثر تاریخی [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 5-18]

 • اهواز انتخاب استراتژی توسعۀ زمین در بافت‌های مسئله‌دار نمونۀ موردی: محلۀ عامری شهر اهواز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 107-128]

 • ایوان بررسى سیر تحول ایوان در خانه هاى سنتى دشت یزد اردکان از دورة مظفرى تا قاجار [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 103-118]

 • ایوان بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 35-64]

 • ایوان گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 113-126]

 • ایوان بررسی کاربرد روش های نظریه ی زمینه ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری (نمونه ی موردی؛ فهم فضای ایوان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • ایوان بررسی کاربرد روش‌های نظریۀ زمینه‌ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری نمونۀ موردی: فهم فضای ایوان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 5-20]

 • ایوان های مسجد جامع اصفهان بازخوانی و توضیح یک پدیدة معماری در ایوان‌های مسجد جامع اصفهان [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 124-139]

 • اوربان تبیین مفهوم شهری شدن مبتنی بر تمایز سیتی و اوربان [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 49-62]

 • اوربانیزاسیون تبیین مفهوم شهری شدن مبتنی بر تمایز سیتی و اوربان [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 49-62]

 • اولویت بندی اولوی تبندی برنامه های شهرداری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعۀ موردی: شهرداری شهرستان سردشت [دوره 18، 1-2، 1389]

ب

 • بابلسر مقایسۀ برچسب‌گذاری انرژی ساختمان‌های مسکونی بر اساس دو روش متفاوت در ارزیابی عملکرد حرارتی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 57-70]

 • بار تصرف بومی‌سازی ضریب تصرف مورد استفاده در طراحی راه‌های خروج از ساختمان در زمان حریق تصرف مورد بررسی: سالن انتظار سینماها [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 43-56]

 • بار جانبی بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 43-58]

 • بار سرمایشى بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسکونى اقلیم سرد(نمونة موردى: شهر اردبیل) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 75-86]

 • بار گرمایشى بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسکونى اقلیم سرد(نمونة موردى: شهر اردبیل) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 75-86]

 • بازی اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 75-88]

 • بازیابی انطباقی ارزیابی بازیابی انطباقی ساختمان‌های متروک [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازار تولد بازار در شهر ایرانی ارزیابی دیدگاه‌ها و فرضیات مرتبط با پیدایش نخستین بازارها در ایران [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 103-117]

 • بازار ایرانی کنکاشی در ریخت شناسی بازار ایرانی با رویکرد نظریه های فضایی شهر موارد مطالعاتی: بازار شیراز و کرمان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 109-134]

 • بازار تاریخی اردبیل مدل ارزیابی و کاهش خطرپذیری زلزله در بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: بازار تاریخی اردبیل [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]

 • بازار تهران تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران موردپژوهی: فضاهای سبزهمیدان و مشیرخلوت [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]

 • بازارهای ایران پل بازارهای تبریز [دوره 17، 2-1، 1387]

 • بازارهای تاریخی بسوی تدوین چارچوب عملیاتی شبیه سازی تخلیه اضطراری جمعیت بازارهای تاریخی پس از سانحه آتش سوزی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 101-119]

 • بازآفرینی درآمدی بر فهم اعیان‌سازی و پیامدهای ناخوشایند آن، نمونۀ موردی: تجربۀ مستأجران درتهران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 79-98]

 • بازآفرینی طرح فرضی "ربع" و "شهرستان" رشیدی [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 51-76]

 • بازآفرینى بهسازى و بازآفرینى بافتهاى فرسوده شهرهاى کشور ضرورت تدوین سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-158]

 • بازبهسازی چارچوب تأمین مسکن دائم پس از زلزله احتمالی در مناطق آسیب‌پذیر شهری با رویکرد بازبهسازی (مطالعه موردی منطقه سه شهر ساری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازتاب خورشیدى بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

 • بازتوانی بازتوانی سکونتگاه های روستایی پس از سانحۀ طوفان شن با استفاده از روش اقدام پژوهی مورد مطالعاتی: روستای سنگ آبادـ استان کرمان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-148]

 • بازجُست ذهنى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • باززنده‌سازی نقش دو مؤلفۀ حفاظت و پویایی در باززنده‌سازیِ میراث معماری بر مبنای تداوم ارزش‌های مکانی موردپژوهی: میراث معماری محوطۀ تاریخی چغازنبیل [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 105-124]

 • باز زنده سازی باززنده‎سازی بافت‎های فرسوده و باارزش از طریق استقرار کاربری‏های مناسب؛ نمونة موردی: بافت قدیم بوشهر [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 54-67]

 • بازسازی سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسی سیاست های تأمین مسکن موقت پس از زلزلۀ 1385 لرستان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]

 • بازسازی تدوین شکل‌های مقتضی مشارکت جمعی در فرایند تأمین مسکن دائم پس از زلزلۀ احتمالی مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر ساری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 109-126]

 • بازسازی دگرگونی جبهۀ جنوبی عمارت دیوان خانۀ کریمخانی شیراز [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 103-122]

 • بازسازی پس از سانحه تأمین مسکن توان پذیر پس از سانحه درس آموزی از راهبردهای تأمین مسکن ارزان در محله های کم درآمد شهری [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 105-118]

 • بازسازی پس از سانحه چارچوب تأمین مسکن دائم پس از زلزله احتمالی در مناطق آسیب‌پذیر شهری با رویکرد بازبهسازی (مطالعه موردی منطقه سه شهر ساری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازسازی مسکن رویکردهای بازسازی مسکن پس از سانحه؛ از تولد تا بلوغ [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 125-136]

 • بازسازی مسکن واکاوی نقش بازسازی مسکن بر التیام پیامدهای تروماتیک سانحه: مورد مطالعاتی زلزله 1382 بم [(مقالات آماده انتشار)]

 • بازسازى ارزیابى میزان رضایت ساکنان از بازسازى مساکن روستایى استان لرستان پس از زلزلة فروردین سال 1385 [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]

 • بازسازى تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

 • بازنمایی بنا بازنمایی بنای قاجاری مدرسۀ دارالفنون با تکیه بر اسناد تصویری [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 107-140]

 • بازنمایی جنسیت ارزیابی و مقایسۀ طراحی فراگیر دسترسی در محیط های مسکونی شهرهای گذشته و معاصر ایران [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-98]

 • بازنمایی جنسیت درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 99-110]

 • باغ باغ های خراسان در تاریخ بیهقی [دوره 17، 2-1، 1387]

 • باغ دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاریخىِ ایرانى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 107-117]

 • باغ بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 35-64]

 • باغ مطالعات باغ ایرانی و مغالطۀ «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]

 • باغ حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 5-14]

 • باغ ایرانی باغهای چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس نمونۀ موردی فین [دوره 18، 1-2، 1389]

 • باغ ایرانی تنوع در طرح معماری با غهای تاریخی شیراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا [دوره 19، 2-1، 1388]

 • باغ ایرانی مطالعات باغ ایرانی و مغالطۀ «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]

 • باغ ایرانی زیبایی در باغ ایرانی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 87-110]

 • باغ ایرانی شرح معماری باغ تخت شیراز [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 5-22]

 • باغ ایرانى مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 127-149]

 • باغ ارم تنوع در طرح معماری با غهای تاریخی شیراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا [دوره 19، 2-1، 1388]

 • باغ استخر شرح معماری باغ تخت شیراز [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 5-22]

 • باغ اسلامى مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 127-149]

 • باغ امید سالار بازیابی طرح باغ و آبادی عزت‌آباد نمونه‌ای از باغ‌سازی حاکمان محلی ابرکوه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 125-148]

 • باغ بلبل بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 35-64]

 • باغ تاریخی بازیابی طرح باغ و آبادی عزت‌آباد نمونه‌ای از باغ‌سازی حاکمان محلی ابرکوه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 125-148]

 • باغ تخت تنوع در طرح معماری با غهای تاریخی شیراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا [دوره 19، 2-1، 1388]

 • باغ تخت شرح معماری باغ تخت شیراز [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 5-22]

 • باغ تخت شیراز معرفی باغ تخت شیرازبر پایۀ اسناد مصور و مکتوب [دوره 18، 1-2، 1389]

 • باغ تخت شیراز شرح معماری باغ تخت شیراز [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 5-22]

 • باغ جها ننما تنوع در طرح معماری با غهای تاریخی شیراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا [دوره 19، 2-1، 1388]

 • باغ خلوت شرح معماری باغ تخت شیراز [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 5-22]

 • باغ دلگشا تنوع در طرح معماری با غهای تاریخی شیراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا [دوره 19، 2-1، 1388]

 • باغ سازى تطبیق محتوایى دو واژه منظر و لندسکیپ [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 87-106]

 • باغستان بومی تاریخی قزوین اصول و راهبردهای حفاظت از منظر فرهنگی باغستان بومی تاریخی شهر قزوین با تمرکز بر میراث مصنوع [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]

 • باغشهر مطالعات باغ ایرانی و مغالطۀ «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]

 • باغمیشه تبریز بررسی نقش فضاهای باز و شبکه ارتباطی در کاهش آسیب زمین لرزه- مورد مطالعه منطقه باغمیشه ی تبریز [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 103-115]

 • باغ مطبق شرح معماری باغ تخت شیراز [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 5-22]

 • با غهای شیراز تنوع در طرح معماری با غهای تاریخی شیراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا [دوره 19، 2-1، 1388]

 • باغ های شیراز ارتباط ساختار شهر تاریخی شیراز با شبکه آبمطالعه موردی: نهر قنات خیرات در سده های هفتم تا چهاردهم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 105-118]

 • بافت مطالعۀ تطبیقی آسیب‌پذیری بافت جدید و قدیمی شهر ارومیه در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 97-112]

 • بافت تاریخی نقد جایگاه بناهای میان‌افزا در محوطه‌های تاریخی از منظر اسناد بین‌المللی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 119-138]

 • بافت تاریخی بوشهر بررسی تأثیر ساختار کالبدی بافت تاریخی بوشهر بر حضورپذیری ساکنان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 73-92]

 • بافت تاریخى مدیریت ایمن سازى کالبدى باف تهاى تاریخىدر برابر زلزله؛مورد مطالعاتى: بافت تاریخى قزوین [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 75-94]

 • بافت شهری جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 65-90]

 • بافت فرسوده نظریۀ مهندسی اجتماعی، نگرشی نو به تحقق پذیری در طرح های شهری با الگوی شمسۀ نوسازی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 155-168]

 • بافت فرسوده بهسازى و بازآفرینى بافتهاى فرسوده شهرهاى کشور ضرورت تدوین سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-158]

 • بافت فرسوده تحلیل اجتماعى فضایى بافتهاى فرسودة شهرى به منظور احیا و جلوگیرى از فرسودگى بیشتر (مطالعة موردى: منطقة هفده تهران) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 175-190]

 • بافت قدیم بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران [دوره 18، 1-2، 1389]

 • بافت قدیم امکان سنجی تجدید حیات و ساماندهی بافتهای قدیم شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نمونه مطالعه شده: محله زید بن علی در شهر خرم آباد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 93-110]

 • بافت میانی تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]

 • بافت مسئله‌دار انتخاب استراتژی توسعۀ زمین در بافت‌های مسئله‌دار نمونۀ موردی: محلۀ عامری شهر اهواز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 107-128]

 • بافتهای تاریخی ـ تجاری مدل ارزیابی و کاهش خطرپذیری زلزله در بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: بازار تاریخی اردبیل [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]

 • بافتهاى فرسوده تبیین مدل نقش ساختارى طراحى براى جلب مشارکت مردمى در فرایند معاصرسازىبافت هاى فرسودة محلات شهرى ایران( نمونة موردى: محلة سیروس تهران) [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]

 • بافت هاى فرسوده توسعة درون زاى شهرى و تحلیل ابعاد اقتصادى و مدیریتى آن [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 159-174]

 • بالابر روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • بام خنک بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

 • بام زنده طرحی برای بام [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 49-60]

 • بام ساختمان طرحی برای بام [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 49-60]

 • باوهاوس مقایسه و بررسی دو سیستم آموزشی دانشکدۀ هنرهای زیبا در رشتۀ معماری، از تأسیس تا تحولات 1348ش و از آن تاریخ تا انقلاب فرهنگی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 41-56]

 • بیبی دختران ارتباط ساختار شهر تاریخی شیراز با شبکه آبمطالعه موردی: نهر قنات خیرات در سده های هفتم تا چهاردهم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 105-118]

 • بحران سنجش مولفه های اجتماعات تاب آور در فرایند مدیریت بحران شهری مورد منطقه 17 شهرداری تهران [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 111-124]

 • بحران ازدحام جمعیت بسوی تدوین چارچوب عملیاتی شبیه سازی تخلیه اضطراری جمعیت بازارهای تاریخی پس از سانحه آتش سوزی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 101-119]

 • بدن سیر تحوّل تعیّن بدن در معماری: از بدن وارگی تا بدن پدیداری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 5-20]

 • بدن زیسته سیر تحوّل تعیّن بدن در معماری: از بدن وارگی تا بدن پدیداری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 5-20]

 • بدن زیسته از تجسدیافتگی و بدنمندی تا تن یافتگی بازاندیشی نقش بدن در تاریخ تحول نظریۀ معماری غرب [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 5-23]

 • بدن عینی سیر تحوّل تعیّن بدن در معماری: از بدن وارگی تا بدن پدیداری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 5-20]

 • بدنمندی از تجسدیافتگی و بدنمندی تا تن یافتگی بازاندیشی نقش بدن در تاریخ تحول نظریۀ معماری غرب [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 5-23]

 • برج طغرل رى پژوهشى پیرامون برج منسوب به طغرل در رى [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 77-102]

 • برچسب انرژی مقایسۀ برچسب‌گذاری انرژی ساختمان‌های مسکونی بر اساس دو روش متفاوت در ارزیابی عملکرد حرارتی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 57-70]

 • برداشت صحیح آموزش شیوة برداشتِ صحیح از مصادیق در طراحی معماری منظر [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-62]

 • بررسى اقتصادى بررسی اقتصادی صفحات خورشیدی، نمونۀ موردی: ساختمان‌های آموزشی شهر کاشان [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]

 • برنامة آموزشی بررسی تطبیقی برنامۀ آموزشی دورۀ کارشناسی معماری در ایران با شش دانشگاه برتر جهان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]

 • برنامة تداوم کسب وکار تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

 • برنامة درسی پنهان ارزیابی برنامه درسی پنهان رشته معماری بر اساس اخلاق اسلامی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 5-20]

 • برنامه اولوی تبندی برنامه های شهرداری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعۀ موردی: شهرداری شهرستان سردشت [دوره 18، 1-2، 1389]

 • برنامه درسی آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 85-98]

 • برنامه ریزی بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • برنامه ریزی آموزش افزایش تعداد پذیرفته شدگان رشته مهندسی معماری و تبعات آن [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 41-48]

 • برنامه ریزی بخشی برنامه ریزی بخشی ملی در برابر برنامه ریزی فضایی بزرگ شهری در تهران [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • برنامه ریزی بزرگ شهری برنامه ریزی بخشی ملی در برابر برنامه ریزی فضایی بزرگ شهری در تهران [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • برنامه ریزی پیاده بررسی تحلیلی پیاده راه سازی در کلان شهرهای کشور با تأکید بر مطالبات شهروندان نمونه موردی: پیاده راههای سجاد مشهد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 67-92]

 • برنامه ریزی توسعۀ محله ای ظرفیت سنجی توسعۀ محله ای در فرایند توسعۀ پایدار شهری مطالعۀ موردی: محلۀ کلکت هچی یا راستهک‌وچۀ شهر تبریز [دوره 19، 2-1، 1388]

 • برنامه‌ریزی در سایه کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 71-88]

 • برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی راهبردی توسعۀ فعالیتهای گردشگری منطقۀ پیر بکران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • برنامهریزی شهری کاربرد تحلیل انتقادی گفتمان در پژوهش های شهری و شهرسازی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 89-104]

 • برنامه ریزی شهری کاربست برنامه ریزی فرهنگی در شهر جدید هشتگرد [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]

 • برنامه ریزی شهری ردیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد مکانهای دانش با تمرکز بر شهر تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]

 • برنامه‌ریزی شهری کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 71-88]

 • برنامه‌ریزی شهری انگاشت‌پردازی چارچوب و اصول پایۀ برنامه‌ریزی توسعۀ شهری دانش‌ـ پایه در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 81-106]

 • برنامه‌ریزی شهری دانش‌ـ پایه انگاشت‌پردازی چارچوب و اصول پایۀ برنامه‌ریزی توسعۀ شهری دانش‌ـ پایه در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 81-106]

 • برنامه‌ریزی غیررسمی کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 71-88]

 • برنامه ریزی فرهنگی کاربست برنامه ریزی فرهنگی در شهر جدید هشتگرد [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]

 • برنامه ریزی فضایی برنامه ریزی بخشی ملی در برابر برنامه ریزی فضایی بزرگ شهری در تهران [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • برنامه‌ریزی فضایی فرصت‌ها و موانع به‌کارگیری رهیافت همکارانه در پایه‌گذاری ساختار سیاست‌گذاری یکپارچه در ‌شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-118]

 • برنامه ریزی منطقه ای مدیریت مبتنی بر مشارکت مردمی در برنامه ریزی منطقه ای [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 135-154]

 • برنامهریزی منظر معماری منظر دریاچة چیتگر، مروری بر فرایند طراحی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 47-56]

 • برنامه ریزى براى طراحى مقدمه اى بر برنامه ریزى معمارى [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 19-28]

 • برنامه ریزى فیزیکى مقدمه اى بر برنامه ریزى معمارى [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 19-28]

 • برنامه ریزى فضاى سبز ارتقاى فضاهاى سبز به فضاهایى سرزنده براى شهر [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 61-78]

 • برنام هریزى کالبدى مقدمه اى بر برنامه ریزى معمارى [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 19-28]

 • برنامه ریزى معمارى مقدمه اى بر برنامه ریزى معمارى [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 19-28]

 • برنامه ریزى و مدیریت بوستان هاى شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • برنامه عملیاتی ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود - توسعه یک روش مقراتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • برنامه های توسعة شهری ارزیابی برنامه های توسعۀ کلانشهر تهران و منطقۀ آن از دیدگاه پیامدهای تغییرات اقلیمی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 71-88]

 • برنامه های توسعة ملی علت کاوی چالشهای معماری صنعتی در ایران با تطبیق و تحلیل تجارب کشورهای هدف [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-36]

 • بستر محیط تحکم آمیز: بررسی تحلیلی نقش بنا و بستر [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 5-20]

 • بعد زمان کاربرد ریتم‌های شهری در فرایند طراحی فضاهای شهری نمونۀ‌ موردی: فضاهای شهری محله جلفای اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 67-90]

 • بغداد خانۀ بغدادی در کرمانشاه، نمودی از تعاملات فرهنگی-بازرگانی دو ملت ایران و عراق در عصر قاجار [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]

 • بلایای طبیعی سنجش مولفه های اجتماعات تاب آور در فرایند مدیریت بحران شهری مورد منطقه 17 شهرداری تهران [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 111-124]

 • بلندمرتبه سازی رابطه ارتفاع ساختمان و هزینه های ساخت در ساختمانهای مسکونی 1 تا 50 طبقه [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 35-51]

 • بلوار طاق بستان چارچوب ارزیابی منظر بلوارهای تاریخی بر اساس مدل FVFL در تطابق با مفهوم HUL موردپژوهی: بلوار طاق بستان (بلوار شهید شیرودی) کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 83-110]

 • بلوک هاى شهرى تأثیر چگونگى هم جوارى توده و فضا در بلوک هاى ساختمانى بر رفتار حرارتى درون بنا [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 35-46]

 • بم آماده سازی مناطق تاریخی و مناظر فرهنگی بم ، این میراث جهانی در خطر، برای مقابله با زلزله [دوره 17، 2-1، 1387]

 • بم پژوهشی در مکان‌یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم‌نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 133-148]

 • بیمارستان صحرایی ضد انفجار بیمارستان صحرایی ضد انفجار در ایران (تجلی یاریگری دانش طب و مهندسی نظامی در پشتیبانی درمانی مجروحان) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 127-150]

 • بنا سیالیّت معنا یی بنا [دوره 18، 1-2، 1389]

 • بینایی محوری تقویت ادراک حسی متعادل در کارگاه «درک و بیان محیط» [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 21-38]

 • بناهای آرامگاهی بررسی هندسه و تناسبات و ارتباط آن با نظام سازه‌ای بناهای دارای گنبد دوپوستۀ گسسته در منطقۀ تفرش [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 21-42]

 • بناهای میان‌افزا نقد جایگاه بناهای میان‌افزا در محوطه‌های تاریخی از منظر اسناد بین‌المللی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 119-138]

 • بناهای متروک ارزیابی بازیابی انطباقی ساختمان‌های متروک [(مقالات آماده انتشار)]

 • بناهاى وابسته به بازار کرمانشاه تاریخ ساخت بازار کرمانشاه با نگاهى به حامیان و بانیان بناهاى آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 99-114]

 • بناى تاریخى کنگاور بناى تاریخى کنگاور در آینة متون تاریخى و گزارشپیشگامان باستان شناسى در ایران [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 89-114]

 • بندرعباس شناخت هویت شهری بندرعباس [دوره 17، 2-1، 1387]

 • بهبود محیط زیست طرحی برای بام [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 49-60]

 • بهبود مستمر بیمارستان صحرایی ضد انفجار در ایران (تجلی یاریگری دانش طب و مهندسی نظامی در پشتیبانی درمانی مجروحان) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 127-150]

 • بهسازى روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • بهسازى بهسازى و بازآفرینى بافتهاى فرسوده شهرهاى کشور ضرورت تدوین سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-158]

 • بهشت حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 5-14]

 • بهینهیابی زاویه بهینه یابی زاویة انحرافِ پنلهای آرایه های خورشیدی عمود مورد پژوهش: شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 51-68]

 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌های آموزشی نمونۀ موردی: دانشگاه شهید بهشتی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]

 • بوزار مقایسه و بررسی دو سیستم آموزشی دانشکدۀ هنرهای زیبا در رشتۀ معماری، از تأسیس تا تحولات 1348ش و از آن تاریخ تا انقلاب فرهنگی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 41-56]

 • بوستان هاى شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • بوستان هاى عمومى بزرگ شهر تهران پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • بوم آشکارگی طراحی شهری بوم آشکار: به سوی یک چارچوب مفهومی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 59-78]

پ

 • پایائی دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

 • پایة دانش پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • پایداری تدوین زبان الگو برای خانه های امام حسینی در یزد [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 5-26]

 • پایداری نگاهی نو به تحولات حیاط در مسکن روستایی مطالعۀ موردی: روستاهای دشت مرکزی گرمسار [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 55-71]

 • پایداری اجتماعی اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 75-88]

 • پایداری اجتماعی مسکن معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

 • پایداری زیست‌محیطی ارزیابی بازیابی انطباقی ساختمان‌های متروک [(مقالات آماده انتشار)]

 • پایداری شهری چارچوب عملیاتی تبیین و اندازه گیری شاخصهای پراکنده رویی شهری با کاربست تجربیات جهانی مورد مطالعه: شهر ارومیه [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 117-142]

 • پایدارى معرفى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحلیلى از نگاه مفاهیم پایدارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 41-56]

 • پایدارى تکنولوژى، معمارى، و پایدارى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 47-60]

 • پیاده راه بررسی تحلیلی پیاده راه سازی در کلان شهرهای کشور با تأکید بر مطالبات شهروندان نمونه موردی: پیاده راههای سجاد مشهد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 67-92]

 • پیاده راه سازی بررسی تحلیلی پیاده راه سازی در کلان شهرهای کشور با تأکید بر مطالبات شهروندان نمونه موردی: پیاده راههای سجاد مشهد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 67-92]

 • پیاده‌راه‌سازی فرایند ارزیابی طرح‌های پیاده‌راه‌سازی خیابان‌ها [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 129-142]

 • پیادهراه هفده شهریور تبیین علل شکست پروژههای پیادهراهسازی در ایران مورد مطالعه: پیادهراه هفده شهریور کلانشهر تهران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 89-108]

 • پیاده‌روی تحلیل فضایی قابلیت پیاده‌روی - مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]

 • پارادایم گفتمانی نو در معماری؛ مبتنی بر عصبـ روانشناختی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 25-40]

 • پارادایم دگرگونی نظریه های برنامه ریزی: «تغییر پارادایم» یا «تکوین نظریه ها»؟ نقدی اجمالی بر وضعیت نظریه پردازی برنامه ریزی در ایران [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 85-114]

 • پارامتریک رسم گره کند طبل قناس با استفاده از روش های ابداعی پارامتریک [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]

 • پاره خط مبنا رویکردی نو برای ترسیم نقش مایه های گره ده با استفاده از روش پاره خط مبنا [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 83-90]

 • پایگاه هویت بررسی تاثیر معماری محیط مدارس بر شکل گری هویت دانش آموزان دوره دبیرستان یزد [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]

 • پیامدها درآمدی بر فهم اعیان‌سازی و پیامدهای ناخوشایند آن، نمونۀ موردی: تجربۀ مستأجران درتهران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 79-98]

 • پیامدهای خطاهای طراحی بررسی مفهوم، علل پیدایش، و پیامدهای خطای طراحی در پروژههای ساختمانی و راهکارهای حل آن [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 21-34]

 • پتکانه نظام سازه‌ای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 119-136]

 • پیچیدگی مدیریت پیچیدگیها، تضادها و عدم قطعیتها در توسعة شهرستان مرزی قصر شیرین با بهکارگیری رهیافت اختیار راهبردی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 85-110]

 • پیچیدگی جستاری در تعاملات علم و معماری در اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 5-18]

 • پدافند غیرعامل پدافند غیرعامل در شهر تهران: ارزیابی چارچوب قانونی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 77-94]

 • پدافند غیرعامل مطالعۀ تطبیقی آسیب‌پذیری بافت جدید و قدیمی شهر ارومیه در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 97-112]

 • پدیدار دربارۀ پدیدارشناسی در معماری [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • پدیدارشناسی مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم جدید [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]

 • پدیدارشناسی معماری از تجسدیافتگی و بدنمندی تا تن یافتگی بازاندیشی نقش بدن در تاریخ تحول نظریۀ معماری غرب [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 5-23]

 • پدیدارشناسى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • پدیدآورنده اثر حقوق مالکیت فکری معماری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 5-16]

 • پدیدة تاریخى پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • پدیدة جزیرة حرارتی تأثیر ویژگی‌های هندسی عرصه‌های شهری بر دمای سطح زمین نمونۀ موردی: کلان‌شهر تهران [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 59-78]

 • پدیده پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • پیر ادب حضور در محضر اثر تاریخی [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 5-18]

 • پراکنده رویی چارچوب عملیاتی تبیین و اندازه گیری شاخصهای پراکنده رویی شهری با کاربست تجربیات جهانی مورد مطالعه: شهر ارومیه [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 117-142]

 • پیر بکران برنامه ریزی راهبردی توسعۀ فعالیتهای گردشگری منطقۀ پیر بکران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • پردازش ایده تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 19-26]

 • پردیس مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 127-149]

 • پرگار رویکردی نو برای ترسیم نقش مایه های گره ده با استفاده از روش پاره خط مبنا [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 83-90]

 • پیرنیا انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]

 • پرهیز ازبیهودگى انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]

 • پرورش معمار پرورش نوآموزان معماری، با بهرهگیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 5-18]

 • پروژه های پیادهراهسازی تبیین علل شکست پروژههای پیادهراهسازی در ایران مورد مطالعه: پیادهراه هفده شهریور کلانشهر تهران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 89-108]

 • پروژه های شهری تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 63-80]

 • پژوهش پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • پشتیبانی درمانی بیمارستان صحرایی ضد انفجار در ایران (تجلی یاریگری دانش طب و مهندسی نظامی در پشتیبانی درمانی مجروحان) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 127-150]

 • پیکربندى جایگاه سازمان فضایى در طراحى شهرى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 107-122]

 • پل بازار پل بازارهای تبریز [دوره 17، 2-1، 1387]

 • پیمون انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]

 • پیمون بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • پنجرة سنتوری بازشناسی آرایه‌های برگرفته از غرب در نماهای دورۀ قاجار موردپژوهی: پنجرۀ سنتوری در کوشک احمدشاهی با کمک فناوری فوتوگرامتری برد کوتاه [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]

 • پنجره ارزیابی عملکرد حرارتی و بصری پنجره در کلاسهای درس در اقلیم شهر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 5-24]

 • پنجره بررسی رابطة بین دید به بیرون اتاقها و پیکربندی فضاهای اداری بر رضایتمندی کارمندان از مطلوبیت این فضاها نمونة مورد مطالعه: ساختمان شهرداری منطقة 1 شهرداری تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 19-36]

 • پهلوی اول خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 67-80]

 • پوشش گیاهی بررسی میزان اثر و نقش پوشش گیاهی بر متغیرهای تعیین کنندة آسایش حرارتی فضای باز مطالعة موردی: اقلیم گرم و خشک سیستان [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 19-42]

 • پوشش گیاهى دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاریخىِ ایرانى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 107-117]

ت

 • تاب آوری طراحی شهری تاب آور [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 91-104]

 • تاب آوری تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 89-118]

 • تاب‌آوری شهری سنجش میزان تاب‌آوری و چگونگی توزیع آن در محلات شهر تهران [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 91-110]

 • تاب آوری طراحی شهری طراحی شهری تاب آور [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 91-104]

 • تابش خورشید ارزیابی عملکرد حرارتی و بصری پنجره در کلاسهای درس در اقلیم شهر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 5-24]

 • تابش کل خورشید برآورد تابش کل خورشید روی سطح فتوولتائیک‌های یکپارچه با ساختمان نمونه موردی شهر تهران [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]

 • تاثیر دین بر معماری مانی و تاثیر او بر هنر دوره خود [دوره 17، 2-1، 1387]

 • تاریخ پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • تاریخ آموزش معماری تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران)، مرحلۀ تکوین [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 25-40]

 • تاریخ آموزش معماری ایرانیان در مدرسۀ بوزار پاریس [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 139-150]

 • تاریخ بازار کرمانشاه تاریخ ساخت بازار کرمانشاه با نگاهى به حامیان و بانیان بناهاى آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 99-114]

 • تاریخ بیهقی باغ های خراسان در تاریخ بیهقی [دوره 17، 2-1، 1387]

 • تاریخ تهران از فروریختن باروها تا اندیشه شاهراه ها، پیشینه طرح های شهری و انگاره های شهر تهران از 1309 تا 1345 [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 85-102]

 • تاریخ شهر تولد بازار در شهر ایرانی ارزیابی دیدگاه‌ها و فرضیات مرتبط با پیدایش نخستین بازارها در ایران [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 103-117]

 • تاریخ فرهنگی روایت تهران [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 157-182]

 • تاریخ معماری اطوار معنای آثار در تاریخ معماری با تکیه بر آموزه های هرمنوتیک اریک هیرش [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 115-132]

 • تاریخ معماری تأملی در مفهوم معماری اسلامی ایران و راه فهم آن [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]

 • تاریخ معماری بررسی مقولات کلیدی در ادبیات معماری معاصر ایران: 1325-1394ش1 [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 17-44]

 • تاریخ معماری تبیین معانی تاریخ معماری از طریق بررسی نسبت مفردات لفظ آن [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 97-108]

 • تاریخ معماری ایران باغ های خراسان در تاریخ بیهقی [دوره 17، 2-1، 1387]

 • تاریخ معماری ایران روشنفکران ایرانی و دوگانۀ میراثِ ملّی و تاریخ معماری ایران (تقابل و تکامل) دورۀ مشروطه تا پایان عصر رضاشاه [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-121]

 • تاریخ معماریانه تبیین معانی تاریخ معماری از طریق بررسی نسبت مفردات لفظ آن [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 97-108]

 • تاریخ معمارى طبقه بندى تاریخ معمارى درتاریخ نامة معنا در معمارى غرب [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]

 • تاریخ معمارى ایران شاخصه هاىمعمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 5-18]

 • تاریخ مفاهیم فهم معماری به منزلۀ یک رشتۀ دانشگاهی مقتضیات و امکان‌ها، فرض‌ها و پرسش‌ها [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 5-26]

 • تاریخ مفهوم فهم «میدان» بر مبنای اطوارِ معنایی آن [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 113-125]

 • تاریخ مفهومی تاریخ مفهومی مهندس در نیمۀ نخست دورۀ قاجاریان [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 127-139]

 • تاریخنامة معماری کانون‌های توجه معماری در چهار تاریخ‌نامۀ معماری [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 109-122]

 • تاریخ نظریة معماری از تجسدیافتگی و بدنمندی تا تن یافتگی بازاندیشی نقش بدن در تاریخ تحول نظریۀ معماری غرب [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 5-23]

 • تاریخ نقد معماری نظریه های اصلی نقد معماری در مغرب زمین: سیر تاریخی از سدۀ نوزدهم تا امروز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]

 • تاریخ نقد معماری دگرگونی نقد معماری و انواع آن در طی زمان [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 27-41]

 • تألیف نسبت معماری و رتوریک [(مقالات آماده انتشار)]

 • تأمّل موازی نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]

 • تأمین برق خورشیدى بررسی اقتصادی صفحات خورشیدی، نمونۀ موردی: ساختمان‌های آموزشی شهر کاشان [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]

 • تبادلات بازرگانی خانۀ بغدادی در کرمانشاه، نمودی از تعاملات فرهنگی-بازرگانی دو ملت ایران و عراق در عصر قاجار [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]

 • تبریز پل بازارهای تبریز [دوره 17، 2-1، 1387]

 • تبریز ظرفیت سنجی توسعۀ محله ای در فرایند توسعۀ پایدار شهری مطالعۀ موردی: محلۀ کلکت هچی یا راستهک‌وچۀ شهر تبریز [دوره 19، 2-1، 1388]

 • تیتوس بورکهارت بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت [دوره 17، 2-1، 1387]

 • تجدید حیات شهری تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت، معرفی چارچوبی مفهومی برای احیای عرصه‌های رو به افت مراکز شهرها [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 91-112]

 • تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت، معرفی چارچوبی مفهومی برای احیای عرصه‌های رو به افت مراکز شهرها [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 91-112]

 • تجربیات معماری صنعتی علت کاوی چالشهای معماری صنعتی در ایران با تطبیق و تحلیل تجارب کشورهای هدف [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-36]

 • تجربة زیسته تجربۀ استفاده از خانه های تاریخی با کارکرد مدارس معماری از منظر تجربۀ زیستۀ دانشجویان مورد پژوهش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 83-96]

 • تجزیه وتحلیل تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 19-26]

 • تجزیه‌وتحلیل ریتم کاربرد ریتم‌های شهری در فرایند طراحی فضاهای شهری نمونۀ‌ موردی: فضاهای شهری محله جلفای اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 67-90]

 • تجهیزات شهرى روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • تحقیق نسبت طراحى با تحقیق جستارى در بنیان هاى نظرى چگونگى پیوند تحقیق به طراحى معمارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 7-22]

 • تحقق پذیری نظریۀ مهندسی اجتماعی، نگرشی نو به تحقق پذیری در طرح های شهری با الگوی شمسۀ نوسازی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 155-168]

 • تحقق پذیری تبیین چالش های تحقق پذیری طرح های شهری در ایران [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]

 • تحقیق طراحی شناسایی و سنجش فنون رایج در «مطالعۀ موردی برای طراحی معماری» [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 25-36]

 • تحلیل انتقادی گفتمان کاربرد تحلیل انتقادی گفتمان در پژوهش های شهری و شهرسازی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 89-104]

 • تحلیل تم پدیدۀ انقباض شهری، مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 81-98]

 • تحلیل شبکه تحلیل فضایی قابلیت پیاده‌روی - مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]

 • تحلیل عاملی سنجش اثرات کیفی ناشی از اجرای مگاپروژه های شهری بر ارتقای اقتصاد محلی (مورد پژوهی: دریاچۀ شهدای خلیج فارس واقع در منطقۀ 22 شهر تهران) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]

 • تحلیل عاملی امکان سنجی تجدید حیات و ساماندهی بافتهای قدیم شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نمونه مطالعه شده: محله زید بن علی در شهر خرم آباد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 93-110]

 • تحلیل عاملی سنجش میزان تاب‌آوری و چگونگی توزیع آن در محلات شهر تهران [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 91-110]

 • تحلیل عاملی تأییدی بررسی تأثیر ساختار کالبدی بافت تاریخی بوشهر بر حضورپذیری ساکنان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 73-92]

 • تحلیل فرصت‌ها و موانع به‌کارگیری رهیافت همکارانه فرصت‌ها و موانع به‌کارگیری رهیافت همکارانه در پایه‌گذاری ساختار سیاست‌گذاری یکپارچه در ‌شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-118]

 • تحلیل کیفی محتوا کاربست معیارهای ترجیحات محیطی در ارزیابی کیفی فضای شهری، با تأکید بر مفهوم حس مکان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]

 • تحلیل محتوا تحلیل محتوایی و رویه ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 83-100]

 • تحلیل محتوا بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه‌های خودانگیخته مبتنی بر تجارب جهانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 59-84]

 • تحلیل محتوا بررسی مقولات کلیدی در ادبیات معماری معاصر ایران: 1325-1394ش1 [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 17-44]

 • تحلیل محتوای آرونسون نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی مطالعۀ موردی: محلۀ کوی نصر تهران [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 79-98]

 • تحلیل محتوای کیفی پدیدۀ انقباض شهری، مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 81-98]

 • تخت جمشید ابراهیم سلطان و کتیبه نگاری [دوره 19، 2-1، 1388]

 • تخت جمشید تأملی در معنا و کارکرد واژۀ «آپادانا» در مجموعه‌‌های هخامنشی تخت جمشید و شوش [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 111-126]

 • تخت قاجار معرفی باغ تخت شیرازبر پایۀ اسناد مصور و مکتوب [دوره 18، 1-2، 1389]

 • تخت قراچه معرفی باغ تخت شیرازبر پایۀ اسناد مصور و مکتوب [دوره 18، 1-2، 1389]

 • تخصیص چندهدفى زمین شبیه سازى و تحلیل الگوى رشد شهرى کلان شهر اهواز با استفاده از مدل ترکیبى مارکوف سلول هاى خودکار 1(Markov- CA) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 63-76]

 • تخلیه اضطراری بسوی تدوین چارچوب عملیاتی شبیه سازی تخلیه اضطراری جمعیت بازارهای تاریخی پس از سانحه آتش سوزی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 101-119]

 • تدابیر پدیدار شناسى بررسى تدابیر پدیدارشناسى در نقد بناهاى معمارى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 5-22]

 • تداوم تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • تداوم نقش دو مؤلفۀ حفاظت و پویایی در باززنده‌سازیِ میراث معماری بر مبنای تداوم ارزش‌های مکانی موردپژوهی: میراث معماری محوطۀ تاریخی چغازنبیل [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 105-124]

 • تداوم معمارى ایرانى تداوم معمارى مذهبى ساسانى در مسجد تاریخانة دامغانتحلیل مقایس هاى آتشکدة تپ هحصار و مسجد تاریخانة دامغان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 85-104]

 • تذکرة الابنیه رسالههای تذکرة البنیان و تذکرة الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان دربارة معماری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 5-26]

 • تذکرة البیان رسالههای تذکرة البنیان و تذکرة الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان دربارة معماری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 5-26]

 • تراکم تحلیل روند تغییرات شاخص هاى تراکم و سرانة فضاى مسکونی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 75-94]

 • تراکم بررسی تأثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]

 • تراکم واحد مسکونی واکاوی رابطۀ تراکم واحد مسکونی و کیفیت محیط داخلی مجتمع های مسکونی (موردپژوهی: شهرک سپاهان شهر اصفهان) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 53-68]

 • تریالکتیک فضایی معیارهای ضرب آهنگ کاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 47-64]

 • تربیت معماران نسبت مهارت« توصیف کلامى » تربیت دانشجویان معمارى و تربیت دانشجویان معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-30]

 • ترجیحات محیطی کاربست معیارهای ترجیحات محیطی در ارزیابی کیفی فضای شهری، با تأکید بر مفهوم حس مکان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]

 • ترسیم با دست آزاد نقش نرم‌افزارهای دست‌‌نگاری رایانه‌ای (CAS) در مرحلۀ ایده‌پردازی فرایند طراحی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 19-30]

 • ترسیم به کمک رایانه نقش نرم‌افزارهای دست‌‌نگاری رایانه‌ای (CAS) در مرحلۀ ایده‌پردازی فرایند طراحی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 19-30]

 • ترشیز بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های منارۀ فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-162]

 • تزیینات طیف‌بندی و ریشه‌های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه‌های تزیینی خانه‌های قاجار دزفول به روش ویکور [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]

 • تزیینات در معماری بررسی دو مقوله از آرای غزالی دربارۀ معماری در آینۀ کتاب احیاء علوم الدین تزیین و تجمل؛ مواد و مصالح [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 5-16]

 • تسلط تمام مغزی ارتباط آموزش معماری و رجحان فکری دانشجویان [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 35-48]

 • تسهیلات پایه ارزیابی یکپارچه عدالت بالفعل فضایی در دسترسی به تسهیلات پایه شهری به روش ارزیابی چندمعیاره فضایی؛ موردپژوهی: شهر اردبیل [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 105-136]

 • تشابه ساختاری تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]

 • تشریک باغهای چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس نمونۀ موردی فین [دوره 18، 1-2، 1389]

 • تشیع نگاهى به معمارى بومى سقانفارها [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 29-44]

 • تصویر ذهنی تبیین اثرگذاری المان های شهری در خوانایی تصویر ذهنی شهر با نرم افزار ردیابی اثر چشم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 53-72]

 • تصویر ذهنی گردشگر از مقصد تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رویکرد نظریة زمینه‏ ای [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]

 • تضاد مدیریت پیچیدگیها، تضادها و عدم قطعیتها در توسعة شهرستان مرزی قصر شیرین با بهکارگیری رهیافت اختیار راهبردی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 85-110]

 • تطبیق پذیری تطبیق پذیری در استفادة مجدد از خانه های تاریخی مورد مطالعه: خانة لولاگر، عمارت باغ فردوس، و خانة ایرانی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 5-18]

 • تعامل تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • تعاملات اجتماعی عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی میان ساکنین در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی (موردپژوهی: مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • تعاملاجتماعی تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]

 • تعامل جنسیت و فضا ارزیابی و مقایسۀ طراحی فراگیر دسترسی در محیط های مسکونی شهرهای گذشته و معاصر ایران [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-98]

 • تعامل جنسیت و فضا درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 99-110]

 • تعریف فضا طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

 • تعلق به مکان تبیین و اولویت‌‌بندی ابعاد تعلق به مکان در محوطه‌های دانشگاهی از منظر دانشجویان با بررسی چند نمونۀ موردی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 57-83]

 • تعلیم و تربیت تعلیم معمار یا تربیت معمار: تأملی در رسالت‌ زمانمند مدرس طراحی معماری [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 5-20]

 • تغییرات اقلیمی ارزیابی برنامه های توسعۀ کلانشهر تهران و منطقۀ آن از دیدگاه پیامدهای تغییرات اقلیمی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 71-88]

 • تغییر اقلیم معماری در عصر تغییر اقلیم [دوره 18، 1-2، 1389]

 • تغییر الگوی خانواده راهکارهایی برای انعطافپذیری مسکن معاصر با توجه به تغییرات الگوی خانواده در طی زمان [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 27-50]

 • تغییر پارادایم دگرگونی نظریه های برنامه ریزی: «تغییر پارادایم» یا «تکوین نظریه ها»؟ نقدی اجمالی بر وضعیت نظریه پردازی برنامه ریزی در ایران [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 85-114]

 • تغییر کاربری ارزیابی اثرات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بافت تاریخی کاشان، از دیدگاه اجتماع محلی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 59-76]

 • تغییر مکان فهم تجربه‌ی تغییر یکباره‌ی مکان؛ حس مکان ساکنان و کسبه‌ی خیابان پیاده‌راه شده‌ی17 شهریور [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 65-80]

 • تغییر نگرش در طراحی ارزیابی محلات شهری از منظر تطابق با اصول توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی نمونة مورد مطالعه: کوی نصر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 61-74]

 • تغییر و دگرگونی دگرگونی جبهۀ جنوبی عمارت دیوان خانۀ کریمخانی شیراز [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 103-122]

 • تفاوتهای فردی یادگیرنده جایگاه و ویژگیهای درس طرح معماری یک دانشگاه کاشان (مقطع کارشناسی) و اهمیت تفاوتهای فردی یادگیرنده در آن [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 5-24]

 • تفرش بررسی هندسه و تناسبات و ارتباط آن با نظام سازه‌ای بناهای دارای گنبد دوپوستۀ گسسته در منطقۀ تفرش [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 21-42]

 • تفسیر سیالیّت معنا یی بنا [دوره 18، 1-2، 1389]

 • تفکر مقدماتی درباره حافظه و نقش آن در تفکر طراحی [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 17-30]

 • تفکر تأملی فرایند طراحی: از ایده تا عرضه بر اساس تفکر تأملی و سبکهای یادگیری در هنرجویان معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 23-38]

 • تفکر طراحی مقدماتی درباره حافظه و نقش آن در تفکر طراحی [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 17-30]

 • تفکر طراحی تفکر طراحی و الگوهای فرایندی آن [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 106-123]

 • تفکر طراحی معماری نقش نرم‌افزارهای دست‌‌نگاری رایانه‌ای (CAS) در مرحلۀ ایده‌پردازی فرایند طراحی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 19-30]

 • تفکر طراحى تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 19-26]

 • تفکر نقاد تفکر نقاد و ارزیابی ایدۀ طراحی معماری [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-64]

 • تفکیک ارزیابی میزان توسعه و تفکیک در انعطاف پذیری فضای داخلی مسکن آپارتمانی و واحدهای مسکونی مجاور مورد پژوهش: منطقۀ 2 تهران [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 33-51]

 • تقلید تقلید درست، پیشنیاز خلاقیت یادگیری تقلیدی در آموزش فرایند طراحی معماری [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 5-16]

 • تقلید دوسویه وجوه تقلید دوسویۀ معلم و شاگرد در جلسۀ کُرکسیون طراحی معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 5-22]

 • تقویم نیاز سایه و آفتاب طراحى سایه بان الگو در بوشهر [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]

 • تکنیک حسسنجی سنجش غنای حسی فضاهای شهری: معرفی یک چارچوب تحلیلی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-88]

 • تکنولوژى مناسب تکنولوژى، معمارى، و پایدارى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 47-60]

 • تلگراف خانه دگرگونی جبهۀ جنوبی عمارت دیوان خانۀ کریمخانی شیراز [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 103-122]

 • تمثیل مدخلی بر راهبرد «فهم درونی» در تحقیقِ وجوهِ معنایی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]

 • تناسبات بررسی هندسه و تناسبات و ارتباط آن با نظام سازه‌ای بناهای دارای گنبد دوپوستۀ گسسته در منطقۀ تفرش [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 21-42]

 • تنیافتگی از تجسدیافتگی و بدنمندی تا تن یافتگی بازاندیشی نقش بدن در تاریخ تحول نظریۀ معماری غرب [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 5-23]

 • تنظیم شرایط محیطی طراحی دیوار انباره حرارتی آبی با استفاده از زباله های ماندگار [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 77-84]

 • تنظیم هیجانی تببین ملاحظات آموزشی برای پاسخگویی به الزامات هیجانیِ دانشجویان در فرایند آموزش طراحی معماری [(مقالات آماده انتشار)]

 • تنوع کالبدی موزه نهاد موزه، نگاهی دوباره به برآیند کالبد و محتوا [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 41-60]

 • تهی انتظام بخشی مراتب تهی، برخاسته از بازخوانی اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 17-29]

 • تهران بررسى ارتباط بین کاربر ى حمل ونقل و میزان مصرف انرژى [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]

 • تهران فرایند ارزیابی طرح‌های پیاده‌راه‌سازی خیابان‌ها [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 129-142]

 • تهران معماری رومی در مقابل معماری بومی بررسی خصوصیات گرایش موسوم به کلاسیک در معماری معاصر تهران [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 27-50]

 • تهران نقش کیفیت‌های طراحی شهری ادراک‌شده با فعالیت بدنی ساکنان محله، نمونۀ موردی: محلات سعادت‌آباد و شهرک قدس تهران [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 87-108]

 • تهران تحلیل فضایی قابلیت پیاده‌روی - مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]

 • تهران روایت تهران [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 157-182]

 • تهران جذب طبقة خلاق در تهران به کمک طراحى شهرى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 51-66]

 • تهران برنامه ریزی بخشی ملی در برابر برنامه ریزی فضایی بزرگ شهری در تهران [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • تهران مطالعۀ تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران نمونۀ مطالعاتی: محلۀ الهیه و شهرک ولی‌عصر [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • تهران سنجش میزان تاب‌آوری و چگونگی توزیع آن در محلات شهر تهران [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 91-110]

 • تهران پدافند غیرعامل در شهر تهران: ارزیابی چارچوب قانونی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 77-94]

 • تهران ارزیابی آسیب‌پذیری محلۀ فرحزاد تهران بر اثر زمین‌لرزۀ احتمالی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 95-112]

 • تهران قاجاری خیابان ناصریه؛ عرصه گاه جدید ارتباط شاه و مردم در دورۀ ناصری [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 99-110]

 • تهران هوشمند دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینۀ برنامه‌ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونۀ موردی: محلۀ نارمک شهر تهران [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 93-106]

 • تهرنگ فضاهای اصلی گونهشناسی کالبدی فضاهای اصلی خانههای چندطرفساخت شهر اصفهان در گسترة شکل تهرنگ [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 127-148]

 • تهویة طبیعى معرفى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحلیلى از نگاه مفاهیم پایدارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 41-56]

 • توانبخشی و مرمت اصول و راهبردهای حفاظت از منظر فرهنگی باغستان بومی تاریخی شهر قزوین با تمرکز بر میراث مصنوع [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]

 • توان حرفه اى ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 25-37]

 • توانمندی استادکاران معماری سنتی اصفهان تحلیل ویژگی‌های هندسی فرمی در گونه‌شناسی و فناوری ساخت بناهای بلندمرتبۀ استان اصفهان نمونۀ مطالعاتی: مناره‌های منفرد [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 113-128]

 • توانمندسازی ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 109-117]

 • توانمندسازی سنجش مولفه های اجتماعات تاب آور در فرایند مدیریت بحران شهری مورد منطقه 17 شهرداری تهران [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 111-124]

 • توانمندسازی ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 109-117]

 • توانمندسازى چارچوب معیشت پایدار: راهبردى براى بقا و ارتقاى خانوار در سکونتگا ههاى غیررسمى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

 • توانمندسازى تحلیل اجتماعى فضایى بافتهاى فرسودة شهرى به منظور احیا و جلوگیرى از فرسودگى بیشتر (مطالعة موردى: منطقة هفده تهران) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 175-190]

 • توسعة اقتصاد شهری تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 63-80]

 • توسعة پایدار ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 109-117]

 • توسعة پایدار ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 109-117]

 • توسعة دانش ـ پایه ردیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد مکانهای دانش با تمرکز بر شهر تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]

 • توسعة درون زاى شهرى توسعة درون زاى شهرى و تحلیل ابعاد اقتصادى و مدیریتى آن [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 159-174]

 • توسعة مبتنی بر حملونقل همگانی ارزیابی محلات شهری از منظر تطابق با اصول توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی نمونة مورد مطالعه: کوی نصر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 61-74]

 • توسعه چالشهای توسعه و حفاظت در روستای تاریخی فرح آباد ساری [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 99-114]

 • توسعه ارزیابی میزان توسعه و تفکیک در انعطاف پذیری فضای داخلی مسکن آپارتمانی و واحدهای مسکونی مجاور مورد پژوهش: منطقۀ 2 تهران [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 33-51]

 • توسعه پایدار مشارکت زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار شهری محله های یوسف آباد، نظام آباد شمالی ، و حشمتیه تهران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • توسعه شهری فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر نوین طراحی شهری [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 89-96]

 • توسعۀ اقتصاد محلی سنجش اثرات کیفی ناشی از اجرای مگاپروژه های شهری بر ارتقای اقتصاد محلی (مورد پژوهی: دریاچۀ شهدای خلیج فارس واقع در منطقۀ 22 شهر تهران) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]

 • توسعۀ پایدار اجتماع محلی تحلیل توسعۀ پایدار اجتماع محلی با تأکید بر حکمروایی شایستۀ شهری نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آخوند شهر قزوین [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 77-92]

 • توسعۀ پایدار شهری ظرفیت سنجی توسعۀ محله ای در فرایند توسعۀ پایدار شهری مطالعۀ موردی: محلۀ کلکت هچی یا راستهک‌وچۀ شهر تبریز [دوره 19، 2-1، 1388]

 • توسعۀ شهری دانش‌ـ پایه انگاشت‌پردازی چارچوب و اصول پایۀ برنامه‌ریزی توسعۀ شهری دانش‌ـ پایه در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 81-106]

 • توسعۀ کالبدی ـ فضایی شهر چالش‌های فرودگاه‌های درون‌شهری در بستر توسعۀ کالبدی ـ فضایی شهرها از سامان‌دهی فعالیت تا انتقال کارکرد موردکاوی: فرودگاه مهرآباد تهران و حوزۀ تأثیر آن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 85-108]

 • تولید اجتماعی فضا تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران موردپژوهی: فضاهای سبزهمیدان و مشیرخلوت [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]

 • تولید دانش فضایی پالیمپسـست «لایه‌نگاری»؛ ابزاری برای تبیین کیستیِ شهر تاریخی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-90]

 • تولید دانش معماری شناسایی و سنجش فنون رایج در «مطالعۀ موردی برای طراحی معماری» [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 25-36]

 • تولید فضا معیارهای ضرب آهنگ کاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 47-64]

 • تولید فضا تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]

 • تئوری قدرت میشل فوکو خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 67-80]

 • تئوریهای نقد معماری نظریه های اصلی نقد معماری در مغرب زمین: سیر تاریخی از سدۀ نوزدهم تا امروز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]

 • تئورى زمینه اى در جستجوى معناى فضاى شهرىبه کمک علم هرمنوتیک؛بازشناسى معناى نهفته در میدان ساعت تبریز [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 38-54]

ث

 • ثبات حرارتى زمین بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]

ج

 • جیآیاس گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 113-126]

 • جابهجایی هوا بررسی تأثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]

 • جامع هشناسی هنر سیالیّت معنا یی بنا [دوره 18، 1-2، 1389]

 • جانمایی تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]

 • جریان حرارت دوره ای بررسی اقلیمی مسکن همدان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 65-86]

 • جرم حرارتى نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

 • جزیره گرمایى شهر بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

 • جنبة دگرگونشوندة معماری کانون‌های توجه معماری در چهار تاریخ‌نامۀ معماری [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 109-122]

 • جنسیت ارزیابی و مقایسۀ طراحی فراگیر دسترسی در محیط های مسکونی شهرهای گذشته و معاصر ایران [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-98]

 • جنسیت درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 99-110]

 • جنسیت تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران موردپژوهی: فضاهای سبزهمیدان و مشیرخلوت [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]

 • جهان شناسى پژوهشى در طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 5-14]

 • جهان مجازی تبیین تجربۀ استحالۀ مکان سوم اُلدنبرگ در قرن 21: کنکاشی در نحوۀ تعامل جهان مجازی و جهان واقع در زمینۀ فراغت شهروندان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]

 • جهان واقع تبیین تجربۀ استحالۀ مکان سوم اُلدنبرگ در قرن 21: کنکاشی در نحوۀ تعامل جهان مجازی و جهان واقع در زمینۀ فراغت شهروندان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]

 • جهتگیری بنا بررسی تأثیر همزمان درصد سطوح شفاف نما و جهتگیری بنا بر میزان مصرف انرژی مدارس در اقلیم معتدل و مرطوب ایران [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]

 • جهت و زاویه شیب بهینه برآورد تابش کل خورشید روی سطح فتوولتائیک‌های یکپارچه با ساختمان نمونه موردی شهر تهران [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]

 • جوامع سنتی مرجعیت در هنر و معماری سنتی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 5-22]

چ

 • چارچوب انگاشتی ردیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد مکانهای دانش با تمرکز بر شهر تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]

 • چارچوب طراحی شهری طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز الگوهایی عملیاتی برای تدوین ابزارهای هدایت و کنترل در ایران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • چارچوب عملیاتی بسوی تدوین چارچوب عملیاتی شبیه سازی تخلیه اضطراری جمعیت بازارهای تاریخی پس از سانحه آتش سوزی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 101-119]

 • چارچوب قانونی پدافند غیرعامل در شهر تهران: ارزیابی چارچوب قانونی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 77-94]

 • چارچوب معیشت پایدار چارچوب معیشت پایدار: راهبردى براى بقا و ارتقاى خانوار در سکونتگا ههاى غیررسمى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

 • چالشهای معماری صنعتی علت کاوی چالشهای معماری صنعتی در ایران با تطبیق و تحلیل تجارب کشورهای هدف [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-36]

 • چپیره‌سازی نظام سازه‌ای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 119-136]

 • چیدمان جایگاه سازمان فضایى در طراحى شهرى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 107-122]

 • چیدمان توده و فضا جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 65-90]

 • چیدمان فضا امکان‌سنجی قابلیت‌ پیاده‌رهواری در معابر شهری با استفاده از تلفیق سه روش نمونه موردی: معابر فازهای 2، 3 و 7 شهرک غرب [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 37-52]

 • چیدمان فضا تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]

 • چرخة خورشیدى بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسکونى اقلیم سرد(نمونة موردى: شهر اردبیل) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 75-86]

 • چرخه‌های زمانی کاربرد ریتم‌های شهری در فرایند طراحی فضاهای شهری نمونۀ‌ موردی: فضاهای شهری محله جلفای اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 67-90]

 • چغازنبیل نقش دو مؤلفۀ حفاظت و پویایی در باززنده‌سازیِ میراث معماری بر مبنای تداوم ارزش‌های مکانی موردپژوهی: میراث معماری محوطۀ تاریخی چغازنبیل [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 105-124]

 • چگونگى مواجهه بهسازى و بازآفرینى بافتهاى فرسوده شهرهاى کشور ضرورت تدوین سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-158]

 • چلیپا پیام چلیپا بر سفالینه های ایران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • چندتخصصی بودن آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 85-98]

 • چهارباغ مطالعات باغ اسلامى و شکل باغ ایرانى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 127-149]

 • چهارصفه بازخوانی بنای موسوم به شربت‌خانۀ افوشته براساس وقفنامۀ موقوفات سید واقف [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 91-108]

ح

 • حیات زیبایی در باغ ایرانی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 87-110]

 • حیات مدنى مقایسة تطبیقى شکل گیرى و تکوین فضاهاى عمومى در شهرهاى حومه اى جنوب تهران(مطالعة موردى: ورامین، قرچک، اسلام شهر) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 101-120]

 • حیاط ارزیابی نقش حیاط در ارتقای راندمان عملکردی «خانه» [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 39-60]

 • حیاط نگاهی نو به تحولات حیاط در مسکن روستایی مطالعۀ موردی: روستاهای دشت مرکزی گرمسار [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 55-71]

 • حیاط مدرسه تعیین محدودۀ آسایش حرارتی در فضای باز دبستان‌های دخترانۀ شهر اصفهان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 43-58]

 • حافظه مقدماتی درباره حافظه و نقش آن در تفکر طراحی [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 17-30]

 • حاکم‌نشین پژوهشی در مکان‌یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم‌نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 133-148]

 • حامیان و بانیان تاریخ ساخت بازار کرمانشاه با نگاهى به حامیان و بانیان بناهاى آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 99-114]

 • حیثیت و هویت معماری نگاهی به ارزیابی طرح های معماری [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 9-20]

 • حد اعتدال تبیین مفهوم سادگی‌ اسلامی در معماری با بررسی‌ نمونه‌هایی‌ از معماری مساجد معاصر [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 25-41]

 • حدود رشد شهرى ارزیابى میزان توفیق و پیامدهاى محدودسازى رشد شهرى در ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 45-62]

 • حدود سازه وجوه و حدود دانش سازه در فرایند طراحی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 19-32]

 • حرارت و برودت تبخیری دیوار جدید گرمایش و سرمایش طبیعى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 45-50]

 • حرفه اى شدن ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 25-37]

 • حریم تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای داخلی مسکن ایرانی‌ـ اسلامی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]

 • حریم حفاظتی راهکارهای طراحی در مجاورت محوطه‌های تاریخی موردپژوهی: طراحی در حریم منظری قلعه اردشیر و قلعه دختر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 83-103]

 • حرم عسکریین (ع) معماری حرم عسکریین (ع) در سدۀ دوازدهم هجری بر اساس طومار زیارتیِ نیبور [(مقالات آماده انتشار)]

 • حس معمار در آیینۀ اسما [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 15-32]

 • حساب جُمَل بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • حس مکان جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 65-90]

 • حس مکان بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

 • حس مکان سنجش چرایى دلبستگى مخاطبان به برخى مناظر و عوامل شکل دهندة آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 47-58]

 • حس مکان فهم تجربه‌ی تغییر یکباره‌ی مکان؛ حس مکان ساکنان و کسبه‌ی خیابان پیاده‌راه شده‌ی17 شهریور [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 65-80]

 • حس مکان کاربست معیارهای ترجیحات محیطی در ارزیابی کیفی فضای شهری، با تأکید بر مفهوم حس مکان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]

 • حضرت ابوالفضل(ع) نگاهى به معمارى بومى سقانفارها [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 29-44]

 • حضور بازخوانی مفهوم آستانگی در معماری و تبیین مراتب معنایی آن بر اساس ریشه‌شناسی واژه و آرای اندیشمندان حوزۀ معماری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 39-58]

 • حضورپذیری شناسایی مؤلفه‌های زمانی مؤثر در طراحی شهری حضورپذیر [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-78]

 • حضورپذیری بررسی تأثیر ساختار کالبدی بافت تاریخی بوشهر بر حضورپذیری ساکنان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 73-92]

 • حضور یک«من» مفهوم جدیدى از طبیعت ماده بازشناسى توانایى احساس » براى خلق یک معمارى زنده با استناد به آراى کریستوفر الکساندر [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 7-18]

 • حضورى بودن یک چیز بازشناسى توانایى احساس » براى خلق یک معمارى زنده با استناد به آراى کریستوفر الکساندر [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 7-18]

 • حفاظت ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 109-117]

 • حفاظت چالشهای توسعه و حفاظت در روستای تاریخی فرح آباد ساری [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 99-114]

 • حفاظت ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 109-117]

 • حفاظت نقش دو مؤلفۀ حفاظت و پویایی در باززنده‌سازیِ میراث معماری بر مبنای تداوم ارزش‌های مکانی موردپژوهی: میراث معماری محوطۀ تاریخی چغازنبیل [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 105-124]

 • حفاظت پایدار راهکارهای طراحی در مجاورت محوطه‌های تاریخی موردپژوهی: طراحی در حریم منظری قلعه اردشیر و قلعه دختر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 83-103]

 • حفاظت شهری نقد جایگاه بناهای میان‌افزا در محوطه‌های تاریخی از منظر اسناد بین‌المللی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 119-138]

 • حفاظت غیرعامل بررسی نقش فضاهای باز و شبکه ارتباطی در کاهش آسیب زمین لرزه- مورد مطالعه منطقه باغمیشه ی تبریز [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 103-115]

 • حفاظت و مرمت آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 85-98]

 • حق استیفا حق نظاره و حق جلوه در سیمای شهر اسلامی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 61-68]

 • حق بر شهر تحلیل محتوایی و رویه ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 83-100]

 • حق تمتع حق نظاره و حق جلوه در سیمای شهر اسلامی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 61-68]

 • حق جلوه حق نظاره و حق جلوه در سیمای شهر اسلامی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 61-68]

 • حق نظاره حق نظاره و حق جلوه در سیمای شهر اسلامی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 61-68]

 • حقوق معمار حقوق مالکیت فکری معماری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 5-16]

 • حکمت حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 5-14]

 • حکمروایی خوب نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص : شهر سلطانیه ، استان زنجان ، طی سال های 1377- 1386( [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 169-184]

 • حکمروایی شایستۀ شهری تحلیل توسعۀ پایدار اجتماع محلی با تأکید بر حکمروایی شایستۀ شهری نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آخوند شهر قزوین [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 77-92]

 • حکم روایی شهری بررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی شهری ایران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • حکومت محلی مدیریت مبتنی بر مشارکت مردمی در برنامه ریزی منطقه ای [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 135-154]

 • حکومت محلی نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص : شهر سلطانیه ، استان زنجان ، طی سال های 1377- 1386( [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 169-184]

 • حملۀ هوایی مطالعۀ تطبیقی آسیب‌پذیری بافت جدید و قدیمی شهر ارومیه در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 97-112]

 • حمل ونقل بررسى ارتباط بین کاربر ى حمل ونقل و میزان مصرف انرژى [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]

 • حواس سنجش غنای حسی فضاهای شهری: معرفی یک چارچوب تحلیلی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-88]

 • حوزة نفوذ شناور ارزیابی یکپارچه عدالت بالفعل فضایی در دسترسی به تسهیلات پایه شهری به روش ارزیابی چندمعیاره فضایی؛ موردپژوهی: شهر اردبیل [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 105-136]

 • حوزۀ تأثیر چالش‌های فرودگاه‌های درون‌شهری در بستر توسعۀ کالبدی ـ فضایی شهرها از سامان‌دهی فعالیت تا انتقال کارکرد موردکاوی: فرودگاه مهرآباد تهران و حوزۀ تأثیر آن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 85-108]

خ

 • خیابان شهید انصاری قزوین شناسایی و کاربست معیارهای زیبایی‌شناسانه برای طراحی خیابان‌های محلی مطالعة موردی: محور شرقی خیابان شهید انصاری قزوین [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 79-92]

 • خیابان محلی شناسایی و کاربست معیارهای زیبایی‌شناسانه برای طراحی خیابان‌های محلی مطالعة موردی: محور شرقی خیابان شهید انصاری قزوین [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 79-92]

 • خیابان ناصریه خیابان ناصریه؛ عرصه گاه جدید ارتباط شاه و مردم در دورۀ ناصری [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 99-110]

 • خاطرة جمعی فضای عمومیِ یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ی کسبه‌ی محلی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 67-82]

 • خیالات مشترک جمعی در طلب شاعرانگی معماری [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • خانه بررسى سیر تحول ایوان در خانه هاى سنتى دشت یزد اردکان از دورة مظفرى تا قاجار [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 103-118]

 • خانه خانۀ بغدادی در کرمانشاه، نمودی از تعاملات فرهنگی-بازرگانی دو ملت ایران و عراق در عصر قاجار [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]

 • خانه ارزیابی نقش حیاط در ارتقای راندمان عملکردی «خانه» [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 39-60]

 • خانه خانه های تاریخی سنندج، خوانش کالبد از دریچة فرهنگ زیست [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 111-131]

 • خانه تطبیق پذیری در استفادة مجدد از خانه های تاریخی مورد مطالعه: خانة لولاگر، عمارت باغ فردوس، و خانة ایرانی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 5-18]

 • خانه طیف‌بندی و ریشه‌های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه‌های تزیینی خانه‌های قاجار دزفول به روش ویکور [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]

 • خانه مدل‌یابی نظری ارتباط مؤلفه‌های مسکن با خانواده در بستر پژوهش‌های پیشین [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 5-24]

 • خانه سیر تحول قلمروهای ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 27-48]

 • خانه‌های امام حسینی تدوین زبان الگو برای خانه های امام حسینی در یزد [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 5-26]

 • خانه‌های بومی گونه‌شناسی اقلیمی خانه‌های بومی در حاشیۀ شمالی خلیج فارس و دریای عمان به‌‌منظور الگوگیری در طراحی مسکن امروز [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 31-47]

 • خانه های تاریخی تجربۀ استفاده از خانه های تاریخی با کارکرد مدارس معماری از منظر تجربۀ زیستۀ دانشجویان مورد پژوهش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 83-96]

 • خانه های تاریخی تقابل نحوۀ تأثیرگذاری فرهنگ و اقلیم بر کالبد معماری خانه های تاریخی دوران قاجار در اقلیم های «سرد و کوهستانی» و «گرم و خشک» [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 25-42]

 • خانههای تاریخی شهر اصفهان گونهشناسی کالبدی فضاهای اصلی خانههای چندطرفساخت شهر اصفهان در گسترة شکل تهرنگ [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 127-148]

 • خانه‌های تبریز سیر تحول اندام های اصلی خانه‌های تبریز از دوره‌ی قاجار تا اواخر دوره‌ی پهلوی دوم [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 121-140]

 • خانههای چندطرفساخت گونهشناسی کالبدی فضاهای اصلی خانههای چندطرفساخت شهر اصفهان در گسترة شکل تهرنگ [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 127-148]

 • خانه های سنتی ایران ارزیابی نقش حیاط در ارتقای راندمان عملکردی «خانه» [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 39-60]

 • خانواده مدل‌یابی نظری ارتباط مؤلفه‌های مسکن با خانواده در بستر پژوهش‌های پیشین [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 5-24]

 • خبرگان معماری نگاهی به ارزیابی طرح های معماری [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 9-20]

 • خدا تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی (نمونۀ مورد مطالعه: فصل صورت خداوند از جلد چهارم کتاب سرشت نظم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • خدایخانه ابراهیم سلطان و کتیبه نگاری [دوره 19، 2-1، 1388]

 • خدمات اکوسیستمی طراحی شهری بوم آشکار: به سوی یک چارچوب مفهومی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 59-78]

 • خراسان بزرگ باغ های خراسان در تاریخ بیهقی [دوره 17، 2-1، 1387]

 • خرداقلیم ارزیابی تأثیر سایه بر آسایش حرارتی فضای باز و تعیین محدودۀ آسایش حرارتی [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 43-59]

 • خیرگی ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس‌های درس با استفاده از شاخص‌های پویا مطالعة موردی: دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]

 • خیرگی ارزیابی کمیت و کیفیت نور در سالن‌های مطالعه و عرضۀ راهکارهای اصلاحی نمونۀ موردی: کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 31-48]

 • خیر مشترک سازوکارهای تحقق منفعت عمومی در طرحهای موفق توسعة شهری با تأکید بر نظریههای شهرسازی نیمة دوم سدة بیستم [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 91-112]

 • خشخاشی خشخاشی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار: تعریفی تازه بر اساس مطالعۀ شکل سازه ای [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]

 • خطای ترسیم مقایسة هندسه و روش ترسیم طاق کاربندی نمونه های مطالعاتی کاربندی های زمینة 10، 12، 14 و 16 [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]

 • خطاهای طراحی بررسی مفهوم، علل پیدایش، و پیامدهای خطای طراحی در پروژههای ساختمانی و راهکارهای حل آن [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 21-34]

 • خطرپذیری حریق ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود - توسعه یک روش مقراتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خطر حریق ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود - توسعه یک روش مقراتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خط کوفی آجری بررسی شاخص ها ی معماری «کنج» و «شکل کتیبه» شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان ، به منظور شناخت گوشه ای از تحولات تاریخی آن. [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 119-134]

 • خلاقیت تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]

 • خلاقیت تقلید درست، پیشنیاز خلاقیت یادگیری تقلیدی در آموزش فرایند طراحی معماری [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 5-16]

 • خلاقیت تأثیر آموزش نقشه مفهومی به شیوۀ گروهی بر افزایش خلاقیت در طراحی و مهارت دانشجویان معماری در حل مسئله [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]

 • خلاقیت نقش نرم‌افزارهای دست‌‌نگاری رایانه‌ای (CAS) در مرحلۀ ایده‌پردازی فرایند طراحی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 19-30]

 • خلاقیّت معمار در آیینۀ اسما [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 15-32]

 • خلّاقیت نسبت طراحى با تحقیق جستارى در بنیان هاى نظرى چگونگى پیوند تحقیق به طراحى معمارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 7-22]

 • خوابگاه هاى دانشگاه شهید بهشتى کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 77-100]

 • خواست (نیازهاى معنوى یا سازنده انسان) بررسى مفهوم هاى خواست و نیاز انسان در روانشناسى و تأثیر آ نها بر معمارى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 31-46]

 • خوانایی تبیین اثرگذاری المان های شهری در خوانایی تصویر ذهنی شهر با نرم افزار ردیابی اثر چشم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 53-72]

 • خوانش خوانش هیروگلیف کلان‌شهر مدرن تهران بر اساس عوامل برسازندۀ منظر ذهنی نمونۀ موردی: واکاوی منظر ساخته‌شده از تهران در ذهن رانندگان تاکسی­‌های خطی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 85-101]

 • خوانش لایه‌نگارانۀ شهر پالیمپسـست «لایه‌نگاری»؛ ابزاری برای تبیین کیستیِ شهر تاریخی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-90]

 • خودبسندگى انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]

 • خویشتن خواهى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

د

 • دایره مبنا رویکردی نو برای ترسیم نقش مایه های گره ده با استفاده از روش پاره خط مبنا [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 83-90]

 • دازاین دربارۀ پدیدارشناسی در معماری [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • دانش طراحی شهری، فرایند یا فرایندها [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 99-134]

 • دانش آموخته ى معمارى ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 25-37]

 • دانش تاریخی دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

 • دانشجویان معماری تأثیر آموزش نقشه مفهومی به شیوۀ گروهی بر افزایش خلاقیت در طراحی و مهارت دانشجویان معماری در حل مسئله [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]

 • دانشجویان معماری ایرانیان در مدرسۀ بوزار پاریس [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 139-150]

 • دانشجویان معماری ارزیابی تأثیر به‌کارگیری شناخت هندسی سازه در طراحی معماری نمونۀ موردی: دانشجویان رشتۀ معماری [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 49-66]

 • دانش سازه وجوه و حدود دانش سازه در فرایند طراحی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 19-32]

 • دانش سازه ارزیابی تأثیر به‌کارگیری شناخت هندسی سازه در طراحی معماری نمونۀ موردی: دانشجویان رشتۀ معماری [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 49-66]

 • دانش سازه یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • دانش شخصى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

 • دانش ضمنى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • دانش طراحى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

 • دانش فنی دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

 • دانشکدة معمارى و شهرسازى ضرورت تدوین برنامة آموزشى مدیریت بحران در طراحى شهری [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]

 • دانشکدة هنرهای زیبا مقایسه و بررسی دو سیستم آموزشی دانشکدۀ هنرهای زیبا در رشتۀ معماری، از تأسیس تا تحولات 1348ش و از آن تاریخ تا انقلاب فرهنگی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 41-56]

 • دانشکده‌های معماری ایرانیان در مدرسۀ بوزار پاریس [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 139-150]

 • دانشکدۀ معماری تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران)، مرحلۀ تکوین [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 25-40]

 • دانشگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌های آموزشی نمونۀ موردی: دانشگاه شهید بهشتی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]

 • دانشگاه شهید بهشتی تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران)، مرحلۀ تکوین [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 25-40]

 • دانشگاه ملی ایران تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران)، مرحلۀ تکوین [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 25-40]

 • دانشگاه های ایران تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور [دوره 17، 2-1، 1387]

 • دانشگاه هنر اسلامی تبریز تجربۀ استفاده از خانه های تاریخی با کارکرد مدارس معماری از منظر تجربۀ زیستۀ دانشجویان مورد پژوهش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 83-96]

 • داورى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

 • دید به بیرون بررسی رابطة بین دید به بیرون اتاقها و پیکربندی فضاهای اداری بر رضایتمندی کارمندان از مطلوبیت این فضاها نمونة مورد مطالعه: ساختمان شهرداری منطقة 1 شهرداری تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 19-36]

 • دید به درون فضا بررسی رابطة بین دید به بیرون اتاقها و پیکربندی فضاهای اداری بر رضایتمندی کارمندان از مطلوبیت این فضاها نمونة مورد مطالعه: ساختمان شهرداری منطقة 1 شهرداری تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 19-36]

 • دیدگاه مورخ کانون‌های توجه معماری در چهار تاریخ‌نامۀ معماری [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 109-122]

 • دریاچة چیتگر معماری منظر دریاچة چیتگر، مروری بر فرایند طراحی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 47-56]

 • دریاچۀ شهدای خلیج فارس سنجش اثرات کیفی ناشی از اجرای مگاپروژه های شهری بر ارتقای اقتصاد محلی (مورد پژوهی: دریاچۀ شهدای خلیج فارس واقع در منطقۀ 22 شهر تهران) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]

 • درب امام تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار شاخص شهر اصفهان نمونۀ مطالعاتی: گنبدهای مسجد جامع عباسی، آرامگاه‌های درب امام، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، و کلیسای بیت اللحم [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-104]

 • درجۀ سرمایش و گرمایش روز بررسی اقلیمی مسکن همدان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 65-86]

 • دروازۀ دوم پژوهشی در مکان‌یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم‌نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 133-148]

 • درون گرایى انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]

 • درون و بیرون بازخوانی مفهوم آستانگی در معماری و تبیین مراتب معنایی آن بر اساس ریشه‌شناسی واژه و آرای اندیشمندان حوزۀ معماری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 39-58]

 • دزفول طیف‌بندی و ریشه‌های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه‌های تزیینی خانه‌های قاجار دزفول به روش ویکور [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]

 • دزفول سیر تحول قلمروهای ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 27-48]

 • دیسیپلین فهم معماری به منزلۀ یک رشتۀ دانشگاهی مقتضیات و امکان‌ها، فرض‌ها و پرسش‌ها [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 5-26]

 • دستاورد طراحی زیرساخت سبز: مفهومی مشترک در آموزش دو رشتة طراحی شهری و معماری منظر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-60]

 • دسترسی بالقوة فضایی ارزیابی یکپارچه عدالت بالفعل فضایی در دسترسی به تسهیلات پایه شهری به روش ارزیابی چندمعیاره فضایی؛ موردپژوهی: شهر اردبیل [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 105-136]

 • دست‌نگاری نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]

 • دسته‌بندی مؤلفه‌های زمانی شناسایی مؤلفه‌های زمانی مؤثر در طراحی شهری حضورپذیر [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-78]

 • دشت یزد اردکان بررسى سیر تحول ایوان در خانه هاى سنتى دشت یزد اردکان از دورة مظفرى تا قاجار [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 103-118]

 • دفاع و شکل کالبدى شهر تأثیر دفاع (غیرعامل) بر شکل کالبدى شهر عقد [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 113-130]

 • دگرگونی تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • دگرگونی معماری تحلیل نقش شرکت نفتی بیپی در دگرگونی معماری و سبک زندگی در ایران [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 5-16]

 • دلبستگی به مکان فرامطالعۀ پژوهش‌های دلبستگی به مکان در ایران [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 67-82]

 • دلبستگی به مکان تبیین و اولویت‌‌بندی ابعاد تعلق به مکان در محوطه‌های دانشگاهی از منظر دانشجویان با بررسی چند نمونۀ موردی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 57-83]

 • دلبستگى به مکان سنجش چرایى دلبستگى مخاطبان به برخى مناظر و عوامل شکل دهندة آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 47-58]

 • دلوز میانجی‌ها و ناممکن‌هایِ دلوزیِ سوژه، معماری، و فضا از ساختارمندی تا ساختارشکنی آیزنمن [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 19-36]

 • دمای خنثی تعیین محدودۀ آسایش حرارتی در فضای باز دبستان‌های دخترانۀ شهر اصفهان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 43-58]

 • دمای سطح زمین تأثیر ویژگی‌های هندسی عرصه‌های شهری بر دمای سطح زمین نمونۀ موردی: کلان‌شهر تهران [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 59-78]

 • دمای معادل فیزیولوژیکی ارزیابی تأثیر سایه بر آسایش حرارتی فضای باز و تعیین محدودۀ آسایش حرارتی [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 43-59]

 • دماى زمین بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]

 • دین تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی (نمونۀ مورد مطالعه: فصل صورت خداوند از جلد چهارم کتاب سرشت نظم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • دیوار انباره حرارتی طراحی دیوار انباره حرارتی آبی با استفاده از زباله های ماندگار [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 77-84]

 • دیوار حرارتی دیوار جدید گرمایش و سرمایش طبیعى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 45-50]

 • دوران قاجار تقابل نحوۀ تأثیرگذاری فرهنگ و اقلیم بر کالبد معماری خانه های تاریخی دوران قاجار در اقلیم های «سرد و کوهستانی» و «گرم و خشک» [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 25-42]

 • دورة سلجوقى پژوهشى پیرامون برج منسوب به طغرل در رى [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 77-102]

 • دورة قاجار تاریخ ساخت بازار کرمانشاه با نگاهى به حامیان و بانیان بناهاى آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 99-114]

 • دورة قاجاریه بررسى نردة پنجره هاى بناهاى دورة قاجاریه در همدان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 101-126]

 • دورة کارشناسی معماری جایگاه و ویژگیهای درس طرح معماری یک دانشگاه کاشان (مقطع کارشناسی) و اهمیت تفاوتهای فردی یادگیرنده در آن [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 5-24]

 • دورة ناصری خیابان ناصریه؛ عرصه گاه جدید ارتباط شاه و مردم در دورۀ ناصری [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 99-110]

 • دوره طبقه بندى تاریخ معمارى درتاریخ نامة معنا در معمارى غرب [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]

 • دوره بندى طبقه بندى تاریخ معمارى درتاریخ نامة معنا در معمارى غرب [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]

 • دوره شناسی عالی قاپو تحول و تکوین دولت خانه نقش جهان، عالی قاپو [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 23-30]

 • دورۀ قاجاریان تاریخ مفهومی مهندس در نیمۀ نخست دورۀ قاجاریان [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 127-139]

 • دورۀ هخامنشی تأملی در معنا و کارکرد واژۀ «آپادانا» در مجموعه‌‌های هخامنشی تخت جمشید و شوش [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 111-126]

 • دوقلوی دیجیتال دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینۀ برنامه‌ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونۀ موردی: محلۀ نارمک شهر تهران [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 93-106]

 • دولت کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه‌ریزی شهری ایران [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 71-88]

 • دولت خانه نقش جهان تحول و تکوین دولت خانه نقش جهان، عالی قاپو [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 23-30]

ذ

 • ذهن مقدماتی درباره حافظه و نقش آن در تفکر طراحی [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 17-30]

 • ذهنی مطالعۀ تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران نمونۀ مطالعاتی: محلۀ الهیه و شهرک ولی‌عصر [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • ذهنیت معماری رسالههای تذکرة البنیان و تذکرة الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان دربارة معماری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 5-26]

ر

 • رایانه جایگاه رایانه در ایده آفرینی طراحی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]

 • رابطة انسان مکان بازاندیشى در تعریف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]

 • رابطة هزینه و ارتفاع رابطه ارتفاع ساختمان و هزینه های ساخت در ساختمانهای مسکونی 1 تا 50 طبقه [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 35-51]

 • راندمان عملکردی ارزیابی نقش حیاط در ارتقای راندمان عملکردی «خانه» [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 39-60]

 • راهبرد فهم درونی مدخلی بر راهبرد «فهم درونی» در تحقیقِ وجوهِ معنایی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]

 • راهبردهای معماری صنعتی علت کاوی چالشهای معماری صنعتی در ایران با تطبیق و تحلیل تجارب کشورهای هدف [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-36]

 • راهکارها بهسازى و بازآفرینى بافتهاى فرسوده شهرهاى کشور ضرورت تدوین سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-158]

 • راهکارهای انعطافپذیری گونه بندی و تحلیل قابلیتها در انواع رویکردهای انعطاف پذیری [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 37-55]

 • رباط ها تأثیر دفاع (غیرعامل) بر شکل کالبدى شهر عقد [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 113-130]

 • ربع رشیدی طرح فرضی "ربع" و "شهرستان" رشیدی [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 51-76]

 • ریتم کاربرد ریتم‌های شهری در فرایند طراحی فضاهای شهری نمونۀ‌ موردی: فضاهای شهری محله جلفای اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 67-90]

 • رتوریک نسبت معماری و رتوریک [(مقالات آماده انتشار)]

 • رجحان فکری ارتباط آموزش معماری و رجحان فکری دانشجویان [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 35-48]

 • ریخت شناسی شهری تأثیر ویژگی‌های هندسی عرصه‌های شهری بر دمای سطح زمین نمونۀ موردی: کلان‌شهر تهران [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 59-78]

 • ردیابی اثرچشم تبیین اثرگذاری المان های شهری در خوانایی تصویر ذهنی شهر با نرم افزار ردیابی اثر چشم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 53-72]

 • ردپای کربن بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌های آموزشی نمونۀ موردی: دانشگاه شهید بهشتی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]

 • رشتة معماری ارزیابی برنامه درسی پنهان رشته معماری بر اساس اخلاق اسلامی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 5-20]

 • رشته دانشگاهی فهم معماری به منزلۀ یک رشتۀ دانشگاهی مقتضیات و امکان‌ها، فرض‌ها و پرسش‌ها [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 5-26]

 • رشد شهرى ارزیابى میزان توفیق و پیامدهاى محدودسازى رشد شهرى در ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 45-62]

 • رضایت اولویت‌بندی عوامل رضایت سالمند از فضای باز مجموعۀ مسکونی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 45-56]

 • رضایت از محل سکونت اولویت‌بندی عوامل رضایت سالمند از فضای باز مجموعۀ مسکونی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 45-56]

 • رضایت کاربران سنجش رضایت محیطی دانش آموزان از مولفه های محیطی مدرسه مطالعه ی موردی چهار مدرسه نوساز و فرسوده ی ابتدایی در شیراز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 19-34]

 • رضایتمندی از فضا بررسی رابطة بین دید به بیرون اتاقها و پیکربندی فضاهای اداری بر رضایتمندی کارمندان از مطلوبیت این فضاها نمونة مورد مطالعه: ساختمان شهرداری منطقة 1 شهرداری تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 19-36]

 • رضایتمندی از کیفیت محیط مسکونی سنجش کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر براساس نشانگرهای کیفیت زندگی (مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس) [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]

 • رضایتمندی از محیط مسکونی برنامه‌‌ریزی فضایی ارتقای کیفیت محیط مسکونی مبتنی بر نتایج ارزیابی رضایت‌‌مندی ساکنان مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 79-96]

 • رضایتمندى بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

 • رضاشاه روشنفکران ایرانی و دوگانۀ میراثِ ملّی و تاریخ معماری ایران (تقابل و تکامل) دورۀ مشروطه تا پایان عصر رضاشاه [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-121]

 • رفتار سفر بررسى ارتباط بین کاربر ى حمل ونقل و میزان مصرف انرژى [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]

 • رفتار کاربران جستاری در کاربرد مفهوم «قابلیت» در طراحی و ارزیابی محیط ساختهشده [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 21-34]

 • رفتارهاى چندگانه امکان انتخاب رفتارهاى چندگانه در فضاى شهرى: یک چارچوب مفهومى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]

 • رکز شهر تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت، معرفی چارچوبی مفهومی برای احیای عرصه‌های رو به افت مراکز شهرها [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 91-112]

 • رگرسیون چندگانۀ سلسله‌مراتبی سنجش اثرات کیفی ناشی از اجرای مگاپروژه های شهری بر ارتقای اقتصاد محلی (مورد پژوهی: دریاچۀ شهدای خلیج فارس واقع در منطقۀ 22 شهر تهران) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]

 • رمزگان سیالیّت معنا یی بنا [دوره 18، 1-2، 1389]

 • رمزگردانى زبان الگو و روانشناسى شناختى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 23-40]

 • رنگ ارزیابی احساسی رنگ فضای داخلی اتاق بستری بیماران بر اساس ویژگیهای شخصیت افراد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 57-70]

 • رنگ سرگذشت رنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • رنگ گرایی سرگذشت رنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • رنگ گریزی سرگذشت رنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • رنگ معماری سرگذشت رنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • رهیافت اختیار راهبردی مدیریت پیچیدگیها، تضادها و عدم قطعیتها در توسعة شهرستان مرزی قصر شیرین با بهکارگیری رهیافت اختیار راهبردی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 85-110]

 • رهیافت برنامه‌ریزی شهری انگاشت‌پردازی چارچوب و اصول پایۀ برنامه‌ریزی توسعۀ شهری دانش‌ـ پایه در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 81-106]

 • رهیافت‌های یکپارچۀ برنامه‌ریزی شهری فرصت‌ها و موانع به‌کارگیری رهیافت همکارانه در پایه‌گذاری ساختار سیاست‌گذاری یکپارچه در ‌شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-118]

 • رهیافت همکارانه در برنامه‌ریزی شهری فرصت‌ها و موانع به‌کارگیری رهیافت همکارانه در پایه‌گذاری ساختار سیاست‌گذاری یکپارچه در ‌شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-118]

 • رهبانیت تبیین مفهوم سادگی‌ اسلامی در معماری با بررسی‌ نمونه‌هایی‌ از معماری مساجد معاصر [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 25-41]

 • روابط همسایگی همسایگی و همسایه بودن [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 5-24]

 • روایت‌پردازی تببین ملاحظات آموزشی برای پاسخگویی به الزامات هیجانیِ دانشجویان در فرایند آموزش طراحی معماری [(مقالات آماده انتشار)]

 • روان شناسی محیط تاثیر نور روز بر انسان فرایند ادارکی و زیست شناسی – روانی روشنایی روز [دوره 17، 2-1، 1387]

 • روان شناسی محیط شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]

 • روح معمار در آیینۀ اسما [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 15-32]

 • روح زمانه در فضا پالیمپسـست «لایه‌نگاری»؛ ابزاری برای تبیین کیستیِ شهر تاریخی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-90]

 • روح مکان ادب حضور در محضر اثر تاریخی [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 5-18]

 • روش تحقیق کیو بررسی قابلیت روش تحقیق کیو در شناسایی و اولویت‌بندی وجوه مؤثر بر طراحی مسکن روستایی، نمونۀ موردی: روستای جیلان‌آباد از توابع اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 113-132]

 • روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی پروژه های ساختمانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 49-60]

 • روش تصمیم‌گیری ارزیابی بازیابی انطباقی ساختمان‌های متروک [(مقالات آماده انتشار)]

 • روش تفاوت در تفاوتها تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 63-80]

 • روش دیالکتیک واکاوی اندیشه‌های سقراط در مورد شهر و شهریت [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-58]

 • روش دلفی پدافند غیرعامل در شهر تهران: ارزیابی چارچوب قانونی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 77-94]

 • روش ذره و فنر تطبیق جریان نیرو و فرم اولیه در فرم‌های آزاد با تغییر الگوی بارگذاری مبتنی بر روش تحلیل فرم‌ حاصل از زنجیر‌های آویخته [(مقالات آماده انتشار)]

 • روش‌شناسی شناسایی و سنجش فنون رایج در «مطالعۀ موردی برای طراحی معماری» [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 25-36]

 • روش علمى نسبت طراحى با تحقیق جستارى در بنیان هاى نظرى چگونگى پیوند تحقیق به طراحى معمارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 7-22]

 • روشنفکر روشنفکران ایرانی و دوگانۀ میراثِ ملّی و تاریخ معماری ایران (تقابل و تکامل) دورۀ مشروطه تا پایان عصر رضاشاه [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-121]

 • روش نقاب سایة الگى طراحى سایه بان الگو در بوشهر [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]

 • روش‌های انضباط فضایی خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 67-80]

 • روشهای کیفی کاربرد تحلیل انتقادی گفتمان در پژوهش های شهری و شهرسازی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 89-104]

 • روشهای مرمت شهری بررسى واژگان تخصصى و روش هاى مرمت بافت هاى تاریخى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 125-140]

 • روش هاى ارزیابى مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1 [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 27-44]

 • رویکرد بهسازى و بازآفرینى بافتهاى فرسوده شهرهاى کشور ضرورت تدوین سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-158]

 • رویکرد اندیشه ای رویکرد اندیشه‌ای در تداوم معماری ایران [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 90-105]

 • رویکرد برنامه گرا بررسى واژگان تخصصى و روش هاى مرمت بافت هاى تاریخى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 125-140]

 • رویکرد تاریخ گرا بررسى واژگان تخصصى و روش هاى مرمت بافت هاى تاریخى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 125-140]

 • رویکرد دارایی مبنا طراحی شهری پایین به بالا (مفاهمه ای) تدوین دستورکار فرآیند طراحی شهری مشارکتی با رویکرد شارت نمونه موردی: طرح احداث ایستگاه مرکزی مترو در میدان ساعت تبریز [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 61-84]

 • رویکرد راهبردی بررسى واژگان تخصصى و روش هاى مرمت بافت هاى تاریخى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 125-140]

 • رویکردها رویکردهای بازسازی مسکن پس از سانحه؛ از تولد تا بلوغ [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 125-136]

 • رویکردهای یادگیری مشارکتی پرورش نوآموزان معماری، با بهرهگیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 5-18]

 • روند طراحی هستی‌شناسی قید در فرایند طراحی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 9-24]

 • روند طراحى بازنمایى الگوى فرایند طراحى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 57-64]

 • رى بررسى ارتباط بین کاربر ى حمل ونقل و میزان مصرف انرژى [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]

ز

 • زاینده رود سیر تحول محیط زاینده رود و تعامل آن با شهر تاریخی اصفهان(تا پایان عصر صفوی) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 171-184]

 • زیبایی زیبایی در باغ ایرانی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 87-110]

 • زیبایی جستاری در تعاملات علم و معماری در اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 5-18]

 • زیبایی‌شناسی شهری شناسایی و کاربست معیارهای زیبایی‌شناسانه برای طراحی خیابان‌های محلی مطالعة موردی: محور شرقی خیابان شهید انصاری قزوین [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 79-92]

 • زباله شهری مقدمه‎ای بر استفاده از GIS در مکان‎یابی زمین‌های دفن زبالة شهری [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 24-37]

 • زباله های ماندگار طراحی دیوار انباره حرارتی آبی با استفاده از زباله های ماندگار [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 77-84]

 • زبان الگو زبان الگو و روانشناسى شناختى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 23-40]

 • زبان فارسی فهم «میدان» بر مبنای اطوارِ معنایی آن [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 113-125]

 • زبان مشترک تدوین زبان الگو برای خانه های امام حسینی در یزد [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 5-26]

 • زیبایى شناسى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

 • زیرزمین نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

 • زیرساخت سبز زیرساخت سبز: مفهومی مشترک در آموزش دو رشتة طراحی شهری و معماری منظر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-60]

 • زیر ساخت های شهری فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر نوین طراحی شهری [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 89-96]

 • زیست سرزمینی دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

 • زلزلة لرستان ارزیابى میزان رضایت ساکنان از بازسازى مساکن روستایى استان لرستان پس از زلزلة فروردین سال 1385 [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]

 • زلزله مدیریت ایمن سازى کالبدى باف تهاى تاریخىدر برابر زلزله؛مورد مطالعاتى: بافت تاریخى قزوین [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 75-94]

 • زلزله تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

 • زلزله تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 89-118]

 • زلزله عوامل کلیدی آسیب‌پذیری مسکن اقشار کم‌درآمد شهری در برابر زلزله نمونه موردی: منطقۀ سۀ شهر ساری [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 99-114]

 • زلزله بررسی نقش فضاهای باز و شبکه ارتباطی در کاهش آسیب زمین لرزه- مورد مطالعه منطقه باغمیشه ی تبریز [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 103-115]

 • زلزله ارزیابی آسیب‌پذیری محلۀ فرحزاد تهران بر اثر زمین‌لرزۀ احتمالی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 95-112]

 • زلزله بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد نمونۀ موردی: کرمانشاه [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 81-102]

 • زلزله بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد [(مقالات آماده انتشار)]

 • زلزله چارچوب تأمین مسکن دائم پس از زلزله احتمالی در مناطق آسیب‌پذیر شهری با رویکرد بازبهسازی (مطالعه موردی منطقه سه شهر ساری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • زلزله 1382 بم واکاوی نقش بازسازی مسکن بر التیام پیامدهای تروماتیک سانحه: مورد مطالعاتی زلزله 1382 بم [(مقالات آماده انتشار)]

 • زلزله رودبار ـ منجیل تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 89-118]

 • زلزله لرستان سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسی سیاست های تأمین مسکن موقت پس از زلزلۀ 1385 لرستان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]

 • زلزله لرستان روش اسکان موقت و راهکارهای بومی آن در زلزلة لرستان [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 38-53]

 • زلزله و آتش سوزى کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 77-100]

 • زمان مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 141-154]

 • زمان شناسایی مؤلفه‌های زمانی مؤثر در طراحی شهری حضورپذیر [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-78]

 • زمانمندی آموزش تعلیم معمار یا تربیت معمار: تأملی در رسالت‌ زمانمند مدرس طراحی معماری [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 5-20]

 • زمین دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاریخىِ ایرانى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 107-117]

 • زمینلرزه بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد نمونۀ موردی: کرمانشاه [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 81-102]

 • زمین‌لرزه ارزیابی آسیب‌پذیری محلۀ فرحزاد تهران بر اثر زمین‌لرزۀ احتمالی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 95-112]

 • زنان جوان ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • زنجیر‌های آویخته (فونیکولار) تطبیق جریان نیرو و فرم اولیه در فرم‌های آزاد با تغییر الگوی بارگذاری مبتنی بر روش تحلیل فرم‌ حاصل از زنجیر‌های آویخته [(مقالات آماده انتشار)]

 • زنجیره هاى مارکوف شبیه سازى و تحلیل الگوى رشد شهرى کلان شهر اهواز با استفاده از مدل ترکیبى مارکوف سلول هاى خودکار 1(Markov- CA) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 63-76]

 • زندگی اجتماعی و فرهنگی معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

 • زندگی فردی و اجتماعی بازشناسی و اولویت‌بندی معیارهای انعطاف‌پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 41-64]

 • زندگى اجتماعى امکان انتخاب رفتارهاى چندگانه در فضاى شهرى: یک چارچوب مفهومى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]

 • زندگى فعال بعد سلامت طراحى شهرى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 87-100]

 • زهد در معماری بررسی دو مقوله از آرای غزالی دربارۀ معماری در آینۀ کتاب احیاء علوم الدین تزیین و تجمل؛ مواد و مصالح [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 5-16]

 • زهد و رغبت به دنیا تبیین مفهوم سادگی‌ اسلامی در معماری با بررسی‌ نمونه‌هایی‌ از معماری مساجد معاصر [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 25-41]

ژ

 • ژئو تکنیک لرزه ای ضوابط کلی برنامه‌ریزی ساخت‌وساز شهری بر اساس ملاحظات ژئوتکنیک لرزه‌ای [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 140-165]

س

 • ساحات وجودی انسان ارزیابی برنامه درسی پنهان رشته معماری بر اساس اخلاق اسلامی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 5-20]

 • ساختار جایگاه سازمان فضایى در طراحى شهرى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 107-122]

 • ساختار اجتماعى کاربرد روش چیدمان فضا در ارزیابى طرحهاى توسعة شهرى نمونة مطالعاتى: طرح جامع جدید کلا نشهر تهران و طرح تفصیلى مناطق شهردارى تهران (منطقة 19) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 123-146]

 • ساختاردهی مسئله هستی‌شناسی قید در فرایند طراحی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 9-24]

 • ساختار شکل(ریخت) کنج فضا بررسی شاخص ها ی معماری «کنج» و «شکل کتیبه» شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان ، به منظور شناخت گوشه ای از تحولات تاریخی آن. [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 119-134]

 • ساختار شکلِ کتیبه بررسی شاخص ها ی معماری «کنج» و «شکل کتیبه» شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان ، به منظور شناخت گوشه ای از تحولات تاریخی آن. [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 119-134]

 • ساختار فضایى تأثیر فناورى اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضایى شهربا رویکرد طراحى شهرى نوترکیب [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

 • ساختار فضایى کاربرد روش چیدمان فضا در ارزیابى طرحهاى توسعة شهرى نمونة مطالعاتى: طرح جامع جدید کلا نشهر تهران و طرح تفصیلى مناطق شهردارى تهران (منطقة 19) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 123-146]

 • ساختار کالبدی بررسی تأثیر ساختار کالبدی بافت تاریخی بوشهر بر حضورپذیری ساکنان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 73-92]

 • ساختارگرایی مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم جدید [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]

 • ساختارگرایى پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • ساختمان بلند بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 43-58]

 • ساختمان پایدار پیشنهاد معیارهای اعتباری کلیدی ارزیابی پایداری، برای بهروزرسانی و توسعة سیستمهای بینالمللی رتبهبندی ساختمان سبز [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 25-44]

 • ساختمان مسکونى بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسکونى اقلیم سرد(نمونة موردى: شهر اردبیل) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 75-86]

 • ساختمانهای یکپارچه با فتوولتائیک بررسی شیوه های طراحی سیستمهای فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان [دوره 19، 2-1، 1388]

 • ساختمان‌های مسکونی مقایسۀ برچسب‌گذاری انرژی ساختمان‌های مسکونی بر اساس دو روش متفاوت در ارزیابی عملکرد حرارتی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 57-70]

 • ساختمان هاى آموزشى بررسی اقتصادی صفحات خورشیدی، نمونۀ موردی: ساختمان‌های آموزشی شهر کاشان [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]

 • ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک طراحى ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک در شهر تهران [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 57-74]

 • ساخت و ساز پایدار جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 21-34]

 • ساخت وساز غیررسمی تأمین مسکن توان پذیر پس از سانحه درس آموزی از راهبردهای تأمین مسکن ارزان در محله های کم درآمد شهری [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 105-118]

 • سادگی اسلامی تبیین مفهوم سادگی‌ اسلامی در معماری با بررسی‌ نمونه‌هایی‌ از معماری مساجد معاصر [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 25-41]

 • سادگی در طراحی و معماری تبیین مفهوم سادگی‌ اسلامی در معماری با بررسی‌ نمونه‌هایی‌ از معماری مساجد معاصر [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 25-41]

 • سازگاری طبقه بندی عناصر وابسته به مفهوم سازگاری در معماری بر اساس مقیاسهای عملکردی [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 15-32]

 • سازماندهی جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 65-90]

 • سازمان دهى جایگاه سازمان فضایى در طراحى شهرى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 107-122]

 • سازمان فضا بازخوانی ادراک فضای سالمندان با تطبیق نقشه‌های نحو فضا و نقشه‌های شناختی مطالعۀ موردی: آسایشگاه سالمندان کهریزک [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]

 • سازمان فضایی طرح فرضی "ربع" و "شهرستان" رشیدی [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 51-76]

 • سازه های تاریخی خشخاشی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار: تعریفی تازه بر اساس مطالعۀ شکل سازه ای [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]

 • سازۀ دایاگرید بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 43-58]

 • سازوکار جایگاه سازمان فضایى در طراحى شهرى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 107-122]

 • سازوکار معماری معمارباشی‌های دربار ناصری (۱۲۶۴- ۱۳۱۳ق) [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 107-125]

 • سیاست خاطره فضای عمومیِ یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ی کسبه‌ی محلی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 67-82]

 • سیاست گذاری یکپارچه برنامه ریزی بخشی ملی در برابر برنامه ریزی فضایی بزرگ شهری در تهران [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • سیاست‌گذاری یکپارچه فرصت‌ها و موانع به‌کارگیری رهیافت همکارانه در پایه‌گذاری ساختار سیاست‌گذاری یکپارچه در ‌شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-118]

 • سیاستهای سازگاری و کاهش ارزیابی برنامه های توسعۀ کلانشهر تهران و منطقۀ آن از دیدگاه پیامدهای تغییرات اقلیمی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 71-88]

 • ساعات عدم آسایش بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌های آموزشی نمونۀ موردی: دانشگاه شهید بهشتی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 49-65]

 • سالمند اولویت‌بندی عوامل رضایت سالمند از فضای باز مجموعۀ مسکونی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 45-56]

 • سالمندان بازخوانی ادراک فضای سالمندان با تطبیق نقشه‌های نحو فضا و نقشه‌های شناختی مطالعۀ موردی: آسایشگاه سالمندان کهریزک [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]

 • سالن انتظار سینما بومی‌سازی ضریب تصرف مورد استفاده در طراحی راه‌های خروج از ساختمان در زمان حریق تصرف مورد بررسی: سالن انتظار سینماها [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 43-56]

 • سامانة اطلاعات جغرافیایی گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 113-126]

 • سامانة برنامهریزی تبارشناسیِ فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری کرانة جنوبیِ دریای مازندران از چیستی تا نقش پذیری در سامانه های قانونی و برنامه ریزی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 75-104]

 • سامانة قانونگذاری تبارشناسیِ فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری کرانة جنوبیِ دریای مازندران از چیستی تا نقش پذیری در سامانه های قانونی و برنامه ریزی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 75-104]

 • سامان‌دهی فضایی چالش‌های فرودگاه‌های درون‌شهری در بستر توسعۀ کالبدی ـ فضایی شهرها از سامان‌دهی فعالیت تا انتقال کارکرد موردکاوی: فرودگاه مهرآباد تهران و حوزۀ تأثیر آن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 85-108]

 • سامان دهى زبان الگو و روانشناسى شناختى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 23-40]

 • سامان دهى فضایى تحلیل اجتماعى فضایى بافتهاى فرسودة شهرى به منظور احیا و جلوگیرى از فرسودگى بیشتر (مطالعة موردى: منطقة هفده تهران) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 175-190]

 • سانحه ارزیابى میزان رضایت ساکنان از بازسازى مساکن روستایى استان لرستان پس از زلزلة فروردین سال 1385 [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]

 • سانحه ضرورت تدوین برنامة آموزشى مدیریت بحران در طراحى شهری [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]

 • سانحه رویکردهای بازسازی مسکن پس از سانحه؛ از تولد تا بلوغ [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 125-136]

 • سایه ارزیابی تأثیر سایه بر آسایش حرارتی فضای باز و تعیین محدودۀ آسایش حرارتی [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 43-59]

 • سایهاندازی جزئی بهینه یابی زاویة انحرافِ پنلهای آرایه های خورشیدی عمود مورد پژوهش: شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 51-68]

 • سایه بان الگو طراحى سایه بان الگو در بوشهر [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]

 • سبزراه منظر طبیعی به مثابة مقصد؛ تحلیلی از ابعاد اجتماعی «سبزراه» [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 43-58]

 • سبک یادگیری فرایند طراحی: از ایده تا عرضه بر اساس تفکر تأملی و سبکهای یادگیری در هنرجویان معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 23-38]

 • سبک زندگی تحلیل نقش شرکت نفتی بیپی در دگرگونی معماری و سبک زندگی در ایران [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 5-16]

 • سیتی تبیین مفهوم شهری شدن مبتنی بر تمایز سیتی و اوربان [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 49-62]

 • سیتی‌انجین دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینۀ برنامه‌ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونۀ موردی: محلۀ نارمک شهر تهران [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 93-106]

 • سید حیدر آملی تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و هندسی به روایت سید حیدر آملی و تأثیر احتمالی آن بر هنر آینه کاری ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 5-18]

 • سرآغاز معماری بازخوانی ارتباط متقابل معماری بومی و سرآغاز معماری [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 5-17]

 • سرانة فضایى مسکونى تحلیل روند تغییرات شاخص هاى تراکم و سرانة فضاى مسکونی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 75-94]

 • سرپناه اقلیمی بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد نمونۀ موردی: کرمانشاه [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 81-102]

 • سرپناه اقلیمی بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد [(مقالات آماده انتشار)]

 • سرپناه موقت سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسی سیاست های تأمین مسکن موقت پس از زلزلۀ 1385 لرستان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 111-124]

 • سیر تحول بررسى سیر تحول ایوان در خانه هاى سنتى دشت یزد اردکان از دورة مظفرى تا قاجار [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 103-118]

 • سرداب معرفى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحلیلى از نگاه مفاهیم پایدارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 41-56]

 • سرشت مشترک زیستى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

 • سرفصل دروس بررسی تطبیقی برنامۀ آموزشی دورۀ کارشناسی معماری در ایران با شش دانشگاه برتر جهان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]

 • سرفصل دروس معمارى ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 25-37]

 • سیرکولاسیون طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

 • سرمایه‌گذاری خصوصی ارزیابی اثرات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بافت تاریخی کاشان، از دیدگاه اجتماع محلی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 59-76]

 • سیزان بررسی اقلیمی مسکن همدان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 65-86]

 • سیستان بررسی میزان اثر و نقش پوشش گیاهی بر متغیرهای تعیین کنندة آسایش حرارتی فضای باز مطالعة موردی: اقلیم گرم و خشک سیستان [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 19-42]

 • سیستم ارزیابی معرفی و ارزیابی مهمان‌سرای سبز دانشگاه یزد با استاندارد «LEED v4» [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 37-58]

 • سیستم غیر فعال دیوار جدید گرمایش و سرمایش طبیعى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 45-50]

 • سیستمهای رتبه بندی سبز پیشنهاد معیارهای اعتباری کلیدی ارزیابی پایداری، برای بهروزرسانی و توسعة سیستمهای بینالمللی رتبهبندی ساختمان سبز [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 25-44]

 • سیستمهای روشنایی تبیین اصول و مبانی طراحیِ سیستمهای روشنایی در فضاهای تاریخی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 93-108]

 • سیستمهای فتوولتائیک بررسی شیوه های طراحی سیستمهای فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان [دوره 19، 2-1، 1388]

 • سیستم هاى فتوولتاییک طراحى ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک در شهر تهران [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 57-74]

 • سطح اشغال بررسی تأثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]

 • سطح بازشو بررسی تأثیر همزمان درصد سطوح شفاف نما و جهتگیری بنا بر میزان مصرف انرژی مدارس در اقلیم معتدل و مرطوب ایران [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]

 • سطوح پیچیدگی نقش فضای ارتباطی در دستیابی به واحدهای مسکونی انعطاف پذیر [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]

 • سفالینه پیام چلیپا بر سفالینه های ایران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • سفرنامه پژوهشى پیرامون برج منسوب به طغرل در رى [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 77-102]

 • سقانفار نگاهى به معمارى بومى سقانفارها [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 29-44]

 • سقراط واکاوی اندیشه‌های سقراط در مورد شهر و شهریت [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-58]

 • سکونتگاه غیررسمی ارزیابی آسیب‌پذیری محلۀ فرحزاد تهران بر اثر زمین‌لرزۀ احتمالی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 95-112]

 • سکونتگاه‌های خودانگیخته بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه‌های خودانگیخته مبتنی بر تجارب جهانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 59-84]

 • سکونتگاه های روستایی بازتوانی سکونتگاه های روستایی پس از سانحۀ طوفان شن با استفاده از روش اقدام پژوهی مورد مطالعاتی: روستای سنگ آبادـ استان کرمان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-148]

 • سکونتگاه هاى انسانى ضرورت تدوین برنامة آموزشى مدیریت بحران در طراحى شهری [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]

 • سلامت بعد سلامت طراحى شهرى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 87-100]

 • سلامت جسمانی نقش کیفیت‌های طراحی شهری ادراک‌شده با فعالیت بدنی ساکنان محله، نمونۀ موردی: محلات سعادت‌آباد و شهرک قدس تهران [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 87-108]

 • سلجوقی بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های منارۀ فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-162]

 • سلسله‌مراتب مرجعیت در هنر و معماری سنتی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 5-22]

 • سلسله مراتب وجود پژوهشى در طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 5-14]

 • سلوکیان تولد بازار در شهر ایرانی ارزیابی دیدگاه‌ها و فرضیات مرتبط با پیدایش نخستین بازارها در ایران [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 103-117]

 • سلول هاى خودکار شبیه سازى و تحلیل الگوى رشد شهرى کلان شهر اهواز با استفاده از مدل ترکیبى مارکوف سلول هاى خودکار 1(Markov- CA) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 63-76]

 • سلول هاى فتوولتاییک بررسی اقتصادی صفحات خورشیدی، نمونۀ موردی: ساختمان‌های آموزشی شهر کاشان [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]

 • سیمای شهر طرحی برای بام [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 49-60]

 • سنت دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

 • سنتوری باز شکسته بازشناسی آرایه‌های برگرفته از غرب در نماهای دورۀ قاجار موردپژوهی: پنجرۀ سنتوری در کوشک احمدشاهی با کمک فناوری فوتوگرامتری برد کوتاه [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]

 • سنجش سنجش مهار تهای طراحی در آموزش معماری [دوره 19، 2-1، 1388]

 • سنجش نگاهى به گزینش متمرکز کارشناسى ارشد معمارىتجربة گزینش نیم همتمرکز سال 1383 در دانشگاه شهید بهشتى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 21-30]

 • سنجههای ارزیابی ارزیابی محلات شهری از منظر تطابق با اصول توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی نمونة مورد مطالعه: کوی نصر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 61-74]

 • سند ملى بهسازى و بازآفرینى بافتهاى فرسوده شهرهاى کشور ضرورت تدوین سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 147-158]

 • سنگ آباد بازتوانی سکونتگاه های روستایی پس از سانحۀ طوفان شن با استفاده از روش اقدام پژوهی مورد مطالعاتی: روستای سنگ آبادـ استان کرمان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-148]

 • سنندج خانه های تاریخی سنندج، خوانش کالبد از دریچة فرهنگ زیست [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 111-131]

 • سینومورفی تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]

 • سوانح طبیعی بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد نمونۀ موردی: کرمانشاه [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 81-102]

 • سوانح طبیعی بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد [(مقالات آماده انتشار)]

 • سورۀ الرحمن حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 5-14]

ش

 • شاخص تحلیل روند تغییرات شاخص هاى تراکم و سرانة فضاى مسکونی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 75-94]

 • شاخص WBGT بررسی میزان اثر و نقش پوشش گیاهی بر متغیرهای تعیین کنندة آسایش حرارتی فضای باز مطالعة موردی: اقلیم گرم و خشک سیستان [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 19-42]

 • شاخص اندازه گیری چارچوب عملیاتی تبیین و اندازه گیری شاخصهای پراکنده رویی شهری با کاربست تجربیات جهانی مورد مطالعه: شهر ارومیه [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 117-142]

 • شاخص بازتابش خورشیدى بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

 • شاخص خطرپذیری زلزله مدل ارزیابی و کاهش خطرپذیری زلزله در بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: بازار تاریخی اردبیل [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]

 • شاخص دمای معادل فیزیولوژیک تعیین محدودۀ آسایش حرارتی در فضای باز دبستان‌های دخترانۀ شهر اصفهان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 43-58]

 • شاخص فضا زمانى ارزیابی عملکرد حرارتی و بصری پنجره در کلاسهای درس در اقلیم شهر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 5-24]

 • شاخص‌های پویا ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس‌های درس با استفاده از شاخص‌های پویا مطالعة موردی: دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]

 • شاخص‌های نور کارآیی شاخص‌های نور روز در تخمین روشنایی کافی در فضا بر اساس ارزیابی کاربران نمونه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده‌های معماری شهر تهران. [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]

 • شاخصه معمارى شاخصه هاىمعمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 5-18]

 • شارت طراحی شهری پایین به بالا (مفاهمه ای) تدوین دستورکار فرآیند طراحی شهری مشارکتی با رویکرد شارت نمونه موردی: طرح احداث ایستگاه مرکزی مترو در میدان ساعت تبریز [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 61-84]

 • شاعرانگی معماری در طلب شاعرانگی معماری [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • شالودة فضایى جایگاه سازمان فضایى در طراحى شهرى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 107-122]

 • شبکة پیادهروی ارزیابی محلات شهری از منظر تطابق با اصول توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی نمونة مورد مطالعه: کوی نصر تهران [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 61-74]

 • شبکة روابط مدل مدیریت عدم قطعیت در حوزة ذ ى نفعانمطالعة موردى: پروژة برو ن مرزى [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 67-84]

 • شبکه های ارتباطی بررسی نقش فضاهای باز و شبکه ارتباطی در کاهش آسیب زمین لرزه- مورد مطالعه منطقه باغمیشه ی تبریز [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 103-115]

 • شبکه‌های چند‌ضلعی رسم گره کند طبل قناس با استفاده از روش های ابداعی پارامتریک [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]

 • شبکۀ باور مورخ معماری و شیوه های تنانیِ دانستن [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 99-113]

 • شبکۀ مفهومی فهم «میدان» بر مبنای اطوارِ معنایی آن [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 113-125]

 • شبیه‌سازی بسوی تدوین چارچوب عملیاتی شبیه سازی تخلیه اضطراری جمعیت بازارهای تاریخی پس از سانحه آتش سوزی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 101-119]

 • شبیه‌سازی کارآیی شاخص‌های نور روز در تخمین روشنایی کافی در فضا بر اساس ارزیابی کاربران نمونه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده‌های معماری شهر تهران. [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]

 • شبیه سازی حرارتی ساحتمان دیوار جدید گرمایش و سرمایش طبیعى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 45-50]

 • شدت استفاده پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • شربت‏خانه بازخوانی بنای موسوم به شربت‌خانۀ افوشته براساس وقفنامۀ موقوفات سید واقف [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 91-108]

 • شکل از شکل تا وجه (تعمقی در واژگان دلالتگر ظاهر اثر، در حوزه معماری) [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 19-30]

 • شکل سازهای خشخاشی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار: تعریفی تازه بر اساس مطالعۀ شکل سازه ای [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]

 • شکل نظریه هاى معمارى جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • شمسه نوسازی نظریۀ مهندسی اجتماعی، نگرشی نو به تحقق پذیری در طرح های شهری با الگوی شمسۀ نوسازی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 155-168]

 • شناخت هندسی ارزیابی تأثیر به‌کارگیری شناخت هندسی سازه در طراحی معماری نمونۀ موردی: دانشجویان رشتۀ معماری [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 49-66]

 • شهر پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • شهر واکاوی اندیشه‌های سقراط در مورد شهر و شهریت [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-58]

 • شهر تحلیل محتوایی و رویه ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 83-100]

 • شهرایرانی مطالعات باغ ایرانی و مغالطۀ «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]

 • شهر ایرانى شکل گیرى الگوى فضایى"میدان توپخانه"در شهر قاجارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 121-133]

 • شهر ایرانى پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • شهر ارومیه چارچوب عملیاتی تبیین و اندازه گیری شاخصهای پراکنده رویی شهری با کاربست تجربیات جهانی مورد مطالعه: شهر ارومیه [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 117-142]

 • شهر اصفهان کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]

 • شهر اصفهان تعیین محدودۀ آسایش حرارتی در فضای باز دبستان‌های دخترانۀ شهر اصفهان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 43-58]

 • شهریّت واکاوی اندیشه‌های سقراط در مورد شهر و شهریت [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 41-58]

 • شهر تاریخی مطالعات باغ ایرانی و مغالطۀ «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]

 • شهر تهران طراحى ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک در شهر تهران [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 57-74]

 • شهر تهران تحلیل روند تغییرات شاخص هاى تراکم و سرانة فضاى مسکونی [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 75-94]

 • شهر تهران انگاشت‌پردازی چارچوب و اصول پایۀ برنامه‌ریزی توسعۀ شهری دانش‌ـ پایه در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 81-106]

 • شهر تهران ردیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد مکانهای دانش با تمرکز بر شهر تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]

 • شهر جدید پردیس سنجش کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر براساس نشانگرهای کیفیت زندگی (مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس) [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]

 • شهر جدید هشتگرد کاربست برنامه ریزی فرهنگی در شهر جدید هشتگرد [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]

 • شهر خرم آباد امکان سنجی تجدید حیات و ساماندهی بافتهای قدیم شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نمونه مطالعه شده: محله زید بن علی در شهر خرم آباد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 93-110]

 • شهر زنجان تبیین اثرگذاری المان های شهری در خوانایی تصویر ذهنی شهر با نرم افزار ردیابی اثر چشم [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 53-72]

 • شهرسازی مدرن در ایران بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران [دوره 18، 1-2، 1389]

 • شهرسازی مدرن غرب بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران [دوره 18، 1-2، 1389]

 • شهر سالم روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • شهرستان قصر شیرین مدیریت پیچیدگیها، تضادها و عدم قطعیتها در توسعة شهرستان مرزی قصر شیرین با بهکارگیری رهیافت اختیار راهبردی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 85-110]

 • شهر شبک هاى تأثیر فناورى اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضایى شهربا رویکرد طراحى شهرى نوترکیب [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

 • شهر صنعتی مطالعات باغ ایرانی و مغالطۀ «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]

 • شهر عقدا تأثیر دفاع (غیرعامل) بر شکل کالبدى شهر عقد [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 113-130]

 • شهر قزوین تحلیل توسعۀ پایدار اجتماع محلی با تأکید بر حکمروایی شایستۀ شهری نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آخوند شهر قزوین [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 77-92]

 • شهرک سپاهان شهر اصفهان واکاوی رابطۀ تراکم واحد مسکونی و کیفیت محیط داخلی مجتمع های مسکونی (موردپژوهی: شهرک سپاهان شهر اصفهان) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 53-68]

 • شهر‌لایه پالیمپسـست «لایه‌نگاری»؛ ابزاری برای تبیین کیستیِ شهر تاریخی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-90]

 • شهر نوگرا (مدرنیست) از فروریختن باروها تا اندیشه شاهراه ها، پیشینه طرح های شهری و انگاره های شهر تهران از 1309 تا 1345 [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 85-102]

 • شهرهای ایران شناخت هویت شهری بندرعباس [دوره 17، 2-1، 1387]

 • شهرهای ایران پل بازارهای تبریز [دوره 17، 2-1، 1387]

 • شهرهای ایران بررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی شهری ایران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • شهرهای جدید ایران کاربست برنامه ریزی فرهنگی در شهر جدید هشتگرد [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]

 • شهرهای نفتی تحلیل نقش شرکت نفتی بیپی در دگرگونی معماری و سبک زندگی در ایران [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 5-16]

 • شهر هرسین پدیدۀ انقباض شهری، مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 81-98]

 • شهروند بررسی تحلیلی پیاده راه سازی در کلان شهرهای کشور با تأکید بر مطالبات شهروندان نمونه موردی: پیاده راههای سجاد مشهد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 67-92]

 • شهروند تحلیل محتوایی و رویه ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 83-100]

 • شهود مدخلی بر راهبرد «فهم درونی» در تحقیقِ وجوهِ معنایی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]

 • شیوة تولید آسیایى پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • شورای اسلامی شهر نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص : شهر سلطانیه ، استان زنجان ، طی سال های 1377- 1386( [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 169-184]

 • شوش تأملی در معنا و کارکرد واژۀ «آپادانا» در مجموعه‌‌های هخامنشی تخت جمشید و شوش [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 111-126]

 • شیوههای ترسیمی مکتوب مقایسة هندسه و روش ترسیم طاق کاربندی نمونه های مطالعاتی کاربندی های زمینة 10، 12، 14 و 16 [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]

 • شیوه هایطراحی بررسی شیوه های طراحی سیستمهای فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان [دوره 19، 2-1، 1388]

 • شیوه های نوین جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 21-34]

 • شیوۀ سکونت بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه‌های خودانگیخته مبتنی بر تجارب جهانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 59-84]

 • شیوۀ طرح‌ـ ساخت جستاری در رویکردها و فرایندهای اجرای شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش معماری [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 37-54]

ص

 • صفوى بررسى سیر تحول ایوان در خانه هاى سنتى دشت یزد اردکان از دورة مظفرى تا قاجار [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 103-118]

 • صناعات گوهرهای چهارگانه باغهای چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس نمونۀ موردی فین [دوره 18، 1-2، 1389]

 • صناعت معماری چون واسطۀ استکمال معرفتی انسان: جستجو در رابطۀ معماری و انسان با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صورت از شکل تا وجه (تعمقی در واژگان دلالتگر ظاهر اثر، در حوزه معماری) [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 19-30]

ض

 • ضرب‌آهنگ شهری شناسایی مؤلفه‌های زمانی مؤثر در طراحی شهری حضورپذیر [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 59-78]

 • ضرب آهنگ کاوی معیارهای ضرب آهنگ کاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 47-64]

 • ضریب تصرف بومی‌سازی ضریب تصرف مورد استفاده در طراحی راه‌های خروج از ساختمان در زمان حریق تصرف مورد بررسی: سالن انتظار سینماها [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 43-56]

 • ضرورت احیا اهمیت مرکز شهر و ضرورت توجه به آن و احیای آن [دوره 15، شماره 42، 1384]

ط

 • طبیعت پژوهشى در طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 5-14]

 • طبیعت زیبایی در باغ ایرانی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 87-110]

 • طبیعت رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر برخی از متفکران اسلامی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 23-34]

 • طبقهبندی طبقه بندی عناصر وابسته به مفهوم سازگاری در معماری بر اساس مقیاسهای عملکردی [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 15-32]

 • طبقه‌بندی اهداف آموزشی بلوم یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • طبقه بندى طبقه بندى تاریخ معمارى درتاریخ نامة معنا در معمارى غرب [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]

 • طبقه خلاق جذب طبقة خلاق در تهران به کمک طراحى شهرى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 51-66]

 • طب نظامی بیمارستان صحرایی ضد انفجار در ایران (تجلی یاریگری دانش طب و مهندسی نظامی در پشتیبانی درمانی مجروحان) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 127-150]

 • طراح مقدماتی درباره حافظه و نقش آن در تفکر طراحی [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 17-30]

 • طراح چهارچوبی برای آشکار کردن تأثیر مؤلفه های شکل دهندۀ طرح مایه در کارگاه طراحی معماری (مورد پژوهی: کارگاه معماری 2، کارشناسی ارشد) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 43-52]

 • طراح بازنمایى الگوى فرایند طراحى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 57-64]

 • طراحی نقش تمثیل در روند طراحی معماری [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 33-42]

 • طراحی تأثیر آموزش نقشه مفهومی به شیوۀ گروهی بر افزایش خلاقیت در طراحی و مهارت دانشجویان معماری در حل مسئله [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]

 • طراحی تطبیق جریان نیرو و فرم اولیه در فرم‌های آزاد با تغییر الگوی بارگذاری مبتنی بر روش تحلیل فرم‌ حاصل از زنجیر‌های آویخته [(مقالات آماده انتشار)]

 • طراحی پایدار معماری در عصر تغییر اقلیم [دوره 18، 1-2، 1389]

 • طراحی پژوهی طراحی به مثابة ... بازخوانی استعاره‌های مفهومی «طراحی» [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 5-24]

 • طراحی پلان مسکونی نقش فضای ارتباطی در دستیابی به واحدهای مسکونی انعطاف پذیر [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]

 • طراحی خلاق وجوه تقلید دوسویۀ معلم و شاگرد در جلسۀ کُرکسیون طراحی معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 5-22]

 • طراحی راه‌های خروج بومی‌سازی ضریب تصرف مورد استفاده در طراحی راه‌های خروج از ساختمان در زمان حریق تصرف مورد بررسی: سالن انتظار سینماها [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 43-56]

 • طراحی روشنایی تبیین اصول و مبانی طراحیِ سیستمهای روشنایی در فضاهای تاریخی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 93-108]

 • طراحی ساختمان کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی پروژه های ساختمانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 49-60]

 • طراحی سازه ارزیابی تأثیر به‌کارگیری شناخت هندسی سازه در طراحی معماری نمونۀ موردی: دانشجویان رشتۀ معماری [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 49-66]

 • طراحی شهری الگوی بهینه طراحی شهری در عصر فناوری اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • طراحی شهری طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز الگوهایی عملیاتی برای تدوین ابزارهای هدایت و کنترل در ایران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • طراحی شهری طراحی شهری تاب آور [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 91-104]

 • طراحی شهری تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 89-118]

 • طراحی شهری طراحی شهری بوم آشکار: به سوی یک چارچوب مفهومی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 59-78]

 • طراحی شهری طراحی شهری، فرایند یا فرایندها [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 99-134]

 • طراحی شهری ارزیابی و مقایسۀ طراحی فراگیر دسترسی در محیط های مسکونی شهرهای گذشته و معاصر ایران [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-98]

 • طراحی شهری درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 99-110]

 • طراحی شهری نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 33-44]

 • طراحی شهری جذب طبقة خلاق در تهران به کمک طراحى شهرى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 51-66]

 • طراحی شهری فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر نوین طراحی شهری [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 89-96]

 • طراحی شهری سنجش غنای حسی فضاهای شهری: معرفی یک چارچوب تحلیلی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-88]

 • طراحی شهری زیرساخت سبز: مفهومی مشترک در آموزش دو رشتة طراحی شهری و معماری منظر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-60]

 • طراحی شهری شناسایی و کاربست معیارهای زیبایی‌شناسانه برای طراحی خیابان‌های محلی مطالعة موردی: محور شرقی خیابان شهید انصاری قزوین [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 79-92]

 • طراحی شهری پایین به بالا طراحی شهری پایین به بالا (مفاهمه ای) تدوین دستورکار فرآیند طراحی شهری مشارکتی با رویکرد شارت نمونه موردی: طرح احداث ایستگاه مرکزی مترو در میدان ساعت تبریز [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 61-84]

 • طراحی شهری سیاست گذار طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز الگوهایی عملیاتی برای تدوین ابزارهای هدایت و کنترل در ایران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • طراحی شهری طرح ریز طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز الگوهایی عملیاتی برای تدوین ابزارهای هدایت و کنترل در ایران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • طراحی شهری مشارکتی به‌کارگیری هنرهای ترسیمی کودکان و نوجوانان به عنوان روش مشارکتی در طراحی محیط‌های بهتر [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]

 • طراحی مسکن بررسی قابلیت روش تحقیق کیو در شناسایی و اولویت‌بندی وجوه مؤثر بر طراحی مسکن روستایی، نمونۀ موردی: روستای جیلان‌آباد از توابع اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 113-132]

 • طراحی مسکن بازشناسی و اولویت‌بندی معیارهای انعطاف‌پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 41-64]

 • طراحی معماری سنجش مهار تهای طراحی در آموزش معماری [دوره 19، 2-1، 1388]

 • طراحی معماری سنجش رضایت محیطی دانش آموزان از مولفه های محیطی مدرسه مطالعه ی موردی چهار مدرسه نوساز و فرسوده ی ابتدایی در شیراز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 19-34]

 • طراحی معماری تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران)، مرحلۀ تکوین [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 25-40]

 • طراحی معماری نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 31-48]

 • طراحی معماری نگاهی به ارزیابی طرح های معماری [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 9-20]

 • طراحی معماری جستاری در کاربرد مفهوم «قابلیت» در طراحی و ارزیابی محیط ساختهشده [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 21-34]

 • طراحی معماری جستاری در رویکردها و فرایندهای اجرای شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش معماری [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 37-54]

 • طراحی معماری ارزیابی تأثیر به‌کارگیری شناخت هندسی سازه در طراحی معماری نمونۀ موردی: دانشجویان رشتۀ معماری [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 49-66]

 • طراحی معماری یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • طراحی معماری بررسی سیستماتیک پژوهش‏ های حوزۀ مدل سازی تخلیه از ساختمان در هنگام حریق و تبیین چارچوب معماری ایمن از منظر تخلیه [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 61-78]

 • طراحی و نقاشی کودکان و نوجوانان به‌کارگیری هنرهای ترسیمی کودکان و نوجوانان به عنوان روش مشارکتی در طراحی محیط‌های بهتر [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]

 • طراحى پلان بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسکونى اقلیم سرد(نمونة موردى: شهر اردبیل) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 75-86]

 • طراحى تجربى پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • طراحى شهرى بعد سلامت طراحى شهرى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 87-100]

 • طراحى شهرى کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های طراحی شهری [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 43-60]

 • طراحى شهرى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • طراحى شهرى نوترکیب تأثیر فناورى اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضایى شهربا رویکرد طراحى شهرى نوترکیب [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

 • طراحى فضاى سبز ارتقاى فضاهاى سبز به فضاهایى سرزنده براى شهر [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 61-78]

 • طراحى معمارى نسبت طراحى با تحقیق جستارى در بنیان هاى نظرى چگونگى پیوند تحقیق به طراحى معمارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 7-22]

 • طراحى معمارى ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 25-37]

 • طراحى معمارى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

 • طرح اولوی تبندی برنامه های شهرداری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعۀ موردی: شهرداری شهرستان سردشت [دوره 18، 1-2، 1389]

 • طرح‌بندی تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]

 • طرح توسعة حرم مطهر علوى مدل مدیریت عدم قطعیت در حوزة ذ ى نفعانمطالعة موردى: پروژة برو ن مرزى [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 67-84]

 • طرح جامع سه بعدی طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز الگوهایی عملیاتی برای تدوین ابزارهای هدایت و کنترل در ایران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • طرح درس بررسی تطبیقی برنامۀ آموزشی دورۀ کارشناسی معماری در ایران با شش دانشگاه برتر جهان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]

 • طرح فرضی طرح فرضی "ربع" و "شهرستان" رشیدی [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 51-76]

 • طرح مایه پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • طرح مایه چهارچوبی برای آشکار کردن تأثیر مؤلفه های شکل دهندۀ طرح مایه در کارگاه طراحی معماری (مورد پژوهی: کارگاه معماری 2، کارشناسی ارشد) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 43-52]

 • طرح مایه(کانسپت) تمثیل نقش تمثیل در روند طراحی معماری [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 33-42]

 • طرح معماری تنوع در طرح معماری با غهای تاریخی شیراز باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا [دوره 19، 2-1، 1388]

 • طرح معمارى سه منازل آموزش طراحى معمارى1 (بر مبناى یک تجربه) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 17-26]

 • طرح نردة پنجره بررسى نردة پنجره هاى بناهاى دورة قاجاریه در همدان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 101-126]

 • طرح نهایى ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 25-37]

 • طرح های شهری تبیین چالش های تحقق پذیری طرح های شهری در ایران [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]

 • طرحهای موفق توسعة شهری سازوکارهای تحقق منفعت عمومی در طرحهای موفق توسعة شهری با تأکید بر نظریههای شهرسازی نیمة دوم سدة بیستم [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 91-112]

 • طرح وارة ذهنى زبان الگو و روانشناسى شناختى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 23-40]

 • طرد درآمدی بر فهم اعیان‌سازی و پیامدهای ناخوشایند آن، نمونۀ موردی: تجربۀ مستأجران درتهران [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 79-98]

 • طنبی بازخوانی بنای موسوم به شربت‌خانۀ افوشته براساس وقفنامۀ موقوفات سید واقف [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 91-108]

 • طوفان شن بازتوانی سکونتگاه های روستایی پس از سانحۀ طوفان شن با استفاده از روش اقدام پژوهی مورد مطالعاتی: روستای سنگ آبادـ استان کرمان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-148]

 • طومار زیارتی معماری حرم عسکریین (ع) در سدۀ دوازدهم هجری بر اساس طومار زیارتیِ نیبور [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظرفیت سنجی ظرفیت سنجی توسعۀ محله ای در فرایند توسعۀ پایدار شهری مطالعۀ موردی: محلۀ کلکت هچی یا راستهک‌وچۀ شهر تبریز [دوره 19، 2-1، 1388]

 • ظل السلطان وضعیت ابنیۀ شهری اصفهان در دورۀ حکومت ظل السلطان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 137-156]

ع

 • عالی قاپو تحول و تکوین دولت خانه نقش جهان، عالی قاپو [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 23-30]

 • عالم طبیعت رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر برخی از متفکران اسلامی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 23-34]

 • عدالت مطالعۀ تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران نمونۀ مطالعاتی: محلۀ الهیه و شهرک ولی‌عصر [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • عدالت بالفعل فضایی ارزیابی یکپارچه عدالت بالفعل فضایی در دسترسی به تسهیلات پایه شهری به روش ارزیابی چندمعیاره فضایی؛ موردپژوهی: شهر اردبیل [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 105-136]

 • عدد تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و هندسی به روایت سید حیدر آملی و تأثیر احتمالی آن بر هنر آینه کاری ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 5-18]

 • عدم قطعیت مدیریت پیچیدگیها، تضادها و عدم قطعیتها در توسعة شهرستان مرزی قصر شیرین با بهکارگیری رهیافت اختیار راهبردی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 85-110]

 • عرصة اقلیم محلی تأثیر ویژگی‌های هندسی عرصه‌های شهری بر دمای سطح زمین نمونۀ موردی: کلان‌شهر تهران [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 59-78]

 • عرصة میانی اصول طراحی عرصۀ میانی مجتمع های مسکونی برای انگیزش بازی کودک [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]

 • عرصه های تصمیم گیری برنامه ریزی راهبردی توسعۀ فعالیتهای گردشگری منطقۀ پیر بکران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • عزت‌آباد بازیابی طرح باغ و آبادی عزت‌آباد نمونه‌ای از باغ‌سازی حاکمان محلی ابرکوه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 125-148]

 • عشایر بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

 • عصر صفوی سیر تحول محیط زاینده رود و تعامل آن با شهر تاریخی اصفهان(تا پایان عصر صفوی) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 171-184]

 • عقل معمار در آیینۀ اسما [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 15-32]

 • عکس تاریخی بازنمایی بنای قاجاری مدرسۀ دارالفنون با تکیه بر اسناد تصویری [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 107-140]

 • علائم شهرى روش مناسب سازى محیط شهرى براى افراد معلول [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 35-60]

 • علم جستاری در تعاملات علم و معماری در اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 5-18]

 • علم جدید مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم جدید [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]

 • علم حروف و اعداد بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • علم هرمنوتیک در جستجوى معناى فضاى شهرىبه کمک علم هرمنوتیک؛بازشناسى معناى نهفته در میدان ساعت تبریز [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 38-54]

 • علوم پزشکى بعد سلامت طراحى شهرى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 87-100]

 • عمارت دیوان خانة کریمخانی دگرگونی جبهۀ جنوبی عمارت دیوان خانۀ کریمخانی شیراز [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 103-122]

 • عمل معمار در آیینۀ اسما [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 15-32]

 • عملکرد مفهوم "عملکرد" در اندیشه لویی کان [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 31-40]

 • عملکرد طیف‌بندی و ریشه‌های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه‌های تزیینی خانه‌های قاجار دزفول به روش ویکور [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]

 • عملکرد فرم به مثابۀ قابلیت؛ زیربنای نظری و چارچوب مفهومی معنای معماری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 21-40]

 • عملکرد بررسی سیستماتیک پژوهش‏ های حوزۀ مدل سازی تخلیه از ساختمان در هنگام حریق و تبیین چارچوب معماری ایمن از منظر تخلیه [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 61-78]

 • عملکرد حرارتی مقایسۀ برچسب‌گذاری انرژی ساختمان‌های مسکونی بر اساس دو روش متفاوت در ارزیابی عملکرد حرارتی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 57-70]

 • عملکردهاى فضاى سبز ارتقاى فضاهاى سبز به فضاهایى سرزنده براى شهر [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 61-78]

 • عناصر اصلی خانه سیر تحول اندام های اصلی خانه‌های تبریز از دوره‌ی قاجار تا اواخر دوره‌ی پهلوی دوم [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 121-140]

 • عناصر مکان ساز بررسى تأثیر تغییر عناصر مکان ساز زندگى عشایرى بر نارضایتى از اسکان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 45-62]

 • عناصر منظر حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 5-14]

 • عوامل ایجاد خطاهای طراحی بررسی مفهوم، علل پیدایش، و پیامدهای خطای طراحی در پروژههای ساختمانی و راهکارهای حل آن [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 21-34]

 • عوامل دلبستگى به منظر سنجش چرایى دلبستگى مخاطبان به برخى مناظر و عوامل شکل دهندة آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 47-58]

 • عوامل رفتاری شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]

 • عوامل روان‌شناختی شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]

 • عوامل محیطی شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]

 • عوامل مؤثر در طراحی بام طرحی برای بام [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 49-60]

ف

 • فتوگرامتری برد کوتاه بازشناسی آرایه‌های برگرفته از غرب در نماهای دورۀ قاجار موردپژوهی: پنجرۀ سنتوری در کوشک احمدشاهی با کمک فناوری فوتوگرامتری برد کوتاه [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]

 • فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان برآورد تابش کل خورشید روی سطح فتوولتائیک‌های یکپارچه با ساختمان نمونه موردی شهر تهران [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]

 • فرامطالعه فرامطالعۀ پژوهش‌های دلبستگی به مکان در ایران [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 67-82]

 • فرایند طراحی شهری، فرایند یا فرایندها [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 99-134]

 • فرایند نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 33-44]

 • فرایند ارزیابی فرایند ارزیابی طرح‌های پیاده‌راه‌سازی خیابان‌ها [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 129-142]

 • فرایند آموزش طراحی تببین ملاحظات آموزشی برای پاسخگویی به الزامات هیجانیِ دانشجویان در فرایند آموزش طراحی معماری [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرایند آموزش طراحى معمارى منازل آموزش طراحى معمارى1 (بر مبناى یک تجربه) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 17-26]

 • فرایند انتقال طبقه بندی عناصر وابسته به مفهوم سازگاری در معماری بر اساس مقیاسهای عملکردی [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 15-32]

 • فرایند پیادهراهسازی تبیین علل شکست پروژههای پیادهراهسازی در ایران مورد مطالعه: پیادهراه هفده شهریور کلانشهر تهران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 89-108]

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولوی تبندی برنامه های شهرداری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعۀ موردی: شهرداری شهرستان سردشت [دوره 18، 1-2، 1389]

 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای داخلی مسکن ایرانی‌ـ اسلامی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]

 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) بازشناسی و اولویت‌بندی معیارهای انعطاف‌پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 41-64]

 • فرایند شهری شدن تبیین مفهوم شهری شدن مبتنی بر تمایز سیتی و اوربان [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 49-62]

 • فرایند طراحی قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 5-24]

 • فرایند طراحی نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 31-48]

 • فرایند طراحی تقلید درست، پیشنیاز خلاقیت یادگیری تقلیدی در آموزش فرایند طراحی معماری [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 5-16]

 • فرایند طراحی فرایند طراحی: از ایده تا عرضه بر اساس تفکر تأملی و سبکهای یادگیری در هنرجویان معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 23-38]

 • فرایند طراحی جایگاه رایانه در ایده آفرینی طراحی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 57-70]

 • فرآیند طراحی معماری تفکر نقاد و ارزیابی ایدۀ طراحی معماری [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 53-64]

 • فرایند طراحی معماری چهارچوبی برای آشکار کردن تأثیر مؤلفه های شکل دهندۀ طرح مایه در کارگاه طراحی معماری (مورد پژوهی: کارگاه معماری 2، کارشناسی ارشد) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 43-52]

 • فرایند طراحی معماری وجوه و حدود دانش سازه در فرایند طراحی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 19-32]

 • فرایند طراحى نسبت طراحى با تحقیق جستارى در بنیان هاى نظرى چگونگى پیوند تحقیق به طراحى معمارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 7-22]

 • فرایند طراحى بازنمایى الگوى فرایند طراحى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 57-64]

 • فرایند طراحى معمارى مقدمه اى بر برنامه ریزى معمارى [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 19-28]

 • فرایند طراحى معمارى تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 19-26]

 • فرایند طراحى معمارى نسبت مهارت« توصیف کلامى » تربیت دانشجویان معمارى و تربیت دانشجویان معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-30]

 • فراوردههای طراحی فرایند طراحی: از ایده تا عرضه بر اساس تفکر تأملی و سبکهای یادگیری در هنرجویان معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 23-38]

 • فرح آباد ساری چالشهای توسعه و حفاظت در روستای تاریخی فرح آباد ساری [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 99-114]

 • فرسودگى بازاندیشى در تعریف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]

 • فرگشتی تطبیق جریان نیرو و فرم اولیه در فرم‌های آزاد با تغییر الگوی بارگذاری مبتنی بر روش تحلیل فرم‌ حاصل از زنجیر‌های آویخته [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرم فرم به مثابۀ قابلیت؛ زیربنای نظری و چارچوب مفهومی معنای معماری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 21-40]

 • فرم بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد نمونۀ موردی: کرمانشاه [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 81-102]

 • فرم بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرمالیسمِ معماری فرمالیسم در معماری و نسبت آن با مفهوم فرم [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 5-18]

 • فرم در معماری فرمالیسم در معماری و نسبت آن با مفهوم فرم [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 5-18]

 • فرم معماری ایدئولوژی، فناوری، و معماری؛ از شکلِ سازه تا فرمِ معماری در گذر از روم باستان به ایتالیای عصر رنسانس و باروک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 61-84]

 • فرم معماری بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 43-58]

 • فرم‌های آزاد تطبیق جریان نیرو و فرم اولیه در فرم‌های آزاد با تغییر الگوی بارگذاری مبتنی بر روش تحلیل فرم‌ حاصل از زنجیر‌های آویخته [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگ پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • فرهنگ تقابل نحوۀ تأثیرگذاری فرهنگ و اقلیم بر کالبد معماری خانه های تاریخی دوران قاجار در اقلیم های «سرد و کوهستانی» و «گرم و خشک» [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 25-42]

 • فرهنگ زیست خانه های تاریخی سنندج، خوانش کالبد از دریچة فرهنگ زیست [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 111-131]

 • فرودگاه درون‌شهری چالش‌های فرودگاه‌های درون‌شهری در بستر توسعۀ کالبدی ـ فضایی شهرها از سامان‌دهی فعالیت تا انتقال کارکرد موردکاوی: فرودگاه مهرآباد تهران و حوزۀ تأثیر آن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 85-108]

 • فرودگاه مهرآباد چالش‌های فرودگاه‌های درون‌شهری در بستر توسعۀ کالبدی ـ فضایی شهرها از سامان‌دهی فعالیت تا انتقال کارکرد موردکاوی: فرودگاه مهرآباد تهران و حوزۀ تأثیر آن [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 85-108]

 • فیروزآباد بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های منارۀ فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-162]

 • فضا مطالعۀ تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران نمونۀ مطالعاتی: محلۀ الهیه و شهرک ولی‌عصر [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • فضای اجتماعی دفاع بیمارستان صحرایی ضد انفجار در ایران (تجلی یاریگری دانش طب و مهندسی نظامی در پشتیبانی درمانی مجروحان) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 127-150]

 • فضای ارتباطی نقش فضای ارتباطی در دستیابی به واحدهای مسکونی انعطاف پذیر [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]

 • فضای انحصاری تبارشناسیِ فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری کرانة جنوبیِ دریای مازندران از چیستی تا نقش پذیری در سامانه های قانونی و برنامه ریزی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 75-104]

 • فضای باز ارزیابی تأثیر سایه بر آسایش حرارتی فضای باز و تعیین محدودۀ آسایش حرارتی [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 43-59]

 • فضای باز مجموعۀ مسکونی اولویت‌بندی عوامل رضایت سالمند از فضای باز مجموعۀ مسکونی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 45-56]

 • فضای شهری جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 65-90]

 • فضای شهری ارزیابی و مقایسۀ طراحی فراگیر دسترسی در محیط های مسکونی شهرهای گذشته و معاصر ایران [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 87-98]

 • فضای شهری درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 99-110]

 • فضای شهری تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رویکرد نظریة زمینه‏ ای [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]

 • فضای شهری معیارهای ضرب آهنگ کاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 47-64]

 • فضای شهری تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران موردپژوهی: فضاهای سبزهمیدان و مشیرخلوت [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 55-76]

 • فضای شهری کاربست معیارهای ترجیحات محیطی در ارزیابی کیفی فضای شهری، با تأکید بر مفهوم حس مکان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]

 • فضای شهری خیابان ناصریه؛ عرصه گاه جدید ارتباط شاه و مردم در دورۀ ناصری [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 99-110]

 • فضای عمومی فضای عمومیِ یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ی کسبه‌ی محلی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 67-82]

 • فضای معماری فضامندی: وجوه، حدود و عوامل تاثیر گذار [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]

 • فضای معماری جایگاه انسان در تحول معنای فضای معماری در قرن نوزدهم و بیستم [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 197-210]

 • فضامندی فضامندی: وجوه، حدود و عوامل تاثیر گذار [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]

 • فضاهای آموزشی سنجش رضایت محیطی دانش آموزان از مولفه های محیطی مدرسه مطالعه ی موردی چهار مدرسه نوساز و فرسوده ی ابتدایی در شیراز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 19-34]

 • فضاهای تاریخی تبیین اصول و مبانی طراحیِ سیستمهای روشنایی در فضاهای تاریخی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 93-108]

 • فضاهای سبز و باز بررسی نقش فضاهای باز و شبکه ارتباطی در کاهش آسیب زمین لرزه- مورد مطالعه منطقه باغمیشه ی تبریز [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 103-115]

 • فضاهای شهری بررسی تحلیلی پیاده راه سازی در کلان شهرهای کشور با تأکید بر مطالبات شهروندان نمونه موردی: پیاده راههای سجاد مشهد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 67-92]

 • فضاهای شهری نقش «منظر روزانه» در کیفیت فضاهای شهری مورد پژوهی: مسیر خوابگاه کوی دختران در دانشگاه شهید بهشتی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 55-71]

 • فضاهای عمومی نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی مطالعۀ موردی: محلۀ کوی نصر تهران [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 79-98]

 • فضاهاى سبز شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • فضاهاى عمومى شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • فضای همگانی فهم تجربه‌ی تغییر یکباره‌ی مکان؛ حس مکان ساکنان و کسبه‌ی خیابان پیاده‌راه شده‌ی17 شهریور [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 65-80]

 • فضاى انتظار بیمارستان طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

 • فضاى جمعى قابلیت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسکونى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 23-32]

 • فضاى سبز مقایسة تطبیقى شکل گیرى و تکوین فضاهاى عمومى در شهرهاى حومه اى جنوب تهران(مطالعة موردى: ورامین، قرچک، اسلام شهر) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 101-120]

 • فضاى شهرى مقایسة تطبیقى شکل گیرى و تکوین فضاهاى عمومى در شهرهاى حومه اى جنوب تهران(مطالعة موردى: ورامین، قرچک، اسلام شهر) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 101-120]

 • فضاى شهرى در جستجوى معناى فضاى شهرىبه کمک علم هرمنوتیک؛بازشناسى معناى نهفته در میدان ساعت تبریز [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 38-54]

 • فضاى عمومى مقایسة تطبیقى شکل گیرى و تکوین فضاهاى عمومى در شهرهاى حومه اى جنوب تهران(مطالعة موردى: ورامین، قرچک، اسلام شهر) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 101-120]

 • فضاى مذهبى مقایسة تطبیقى شکل گیرى و تکوین فضاهاى عمومى در شهرهاى حومه اى جنوب تهران(مطالعة موردى: ورامین، قرچک، اسلام شهر) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 101-120]

 • فضاى همگانى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • فعالیت بدنی نقش کیفیت‌های طراحی شهری ادراک‌شده با فعالیت بدنی ساکنان محله، نمونۀ موردی: محلات سعادت‌آباد و شهرک قدس تهران [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 87-108]

 • فعالیت‌ها در مدارس مدرسۀ مروی و دگرگونی‌های آن در دورۀ قاجاریه [(مقالات آماده انتشار)]

 • فعالیتهای گردشگری برنامه ریزی راهبردی توسعۀ فعالیتهای گردشگری منطقۀ پیر بکران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • فعل طراحی جایگاه و ویژگیهای درس طرح معماری یک دانشگاه کاشان (مقطع کارشناسی) و اهمیت تفاوتهای فردی یادگیرنده در آن [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 5-24]

 • فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی معماری چون واسطۀ استکمال معرفتی انسان: جستجو در رابطۀ معماری و انسان با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فناوری اطلاعات الگوی بهینه طراحی شهری در عصر فناوری اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر نوین طراحی شهری [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 89-96]

 • فناوری بومی آس بادهای نشتیفان مثالی برای مهندس هوشمندانه «ایرانی» [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 51-64]

 • فناوری زمانه دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

 • فناوری ساخت ایدئولوژی، فناوری، و معماری؛ از شکلِ سازه تا فرمِ معماری در گذر از روم باستان به ایتالیای عصر رنسانس و باروک [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 61-84]

 • فناوری ساخت گنبد تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار شاخص شهر اصفهان نمونۀ مطالعاتی: گنبدهای مسجد جامع عباسی، آرامگاه‌های درب امام، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، و کلیسای بیت اللحم [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-104]

 • فناوری ساختمان جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 21-34]

 • فناوری ساخت مناره‌ها تحلیل ویژگی‌های هندسی فرمی در گونه‌شناسی و فناوری ساخت بناهای بلندمرتبۀ استان اصفهان نمونۀ مطالعاتی: مناره‌های منفرد [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 113-128]

 • فن آورى تکنولوژى، معمارى، و پایدارى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 47-60]

 • فناورى اطلاعات و ارتباطات تأثیر فناورى اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضایى شهربا رویکرد طراحى شهرى نوترکیب [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 65-74]

 • فن آورى حداقل تکنولوژى، معمارى، و پایدارى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 47-60]

 • فن تحلیل عرصه های تصمیم گیری برنامه‌‌ریزی فضایی ارتقای کیفیت محیط مسکونی مبتنی بر نتایج ارزیابی رضایت‌‌مندی ساکنان مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 79-96]

 • فنون مطالعۀ موردی شناسایی و سنجش فنون رایج در «مطالعۀ موردی برای طراحی معماری» [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 25-36]

 • فهم کیفت مسکن کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]

 • فهم هندسی سازه یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قاب اولیۀ مسئله قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 5-24]

 • قاب بندی هستی‌شناسی قید در فرایند طراحی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 9-24]

 • قاب‌بندی مسئله قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 5-24]

 • قابلیت جستاری در کاربرد مفهوم «قابلیت» در طراحی و ارزیابی محیط ساختهشده [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 21-34]

 • قابلیت در طلب شاعرانگی معماری [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • قابلیت فرم به مثابۀ قابلیت؛ زیربنای نظری و چارچوب مفهومی معنای معماری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 21-40]

 • قابلیت ادغام و تفکیک راهکارهایی برای انعطافپذیری مسکن معاصر با توجه به تغییرات الگوی خانواده در طی زمان [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 27-50]

 • قابلیت پیاده‌رهواری امکان‌سنجی قابلیت‌ پیاده‌رهواری در معابر شهری با استفاده از تلفیق سه روش نمونه موردی: معابر فازهای 2، 3 و 7 شهرک غرب [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 37-52]

 • قابلیت پیاده­ روی تحلیل فضایی قابلیت پیاده‌روی - مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]

 • قابلیت توسعه راهکارهایی برای انعطافپذیری مسکن معاصر با توجه به تغییرات الگوی خانواده در طی زمان [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 27-50]

 • قابلیت محیط قابلیت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسکونى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 23-32]

 • قابلیتهای انعطافپذیری گونه بندی و تحلیل قابلیتها در انواع رویکردهای انعطاف پذیری [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 37-55]

 • قابلیت هاى محیط امکان انتخاب رفتارهاى چندگانه در فضاى شهرى: یک چارچوب مفهومى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]

 • قدرت طراحی شهری، فرایند یا فرایندها [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 99-134]

 • قرارگاه‌های رفتاری تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]

 • قرن بیستم جایگاه انسان در تحول معنای فضای معماری در قرن نوزدهم و بیستم [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 197-210]

 • قرن نوزدهم جایگاه انسان در تحول معنای فضای معماری در قرن نوزدهم و بیستم [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 197-210]

 • قزوین مدیریت ایمن سازى کالبدى باف تهاى تاریخىدر برابر زلزله؛مورد مطالعاتى: بافت تاریخى قزوین [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 75-94]

 • قلمرو سیر تحول قلمروهای ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 27-48]

 • قلمروی ثانویه سیر تحول قلمروهای ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 27-48]

 • قنات آسیاب هاى قناتى یزد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 155-170]

 • قنات خیر آباد ارتباط ساختار شهر تاریخی شیراز با شبکه آبمطالعه موردی: نهر قنات خیرات در سده های هفتم تا چهاردهم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 105-118]

 • قنات خیرات ارتباط ساختار شهر تاریخی شیراز با شبکه آبمطالعه موردی: نهر قنات خیرات در سده های هفتم تا چهاردهم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 105-118]

 • قوانین قوانین معمارى و آزادى معماران، محدودیت هایى که قوانین بر معماران تحمیل می کنند [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 5-20]

 • قوانین تحلیل محتوایی و رویه ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 83-100]

 • قوانین معماری قوانین معمارى و آزادى معماران، محدودیت هایى که قوانین بر معماران تحمیل می کنند [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 5-20]

 • قیود طرح هستی‌شناسی قید در فرایند طراحی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 9-24]

ک

 • کاخ نفش جهان تحول و تکوین دولت خانه نقش جهان، عالی قاپو [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 23-30]

 • کارآمدی نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص : شهر سلطانیه ، استان زنجان ، طی سال های 1377- 1386( [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 169-184]

 • کاربست دانش یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • کاربندی مقایسة هندسه و روش ترسیم طاق کاربندی نمونه های مطالعاتی کاربندی های زمینة 10، 12، 14 و 16 [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]

 • کارستن نیبور معماری حرم عسکریین (ع) در سدۀ دوازدهم هجری بر اساس طومار زیارتیِ نیبور [(مقالات آماده انتشار)]

 • کارشناسی معماری بررسی تطبیقی برنامۀ آموزشی دورۀ کارشناسی معماری در ایران با شش دانشگاه برتر جهان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]

 • کارشناسى ارشد نگاهى به گزینش متمرکز کارشناسى ارشد معمارىتجربة گزینش نیم همتمرکز سال 1383 در دانشگاه شهید بهشتى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 21-30]

 • کارکرد اکولوژیک طراحی شهری بوم آشکار: به سوی یک چارچوب مفهومی [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 59-78]

 • کارکردهای نقد معماری دگرگونی نقد معماری و انواع آن در طی زمان [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 27-41]

 • کارگاه درک و بیان محیط تقویت ادراک حسی متعادل در کارگاه «درک و بیان محیط» [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 21-38]

 • کارگاه طراحی وجوه تقلید دوسویۀ معلم و شاگرد در جلسۀ کُرکسیون طراحی معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 5-22]

 • کارگاه طراحى معمارى منازل آموزش طراحى معمارى1 (بر مبناى یک تجربه) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 17-26]

 • کارگاه طراحى منظر 1 پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • کارگاه طرح معماری یک (دانشگاه کاشان) جایگاه و ویژگیهای درس طرح معماری یک دانشگاه کاشان (مقطع کارشناسی) و اهمیت تفاوتهای فردی یادگیرنده در آن [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 5-24]

 • کارگاه طرح معمارى مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1 [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 27-44]

 • کارگاه مجازی طراحی عوامل مؤثر بر آموزشِ برخطِ کارگاه طراحی معماری مطالعۀ موردی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در دورۀ شیوع کوید ـ ۱۹ [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 61-82]

 • کاروانسرای حاج مهدی بازار نراق، میراث‌دارِ محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجار [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 93-118]

 • کاروانسرای شمس‌السلطنه بازار نراق، میراث‌دارِ محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجار [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 93-118]

 • کاشان ارزیابی اثرات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بافت تاریخی کاشان، از دیدگاه اجتماع محلی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 59-76]

 • کالبد فرم به مثابۀ قابلیت؛ زیربنای نظری و چارچوب مفهومی معنای معماری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 21-40]

 • کالبد فضا فضامندی: وجوه، حدود و عوامل تاثیر گذار [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]

 • کالبد معماری تقابل نحوۀ تأثیرگذاری فرهنگ و اقلیم بر کالبد معماری خانه های تاریخی دوران قاجار در اقلیم های «سرد و کوهستانی» و «گرم و خشک» [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 25-42]

 • کالبد موزه نهاد موزه، نگاهی دوباره به برآیند کالبد و محتوا [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 41-60]

 • کاهش آسیب پذیرى کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 77-100]

 • کاهش نیاز انرژی راهکارهای افزایش بهرهوری انرژی ساختمان [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-46]

 • کتابخانه ارزیابی کمیت و کیفیت نور در سالن‌های مطالعه و عرضۀ راهکارهای اصلاحی نمونۀ موردی: کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 31-48]

 • کتیبه سلجوقی بررسی شاخص ها ی معماری «کنج» و «شکل کتیبه» شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان ، به منظور شناخت گوشه ای از تحولات تاریخی آن. [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 119-134]

 • کدهای کارایی انرژی ساختمان راهکارهای افزایش بهرهوری انرژی ساختمان [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-46]

 • کرختی محیطی معماری و کرختی محیطی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 19-34]

 • کریستیان نوربرگ شولتس طبقه بندى تاریخ معمارى درتاریخ نامة معنا در معمارى غرب [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]

 • کریستوفر الکساندر مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم جدید [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]

 • کریستوفر الکساندر بازشناسى توانایى احساس » براى خلق یک معمارى زنده با استناد به آراى کریستوفر الکساندر [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 7-18]

 • کریستوفر الکساندر انتظام بخشی مراتب تهی، برخاسته از بازخوانی اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 17-29]

 • کریستوفر الکساندر جستاری در تعاملات علم و معماری در اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 5-18]

 • کریستوفر الکساندر تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی (نمونۀ مورد مطالعه: فصل صورت خداوند از جلد چهارم کتاب سرشت نظم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • کرکسیون طراحی وجوه تقلید دوسویۀ معلم و شاگرد در جلسۀ کُرکسیون طراحی معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 5-22]

 • کُرکسیون کلام‌محور نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]

 • کرمان پژوهشی در مکان‌یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم‌نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 133-148]

 • کرمان راهکارهای طراحی در مجاورت محوطه‌های تاریخی موردپژوهی: طراحی در حریم منظری قلعه اردشیر و قلعه دختر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 83-103]

 • کرمانشاه خانۀ بغدادی در کرمانشاه، نمودی از تعاملات فرهنگی-بازرگانی دو ملت ایران و عراق در عصر قاجار [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 123-138]

 • کرمانشاه چارچوب ارزیابی منظر بلوارهای تاریخی بر اساس مدل FVFL در تطابق با مفهوم HUL موردپژوهی: بلوار طاق بستان (بلوار شهید شیرودی) کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 83-110]

 • کریمخان زند دگرگونی جبهۀ جنوبی عمارت دیوان خانۀ کریمخانی شیراز [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 103-122]

 • کروکی نقش نرم‌افزارهای دست‌‌نگاری رایانه‌ای (CAS) در مرحلۀ ایده‌پردازی فرایند طراحی [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 19-30]

 • کیفیت پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • کیفیت پیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-38]

 • کیفیت آموزش تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور [دوره 17، 2-1، 1387]

 • کیفیت بوستان هاى شهرى پیشنهاد چارچوبى دانش پایه براى بازجُست ذهنى عوامل مؤثر بر شدت استفادة مردم از بوستا نهاى عمومى در بزر گ شهر تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 95-126]

 • کیفیت زندگی کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]

 • کیفیت‌ زندگی سنجش کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر براساس نشانگرهای کیفیت زندگی (مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس) [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]

 • کیفیت طراحی شهری نقش کیفیت‌های طراحی شهری ادراک‌شده با فعالیت بدنی ساکنان محله، نمونۀ موردی: محلات سعادت‌آباد و شهرک قدس تهران [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 87-108]

 • کیفیت غنای حسی سنجش غنای حسی فضاهای شهری: معرفی یک چارچوب تحلیلی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-88]

 • کیفیت محیط ارزیابى کیفیت محیط در مجموعه هاى مسکونى اقشار کم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسکونى مهرشهر تاکستان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

 • کیفیت محیط داخلی واکاوی رابطۀ تراکم واحد مسکونی و کیفیت محیط داخلی مجتمع های مسکونی (موردپژوهی: شهرک سپاهان شهر اصفهان) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 53-68]

 • کیفیت محیط مسکونی سنجش کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر براساس نشانگرهای کیفیت زندگی (مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس) [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]

 • کیفیت محیط مسکونی برنامه‌‌ریزی فضایی ارتقای کیفیت محیط مسکونی مبتنی بر نتایج ارزیابی رضایت‌‌مندی ساکنان مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 79-96]

 • کیفیت هاى مکان بازاندیشى در تعریف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]

 • کلامى نسبت مهارت« توصیف کلامى » تربیت دانشجویان معمارى و تربیت دانشجویان معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-30]

 • کلانشهر تهران ارزیابی برنامه های توسعۀ کلانشهر تهران و منطقۀ آن از دیدگاه پیامدهای تغییرات اقلیمی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 71-88]

 • کلانشهرمدرن کاوش در تبیین مفهوم هیروگلیف کلانشهر مدرن [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 37-54]

 • کلانشهر مدرن خوانش هیروگلیف کلان‌شهر مدرن تهران بر اساس عوامل برسازندۀ منظر ذهنی نمونۀ موردی: واکاوی منظر ساخته‌شده از تهران در ذهن رانندگان تاکسی­‌های خطی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 85-101]

 • کلبۀ اولیه بازخوانی ارتباط متقابل معماری بومی و سرآغاز معماری [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 5-17]

 • کلیت جستاری در تعاملات علم و معماری در اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 5-18]

 • کلیدواژگان: فهم معماری. آموزش معماری فهم معماری به منزلۀ یک رشتۀ دانشگاهی مقتضیات و امکان‌ها، فرض‌ها و پرسش‌ها [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 5-26]

 • کلیدواژگان: میانجی‌ها میانجی‌ها و ناممکن‌هایِ دلوزیِ سوژه، معماری، و فضا از ساختارمندی تا ساختارشکنی آیزنمن [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 19-36]

 • کلیدواژگان: مسکن تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای داخلی مسکن ایرانی‌ـ اسلامی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]

 • کلیسای بیت اللحم تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار شاخص شهر اصفهان نمونۀ مطالعاتی: گنبدهای مسجد جامع عباسی، آرامگاه‌های درب امام، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، و کلیسای بیت اللحم [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-104]

 • کلیسای جامع گوتیک کانون‌های توجه معماری در چهار تاریخ‌نامۀ معماری [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 109-122]

 • کلیسای شارتْر کانون‌های توجه معماری در چهار تاریخ‌نامۀ معماری [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 109-122]

 • کلمات کلیدی: پایان‌نامه انتخاب موضوع پایان نامه در دانشکده معماری و شهرسازی یک نظریه زمینه‌ای برآمده از تجارب اساتید راهنما [(مقالات آماده انتشار)]

 • کل و جزء نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 33-44]

 • کمپانی بیپی تحلیل نقش شرکت نفتی بیپی در دگرگونی معماری و سبک زندگی در ایران [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 5-16]

 • کمیت آموزش تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور [دوره 17، 2-1، 1387]

 • کنترل توسط خانوار رویکردهای بازسازی مسکن پس از سانحه؛ از تولد تا بلوغ [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 125-136]

 • کندوان تحلیل پیکره بندی فضایی، معماری دستکند ایران، با نگاهی به معماری روستاهای کندوان و میمند با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 71-84]

 • کنش فرم به مثابۀ قابلیت؛ زیربنای نظری و چارچوب مفهومی معنای معماری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 21-40]

 • کوچه مروی بررسی اقدامات مرمت شهری در بخشی از بافت تاریخی تهران (کوچة مروی) [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 68-89]

 • کویدـ 19 عوامل مؤثر بر آموزشِ برخطِ کارگاه طراحی معماری مطالعۀ موردی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در دورۀ شیوع کوید ـ ۱۹ [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 61-82]

 • کودک اصول طراحی عرصۀ میانی مجتمع های مسکونی برای انگیزش بازی کودک [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]

 • کوشک بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 35-64]

گ

 • گازهای گلخانه ای معماری در عصر تغییر اقلیم [دوره 18، 1-2، 1389]

 • گردشگری ارزیابی اثرات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بافت تاریخی کاشان، از دیدگاه اجتماع محلی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 59-76]

 • گرمایش جهانی معماری در عصر تغییر اقلیم [دوره 18، 1-2، 1389]

 • گرمایش و سرمایش طبیعی دیوار جدید گرمایش و سرمایش طبیعى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 45-50]

 • گره ده رویکردی نو برای ترسیم نقش مایه های گره ده با استفاده از روش پاره خط مبنا [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 83-90]

 • گزینش متمرکز نگاهى به گزینش متمرکز کارشناسى ارشد معمارىتجربة گزینش نیم همتمرکز سال 1383 در دانشگاه شهید بهشتى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 21-30]

 • گزینش نیمه متمرکز نگاهى به گزینش متمرکز کارشناسى ارشد معمارىتجربة گزینش نیم همتمرکز سال 1383 در دانشگاه شهید بهشتى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 21-30]

 • گسترش بازار کرمانشاه تاریخ ساخت بازار کرمانشاه با نگاهى به حامیان و بانیان بناهاى آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 99-114]

 • گسترش شهری چارچوب عملیاتی تبیین و اندازه گیری شاخصهای پراکنده رویی شهری با کاربست تجربیات جهانی مورد مطالعه: شهر ارومیه [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 117-142]

 • گسترش شهرى شبیه سازى و تحلیل الگوى رشد شهرى کلان شهر اهواز با استفاده از مدل ترکیبى مارکوف سلول هاى خودکار 1(Markov- CA) [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 63-76]

 • گنبدخانه کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]

 • گنبدخانه نظام سازه‌ای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 119-136]

 • گنبد دوپوستة گسسته بررسی هندسه و تناسبات و ارتباط آن با نظام سازه‌ای بناهای دارای گنبد دوپوستۀ گسسته در منطقۀ تفرش [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 21-42]

 • گنبد دوپوستة گسسته خشخاشی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار: تعریفی تازه بر اساس مطالعۀ شکل سازه ای [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]

 • گنبد دوپوستۀ گسستۀ نار تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار شاخص شهر اصفهان نمونۀ مطالعاتی: گنبدهای مسجد جامع عباسی، آرامگاه‌های درب امام، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، و کلیسای بیت اللحم [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-104]

 • گونه بندی طراحی شهری، فرایند یا فرایندها [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 99-134]

 • گونهشناسی گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 113-126]

 • گونه‌شناسی گونه‌شناسی اقلیمی خانه‌های بومی در حاشیۀ شمالی خلیج فارس و دریای عمان به‌‌منظور الگوگیری در طراحی مسکن امروز [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 31-47]

 • گونهشناسی کالبدی گونهشناسی کالبدی فضاهای اصلی خانههای چندطرفساخت شهر اصفهان در گسترة شکل تهرنگ [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 127-148]

 • گونه‌شناسی مناره‌های منفرد تحلیل ویژگی‌های هندسی فرمی در گونه‌شناسی و فناوری ساخت بناهای بلندمرتبۀ استان اصفهان نمونۀ مطالعاتی: مناره‌های منفرد [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 113-128]

 • گونه‌های خانه‌های تبریز سیر تحول اندام های اصلی خانه‌های تبریز از دوره‌ی قاجار تا اواخر دوره‌ی پهلوی دوم [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 121-140]

 • گوهرهای چهارگانه باغهای چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس نمونۀ موردی فین [دوره 18، 1-2، 1389]

ل

 • لایه‌نگاری پالیمپسـست «لایه‌نگاری»؛ ابزاری برای تبیین کیستیِ شهر تاریخی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 71-90]

 • لایه های فرم شهری الگوی بهینه طراحی شهری در عصر فناوری اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • لندسکیپ تطبیق محتوایى دو واژه منظر و لندسکیپ [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 87-106]

 • لویی کان مفهوم "عملکرد" در اندیشه لویی کان [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 31-40]

م

 • مازندران نگاهى به معمارى بومى سقانفارها [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 29-44]

 • ماشین هاى سلولى مد لسازى تغییرات فضایىِ کاربرى زمین و توسعة شهرىبا استفاده از مفهوم ماشینهاى سلولى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 55-74]

 • مالکیت فکری معار حقوق مالکیت فکری معماری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 5-16]

 • میان رشته ای بودن آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 85-98]

 • مبانی نظری بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت [دوره 17، 2-1، 1387]

 • مبانی نظری مفهوم "عملکرد" در اندیشه لویی کان [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 31-40]

 • مبانی نظری معماری مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم جدید [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]

 • مبانی نظری معماری تأملی در مفهوم معماری اسلامی ایران و راه فهم آن [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]

 • متفکران اسلامی رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر برخی از متفکران اسلامی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 23-34]

 • متون جغرافیایى و تاریخى پژوهشى پیرامون برج منسوب به طغرل در رى [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 77-102]

 • متون فارسی باغ های خراسان در تاریخ بیهقی [دوره 17، 2-1، 1387]

 • مجاورت همسایگی و همسایه بودن [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 5-24]

 • مجتمع مسکونی اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 75-88]

 • مجتمع مسکونی اصول طراحی عرصۀ میانی مجتمع های مسکونی برای انگیزش بازی کودک [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]

 • مجتمع مسکونى قابلیت فضاهاى جمعى در مجتمع هاى مسکونى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 23-32]

 • مجتمع های مسکونی واکاوی رابطۀ تراکم واحد مسکونی و کیفیت محیط داخلی مجتمع های مسکونی (موردپژوهی: شهرک سپاهان شهر اصفهان) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 53-68]

 • مجموعه شاه ولی تفت مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 141-154]

 • مجموعه کار – زندگی الگوی بهینه طراحی شهری در عصر فناوری اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • مجموعۀ مسکونی اولویت‌بندی عوامل رضایت سالمند از فضای باز مجموعۀ مسکونی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 45-56]

 • محاسبات پارامتریک (گرسهاپر) بهینه یابی زاویة انحرافِ پنلهای آرایه های خورشیدی عمود مورد پژوهش: شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 51-68]

 • محتوای آموزش بررسی تطبیقی برنامۀ آموزشی دورۀ کارشناسی معماری در ایران با شش دانشگاه برتر جهان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]

 • محتوای پیادهراه تبیین علل شکست پروژههای پیادهراهسازی در ایران مورد مطالعه: پیادهراه هفده شهریور کلانشهر تهران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 89-108]

 • محتوای موزه نهاد موزه، نگاهی دوباره به برآیند کالبد و محتوا [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 41-60]

 • محتواى دیدِ پنجره آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحیت دید به آسمان از پنجره [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 27-44]

 • محدودسازى رشد ارزیابى میزان توفیق و پیامدهاى محدودسازى رشد شهرى در ایران [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 45-62]

 • محرک بصری تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]

 • محصوریت محیط تحکم آمیز: بررسی تحلیلی نقش بنا و بستر [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 5-20]

 • محصوریت فضایی جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 65-90]

 • محیط سنجش رضایت محیطی دانش آموزان از مولفه های محیطی مدرسه مطالعه ی موردی چهار مدرسه نوساز و فرسوده ی ابتدایی در شیراز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 19-34]

 • محیط رویکردى انسانى به مسکن [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 5-16]

 • محیط ادراک‌شده نقش کیفیت‌های طراحی شهری ادراک‌شده با فعالیت بدنی ساکنان محله، نمونۀ موردی: محلات سعادت‌آباد و شهرک قدس تهران [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 87-108]

 • محیط انسان ساخت بعد سلامت طراحى شهرى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 87-100]

 • محیط تحکمآمیز محیط تحکم آمیز: بررسی تحلیلی نقش بنا و بستر [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 5-20]

 • محیط درمانی ارزیابی احساسی رنگ فضای داخلی اتاق بستری بیماران بر اساس ویژگیهای شخصیت افراد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 57-70]

 • محیط درمانى طراحىِ فضاى انتظار مراکز درمانى: تأثیر محیط و نحوة تعریف فضا بر ادراک کاربران [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

 • محیط ساخته شده جستاری در کاربرد مفهوم «قابلیت» در طراحی و ارزیابی محیط ساختهشده [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 21-34]

 • محیط طبیعی – تاریخی سیر تحول محیط زاینده رود و تعامل آن با شهر تاریخی اصفهان(تا پایان عصر صفوی) [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 171-184]

 • محیط های شفابخش شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]

 • محیط‌های مسکونی تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]

 • محلات تهران مشارکت زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار شهری محله های یوسف آباد، نظام آباد شمالی ، و حشمتیه تهران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • محلة اسلام آباد چارچوب معیشت پایدار: راهبردى براى بقا و ارتقاى خانوار در سکونتگا ههاى غیررسمى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]

 • محلة سهل بن على مدرسه محلة هنر و معمارى یزدمدرسة هنر » با حضور « محلة سهل بن على » تجدید حیات« و معمارى [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 45-64]

 • محلة کوی نصر تهران نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی مطالعۀ موردی: محلۀ کوی نصر تهران [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 79-98]

 • محلة گیشا تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]

 • محله نقش کیفیت‌های طراحی شهری ادراک‌شده با فعالیت بدنی ساکنان محله، نمونۀ موردی: محلات سعادت‌آباد و شهرک قدس تهران [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 87-108]

 • محله زید بن علی امکان سنجی تجدید حیات و ساماندهی بافتهای قدیم شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نمونه مطالعه شده: محله زید بن علی در شهر خرم آباد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 93-110]

 • محلۀ آخوند تحلیل توسعۀ پایدار اجتماع محلی با تأکید بر حکمروایی شایستۀ شهری نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آخوند شهر قزوین [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 77-92]

 • محلۀ عامری انتخاب استراتژی توسعۀ زمین در بافت‌های مسئله‌دار نمونۀ موردی: محلۀ عامری شهر اهواز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 107-128]

 • محلۀ فرحزاد ارزیابی آسیب‌پذیری محلۀ فرحزاد تهران بر اثر زمین‌لرزۀ احتمالی [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 95-112]

 • محمد غزالی بررسی دو مقوله از آرای غزالی دربارۀ معماری در آینۀ کتاب احیاء علوم الدین تزیین و تجمل؛ مواد و مصالح [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 5-16]

 • محوطة دانشگاه تبیین و اولویت‌‌بندی ابعاد تعلق به مکان در محوطه‌های دانشگاهی از منظر دانشجویان با بررسی چند نمونۀ موردی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 57-83]

 • محوطه تاریخی چالشهای توسعه و حفاظت در روستای تاریخی فرح آباد ساری [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 99-114]

 • مخاطب موزه نهاد موزه، نگاهی دوباره به برآیند کالبد و محتوا [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 41-60]

 • مد معماری رومی در مقابل معماری بومی بررسی خصوصیات گرایش موسوم به کلاسیک در معماری معاصر تهران [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 27-50]

 • مدارس معماری تجربۀ استفاده از خانه های تاریخی با کارکرد مدارس معماری از منظر تجربۀ زیستۀ دانشجویان مورد پژوهش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 83-96]

 • میدان فهم «میدان» بر مبنای اطوارِ معنایی آن [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 113-125]

 • میدان ارگ شکل گیرى الگوى فضایى"میدان توپخانه"در شهر قاجارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 121-133]

 • میدان امام علی(ع) فضای عمومیِ یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ی کسبه‌ی محلی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 67-82]

 • میدان توپخانه شکل گیرى الگوى فضایى"میدان توپخانه"در شهر قاجارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 121-133]

 • میدان ساعت تبریز در جستجوى معناى فضاى شهرىبه کمک علم هرمنوتیک؛بازشناسى معناى نهفته در میدان ساعت تبریز [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 38-54]

 • میدان نقش جهان تحول و تکوین دولت خانه نقش جهان، عالی قاپو [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 23-30]

 • مدیریت ایمنی حریق ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود - توسعه یک روش مقراتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدیریت بحران مدل ارزیابی و کاهش خطرپذیری زلزله در بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: بازار تاریخی اردبیل [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]

 • مدیریت پورتفولیوى پروژه بیان الگو و چارچوبى یکپارچه و منسجم براى انتخاب مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه با رویکردى استراتژی مدار در سازمانهاى پروژه محور (مورد کاوى: مجموعه هلدینگ سرمایه گذارى ساختمان ایران) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]

 • مدیریت حفاظت اصول و راهبردهای حفاظت از منظر فرهنگی باغستان بومی تاریخی شهر قزوین با تمرکز بر میراث مصنوع [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]

 • مدیریت خطاهای طراحی بررسی مفهوم، علل پیدایش، و پیامدهای خطای طراحی در پروژههای ساختمانی و راهکارهای حل آن [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 21-34]

 • مدیریت ذى نفعان پروژه مدل مدیریت عدم قطعیت در حوزة ذ ى نفعانمطالعة موردى: پروژة برو ن مرزى [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 67-84]

 • مدیریت ریسک مدل مدیریت عدم قطعیت در حوزة ذ ى نفعانمطالعة موردى: پروژة برو ن مرزى [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 67-84]

 • مدیریت ساخت رابطه ارتفاع ساختمان و هزینه های ساخت در ساختمانهای مسکونی 1 تا 50 طبقه [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 35-51]

 • مدیریت شهری بررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی شهری ایران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • مدیریت شهری نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص : شهر سلطانیه ، استان زنجان ، طی سال های 1377- 1386( [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 169-184]

 • مدیریت شهری بررسی تحلیلی پیاده راه سازی در کلان شهرهای کشور با تأکید بر مطالبات شهروندان نمونه موردی: پیاده راههای سجاد مشهد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 67-92]

 • مدیریت عد م قطعیت مدل مدیریت عدم قطعیت در حوزة ذ ى نفعانمطالعة موردى: پروژة برو ن مرزى [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 67-84]

 • مدیریت منظر معماری منظر دریاچة چیتگر، مروری بر فرایند طراحی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 47-56]

 • مدرسة مظفری دگرگونی ورودی دهم (مسجد جامع اصفهان) در گذر زمان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 137-156]

 • مدرسة هنر و معمارى مدرسه محلة هنر و معمارى یزدمدرسة هنر » با حضور « محلة سهل بن على » تجدید حیات« و معمارى [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 45-64]

 • مدرسۀ بوزار پاریس ایرانیان در مدرسۀ بوزار پاریس [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 139-150]

 • مدرسۀ چهارباغ تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار شاخص شهر اصفهان نمونۀ مطالعاتی: گنبدهای مسجد جامع عباسی، آرامگاه‌های درب امام، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، و کلیسای بیت اللحم [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-104]

 • مدرسۀ دارالفنون بازنمایی بنای قاجاری مدرسۀ دارالفنون با تکیه بر اسناد تصویری [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 107-140]

 • مدرسۀ مروی مدرسۀ مروی و دگرگونی‌های آن در دورۀ قاجاریه [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدرنیته کاوش در تبیین مفهوم هیروگلیف کلانشهر مدرن [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 37-54]

 • مدرنیته در ایران بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران [دوره 18، 1-2، 1389]

 • مدرنیتۀ غرب بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران [دوره 18، 1-2، 1389]

 • مدرنیزاسیون تحلیل نقش شرکت نفتی بیپی در دگرگونی معماری و سبک زندگی در ایران [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 5-16]

 • مدل SWOT نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی مطالعۀ موردی: محلۀ کوی نصر تهران [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 79-98]

 • مدل ارزیابى مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1 [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 27-44]

 • مدل ارزشها و عوامل سازندة منظر (FVFL) چارچوب ارزیابی منظر بلوارهای تاریخی بر اساس مدل FVFL در تطابق با مفهوم HUL موردپژوهی: بلوار طاق بستان (بلوار شهید شیرودی) کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 83-110]

 • مدل رگرسیون لجستیک مد لسازى تغییرات فضایىِ کاربرى زمین و توسعة شهرىبا استفاده از مفهوم ماشینهاى سلولى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 55-74]

 • مدل زمینه اى کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های طراحی شهری [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 43-60]

 • مدل ساختاری راهکارهای افزایش بهرهوری انرژی ساختمان [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-46]

 • مدل‌سازی پارامتریک بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 43-58]

 • مدل سازی تخلیه بررسی سیستماتیک پژوهش‏ های حوزۀ مدل سازی تخلیه از ساختمان در هنگام حریق و تبیین چارچوب معماری ایمن از منظر تخلیه [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 61-78]

 • مدل‌سازی رویه‌ای دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینۀ برنامه‌ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونۀ موردی: محلۀ نارمک شهر تهران [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 93-106]

 • مدل‌سازی سه‌بعدی شهری دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینۀ برنامه‌ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونۀ موردی: محلۀ نارمک شهر تهران [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 93-106]

 • مدل سازى سلول هاى خورشیدى بررسی اقتصادی صفحات خورشیدی، نمونۀ موردی: ساختمان‌های آموزشی شهر کاشان [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]

 • مدل کاربرى زمین مد لسازى تغییرات فضایىِ کاربرى زمین و توسعة شهرىبا استفاده از مفهوم ماشینهاى سلولى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 55-74]

 • مدل مفهومی تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رویکرد نظریة زمینه‏ ای [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]

 • مدل مکان پایدار الگوی بهینه طراحی شهری در عصر فناوری اطلاعات [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • مدل مکان پایدار سنجش چرایى دلبستگى مخاطبان به برخى مناظر و عوامل شکل دهندة آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 47-58]

 • مدل نظری مدل‌یابی نظری ارتباط مؤلفه‌های مسکن با خانواده در بستر پژوهش‌های پیشین [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 5-24]

 • مدل های مجازی مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 183-196]

 • مدنیت دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

 • مراتب تهی انتظام بخشی مراتب تهی، برخاسته از بازخوانی اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 17-29]

 • میراث تطبیق پذیری در استفادة مجدد از خانه های تاریخی مورد مطالعه: خانة لولاگر، عمارت باغ فردوس، و خانة ایرانی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 5-18]

 • میراث جهانی آماده سازی مناطق تاریخی و مناظر فرهنگی بم ، این میراث جهانی در خطر، برای مقابله با زلزله [دوره 17، 2-1، 1387]

 • میراث جهانى مدیریت و حفاظت میراث جهانى در آموزش دانشگاهى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 95-99]

 • میراث در خطر آماده سازی مناطق تاریخی و مناظر فرهنگی بم ، این میراث جهانی در خطر، برای مقابله با زلزله [دوره 17، 2-1، 1387]

 • میراث فرهنگی روایت تهران [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 157-182]

 • میراث معماری نقش دو مؤلفۀ حفاظت و پویایی در باززنده‌سازیِ میراث معماری بر مبنای تداوم ارزش‌های مکانی موردپژوهی: میراث معماری محوطۀ تاریخی چغازنبیل [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 105-124]

 • میراث معماری ایران روشنفکران ایرانی و دوگانۀ میراثِ ملّی و تاریخ معماری ایران (تقابل و تکامل) دورۀ مشروطه تا پایان عصر رضاشاه [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-121]

 • میراث مهندسی بیمارستان صحرایی ضد انفجار در ایران (تجلی یاریگری دانش طب و مهندسی نظامی در پشتیبانی درمانی مجروحان) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 127-150]

 • مراحل دگرگونی نقد معماری دگرگونی نقد معماری و انواع آن در طی زمان [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 27-41]

 • مراسم حکومتی خیابان ناصریه؛ عرصه گاه جدید ارتباط شاه و مردم در دورۀ ناصری [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 99-110]

 • مراکز درمانی شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]

 • مرجعیت مرجعیت در هنر و معماری سنتی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 5-22]

 • مردمنگاری تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]

 • مرز بازخوانی مفهوم آستانگی در معماری و تبیین مراتب معنایی آن بر اساس ریشه‌شناسی واژه و آرای اندیشمندان حوزۀ معماری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 39-58]

 • میرزااحمدخان سالارنظام بازیابی طرح باغ و آبادی عزت‌آباد نمونه‌ای از باغ‌سازی حاکمان محلی ابرکوه [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 125-148]

 • مرکز بازخوانى مفهوم مرکز [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-34]

 • مرکز بازخوانی مفهوم آستانگی در معماری و تبیین مراتب معنایی آن بر اساس ریشه‌شناسی واژه و آرای اندیشمندان حوزۀ معماری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 39-58]

 • مرکز شهر اهمیت مرکز شهر و ضرورت توجه به آن و احیای آن [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • مرمت دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاریخىِ ایرانى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 107-117]

 • مرمّت ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 109-117]

 • مرمّت ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 109-117]

 • مرمت شهری بررسی اقدامات مرمت شهری در بخشی از بافت تاریخی تهران (کوچة مروی) [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 68-89]

 • مساجد تاریخی کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]

 • مساجد سنتی مساجد معاصر و احیاى هویت قدسى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 21-32]

 • مساجد قرون اولیة اسلامى تداوم معمارى مذهبى ساسانى در مسجد تاریخانة دامغانتحلیل مقایس هاى آتشکدة تپ هحصار و مسجد تاریخانة دامغان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 85-104]

 • مساجد معاصر کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]

 • مساجد نمازخانه ای مساجد معاصر و احیاى هویت قدسى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 21-32]

 • مسجد گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 113-126]

 • مسجد تاریخانة دامغان تداوم معمارى مذهبى ساسانى در مسجد تاریخانة دامغانتحلیل مقایس هاى آتشکدة تپ هحصار و مسجد تاریخانة دامغان [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 85-104]

 • مسجد جامع ارومیه نظام سازه‌ای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 119-136]

 • مسجد جامع اصفهان بررسی شاخص ها ی معماری «کنج» و «شکل کتیبه» شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان ، به منظور شناخت گوشه ای از تحولات تاریخی آن. [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 119-134]

 • مسجد جامع اصفهان دگرگونی ورودی دهم (مسجد جامع اصفهان) در گذر زمان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 137-156]

 • مسجد جامع عباسی تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار شاخص شهر اصفهان نمونۀ مطالعاتی: گنبدهای مسجد جامع عباسی، آرامگاه‌های درب امام، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، و کلیسای بیت اللحم [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 85-104]

 • مسجد عتیق ارتباط ساختار شهر تاریخی شیراز با شبکه آبمطالعه موردی: نهر قنات خیرات در سده های هفتم تا چهاردهم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 105-118]

 • مسجد نو ارتباط ساختار شهر تاریخی شیراز با شبکه آبمطالعه موردی: نهر قنات خیرات در سده های هفتم تا چهاردهم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 105-118]

 • مسجد و مدرسه مدرسۀ مروی و دگرگونی‌های آن در دورۀ قاجاریه [(مقالات آماده انتشار)]

 • مسیرهای فرح بخش منظر طبیعی به مثابة مقصد؛ تحلیلی از ابعاد اجتماعی «سبزراه» [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 43-58]

 • مسعودمیرزا وضعیت ابنیۀ شهری اصفهان در دورۀ حکومت ظل السلطان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 137-156]

 • مسکن ارزیابى میزان رضایت ساکنان از بازسازى مساکن روستایى استان لرستان پس از زلزلة فروردین سال 1385 [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 95-106]

 • مسکن عوامل کلیدی آسیب‌پذیری مسکن اقشار کم‌درآمد شهری در برابر زلزله نمونه موردی: منطقۀ سۀ شهر ساری [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 99-114]

 • مسکن رویکردى انسانى به مسکن [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 5-16]

 • مسکن نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 33-44]

 • مسکن نقش فضای ارتباطی در دستیابی به واحدهای مسکونی انعطاف پذیر [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]

 • مسکن خانه های تاریخی سنندج، خوانش کالبد از دریچة فرهنگ زیست [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 111-131]

 • مسکن کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]

 • مسکن مدل‌یابی نظری ارتباط مؤلفه‌های مسکن با خانواده در بستر پژوهش‌های پیشین [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 5-24]

 • مسکن سیر تحول قلمروهای ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول) [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 27-48]

 • مسکن عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی میان ساکنین در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی (موردپژوهی: مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مسکن ارزان قیمت رابطه ارتفاع ساختمان و هزینه های ساخت در ساختمانهای مسکونی 1 تا 50 طبقه [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 35-51]

 • مسکن انعطاف‌پذیر بازشناسی و اولویت‌بندی معیارهای انعطاف‌پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 41-64]

 • مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی میان ساکنین در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی (موردپژوهی: مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مسکن بومی بررسی اقلیمی مسکن همدان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 65-86]

 • مسکن توان پذیر تأمین مسکن توان پذیر پس از سانحه درس آموزی از راهبردهای تأمین مسکن ارزان در محله های کم درآمد شهری [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 105-118]

 • مسکن حداقل معماری و کرختی محیطی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 19-34]

 • مسکن دائم تدوین شکل‌های مقتضی مشارکت جمعی در فرایند تأمین مسکن دائم پس از زلزلۀ احتمالی مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر ساری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 109-126]

 • مسکن دائم چارچوب تأمین مسکن دائم پس از زلزله احتمالی در مناطق آسیب‌پذیر شهری با رویکرد بازبهسازی (مطالعه موردی منطقه سه شهر ساری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مسکن درآمد ترکیبی عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی میان ساکنین در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی (موردپژوهی: مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مسکن روستایی بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • مسکن روستایی نگاهی نو به تحولات حیاط در مسکن روستایی مطالعۀ موردی: روستاهای دشت مرکزی گرمسار [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 55-71]

 • مسکن مطلوب روستایی بررسی قابلیت روش تحقیق کیو در شناسایی و اولویت‌بندی وجوه مؤثر بر طراحی مسکن روستایی، نمونۀ موردی: روستای جیلان‌آباد از توابع اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 113-132]

 • مسکن معاصر ارزیابی میزان توسعه و تفکیک در انعطاف پذیری فضای داخلی مسکن آپارتمانی و واحدهای مسکونی مجاور مورد پژوهش: منطقۀ 2 تهران [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 33-51]

 • مسکن مهر ارزیابى کیفیت محیط در مجموعه هاى مسکونى اقشار کم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسکونى مهرشهر تاکستان [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 61-74]

 • مسکن مهر سنجش کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر براساس نشانگرهای کیفیت زندگی (مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس) [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]

 • مسکن مهر پردیس برنامه‌‌ریزی فضایی ارتقای کیفیت محیط مسکونی مبتنی بر نتایج ارزیابی رضایت‌‌مندی ساکنان مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 79-96]

 • مسئلة طراحی هستی‌شناسی قید در فرایند طراحی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 9-24]

 • مسئلۀ طراحی قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 5-24]

 • مشارکت باغهای چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس نمونۀ موردی فین [دوره 18، 1-2، 1389]

 • مشارکت اجتماعی نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی مطالعۀ موردی: محلۀ کوی نصر تهران [دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 79-98]

 • مشارکت جمعی تدوین شکل‌های مقتضی مشارکت جمعی در فرایند تأمین مسکن دائم پس از زلزلۀ احتمالی مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر ساری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 109-126]

 • مشارکت زیست محیطی مشارکت زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار شهری محله های یوسف آباد، نظام آباد شمالی ، و حشمتیه تهران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • مشارکت زنان مشارکت زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار شهری محله های یوسف آباد، نظام آباد شمالی ، و حشمتیه تهران [دوره 17، 2-1، 1387]

 • مشارکت مردمی مدیریت مبتنی بر مشارکت مردمی در برنامه ریزی منطقه ای [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 135-154]

 • مشارکت مردمی نظریۀ مهندسی اجتماعی، نگرشی نو به تحقق پذیری در طرح های شهری با الگوی شمسۀ نوسازی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 155-168]

 • مشارکت مردمى تبیین مدل نقش ساختارى طراحى براى جلب مشارکت مردمى در فرایند معاصرسازىبافت هاى فرسودة محلات شهرى ایران( نمونة موردى: محلة سیروس تهران) [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]

 • مشروطه روشنفکران ایرانی و دوگانۀ میراثِ ملّی و تاریخ معماری ایران (تقابل و تکامل) دورۀ مشروطه تا پایان عصر رضاشاه [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 111-121]

 • مشهد بررسی تحلیلی پیاده راه سازی در کلان شهرهای کشور با تأکید بر مطالبات شهروندان نمونه موردی: پیاده راههای سجاد مشهد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 67-92]

 • مشهد عسکریین (ع) معماری حرم عسکریین (ع) در سدۀ دوازدهم هجری بر اساس طومار زیارتیِ نیبور [(مقالات آماده انتشار)]

 • مصرف انرژى تأثیر چگونگى هم جوارى توده و فضا در بلوک هاى ساختمانى بر رفتار حرارتى درون بنا [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 35-46]

 • مصرف انرژى بررسى ارتباط بین کاربر ى حمل ونقل و میزان مصرف انرژى [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]

 • مضمون ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • مطالعات شهری کاربرد تحلیل انتقادی گفتمان در پژوهش های شهری و شهرسازی [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 89-104]

 • مطلوبیت کالبدی معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

 • مظفرى بررسى سیر تحول ایوان در خانه هاى سنتى دشت یزد اردکان از دورة مظفرى تا قاجار [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 103-118]

 • معادلات چند جمله ای چند متغیری مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 183-196]

 • معادلۀ محور تقارن مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 183-196]

 • معیارهای طراحی کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی پروژه های ساختمانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 49-60]

 • معیارهای کلیدی پیشنهاد معیارهای اعتباری کلیدی ارزیابی پایداری، برای بهروزرسانی و توسعة سیستمهای بینالمللی رتبهبندی ساختمان سبز [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 25-44]

 • معیارهاى انتخاب پروژه بیان الگو و چارچوبى یکپارچه و منسجم براى انتخاب مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه با رویکردى استراتژی مدار در سازمانهاى پروژه محور (مورد کاوى: مجموعه هلدینگ سرمایه گذارى ساختمان ایران) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]

 • معاشرت پذیری تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]

 • معاصرسازى تبیین مدل نقش ساختارى طراحى براى جلب مشارکت مردمى در فرایند معاصرسازىبافت هاى فرسودة محلات شهرى ایران( نمونة موردى: محلة سیروس تهران) [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]

 • معبد آناهیتاى کنگاور بناى تاریخى کنگاور در آینة متون تاریخى و گزارشپیشگامان باستان شناسى در ایران [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 89-114]

 • معرفت تنانی مورخ معماری و شیوه های تنانیِ دانستن [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 99-113]

 • معرفت ذهنی استدلال منطقی به مثابه روش پژوهش [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 35-50]

 • معرفت ضمنی مورخ معماری و شیوه های تنانیِ دانستن [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 99-113]

 • معرفت عقلی استدلال منطقی به مثابه روش پژوهش [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 35-50]

 • معرفت عینی استدلال منطقی به مثابه روش پژوهش [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 35-50]

 • معرفت معماری مورخ معماری و شیوه های تنانیِ دانستن [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 99-113]

 • معیشت جغرافیایی ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 109-117]

 • معیشت جغرافیایی ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 109-117]

 • معلم و شاگرد وجوه تقلید دوسویۀ معلم و شاگرد در جلسۀ کُرکسیون طراحی معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 5-22]

 • معمار تاریخ مفهومی مهندس در نیمۀ نخست دورۀ قاجاریان [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 127-139]

 • معمار معمارباشی‌های دربار ناصری (۱۲۶۴- ۱۳۱۳ق) [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 107-125]

 • معمار رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر برخی از متفکران اسلامی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 23-34]

 • معمار تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی (نمونۀ مورد مطالعه: فصل صورت خداوند از جلد چهارم کتاب سرشت نظم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • معماری تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور [دوره 17، 2-1، 1387]

 • معماری سیالیّت معنا یی بنا [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری سنجش مهار تهای طراحی در آموزش معماری [دوره 19، 2-1، 1388]

 • معماری تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و هندسی به روایت سید حیدر آملی و تأثیر احتمالی آن بر هنر آینه کاری ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 5-18]

 • معماری معماری و کرختی محیطی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 19-34]

 • معماری بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 35-64]

 • معماری دربارۀ پدیدارشناسی در معماری [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • معماری نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 31-48]

 • معماری معمار در آیینۀ اسما [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 15-32]

 • معماری مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 141-154]

 • معماری مفهوم "عملکرد" در اندیشه لویی کان [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 31-40]

 • معماری آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 85-98]

 • معماری پیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-38]

 • معماری تدوین زبان الگو برای خانه های امام حسینی در یزد [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 5-26]

 • معماری تبیین معانی تاریخ معماری از طریق بررسی نسبت مفردات لفظ آن [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 97-108]

 • معماری بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های منارۀ فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-162]

 • معماری انتظام بخشی مراتب تهی، برخاسته از بازخوانی اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 17-29]

 • معماری ارزیابی احساسی رنگ فضای داخلی اتاق بستری بیماران بر اساس ویژگیهای شخصیت افراد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 57-70]

 • معماری سیر تحوّل تعیّن بدن در معماری: از بدن وارگی تا بدن پدیداری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 5-20]

 • معماری نسبت معماری و رتوریک [(مقالات آماده انتشار)]

 • معماری جستاری در تعاملات علم و معماری در اندیشۀ کریستوفر الکساندر [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 5-18]

 • معماری میانجی‌ها و ناممکن‌هایِ دلوزیِ سوژه، معماری، و فضا از ساختارمندی تا ساختارشکنی آیزنمن [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 19-36]

 • معماری معماری چون واسطۀ استکمال معرفتی انسان: جستجو در رابطۀ معماری و انسان با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • معماری یادمان دفاع مقدس موضوع قدس مکان مشخص تأملی بر مبانی نظری طراحی سه یادمان دفاع مقدس [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 31-50]

 • معماری ایران تأملی در مفهوم معماری اسلامی ایران و راه فهم آن [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]

 • معماری ایران خشخاشی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار: تعریفی تازه بر اساس مطالعۀ شکل سازه ای [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]

 • معماری ایرانی تأملی در معنا و کارکرد واژۀ «آپادانا» در مجموعه‌‌های هخامنشی تخت جمشید و شوش [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 111-126]

 • معماری ایرانی پیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-38]

 • معماری اسلامی تأملی در مفهوم معماری اسلامی ایران و راه فهم آن [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 7-18]

 • معماری اسلامی بررسی دو مقوله از آرای غزالی دربارۀ معماری در آینۀ کتاب احیاء علوم الدین تزیین و تجمل؛ مواد و مصالح [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 5-16]

 • معماری اسلامی ایران بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • معماری اصفهان دورۀ قاجاریه وضعیت ابنیۀ شهری اصفهان در دورۀ حکومت ظل السلطان [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 137-156]

 • معماری اصیل از سرشک تا پارگیناطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری اصیل تأملی در معماری سنتی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معمارباشی‌ معمارباشی‌های دربار ناصری (۱۲۶۴- ۱۳۱۳ق) [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 107-125]

 • معماری بامعنی از سرشک تا پارگیناطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری بامعنی تأملی در معماری سنتی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری باهویت از سرشک تا پارگیناطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری باهویت تأملی در معماری سنتی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری به مثابة درمان گفتمانی نو در معماری؛ مبتنی بر عصبـ روانشناختی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 25-40]

 • معماری بومی از سرشک تا پارگیناطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری بومی تأملی در معماری سنتی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری بومی بازخوانی ارتباط متقابل معماری بومی و سرآغاز معماری [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 5-17]

 • معماری پایدار جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 21-34]

 • معماری پایدار طراحی دیوار انباره حرارتی آبی با استفاده از زباله های ماندگار [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 77-84]

 • معماری تاریخی از سرشک تا پارگیناطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری تاریخی تأملی در معماری سنتی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری چندحسی گفتمانی نو در معماری؛ مبتنی بر عصبـ روانشناختی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 25-40]

 • معماری خودی از سرشک تا پارگیناطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری خودی تأملی در معماری سنتی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری داخلی شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط های شفابخش [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]

 • معماری داخلی تطبیق پذیری در استفادة مجدد از خانه های تاریخی مورد مطالعه: خانة لولاگر، عمارت باغ فردوس، و خانة ایرانی [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 5-18]

 • معماری دستکند تحلیل پیکره بندی فضایی، معماری دستکند ایران، با نگاهی به معماری روستاهای کندوان و میمند با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 71-84]

 • معماری دینی تحلیلی بر فهم کریستوفر الکساندر از معماری دینی (نمونۀ مورد مطالعه: فصل صورت خداوند از جلد چهارم کتاب سرشت نظم) [(مقالات آماده انتشار)]

 • معماری دوره‌ی پهلوی سیر تحول اندام های اصلی خانه‌های تبریز از دوره‌ی قاجار تا اواخر دوره‌ی پهلوی دوم [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 121-140]

 • معماری دوره‌ی قاجار سیر تحول اندام های اصلی خانه‌های تبریز از دوره‌ی قاجار تا اواخر دوره‌ی پهلوی دوم [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 121-140]

 • معماری دورۀ قاجاریه بازنمایی بنای قاجاری مدرسۀ دارالفنون با تکیه بر اسناد تصویری [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 107-140]

 • معماری سبز معرفی و ارزیابی مهمان‌سرای سبز دانشگاه یزد با استاندارد «LEED v4» [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 37-58]

 • معماری سلجوقی نظام سازه‌ای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 119-136]

 • معماری سلطنتی معمارباشی‌های دربار ناصری (۱۲۶۴- ۱۳۱۳ق) [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 107-125]

 • معمار سنان رسالههای تذکرة البنیان و تذکرة الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان دربارة معماری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 5-26]

 • معماری سنتی از سرشک تا پارگیناطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری سنتی تأملی در معماری سنتی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری صخرهای تحلیل پیکره بندی فضایی، معماری دستکند ایران، با نگاهی به معماری روستاهای کندوان و میمند با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 71-84]

 • معماری عثمانی رسالههای تذکرة البنیان و تذکرة الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان دربارة معماری [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 5-26]

 • معماری قاجاریان معمارباشی‌های دربار ناصری (۱۲۶۴- ۱۳۱۳ق) [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 107-125]

 • معماری قدیمی از سرشک تا پارگیناطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری قدیمی تأملی در معماری سنتی [دوره 18، 1-2، 1389]

 • معماری کلاسیک معماری رومی در مقابل معماری بومی بررسی خصوصیات گرایش موسوم به کلاسیک در معماری معاصر تهران [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 27-50]

 • معماری مبتنی بر عصبـ روانشناختی گفتمانی نو در معماری؛ مبتنی بر عصبـ روانشناختی [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 25-40]

 • معماری مدارس بررسی تأثیر همزمان درصد سطوح شفاف نما و جهتگیری بنا بر میزان مصرف انرژی مدارس در اقلیم معتدل و مرطوب ایران [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 49-65]

 • معماری مدارس دورۀ قاجاریه مدرسۀ مروی و دگرگونی‌های آن در دورۀ قاجاریه [(مقالات آماده انتشار)]

 • معماری معاصر ایران بررسی مقولات کلیدی در ادبیات معماری معاصر ایران: 1325-1394ش1 [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 17-44]

 • معماری معاصر ایران مقایسه و بررسی دو سیستم آموزشی دانشکدۀ هنرهای زیبا در رشتۀ معماری، از تأسیس تا تحولات 1348ش و از آن تاریخ تا انقلاب فرهنگی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 41-56]

 • معماری منظر نقش «منظر روزانه» در کیفیت فضاهای شهری مورد پژوهی: مسیر خوابگاه کوی دختران در دانشگاه شهید بهشتی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 55-71]

 • معماری منظر زیرساخت سبز: مفهومی مشترک در آموزش دو رشتة طراحی شهری و معماری منظر [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-60]

 • معماری منظر معماری منظر دریاچة چیتگر، مروری بر فرایند طراحی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 47-56]

 • معماری موزه نهاد موزه، نگاهی دوباره به برآیند کالبد و محتوا [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 41-60]

 • معماری نوستالژیک درباره نوستالژیا و معماری: تبیین وجوه معماری نوستالژیک با بهره‌گیری از نظریه زمینه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 5-19]

 • معماری و شهرسازی انتخاب موضوع پایان نامه در دانشکده معماری و شهرسازی یک نظریه زمینه‌ای برآمده از تجارب اساتید راهنما [(مقالات آماده انتشار)]

 • معماری و شهرسازی دوره پهلوی از فروریختن باروها تا اندیشه شاهراه ها، پیشینه طرح های شهری و انگاره های شهر تهران از 1309 تا 1345 [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 85-102]

 • معمارى نگاهى به گزینش متمرکز کارشناسى ارشد معمارىتجربة گزینش نیم همتمرکز سال 1383 در دانشگاه شهید بهشتى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 21-30]

 • معمارى بررسى مفهوم هاى خواست و نیاز انسان در روانشناسى و تأثیر آ نها بر معمارى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 31-46]

 • معمارى بازخوانى مفهوم مرکز [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-34]

 • معمارى ایران انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]

 • معمارى اسلامى شاخصه هاىمعمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 5-18]

 • معمارى اسلامى پژوهشى در طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 5-14]

 • معمارى اسلامى ایران شاخصه هاىمعمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 5-18]

 • معمارى انسانى زیبایى شناسى خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستى در داورى زیبایى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 5-18]

 • معمارى جدید بررسی تاثیر معماری محیط مدارس بر شکل گری هویت دانش آموزان دوره دبیرستان یزد [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]

 • معمارى در پناه زمین بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 33-42]

 • معمارى دفاعى تأثیر دفاع (غیرعامل) بر شکل کالبدى شهر عقد [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 113-130]

 • معمارى سنتى بررسی تاثیر معماری محیط مدارس بر شکل گری هویت دانش آموزان دوره دبیرستان یزد [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]

 • معمارى منظر پژوهش براى طراحى در رشتة معمارى منظر ارزیابى تجربه طراحى در « کارگاه طرح منظر » [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 63-76]

 • معمارى منظر تطبیق محتوایى دو واژه منظر و لندسکیپ [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 87-106]

 • معنی فهم «میدان» بر مبنای اطوارِ معنایی آن [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 113-125]

 • معنا بازاندیشى در تعریف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]

 • معنا ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • معنا معمار در آیینۀ اسما [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 15-32]

 • معنا پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 65-86]

 • معنا فرم به مثابۀ قابلیت؛ زیربنای نظری و چارچوب مفهومی معنای معماری [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 21-40]

 • معن ا در جستجوى معناى فضاى شهرىبه کمک علم هرمنوتیک؛بازشناسى معناى نهفته در میدان ساعت تبریز [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 38-54]

 • معنای آثار معماری اطوار معنای آثار در تاریخ معماری با تکیه بر آموزه های هرمنوتیک اریک هیرش [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 115-132]

 • معنای تاریخی آثار معماری اطوار معنای آثار در تاریخ معماری با تکیه بر آموزه های هرمنوتیک اریک هیرش [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 115-132]

 • معنا در معمارى غرب طبقه بندى تاریخ معمارى درتاریخ نامة معنا در معمارى غرب [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]

 • معنى شناسى تطبیق محتوایى دو واژه منظر و لندسکیپ [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 87-106]

 • معنى فضاى سبز ارتقاى فضاهاى سبز به فضاهایى سرزنده براى شهر [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 61-78]

 • مغالطۀباغشهر مطالعات باغ ایرانی و مغالطۀ «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر) [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]

 • مفهوم سکونت بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه‌های خودانگیخته مبتنی بر تجارب جهانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 59-84]

 • مفهوم طراحی طراحی به مثابة ... بازخوانی استعاره‌های مفهومی «طراحی» [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 5-24]

 • مقابله با خطر بررسی نقش فضاهای باز و شبکه ارتباطی در کاهش آسیب زمین لرزه- مورد مطالعه منطقه باغمیشه ی تبریز [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 103-115]

 • مقیاس عملکردی طبقه بندی عناصر وابسته به مفهوم سازگاری در معماری بر اساس مقیاسهای عملکردی [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 15-32]

 • مقیاس میانی تحلیل فضایی قابلیت پیاده‌روی - مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]

 • مقالة علمى مقالات علمى و مقالات علمى پژوهشى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 5-20]

 • مقالة علمى پژوهشى مقالات علمى و مقالات علمى پژوهشى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 5-20]

 • مقام حضرت صاحب (ع) معماری حرم عسکریین (ع) در سدۀ دوازدهم هجری بر اساس طومار زیارتیِ نیبور [(مقالات آماده انتشار)]

 • مقاوم سازى غیرسازه اى کاهش آسیب پذیرى خوابگاه هاى دانشجویى دانشگاه شهید بهشتى در برابر آتش سوزى و زلزله [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 77-100]

 • مکاتب پدیدارشناسی دربارۀ پدیدارشناسی در معماری [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • مکان بازاندیشى در تعریف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]

 • مکان مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 141-154]

 • مکانـ زمان تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • مکان سوم اُلدنبرگ تبیین تجربۀ استحالۀ مکان سوم اُلدنبرگ در قرن 21: کنکاشی در نحوۀ تعامل جهان مجازی و جهان واقع در زمینۀ فراغت شهروندان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]

 • مکان طرح چهارچوبی برای آشکار کردن تأثیر مؤلفه های شکل دهندۀ طرح مایه در کارگاه طراحی معماری (مورد پژوهی: کارگاه معماری 2، کارشناسی ارشد) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 43-52]

 • مکان قرارگیرى بنا تأثیر چگونگى هم جوارى توده و فضا در بلوک هاى ساختمانى بر رفتار حرارتى درون بنا [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 35-46]

 • مکانهای دانش ردیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد مکانهای دانش با تمرکز بر شهر تهران [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 57-76]

 • مگاپروژه سنجش اثرات کیفی ناشی از اجرای مگاپروژه های شهری بر ارتقای اقتصاد محلی (مورد پژوهی: دریاچۀ شهدای خلیج فارس واقع در منطقۀ 22 شهر تهران) [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 105-122]

 • ملاحظات زیست محیطی جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 21-34]

 • میمند تحلیل پیکره بندی فضایی، معماری دستکند ایران، با نگاهی به معماری روستاهای کندوان و میمند با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 71-84]

 • منابع الهام آموزش شیوة برداشتِ صحیح از مصادیق در طراحی معماری منظر [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-62]

 • منابع تاریخ نگاری باغ های خراسان در تاریخ بیهقی [دوره 17، 2-1، 1387]

 • منابع نوشتاری بررسی مقولات کلیدی در ادبیات معماری معاصر ایران: 1325-1394ش1 [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 17-44]

 • مناره بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های منارۀ فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-162]

 • مناطق جنوبی ایران گونه‌شناسی اقلیمی خانه‌های بومی در حاشیۀ شمالی خلیج فارس و دریای عمان به‌‌منظور الگوگیری در طراحی مسکن امروز [دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 31-47]

 • مناطق چهارگانة اردبیل ارزیابی یکپارچه عدالت بالفعل فضایی در دسترسی به تسهیلات پایه شهری به روش ارزیابی چندمعیاره فضایی؛ موردپژوهی: شهر اردبیل [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 105-136]

 • مناطق فرهنگی تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت، معرفی چارچوبی مفهومی برای احیای عرصه‌های رو به افت مراکز شهرها [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 91-112]

 • مناظره مدخلی بر راهبرد «فهم درونی» در تحقیقِ وجوهِ معنایی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]

 • منزل باغهای چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس نمونۀ موردی فین [دوره 18، 1-2، 1389]

 • منشور فلورانس دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاریخىِ ایرانى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 107-117]

 • منطق استدلال منطقی به مثابه روش پژوهش [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 35-50]

 • منطقه 17 شهرداری تهران سنجش مولفه های اجتماعات تاب آور در فرایند مدیریت بحران شهری مورد منطقه 17 شهرداری تهران [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 111-124]

 • منطقه سه شهر ساری چارچوب تأمین مسکن دائم پس از زلزله احتمالی در مناطق آسیب‌پذیر شهری با رویکرد بازبهسازی (مطالعه موردی منطقه سه شهر ساری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • منطقۀ 3 ساری تدوین شکل‌های مقتضی مشارکت جمعی در فرایند تأمین مسکن دائم پس از زلزلۀ احتمالی مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر ساری [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 109-126]

 • منطقۀ سه شهر ساری عوامل کلیدی آسیب‌پذیری مسکن اقشار کم‌درآمد شهری در برابر زلزله نمونه موردی: منطقۀ سۀ شهر ساری [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 99-114]

 • منظر سنجش چرایى دلبستگى مخاطبان به برخى مناظر و عوامل شکل دهندة آن [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 47-58]

 • منظر تطبیق محتوایى دو واژه منظر و لندسکیپ [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 87-106]

 • منظرة ساخته شده آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحیت دید به آسمان از پنجره [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 27-44]

 • منظرة طبیعى آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحیت دید به آسمان از پنجره [دوره 23، شماره 3، 1392، صفحه 27-44]

 • منظر حسی سنجش غنای حسی فضاهای شهری: معرفی یک چارچوب تحلیلی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 73-88]

 • منظر ذهنی خوانش هیروگلیف کلان‌شهر مدرن تهران بر اساس عوامل برسازندۀ منظر ذهنی نمونۀ موردی: واکاوی منظر ساخته‌شده از تهران در ذهن رانندگان تاکسی­‌های خطی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 85-101]

 • منظرراه منظر طبیعی به مثابة مقصد؛ تحلیلی از ابعاد اجتماعی «سبزراه» [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 43-58]

 • منظر روزانه نقش «منظر روزانه» در کیفیت فضاهای شهری مورد پژوهی: مسیر خوابگاه کوی دختران در دانشگاه شهید بهشتی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 55-71]

 • منظر شهری معماری منظر دریاچة چیتگر، مروری بر فرایند طراحی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 47-56]

 • منظر شهری تاریخی (HUL) چارچوب ارزیابی منظر بلوارهای تاریخی بر اساس مدل FVFL در تطابق با مفهوم HUL موردپژوهی: بلوار طاق بستان (بلوار شهید شیرودی) کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 83-110]

 • منظر فرهنگی اصول و راهبردهای حفاظت از منظر فرهنگی باغستان بومی تاریخی شهر قزوین با تمرکز بر میراث مصنوع [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 93-110]

 • منفعت عمومی سازوکارهای تحقق منفعت عمومی در طرحهای موفق توسعة شهری با تأکید بر نظریههای شهرسازی نیمة دوم سدة بیستم [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 91-112]

 • مهاجرت شهری پدیدۀ انقباض شهری، مفهومی مغفول در ادبیات نظری داخلی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 81-98]

 • مهارت نسبت مهارت« توصیف کلامى » تربیت دانشجویان معمارى و تربیت دانشجویان معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 17-30]

 • مهارت حل مسئله تأثیر آموزش نقشه مفهومی به شیوۀ گروهی بر افزایش خلاقیت در طراحی و مهارت دانشجویان معماری در حل مسئله [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]

 • مهمان‌سرای سبز معرفی و ارزیابی مهمان‌سرای سبز دانشگاه یزد با استاندارد «LEED v4» [دوره 30، شماره 3، 1399، صفحه 37-58]

 • مهندس تاریخ مفهومی مهندس در نیمۀ نخست دورۀ قاجاریان [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 127-139]

 • مهندسی آس بادهای نشتیفان مثالی برای مهندس هوشمندانه «ایرانی» [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 51-64]

 • مهندسی اجتماعی نظریۀ مهندسی اجتماعی، نگرشی نو به تحقق پذیری در طرح های شهری با الگوی شمسۀ نوسازی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 155-168]

 • مهندسی ارزش کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی پروژه های ساختمانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 49-60]

 • مهندسی نظامی بیمارستان صحرایی ضد انفجار در ایران (تجلی یاریگری دانش طب و مهندسی نظامی در پشتیبانی درمانی مجروحان) [دوره 26، شماره 3، 1395، صفحه 127-150]

 • مواد و مصالح بررسی دو مقوله از آرای غزالی دربارۀ معماری در آینۀ کتاب احیاء علوم الدین تزیین و تجمل؛ مواد و مصالح [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 5-16]

 • موانع بهرهوری انرژی راهکارهای افزایش بهرهوری انرژی ساختمان [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 37-46]

 • مورفولوژی جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 65-90]

 • موسیقی نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 31-48]

 • موسیقی پیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-38]

 • موسیقی ایرانی پیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 19-38]

 • موضوع طراحی بررسی کاربرد روش های نظریه ی زمینه ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری (نمونه ی موردی؛ فهم فضای ایوان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • موضوع طراحی بررسی کاربرد روش‌های نظریۀ زمینه‌ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری نمونۀ موردی: فهم فضای ایوان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 5-20]

 • موضوع طرح چهارچوبی برای آشکار کردن تأثیر مؤلفه های شکل دهندۀ طرح مایه در کارگاه طراحی معماری (مورد پژوهی: کارگاه معماری 2، کارشناسی ارشد) [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 43-52]

 • موقعیت طراحى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

 • موقعیت مندى بازنمایى الگوى فرایند طراحى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 57-64]

 • مولد اولیة طراحى تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 19-32]

 • مؤلفه های ساخت صنعتی علت کاوی چالشهای معماری صنعتی در ایران با تطبیق و تحلیل تجارب کشورهای هدف [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 19-36]

 • مؤلفه هاى طراحى تبیین مدل نقش ساختارى طراحى براى جلب مشارکت مردمى در فرایند معاصرسازىبافت هاى فرسودة محلات شهرى ایران( نمونة موردى: محلة سیروس تهران) [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 75-88]

ن

 • ناآگاهی محیطی معماری و کرختی محیطی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 19-34]

 • ناب ‌آگاهی دربارۀ پدیدارشناسی در معماری [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • نیارش انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]

 • نیاز انسان رویکردى انسانى به مسکن [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 5-16]

 • نیاز (نیازهاى فیزیکى یا حفظ کننده انسان) بررسى مفهوم هاى خواست و نیاز انسان در روانشناسى و تأثیر آ نها بر معمارى [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 31-46]

 • نیازهای مسکن بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • نیازهاى انسان بازاندیشى در تعریف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]

 • نیازهاى بنیادین انسان امکان انتخاب رفتارهاى چندگانه در فضاى شهرى: یک چارچوب مفهومى [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 61-78]

 • نیایشگاه بندیان ساسانی مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 183-196]

 • ناممکن‌ها میانجی‌ها و ناممکن‌هایِ دلوزیِ سوژه، معماری، و فضا از ساختارمندی تا ساختارشکنی آیزنمن [دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 19-36]

 • نحو (چیدمان) فضایی خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای نظریۀ قدرت میشل فوکو [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 67-80]

 • نحو فضا ارزیابی نقش حیاط در ارتقای راندمان عملکردی «خانه» [دوره 26، شماره 2، 1395، صفحه 39-60]

 • نحو فضا تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]

 • نحو فضا تحلیل پیکره بندی فضایی، معماری دستکند ایران، با نگاهی به معماری روستاهای کندوان و میمند با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 71-84]

 • نحو فضا بازخوانی ادراک فضای سالمندان با تطبیق نقشه‌های نحو فضا و نقشه‌های شناختی مطالعۀ موردی: آسایشگاه سالمندان کهریزک [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]

 • ندارد تنگناهای زیست محیطی تهران در رابطه با آبخیزها با تأئید بر حوزه تأکید بر حوزه سد طالقانرود [دوره 2، 4-3-2، 1371]

 • ندارد خطوطی از علم الجمال(زیبایی شناسی) معماری اسلامی، به ویژه در بنای مسجد [دوره 8، 2-1، 1377]

 • ندارد مسجد، تمثال انسان کامل [دوره 8، 2-1، 1377]

 • ندارد زیبایی در معماری [دوره 13، 4-3، 1382]

 • ندارد هنر و نسبت آن با تکنولوژی [دوره 13، 4-3، 1382]

 • ندارد نظام های پژوهش و معیارهای کیفیت تحقیق [دوره 13، 4-3، 1382]

 • ندارد مهارت های اجتماعی طراحی در حرفه و آموزش معماری [دوره 13، 4-3، 1382]

 • ندارد طراحی معماری مناسب برای سالمندان [دوره 13، 4-3، 1382]

 • ندارد زلزله بم: مروری بر فرایند عملیات امداد و اسکان موقت [دوره 13، 4-3، 1382]

 • ندارد رهیافت طراحیسانتیاگو کالاتراوا از خود و کارهایش میگوید [دوره 13، 4-3، 1382]

 • ندارد نگاهی سیستماتیک به شهر [دوره 14، 2-1، 1383]

 • ندارد مروری بر طرح واره ذهنی دانشجویان و رشد آن در فرایند آموزش طراحی(کارگاه معماری طرح ) [دوره 14، 2-1، 1383]

 • ندارد شیوه های حفاظت از باغ ها و اراضی کشاورزی و آثار آن بر تراکم شهری در ایران [دوره 14، 2-1، 1383]

 • ندارد شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای(مطالعه موردی: منطقه تهران)* [دوره 14، 2-1، 1383]

 • ندارد شکل مقدس [دوره 14، 2-1، 1383]

 • ندارد سنت، هنر و معماری [دوره 14، 2-1، 1383]

 • ندارد تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش شهر جدید گلبهار در تمرکز زدایی از مادرشهر مشهد [دوره 14، 2-1، 1383]

 • ندارد نگاهی سیستماتیک به مسائل شهر [دوره 14، 4-3، 1383]

 • ندارد رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی [دوره 14، 4-3، 1383]

 • ندارد ردپای قداست در معماری اسلامی ایران [دوره 14، 4-3، 1383]

 • ندارد رابطه ترس و معماری [دوره 14، 4-3، 1383]

 • ندارد جایگاه پایان نامه تحصیلی در نظام آموزش معماری [دوره 14، 4-3، 1383]

 • ندارد تحقیق تفسیری تاریخی در معماری [دوره 14، 4-3، 1383]

 • ندارد آسیب شناسی مشکلات مسکن در ایران [دوره 14، 4-3، 1383]

 • ندارد کتاب شناسی توصیفی گزیده تیتوس بور کهارت [دوره 15، 2-1، 1384]

 • ندارد طراحی شهری در هزاره سومتأثیرات و نقش نوین اطلاعات و ارتاطات در طراحی شهری) [دوره 15، 2-1، 1384]

 • ندارد صنعت ساختمان و توسعه پایدار [دوره 15، 2-1، 1384]

 • ندارد سنجش مکان در طراحی شهری : در آمدی بر تکنیک مکان سنجی [دوره 15، 2-1، 1384]

 • ندارد ساختار نظریه و الفبای نظریه پردازی [دوره 15، 2-1، 1384]

 • ندارد درآمدی بر مقولات اساسی بازسازی(تصورات نادرست و واقعیت ها) [دوره 15، 2-1، 1384]

 • ندارد برج سازی در قرن بیستم [دوره 15، 2-1، 1384]

 • ندارد آسیب شناسی مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران [دوره 15، 2-1، 1384]

 • ندارد مقدمه ای بر مدیریت شهر (باورها و اصول راهبردی) [دوره 15، 4-3، 1384]

 • ندارد مأخذشناسی مقالات شهرهای قلمرو فرهنگی اسلامی [دوره 15، 4-3، 1384]

 • ندارد شهر – خانه حیاط مرکزی (شهر – خانه پایدار، شهر – خانه آئینی ) [دوره 15، 4-3، 1384]

 • ندارد در جستجوی اصول حاکم بر نوپردازی شهری [دوره 15، 4-3، 1384]

 • ندارد جستارهایی در شرح، تعریف و مراتب نظریه [دوره 15، 4-3، 1384]

 • ندارد تأثیر طراحی شهری در پیشگیری و کاهش جرایم و نابهنجاری ها [دوره 15، 4-3، 1384]

 • ندارد برنامه ریزی راهبردی مدارس معماری، چرا و چگونه؟ [دوره 15، 4-3، 1384]

 • ندارد استفاده از املاح آب دریا برای تهیه مصالح ساختمانی [دوره 15، 4-3، 1384]

 • ندارد معماری و شهرسازی ایران در 1310-1320 ه. ش. اولین پژواک نوآوری نووارگی: الگوی تهران [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • ندارد کوچی برای همیشه [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • ندارد درآمدی بر مبنای الگوی تعامل انسان و محیط [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • ندارد آموزش معماری در دوران پیش از مدرن بر مبنای رساله معماریه [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • ندارد تفکر دوگانه و مفاهیم فضا در تئورى و عمل [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 7-20]

 • ندارد برنامه ریزی شهری و شهرهایی که در فهرست میراث جهانی قرار دارند [دوره 4، 2-1، 1373، صفحه 18-33]

 • ندارد ساختمان بانک چین [دوره 4، 2-1، 1373، صفحه 34-43]

 • ندارد لوور کبیر (1993-1983) [دوره 4، 2-1، 1373، صفحه 44-65]

 • ندارد کبوترخانه های ایران، در هم آمیزی زیبایی و کارآیی [دوره 4، 2-1، 1373، صفحه 66-77]

 • ندارد کتابشناسی شهرهای ایران- قسمت چهارم [دوره 4، 2-1، 1373، صفحه 78-87]

 • ندارد آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران [دوره 4، 2-1، 1373، صفحه 88-95]

 • ندارد یادگاری از گذشته- کسی نداده نشان در جهان چنین حمام [دوره 4، 2-1، 1373، صفحه 96-105]

 • ندارد احیای بنای توحیدخانه اصفهان [دوره 4، 4-3، 1373]

 • ندارد آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران [دوره 4، 4-3، 1373]

 • ندارد برنامه ریزی توسعه جامع دانشگاهی [دوره 4، 4-3، 1373]

 • ندارد سازمان های فضایی در معماری شهرهای سنتی ایران [دوره 4، 4-3، 1373]

 • ندارد سانتیاگو کالاتراوا [دوره 4، 4-3، 1373]

 • ندارد کتابشناسی شهرهای ایران- قسمت پنجم [دوره 4، 4-3، 1373]

 • ندارد یادگاری از گذشته- امامزاده حسین قزوین [دوره 4، 4-3، 1373]

 • ندارد پنجره و کمیت روشنایی [دوره 5، 2-1، 1374]

 • ندارد تاثیر کج باران بر نمای ساختمان [دوره 5، 2-1، 1374]

 • ندارد شهر سالم در کشورهای در حال توسعه [دوره 5، 2-1، 1374]

 • ندارد کتابشناسی شهرهای ایران- قسمت ششم [دوره 5، 2-1، 1374]

 • ندارد مسکن روستایی در الجزایر [دوره 5، 2-1، 1374]

 • ندارد مناسب سازی محیط شهری معلولین [دوره 5، 2-1، 1374]

 • ندارد یادگاری از گذشته- مسجد نصیرالملک شیراز [دوره 5، 2-1، 1374]

 • ندارد شرایط کوران هوا [دوره 5، 2-1، 1374]

 • ندارد اصول یک معماری کویری [دوره 5، 3-4، 1374]

 • ندارد بوم شناسی در شهرهای کهن ایران مرکزی [دوره 5، 3-4، 1374]

 • ندارد جایگاه درس تاریخ معماری در آموزش معماری [دوره 5، 3-4، 1374]

 • ندارد دفاع غیر عامل در ارگ بم [دوره 5، 3-4، 1374]

 • ندارد معماری دیگر ... [دوره 5، 3-4، 1374]

 • ندارد نکاتی پیرامون نقوش اسلامی [دوره 5، 3-4، 1374]

 • ندارد نگاهی به آموزش معماری در دوران معاصر [دوره 5، 3-4، 1374]

 • ندارد نیشابور (ابرشهر)، سیر تحول و اصول ساخت و سازمان شهری [دوره 5، 3-4، 1374]

 • ندارد تعیین و به کارگیری معیارهای مکان یابی ساختمان های بلند در کلان شهرها؛ نمونۀ موردی شیراز [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 185-200]

 • ندارد بررسی باستان شناختی محور فیروزآباد سروستان در دورۀ ساسانی شناسایی بخشی از شاهراه ساسانی فیروزآباد دارابگرد [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 61-78]

 • ندارد کتیبه های پاسارگاد در دورۀ اسلامی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 79-88]

 • ندارد بررسی فرایندهای شکل گیری تیم در مرحلۀ ساخت پروژه های ساختمانی بلند [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 89-98]

 • ندارد بررسی موقعیت و وضعیت حمام های تاریخی شهر تبریز [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 61-74]

 • نراق بازار نراق، میراث‌دارِ محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجار [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 93-118]

 • نرخ شهرنشینی تبیین مفهوم شهری شدن مبتنی بر تمایز سیتی و اوربان [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 49-62]

 • نرم افزار اکوتکت بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسکونى اقلیم سرد(نمونة موردى: شهر اردبیل) [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 75-86]

 • نیرو بازخوانى مفهوم مرکز [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-34]

 • نسبتِ فرم و فرمالیسم فرمالیسم در معماری و نسبت آن با مفهوم فرم [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 5-18]

 • نسل های طراحان نقش تمثیل در روند طراحی معماری [دوره 21، شماره 2، 1390، صفحه 33-42]

 • نشانه شناسی سیالیّت معنا یی بنا [دوره 18، 1-2، 1389]

 • نشتیفان آس بادهای نشتیفان مثالی برای مهندس هوشمندانه «ایرانی» [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 51-64]

 • نشر گرما بام خنک: تجربه اى در خنک کردن بام از طریق تغییر رنگ [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 25-34]

 • نظام سازهای بررسی هندسه و تناسبات و ارتباط آن با نظام سازه‌ای بناهای دارای گنبد دوپوستۀ گسسته در منطقۀ تفرش [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 21-42]

 • نظریة استعارة مفهومی طراحی به مثابة ... بازخوانی استعاره‌های مفهومی «طراحی» [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 5-24]

 • نظریة برنامه ریزی دگرگونی نظریه های برنامه ریزی: «تغییر پارادایم» یا «تکوین نظریه ها»؟ نقدی اجمالی بر وضعیت نظریه پردازی برنامه ریزی در ایران [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 85-114]

 • نظریة پیوند فضایی کنکاشی در ریخت شناسی بازار ایرانی با رویکرد نظریه های فضایی شهر موارد مطالعاتی: بازار شیراز و کرمان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 109-134]

 • نظریة توده فضا کنکاشی در ریخت شناسی بازار ایرانی با رویکرد نظریه های فضایی شهر موارد مطالعاتی: بازار شیراز و کرمان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 109-134]

 • نظریة چیدمان فضا کاربرد روش چیدمان فضا در ارزیابى طرحهاى توسعة شهرى نمونة مطالعاتى: طرح جامع جدید کلا نشهر تهران و طرح تفصیلى مناطق شهردارى تهران (منطقة 19) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 123-146]

 • نظریة داده بنیاد تبیین چالش های تحقق پذیری طرح های شهری در ایران [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]

 • نظریة زمینه ای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رویکرد نظریة زمینه‏ ای [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 63-78]

 • نظریة زمینه ای عوامل مؤثر بر آموزشِ برخطِ کارگاه طراحی معماری مطالعۀ موردی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در دورۀ شیوع کوید ـ ۱۹ [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 61-82]

 • نظریة زمینه اى کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های طراحی شهری [دوره 24، شماره 1، 1393، صفحه 43-60]

 • نظریة معمارى جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • نظریة مکان کنکاشی در ریخت شناسی بازار ایرانی با رویکرد نظریه های فضایی شهر موارد مطالعاتی: بازار شیراز و کرمان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 109-134]

 • نظریة نقد معماری نظریه های اصلی نقد معماری در مغرب زمین: سیر تاریخی از سدۀ نوزدهم تا امروز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]

 • نظرگاه بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 35-64]

 • نظریه زمینه‌ای درباره نوستالژیا و معماری: تبیین وجوه معماری نوستالژیک با بهره‌گیری از نظریه زمینه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 5-19]

 • نظریه زمینه‌ای واکاوی نقش بازسازی مسکن بر التیام پیامدهای تروماتیک سانحه: مورد مطالعاتی زلزله 1382 بم [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظریه زمینه‌ای انتخاب موضوع پایان نامه در دانشکده معماری و شهرسازی یک نظریه زمینه‌ای برآمده از تجارب اساتید راهنما [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظریه ی زمینه ای بررسی کاربرد روش های نظریه ی زمینه ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری (نمونه ی موردی؛ فهم فضای ایوان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظریه معمارى و تاریخ جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • نظریههای شهرسازی سازوکارهای تحقق منفعت عمومی در طرحهای موفق توسعة شهری با تأکید بر نظریههای شهرسازی نیمة دوم سدة بیستم [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 91-112]

 • نظریه های فضایی شهر کنکاشی در ریخت شناسی بازار ایرانی با رویکرد نظریه های فضایی شهر موارد مطالعاتی: بازار شیراز و کرمان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 109-134]

 • نظریه هاى اثباتى جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • نظریه هاى هنجارى جستار در شکل نظریه هاى معمارى [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 5-16]

 • نظریۀ زمینه‌ای بررسی کاربرد روش‌های نظریۀ زمینه‌ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری نمونۀ موردی: فهم فضای ایوان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 5-20]

 • نظریۀ معماری مورخ معماری و شیوه های تنانیِ دانستن [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 99-113]

 • نظم مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم جدید [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]

 • نظم اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 75-88]

 • نظم سطوح قوانین معمارى و آزادى معماران، محدودیت هایى که قوانین بر معماران تحمیل می کنند [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 5-20]

 • نظم کالبدی جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 65-90]

 • نفار نگاهى به معمارى بومى سقانفارها [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 29-44]

 • نقاط مسئله دار شهرى تحلیل اجتماعى فضایى بافتهاى فرسودة شهرى به منظور احیا و جلوگیرى از فرسودگى بیشتر (مطالعة موردى: منطقة هفده تهران) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 175-190]

 • نقدِ فرمالیستی فرمالیسم در معماری و نسبت آن با مفهوم فرم [دوره 29، شماره 4، 1398، صفحه 5-18]

 • نقد معماری نظریه های اصلی نقد معماری در مغرب زمین: سیر تاریخی از سدۀ نوزدهم تا امروز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]

 • نقد معمارى بررسى تدابیر پدیدارشناسى در نقد بناهاى معمارى [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 5-22]

 • نقدِ نقد معماری نظریه های اصلی نقد معماری در مغرب زمین: سیر تاریخی از سدۀ نوزدهم تا امروز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]

 • نقش اجتماعی مدارس مدرسۀ مروی و دگرگونی‌های آن در دورۀ قاجاریه [(مقالات آماده انتشار)]

 • نقش طوماری و مارپیچ بازشناسی آرایه‌های برگرفته از غرب در نماهای دورۀ قاجار موردپژوهی: پنجرۀ سنتوری در کوشک احمدشاهی با کمک فناوری فوتوگرامتری برد کوتاه [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]

 • نقشه مفهومی تأثیر آموزش نقشه مفهومی به شیوۀ گروهی بر افزایش خلاقیت در طراحی و مهارت دانشجویان معماری در حل مسئله [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]

 • نقشه مفهومی گروهی تأثیر آموزش نقشه مفهومی به شیوۀ گروهی بر افزایش خلاقیت در طراحی و مهارت دانشجویان معماری در حل مسئله [دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 43-56]

 • نقشه های شناختی بازخوانی ادراک فضای سالمندان با تطبیق نقشه‌های نحو فضا و نقشه‌های شناختی مطالعۀ موردی: آسایشگاه سالمندان کهریزک [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 35-48]

 • نقوش رسم گره کند طبل قناس با استفاده از روش های ابداعی پارامتریک [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]

 • نگرش منطقه ای بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • نمادشناسی پیام چلیپا بر سفالینه های ایران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • نمودار فرایند طراحی نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی [دوره 21، شماره 1، 1390، صفحه 31-48]

 • نمودار مسیر حرکت خورشید طراحى سایه بان الگو در بوشهر [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]

 • نهاد موزه نهاد موزه، نگاهی دوباره به برآیند کالبد و محتوا [دوره 28، شماره 1، 1397، صفحه 41-60]

 • نواحی ساحلی پیراشهری تبارشناسیِ فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری کرانة جنوبیِ دریای مازندران از چیستی تا نقش پذیری در سامانه های قانونی و برنامه ریزی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 75-104]

 • نوآوری در ساخت طراحی دیوار انباره حرارتی آبی با استفاده از زباله های ماندگار [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 77-84]

 • نوپردازی از فروریختن باروها تا اندیشه شاهراه ها، پیشینه طرح های شهری و انگاره های شهر تهران از 1309 تا 1345 [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 85-102]

 • نوپردازی در ایران از فروریختن باروها تا اندیشه شاهراه ها، پیشینه طرح های شهری و انگاره های شهر تهران از 1309 تا 1345 [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 85-102]

 • نورپردازی کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]

 • نور در معماری تاثیر نور روز بر انسان فرایند ادارکی و زیست شناسی – روانی روشنایی روز [دوره 17، 2-1، 1387]

 • نور روز تاثیر نور روز بر انسان فرایند ادارکی و زیست شناسی – روانی روشنایی روز [دوره 17، 2-1، 1387]

 • نور روز تأثیر چگونگى هم جوارى توده و فضا در بلوک هاى ساختمانى بر رفتار حرارتى درون بنا [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 35-46]

 • نور روز کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر [دوره 28، شماره 3، 1397، صفحه 69-90]

 • نور روز کارآیی شاخص‌های نور روز در تخمین روشنایی کافی در فضا بر اساس ارزیابی کاربران نمونه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده‌های معماری شهر تهران. [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 37-56]

 • نور روز ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس‌های درس با استفاده از شاخص‌های پویا مطالعة موردی: دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 28، شماره 4، 1397، صفحه 25-40]

 • نور روز ارزیابی کمیت و کیفیت نور در سالن‌های مطالعه و عرضۀ راهکارهای اصلاحی نمونۀ موردی: کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 31-48]

 • نوسازی مدارس سنجش رضایت محیطی دانش آموزان از مولفه های محیطی مدرسه مطالعه ی موردی چهار مدرسه نوساز و فرسوده ی ابتدایی در شیراز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 19-34]

 • نوسان دما نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 31-56]

 • نوستالژیا درباره نوستالژیا و معماری: تبیین وجوه معماری نوستالژیک با بهره‌گیری از نظریه زمینه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 5-19]

 • نووارگی دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

 • نئوکلاسیک معماری رومی در مقابل معماری بومی بررسی خصوصیات گرایش موسوم به کلاسیک در معماری معاصر تهران [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 27-50]

و

 • واحدهاى تجارى تداوم کسب وکارهاى کوچک در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

 • واحد همسایگی همسایگی و همسایه بودن [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 5-24]

 • واحد همسایگی نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 33-44]

 • واحه واحه، جنبه‌های بوم‌شناختی و پایداری در پردازش محیط و منظر [دوره 16، 3-4، 1386، صفحه 6-23]

 • واژگان مرمت شهری بررسى واژگان تخصصى و روش هاى مرمت بافت هاى تاریخى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 125-140]

 • و اقتصاد معرفى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحلیلى از نگاه مفاهیم پایدارى [دوره 22، شماره 1، 1391، صفحه 41-56]

 • واقعیت مجازی ارزیابی احساسی رنگ فضای داخلی اتاق بستری بیماران بر اساس ویژگیهای شخصیت افراد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 57-70]

 • وجه از شکل تا وجه (تعمقی در واژگان دلالتگر ظاهر اثر، در حوزه معماری) [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 19-30]

 • وجه ساختاری سرگذشت رنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • وجه معمارانه سرگذشت رنگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • وجوه بررسی کاربرد روش های نظریه ی زمینه ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری (نمونه ی موردی؛ فهم فضای ایوان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • وجوه بررسی کاربرد روش‌های نظریۀ زمینه‌ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری نمونۀ موردی: فهم فضای ایوان [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 5-20]

 • وجوه سازه وجوه و حدود دانش سازه در فرایند طراحی معماری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 19-32]

 • وجوه مرکز بازخوانى مفهوم مرکز [دوره 23، شماره 4، 1392، صفحه 21-34]

 • وحدت پژوهشى در طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ایران [دوره 22، شماره 4، 1391، صفحه 5-14]

 • وحدت جغرافیایی ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 109-117]

 • وحدت جغرافیایی ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 109-117]

 • ورودی شمالی دگرگونی ورودی دهم (مسجد جامع اصفهان) در گذر زمان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 137-156]

 • وزن بصری محیط تحکم آمیز: بررسی تحلیلی نقش بنا و بستر [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 5-20]

 • ویژگی مرکز شهر اهمیت مرکز شهر و ضرورت توجه به آن و احیای آن [دوره 15، شماره 42، 1384]

 • ویژگیهای شخصیتی ارزیابی احساسی رنگ فضای داخلی اتاق بستری بیماران بر اساس ویژگیهای شخصیت افراد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی [دوره 32، شماره 1، 1401، صفحه 57-70]

 • ویژگی‌های مکان سوم اُلدنبرگ تبیین تجربۀ استحالۀ مکان سوم اُلدنبرگ در قرن 21: کنکاشی در نحوۀ تعامل جهان مجازی و جهان واقع در زمینۀ فراغت شهروندان [دوره 29، شماره 3، 1398، صفحه 57-82]

 • ویژگی‌های هندسی تحلیل ویژگی‌های هندسی فرمی در گونه‌شناسی و فناوری ساخت بناهای بلندمرتبۀ استان اصفهان نمونۀ مطالعاتی: مناره‌های منفرد [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 113-128]

 • وقف نامه طرح فرضی "ربع" و "شهرستان" رشیدی [دوره 20، 1-2، 1389، صفحه 51-76]

 • وقف‏نامه بازخوانی بنای موسوم به شربت‌خانۀ افوشته براساس وقفنامۀ موقوفات سید واقف [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 91-108]

 • وقف نامه معین الدین غیاثی ارتباط ساختار شهر تاریخی شیراز با شبکه آبمطالعه موردی: نهر قنات خیرات در سده های هفتم تا چهاردهم [دوره 23، شماره 1، 1392، صفحه 105-118]

 • ولنجک تهران بررسی تأثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 33-46]

ه

 • هانری لوفور معیارهای ضرب آهنگ کاوی زندگی روزانه در تولید اجتماعی فضای شهری با تکیه بر تجارب پژوهشی [دوره 28، شماره 2، 1397، صفحه 47-64]

 • هخامنشیان تولد بازار در شهر ایرانی ارزیابی دیدگاه‌ها و فرضیات مرتبط با پیدایش نخستین بازارها در ایران [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 103-117]

 • هدف آموزش بررسی تطبیقی برنامۀ آموزشی دورۀ کارشناسی معماری در ایران با شش دانشگاه برتر جهان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]

 • هرزه ویل تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 89-118]

 • هرمنوتیک سیالیّت معنا یی بنا [دوره 18، 1-2، 1389]

 • هرمنوتیک آثار معماری اطوار معنای آثار در تاریخ معماری با تکیه بر آموزه های هرمنوتیک اریک هیرش [دوره 26، شماره 4، 1395، صفحه 115-132]

 • هیروگلیف کاوش در تبیین مفهوم هیروگلیف کلانشهر مدرن [دوره 29، شماره 2، 1398، صفحه 37-54]

 • هیروگلیف خوانش هیروگلیف کلان‌شهر مدرن تهران بر اساس عوامل برسازندۀ منظر ذهنی نمونۀ موردی: واکاوی منظر ساخته‌شده از تهران در ذهن رانندگان تاکسی­‌های خطی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 85-101]

 • هسا برنامه‌‌ریزی فضایی ارتقای کیفیت محیط مسکونی مبتنی بر نتایج ارزیابی رضایت‌‌مندی ساکنان مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 79-96]

 • هستة هم پیوندى کاربرد روش چیدمان فضا در ارزیابى طرحهاى توسعة شهرى نمونة مطالعاتى: طرح جامع جدید کلا نشهر تهران و طرح تفصیلى مناطق شهردارى تهران (منطقة 19) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 123-146]

 • هستی شناسی طراحی هستی‌شناسی قید در فرایند طراحی [دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 9-24]

 • هشت بهشت بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 35-64]

 • هیکل متعدی محیط تحکم آمیز: بررسی تحلیلی نقش بنا و بستر [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 5-20]

 • هم پیوندى جایگاه سازمان فضایى در طراحى شهرى [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 107-122]

 • هم پیوندى کاربرد روش چیدمان فضا در ارزیابى طرحهاى توسعة شهرى نمونة مطالعاتى: طرح جامع جدید کلا نشهر تهران و طرح تفصیلى مناطق شهردارى تهران (منطقة 19) [دوره 21، شماره 3، 1390، صفحه 123-146]

 • هم‌جواری فضایی تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای داخلی مسکن ایرانی‌ـ اسلامی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]

 • همدان بررسى نردة پنجره هاى بناهاى دورة قاجاریه در همدان [دوره 24، شماره 4، 1393، صفحه 101-126]

 • همساختی تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 59-76]

 • همسایگی همسایگی و همسایه بودن [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 5-24]

 • همسایه بودن همسایگی و همسایه بودن [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 5-24]

 • همسو سازى تصمیمات راهبردى بیان الگو و چارچوبى یکپارچه و منسجم براى انتخاب مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه با رویکردى استراتژی مدار در سازمانهاى پروژه محور (مورد کاوى: مجموعه هلدینگ سرمایه گذارى ساختمان ایران) [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 57-74]

 • همه‌شمولی معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

 • هنجارها قوانین معمارى و آزادى معماران، محدودیت هایى که قوانین بر معماران تحمیل می کنند [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 5-20]

 • هندسة پنهان بررسی هندسه و تناسبات و ارتباط آن با نظام سازه‌ای بناهای دارای گنبد دوپوستۀ گسسته در منطقۀ تفرش [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 21-42]

 • هندسة محیط ساخته شده تأثیر ویژگی‌های هندسی عرصه‌های شهری بر دمای سطح زمین نمونۀ موردی: کلان‌شهر تهران [دوره 31، شماره 3، 1400، صفحه 59-78]

 • هندسة نظری مقایسة هندسه و روش ترسیم طاق کاربندی نمونه های مطالعاتی کاربندی های زمینة 10، 12، 14 و 16 [دوره 29، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]

 • هندسه تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و هندسی به روایت سید حیدر آملی و تأثیر احتمالی آن بر هنر آینه کاری ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 5-18]

 • هندسه بعد پنهان در معماری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 2، 1393، صفحه 5-24]

 • هندسه رسم گره کند طبل قناس با استفاده از روش های ابداعی پارامتریک [دوره 26، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]

 • هندسه طیف‌بندی و ریشه‌های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه‌های تزیینی خانه‌های قاجار دزفول به روش ویکور [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]

 • هندسۀ ترسیمی بازنمایی بنای قاجاری مدرسۀ دارالفنون با تکیه بر اسناد تصویری [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 107-140]

 • هنر ایران پیام چلیپا بر سفالینه های ایران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • هنر ایرانی مانی و تاثیر او بر هنر دوره خود [دوره 17، 2-1، 1387]

 • هنر ا سلامی بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت [دوره 17، 2-1، 1387]

 • هنرجویان معماری فرایند طراحی: از ایده تا عرضه بر اساس تفکر تأملی و سبکهای یادگیری در هنرجویان معماری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 23-38]

 • هنر دینی بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت [دوره 17، 2-1، 1387]

 • هنر دینی مانی و تاثیر او بر هنر دوره خود [دوره 17، 2-1، 1387]

 • هنر سنتی مساجد معاصر و احیاى هویت قدسى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 21-32]

 • هنر قدسی بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت [دوره 17، 2-1، 1387]

 • هنر قدسی مساجد معاصر و احیاى هویت قدسى [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 21-32]

 • هنر مانی مانی و تاثیر او بر هنر دوره خود [دوره 17، 2-1، 1387]

 • هنرهای ترسیمی به‌کارگیری هنرهای ترسیمی کودکان و نوجوانان به عنوان روش مشارکتی در طراحی محیط‌های بهتر [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]

 • هنر و معماری مرجعیت در هنر و معماری سنتی [دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 5-22]

 • هویت بررسی تاثیر معماری محیط مدارس بر شکل گری هویت دانش آموزان دوره دبیرستان یزد [دوره 23، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]

 • هویت اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی [دوره 20، 3-4، 1389، صفحه 75-88]

 • هویت خود ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

 • هویت شهری شناخت هویت شهری بندرعباس [دوره 17، 2-1، 1387]

 • هویت کالبدی بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران [دوره 19، 2-1، 1388]

 • هویت مکانى بازاندیشى در تعریف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان [دوره 22، شماره 2، 1391، صفحه 79-94]

 • هویت مکانى ابعاد هویتِ مکانى در تجربة فضاى همگانى؛زنان جوان (23-35 ساله)ساکن تهران [دوره 24، شماره 3، 1393، صفحه 75-94]

ی

 • یادگیری تقلید درست، پیشنیاز خلاقیت یادگیری تقلیدی در آموزش فرایند طراحی معماری [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 5-16]

 • یادگیری تقلیدی نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]

 • یادگیری معنادار یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم [(مقالات آماده انتشار)]

 • یادگیرندهمحوری پرورش نوآموزان معماری، با بهرهگیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 5-18]

 • یادمان فضای عمومیِ یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ی کسبه‌ی محلی [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 67-82]

 • یزد مدرسه محلة هنر و معمارى یزدمدرسة هنر » با حضور « محلة سهل بن على » تجدید حیات« و معمارى [دوره 22، شماره 3، 1391، صفحه 45-64]

 • یزد آسیاب هاى قناتى یزد [دوره 21، شماره 4، 1390، صفحه 155-170]

 • یزد تدوین زبان الگو برای خانه های امام حسینی در یزد [دوره 30، شماره 4، 1399، صفحه 5-26]