دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی کاربرد روش های نظریه ی زمینه ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری (نمونه ی موردی؛ فهم فضای ایوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

الهام بختیاری منش


مدرسۀ مروی و دگرگونی‌های آن در دورۀ قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

مریم حیدرخانی؛ زهرا اهری


بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

غزاله عباسیان؛ نیلوفر نیک قدم؛ محمود حسینی


تببین ملاحظات آموزشی برای پاسخگویی به الزامات هیجانیِ دانشجویان در فرایند آموزش طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

معصومه Ahmadi؛ پریسا هاشم پور؛ مازیار آصفی؛ حمید ندیمی


نسبت معماری و رتوریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

ضحی ندیمی؛ کاظم مندگاری؛ زهره تفضلی


سرگذشت رنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

آتنا جوشقانی؛ زهیر متکی؛ حمید ندیمی


عوامل موثر بر آموزشِ برخطِ کارگاه طراحی معماری (مطالعه موردی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در دوره شیوع کوید-19)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.52547/sofeh.2021.220904.1014

فرهاد شریعت راد؛ منیره آدینه دوست آبادی؛ رامین دهبندی؛ فاطمه سنماری