مقالات علمى و مقالات علمى پژوهشى

دوره 22، شماره 2، تیر 1391، صفحه 5-20

شهرام پوردیهیمى


شاخصه هاىمعمارى اسلامى ایران

دوره 22، شماره 3، مهر 1391، صفحه 5-18

کامبیز حاجى قاسمى


پژوهشى در طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ایران

دوره 22، شماره 4، دی 1391، صفحه 5-14

سید ه زینب عمادیان رضوى؛ محمدمهدى فخرالدین تفتى


حقوق مالکیت فکری معماری

دوره 23، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-16

محمد روشن؛ مصطفی خرمی


بررسى تدابیر پدیدارشناسى در نقد بناهاى معمارى

دوره 24، شماره 4، دی 1393، صفحه 5-22

محمدعلى اشرف گنجوئى؛ محمد سلطان زاده


بعد پنهان در معماری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 2، تیر 1393، صفحه 5-24

جعفر طاهری؛ هادی ندیمی


جستار در شکل نظریه هاى معمارى

دوره 24، شماره 3، مهر 1393، صفحه 5-16

سعید اصغرزاده


نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-18

وحید صدرام؛ حمید ندیمی


فضامندی: وجوه، حدود و عوامل تاثیر گذار

دوره 25، شماره 2، تیر 1394، صفحه 5-18

صالحه بخارائی


ادب حضور در محضر اثر تاریخی

دوره 25، شماره 3، مهر 1394، صفحه 5-18

سجاد موذن؛ هادی ندیمی؛ رضا ابویی


همسایگی و همسایه بودن

دوره 26، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-24

رضا سرعلی؛ شهرام پوردیهیمی


قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی

دوره 26، شماره 3، مهر 1395، صفحه 5-24

فرهاد شریعت راد؛ حمید ندیمی


تأثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری

دوره 26، شماره 4، دی 1395، صفحه 5-18

محمدعلی اشرف گنجوئی؛ محمودرضا ثقفی؛ محمد ایرانمنش


حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن

دوره 21، شماره 2، تیر 1390، صفحه 5-14

محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ عبدالحمید نقره کار؛ بهزاد وثیق


رویکردى انسانى به مسکن

دوره 21، شماره 3، مهر 1390، صفحه 5-16

شهرام پوردیهیمى؛ بهادر زمانى؛ صمد نگین تاجى


شرح معماری باغ تخت شیراز

دوره 20، شماره 2، مهر 1389، صفحه 5-22

حمیدرضا خویی؛ محمدرضا گراوندپور


محیط تحکم آمیز: بررسی تحلیلی نقش بنا و بستر

دوره 27، شماره 2، تیر 1396، صفحه 5-20

صالحه بخارائی


ارزیابی عملکرد حرارتی و بصری پنجره در کلاسهای درس در اقلیم شهر تهران

دوره 27، شماره 3، مهر 1396، صفحه 5-24

زهراسادات زمردیان؛ شهرام پوردیهیمی


پرورش نوآموزان معماری، با بهرهگیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه

دوره 27، شماره 4، دی 1396، صفحه 5-18

عبدالرحمان دیناروند؛ حمید ندیمی؛ علی علایی علایی