دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
ارزیابی عملکرد حرارتی و بصری پنجره در کلاسهای درس در اقلیم شهر تهران

زهراسادات زمردیان؛ شهرام پوردیهیمی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 5-24

چکیده
  تأمین شرایط محیطی مناسب برای فضاهای آموزشی، به دلیل تأثیر منفی عدم آسایش حرارتی و بصری بر یادگیری و عملکرد دانش‌آموزان، اهمیت زیادی دارد. شرایط نامناسب ناشی از گرم شدن بیش از حد فضا و یا خیرگی ناشی از تابش مستقیم خورشید می‌تواند با طراحی پنجره‌های مناسب کاهش یابد. از آنجایی که کاربران مجبور به نشستن در مکان‌های مشخص در کلاس‌های ...  بیشتر

بهره گیرى از ثبات حرارتى زمین در ایجاد آسایش حرارتى

سیده زینب عمادیان رضوى؛ سیدمحمدحسین آیت الهى

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 33-42

چکیده
  معمارى گذشتة ایران همواره بر تعامل اندیشمندانه با طبیعت پیرامون خود استوار بوده است. استفاده از زمین به منزلة یک منبع انرژى تقریباً نامحدود که در اعماق مشخص ثبات حرارتى دارد، از جلوه هاى این تعامل در ایجاد آسایش انسان و فرار از تنگناى شدید اقلیمى محسوب می گردد که ریشه در معمارى سنتى ما هم دارد. ایدة « معمارى در پناه زمین»، امروزه ...  بیشتر

معرفى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحلیلى از نگاه مفاهیم پایدارى

محمد کاظمى؛ سیدمحمدحسین آیت اللهى

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 41-56

چکیده
  مفهوم پایدارى یکى از مفاهیم حائز اهمیت در جهان امروز است.در این مفهوم به نگرشى جامع و کلى براى ارتباط یافتن سه عنصراجتماع، اقتصاد، و محیط توجه خاص مبذول مى شود. در برخى از کشورهاى در حال توسعه به جنبه هاى محیطى و تکنولوژیکى پایدارى فارغ از عوامل اجتماعى و اقتصادى توجه مى شود. مفهوم پایدارى یا هر مفهوم دیگرى که وارد ادبیات (ذهن و زبان)هر ...  بیشتر