کلیدواژه‌ها = طراحی شهری
طراحی شهری بوم آشکار: به سوی یک چارچوب مفهومی

دوره 26، شماره 4، دی 1395، صفحه 59-78

آیدا اسماعیل زاده سیلابى؛ کورش گلکار؛ سید حسن تقوایی؛ مرجان نعمتى مهر


طراحی شهری تاب آور

دوره 23، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 91-104

آزاده لک


نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی

دوره 21، شماره 4، دی 1390، صفحه 33-44

على غفارى؛ مرجان نعمتى مهر


درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا

دوره 21، شماره 2، تیر 1390، صفحه 99-110

فرانک فرزانه


طراحی شهری، فرایند یا فرایندها

دوره 21، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 99-134

کورش گلکار


فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر نوین طراحی شهری

دوره 20، شماره 2، مهر 1389، صفحه 89-96

فرناز مقتدری اصفهانی