سرگذشت رنگ

آتنا جوشقانی؛ زهیر متکی؛ حمید ندیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

https://doi.org/10.48308/sofeh.2022.102087

چکیده
  در غالب فضاهای زیسته امروز، گرایش مسلط بر اندیشههای موجود در باب رنگ بیانگر نوعی ناآگاهی و طردشدگی است. حاصل این گرایش، خلق فضاهای بیرنگ خنثی و یا رنگی ناموزونی بودهاست. در حالی که تجارب زنده ما از فضاهای ساختهشده و همچنین شواهد تاریخی، اثباتکننده حضور رنگ به مثابه وجه ضروری معماری است. اکنون کاربرد رنگ به مثابه وجه عاطفی و اجتنابناپذیر ...  بیشتر

ارزیابی احساسی رنگ فضای داخلی اتاق بستری بیماران بر اساس ویژگیهای شخصیت افراد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی

عطاالله یاری کیا؛ عبدالرحمن دیناروند؛ بهزاد وثیق

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.1.57

چکیده
  بستری شدن در بیمارستان استرس‌ زیادی نسبت به خود بیماری به وجود می‌آورد. به همین دلیل، متصدیان امر باید بتوانند در فضاهای درمانی محیطی آرام و متناسب با نیازهای روانی مراجعه‌کنندگان فراهم آورند. یکی از مؤلفه‌های مؤثر در این زمینه کارکرد رنگ‌ است که نقش اساسی در درک محیط، کسب اطلاعات، و جهت‌یابی ایفا می‌کند. هدف در این پژوهشْ بررسی ...  بیشتر