دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌های آموزشی نمونۀ موردی: دانشگاه شهید بهشتی

سیده‌مطهره احمدی سلیمانی؛ پگاه اشراقی؛ مائده‌سادات میردامادی؛ زهراسادات زمردیان

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 49-65

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.3.49

چکیده
  مطابق آمار، مؤسسات آموزشی بالاترین سطح مصرف انرژی را در ساختمان‌های دولتی دارند؛ بنابراین شناخت درست عملکرد مصرف انرژی ساختمان می‌تواند به استفاده از روش‌های درست بهینه‌سازی ساختمان کمک کند. در این تحقیق هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی در پنج دانشکدۀ نوساز و قدیمی دانشگاه شهیدبهشتی است. برای پاسخ به پرسش‌های تحقیق، با استفاده از روش ...  بیشتر